Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

NN 33/2024 (20.3.2024.), Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Vlada Republike Hrvatske

505

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 158/23.), u članku 3. riječi »0,378260 eura« zamjenjuju se riječima: »0,30 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2024.

Klasa: 022-03/24-03/16

Urbroj: 50301-05/27-24-3

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.