Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

NN 35/2024 (22.3.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

542

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (»Narodne novine«, br. 97/20. i 85/22.), u članku 2., stavku 1. u točki 14., riječ: »javnu« briše se.

Članak 2.

U članku 50. stavku 2., točki 2. iza riječi: »kriminaliteta« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske« brišu se.

U točki 3. iza riječi: »za« dodaju se riječi: »Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ured europskog javnog tužitelja,«.

U točki 4. iza riječi: »pravde« dodaju se riječi: »i Općinsko kazneno državno odvjetništvo«.

Članak 3.

U članku 51. stavku 2. točki 1. riječi: »i Šibensko-kninske županije« brišu se.

U točki 3. iza riječi: »Ličko-senjske županije« briše se točka i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»3.4.1.2.4. Pododsjek osiguranja Šibenik – za područje Šibensko-kninske županije.«.

Članak 4.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »odjela,« dodaju se riječi: »obavlja stručne i upravne poslove vezane uz nadzor nad zaštitom zemljišnih knjiga,«.

U stavku 2. točki 3. iza riječi: »prava« briše se točka i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4.4. Sektor za središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

Iza članka 72.b dodaju se naslovi iznad članaka i novi članci 72.c, 72.d i 72.e koji glase:

»4.4. Sektor za središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske

Članak 72.c

Sektor za središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske obavlja stručne poslove vezane za nadzor nad zaštitom zemljišnih knjiga, vođenje evidencije za zemljišne knjige koje se nalaze u pismohrani, preuzimanje zemljišnih knjiga od nadležnih sudova, sređivanje i obrada preuzetih zemljišnih knjiga, snimanje ili pretvaranje u elektronički oblik te izdavanje preslika ručno vođenih zemljišnih knjiga; prati propise iz područja zaštite i čuvanja građe, surađuje s Hrvatskim državnim arhivom, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za zaštitu i pohranu zemljišnih knjiga

4.4.2. Služba za postupanje po zahtjevima.

4.4.1. Služba za zaštitu i pohranu zemljišnih knjiga

Članak 72.d

Služba za zaštitu i pohranu zemljišnih knjiga obavlja stručne poslove vezane za nadzor nad zaštitom zemljišnih knjiga, vođenje evidencije za zemljišne knjige koje se nalaze u pismohrani, preuzimanje zemljišnih knjiga od nadležnih sudova, obradu preuzetih zemljišnih knjiga, snimanje ili pretvaranje u elektronički oblik, izdavanje preslika ručno vođenih zemljišnih knjiga, upravljanje informatičkom infrastrukturom i pružanje informatičke podrške radnom procesu vezanim uz zaštitu i obradu zemljišnih knjiga.

4.4.2. Služba za postupanje po zahtjevima

Članak 72.e

Služba za postupanje po zahtjevima obavlja stručne poslove vezane za izdavanje preslika ručno vođenih zemljišnih knjiga te vođenje evidencije o podacima potrebnim za rad Službe, prima i obrađuje zahtjeve nadležnih sudova i drugih tijela po odobrenju suda, vodi evidenciju o zaprimljenim i obrađenim zahtjevima, čuva podatke sukladno propisima i općim aktima o uredskom poslovanju i informacijskoj sigurnosti, administrira program elektroničkog uredskog poslovanja te prati propise iz područja zaštite i čuvanja građe.«.

Članak 6.

U članku 109. stavku 2. riječ: »upravnog« zamjenjuje se riječju: »prethodnog«, a iza riječi: »Republike« dodaje se riječ: »Hrvatske«.

Članak 7.

