Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

NN 35/2024 (22.3.2024.), Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

540

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆI I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/29

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆI I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12., 100/14., 147/14., 120/16., 16/19. i 71/23.) u članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Osnovica za izračun plaće pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 787,75 eura bruto.

Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika su:

1.a) predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 7,86

2.a) Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske 7,86

3.a) ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 7,14

4. a) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 6,42

b) predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 6,42

c) predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 6,42

d) predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 6,42

e) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,42

f) zamjenici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske 6,42

5. a) suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 5,70

b) suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 5,70

c) suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 5,70

d) suci Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 5,70

e) zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70

6. a) predsjednici županijskih sudova određenih za postupanje u predmetima kaznenih djela određenih zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,80

b) predsjednici županijskih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,73

c) predsjednici županijskih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,65

d) predsjednici županijskih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,58

e) predsjednici županijskih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,43

f) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju više od 100 zamjenika 5,73

g) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju 51 – 100 zamjenika 5,65

h) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju 21 – 50 zamjenika 5,58

i) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju manje od 21 zamjenika 5,43

7. a) suci županijskih sudova iz točke 6. a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70

b) suci županijskih sudova 5,00

c) zamjenici županijskih državnih odvjetnika 5,00

d) predsjednici općinskih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

e) predsjednici općinskih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

f) predsjednici općinskih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

g) predsjednici općinskih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

h) predsjednici upravnih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

i) predsjednici upravnih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

j) predsjednici upravnih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

k) predsjednici upravnih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

l) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

m) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

n) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

o) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

p) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju više od 100 zamjenika 5,58

r) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju 51 – 100 zamjenika 5,43

s) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju 21 – 50 zamjenika 5,29

t) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju manje od 21 zamjenika 5,00

8. a) suci općinskih sudova 4,21

b) suci upravnih sudova 4,21

c) suci trgovačkih sudova 4,21

d) zamjenici općinskih državnih odvjetnika 4,21.«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Pravosudnim dužnosnicima pripadaju i sljedeća prava na:

1. naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana kada pravosudni dužnosnik to pravo ostvaruje sukladno posebnom zakonu

2. naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti

3. naknadu troškova prijevoza na posao i s posla

4. godišnju nagradu za uskrsne i božićne blagdane

5. dar za dijete do navršenih 15 godina života

6. regres za korištenje godišnjeg odmora

7. sistematski pregled.

Naknada za odvojeni život od obitelji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaje se pravosudnom dužnosniku u iznosu od 132,72 eura mjesečno odnosno 66,36 eura mjesečno kada je pravosudnom dužnosniku osiguran smještaj na teret državnog proračuna. Troškovi putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaju se pravosudnom dužnosniku u visini cijene putne karte za prijevoz najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prijevoza.

Pravo na naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti pravosudnog dužnosnika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća dnevnicu, prijevozne troškove i troškove noćenja, a pravosudni dužnosnik ostvaruje ih kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

Pravosudni dužnosnik prava iz stavka 1. točaka 3. do 7. ovoga članka ostvaruje kao državni službenik u pravosudnom tijelu.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 022-02/24-01/28

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.