Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju

NN 35/2024 (22.3.2024.), Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju

Vlada Republike Hrvatske

541

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 145/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O PLAĆAMA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se plaće ovlaštenih državnih revizora i državnih službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Plaća

Članak 3.

(1) Plaću čine osnovna plaća i dodaci na plaću.

(2) Osnovna plaća je umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je ovlašteni državni revizor, odnosno službenik i namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće.

(3) Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika.

(4) Ovlašteni državni revizori te službenici i namještenici imaju pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini od 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

(5) Ovlašteni državni revizori te službenici i namještenici imaju pravo na dodatke na plaću propisane kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Koeficijenti za obračun plaće ovlaštenih državnih revizora

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaće ovlaštenih državnih revizora su:

Naziv radnog mjestaKoeficijent
pomoćnik glavnog državnog revizora4,25
načelnik odjela u državnom uredu za reviziju3,40
pročelnik područnog odjela3,40
viši državni revizor2,90
državni revizor2,35

Radna mjesta službenika i namještenika

Članak 5.

(1) Na nazive radnih mjesta službenika i namještenika u Držav­nom uredu za reviziju, uvjete za raspored, koeficijente za obračun plaće te prevođenje naziva radnih mjesta prema dosadašnjim propisima u nove nazive radnih mjesta odgovarajuće se primjenjuje članak 35. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.) i Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 22/24.).

(2) Koeficijent za obračun plaće radnog mjesta pomoćni revizor iznosi 1,85.

Primjena kolektivnog ugovora

Članak 6.

Na materijalna i druga prava ovlaštenih državnih revizora te službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Prestanak važenja dosadašnjih propisa

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (»Narodne novine«, br. 86/98., 16/01., 27/01., 140/05. i 38/13.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 022-03/24-03/40
Urbroj: 50301-21/22-24-2
Zagreb, 20. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.