U članku 111. stavku 1. iza riječi: »opće zakonsko uređenje ustanova« dodaje se zarez i riječi: »pečate i žigove s grbom Republike Hrvatske«, a riječi: »uključujući predlaganje njihovih odgovarajućih izmjena u svrhu materijalnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije« i riječi: »te, po potrebi, analiza, elaborata i izvješća« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Služba obavlja nadzor usklađenosti nacrta prijedloga zakona koji uređuju nadležnost za obavljanje poslova državne uprave (uključujući njihovo povjeravanje) ili sadrže normativna ovlaštenja sa zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave, nadzor usklađenosti prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave sa zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave i općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, daje mišljenja o usklađenosti prijedloga pravilnika o unutarnjem redu s uredbama o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave te izrađuje prijedloge uputa o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Služba rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima koje se odnose na unošenje riječi »Hrvatska«, njezinih izvedenica i drugog državnog znamenja u tvrtke trgovačkih društava i drugih osoba na koje se primjenjuju zakonske odredbe o tvrtki trgovačkog društva, na korištenje dvojezičnih naziva ustanova, na unošenje riječi »Hrvatska«, njezinih izvedenica i drugog državnog znamenja u nazive ustanova, na unošenje naziva drugih država, međunarodnih organizacija i drugog službenog znakovlja u nazive ustanova te na odobrenje izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, vodi službene evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske te obavlja propisane službene radnje s pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske koje po zakonu treba uništiti.«.

Članak 8.

U članku 122. u stavku 1. iza riječi: »u području razvoja ljudskih potencijala;« dodaju se riječi: »poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja u državnoj službi, organizaciju i provedbu zapošljavanja, izradu metodologije za osiguranje kvalitete u razvoju i provedbi testiranja kompetencija u postupku zapošljavanja, osiguranja korisničke i informatičke podrške Centraliziranom sustavu za zapošljavanje,«.

U stavku 2. točki 2. riječi: »Sektor za sustav centraliziranog obračuna plaća« zamjenjuju se riječima: »Sektor za praćenje sustava plaća u državnoj službi«.

U točki 3. iza riječi: »potencijale« briše se točka i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»8.4. Sektor za Centralizirani sustav za zapošljavanje u državnoj službi.«.

Članak 9.

U članku 123. stavku 1. riječi: »obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te predlaže poboljšanja funkcionalnosti Registra zaposlenih u javnom sektoru, surađuje sa ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za COP te Financijskom agencijom vezano za pitanja poboljšanja funkcionalnosti COP-a;« brišu se.

U stavku 2. točka 2. briše se.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2. brojke: »8.1.3.« zamjenjuju se brojkama: »8.1.2.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka i članak 125. brišu se.

Članak 11.

U naslovu iznad članka 126. brojke: »8.1.3.« zamjenjuju se brojkama: »8.1.2.«.

U stavku 1. iza riječi: »provedbe« riječi: »stručnih ispita za matičarstvo i« zamjenjuju se riječima: »stručnog ispita za«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 127. mijenja se i glasi: »Sektor za praćenje sustava plaća u državnoj službi«.

U članku 127. stavku 1. riječi: »Sektor za sustav centraliziranog obračuna plaća« zamjenjuju se riječima: »Sektor za praćenje sustava plaća u državnoj službi«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Sektoru za praćenje sustava plaća u državnoj službi ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za razvoj novih funkcionalnosti u sustavu centraliziranog obračuna plaća

8.2.2. Služba za nadzor nad sustavom plaća u državnoj službi.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 129. mijenja se i glasi: »Služba za nadzor nad sustavom plaća u državnoj službi«.

U članku 129. stavku 1. riječi: »Služba za nadzor i kontrolu nad sustavom centraliziranog obračuna plaća« zamjenjuju se riječima: »Služba za nadzor nad sustavom plaća u državnoj službi«.

Članak 14.

