Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

NN 32/2024 (15.3.2024.), Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

488

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O NADOKNADI DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA RAZDOBLJE OD
1. TRAVNJA 2024. DO 31. OŽUJKA 2025.

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos i postupak nadoknade dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika.

Članak 2.

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. (u daljnjem tekstu: korisnici prava).

Članak 3.

(1) Nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 eura.

(2) Korisnici prava na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika pravo na nadoknadu dokazuju rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave kojim se odobrava povrat plaćene trošarine, a podatak o broju litara za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine smatra se temeljem za obračun i isplatu nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe.

(3) Ako se rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava povrat plaćene trošarine za godišnje razdoblje za 2024. godinu, obračun i isplata nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe odobrit će se za 75 % od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine.

Članak 4.

(1) Korisnici prava pisani zahtjev za nadoknadu dijela troškova podnose Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tromjesečno, najkasnije do 31. listopada 2025.

(2) Zahtjev treba sadržavati naziv i OIB podnositelja zahtjeva, podatak o razdoblju za koje se traži nadoknada, količinu litara goriva po mjesecima za koje se traži nadoknada, te podatke o transakcijskom bankovnom računu na koji je potrebno izvršiti uplatu nadoknade. Zahtjev u prilogu mora sadržavati presliku rješenja Ministarstva financija – Carinske uprave kojim se odobrava povrat plaćene trošarine za razdoblje i količine goriva iz zahtjeva.

Članak 5.

Sredstva potrebna za provedbu ove mjere u 2024. godini u iznosu od 5.600.000,00 eura osigurat će se preraspodjelom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu unutar razdjela 065 Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a sredstava potrebna u 2025. godini u iznosu od 5.000.000,00 eura planirat će se pri izradi državnog proračuna za 2025. godinu u okviru usvojenih projekcija za 2025. godinu.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/33

Urbroj: 50301-05/14-24-2

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.