Iza članka 137. dodaju se naslovi iznad članaka i novi članci 137.a, 137.b i 137.c koji glase:

»8.4. Sektor za Centralizirani sustav za zapošljavanje u državnoj službi

Članak 137.a

Sektor za Centralizirani sustav za zapošljavanje u državnoj službi obavlja poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja u državnoj službi, koordinaciju poslova vezanih za planiranje potreba prijma u državnu službu, pripreme i donošenja plana zapošljavanja u državnu službu, praćenje stanja i predlaganje mjera vezano uz osiguranje potrebnog broja i strukture zaposlenih, pružanje stručne pomoći državnim tijelima u provedbi postupka zapošljavanja, davanje prethodnih suglasnosti za novo zapošljavanje sukladno propisima, analize podataka o broju zaposlenih u državnoj službi te provedbi zapošljavanja, organizacije i provedbe zapošljavanja u državnoj službi, koordinacije razvoja i izrade zadataka za testiranje kompetencija, izrade metodologije za osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi testiranja u postupcima zapošljavanja, osiguranja korisničke podrške i informatičke podrške Centraliziranog sustava za zapošljavanje, pripremu plana izobrazbe državnih službenika, poslove vezane uz odobravanje programa studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, davanje stručnih mišljenja iz svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Centralizirani sustav za zapošljavanje u državnoj službi ustrojavaju se:

8.4.1. Služba za planiranje i pripremu zapošljavanja i izobrazbu državnih službenika

8.4.2. Služba za organizaciju i provedbu zapošljavanja.

8.4.1. Služba za planiranje i pripremu zapošljavanja i izobrazbu državnih službenika

Članak 137.b

Služba za planiranje i pripremu zapošljavanja i izobrazbu državnih službenika obavlja poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja u državnoj službi, provodi analitičke poslove i izrađuje izvješća o broju i strukturi zaposlenih u državnoj službi, prati stanje i predlaže mjere vezano uz osiguranje potrebnog broja i strukture zaposlenih, prati i analizira podatke iz Registra zaposlenih u javnom sektoru, planira potrebe za prijmom državnih službenika na bazi analize radne opterećenosti u državnim tijelima, priprema i donosi plan zapošljavanja u državnu službu, pruža stručnu pomoć državnim tijelima u planiranju potreba prijma, daje prethodne suglasnosti za novo zapošljavanje sukladno propisima, sudjeluje u poslovima provedbe internog oglasa, u suradnji sa državnim tijelima koja zapošljavanju, održava i upravlja bazom kandidata za rad u državnoj službi, održava internetsku stranicu i šifrarnike Centraliziranog sustava za zapošljavanje u državnoj službi, osigurava podršku za korisnike sustava, testiranje i razvoj sustava, obavlja i druge poslove koji se odnose na planiranje i pripremu provedbe zapošljavanja, razvija nova rješenja za unaprjeđenje provedbe postupka zapošljavanja, priprema plan izobrazbe državnih službenika na temelju analize i procjene potreba za izobrazbom koju provodi Državna škola za javnu upravu, obavlja poslove vezane uz odobravanje programa studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih za razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi, surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala, daje stručna mišljenja iz svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.2. Služba za organizaciju i provedbu zapošljavanja

Članak 137.c

Služba za organizaciju i provedbu zapošljavanja obavlja poslove koji se odnose na provedbu zapošljavanja, objavu javnih natječaja, utvrđuje termine za provedbu javnih natječaja u testnim centrima, rješava o prigovorima na testiranje, provjerava formalne uvjete za kandidate koji su prošli testiranje, sudjeluje u izradi standardiziranih obrazaca za provedbu intervjua u postupku zapošljavanja, sudjeluje u izradi programa usavršavanja državnih službenika u postupcima provedbe postupaka zapošljavanja, provodi analitičke poslove i izrađuje izvješća o provedenim postupcima zapošljavanja, razvija nova rješenja za unaprjeđenje provedbe postupaka zapošljavanja, koordinira razvoj i izradu zadataka za testiranje kompetencija, izrađuje metodologiju za osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi testiranja u postupku zapošljavanja, surađuje s tijelima državne uprave u pripremi pitanja za testiranje kompetencija u postupku zapošljavanja, provodi analitičke poslove i izrađuje izvješća o provedenim postupcima zapošljavanja, obavlja i druge poslove koji se odnose na zapošljavanje državnih službenika, daje stručna mišljenja iz svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

U članku 331. stavku 2. točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. brojke: »10.6.9.6.« zamjenjuju se brojkama: »10.6.9.5.«.

Članak 16.

U naslovu iznad članka 340. brojke »10.6.9.6.« zamjenjuju se brojkama: »10.6.9.5.«.

Članak 17.

U članku 386. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U Odgojnom zavodu u Požegi ustrojava se:

10.7.1.1. Odsjek osiguranja.«.

Članak 18.

Iza članka 386. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 386.a koji glase:

»10.7.1.1. Odsjek osiguranja

Članak 386.a

Odsjek osiguranja obavlja poslove osiguranja Odgojnog zavoda, nadzora nad maloljetnicama, održavanja unutarnjeg reda među maloljetnicama, sudjelovanja u provedbi pojedinačnih programa izvršavanja odgojne mjere, dežurstva, sprovođenja maloljetnica, izrade i provedbe plana osiguranja, utvrđivanja potreba za materijalno-tehničkim sredstvima i sigurnosnom opremom, protupožarne zaštite, vođenja evidencija i druge stručne poslove.«.

Članak 19.

U članku 431. stavku 14. riječi: »Odgojnom zavodu u Turopolju« zamjenjuju se riječima: »odgojnim zavodima«.

Članak 20.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (»Narodne novine«, br. 97/20. i 85/22.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 21.

Ministar pravosuđa i uprave uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/38
Urbroj: 50301-21/06-24-2
Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI DRŽAVNIH BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA
I UPRAVE

Tablica 1:     Ministarstvo pravosuđa i uprave bez kaznenih tijela i područnih jedinica u sastavu Ministarstva pravosuđa i uprave i probacijskih ureda

Br.Unutarnja ustrojstvena jedinicaOkvirni broj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA13
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za proračun i financijsko upravljanje i kontrole1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.Služba za proračun1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.1.Pododsjek za pripremu proračuna4
2.1.1.2.Pododsjek za izvršenje proračuna3
2.1.2Služba za proračunske korisnike i financijsko upravljanje1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.2.1.Odjel za proračunske korisnike4
2.1.2.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrole4
2.2.Sektor za računovodstvo i financije1
2.2.1.Služba za računovodstveno-financijske poslove1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.2.1.1.Pododsjek za računovodstvo3
2.2.1.2.Pododsjek za likvidaturu i plaćanja3
2.2.1.3.Pododsjek za obračun plaća i naknada3
2.2.2.Služba za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje4
2.2.2.1.Pododsjek za obradu financijske dokumentacije i izvještavanje3
2.3.Sektor za pravne, opće i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za pravne poslove i uredsko poslovanje1
2.3.1.1.Odjel za pravne poslove6
2.3.1.2.Odjel za pisarnicu22
2.3.2.Služba za opće i tehničke poslove1
2.3.2.1.Odjel za opće poslove4
2.3.2.1.1.Pododsjek za tehničke poslove19
2.3.3.Služba za odnose s javnošću1
2.3.3.1.Odjel za odnose s javnošću7
2.3.3.2.Odjel za informiranje i online komunikaciju6
2.4.Sektor za informatičku infrastrukturu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.4.1.Služba za mrežnu, računalnu i programsku infrastrukturu8
2.4.2.Služba za informatičku potporu8
2.5.Sektor za pravosudnu infrastrukturu1
2.5.1.Služba za pripremu, projektiranje i opremanje8
2.5.2.Služba za investicijsko, tekuće održavanje i energetsku učinkovitost8
2.5.3.Služba za upravljanje pravosudnom infrastrukturom6
UkupnoGLAVNO TAJNIŠTVO152
3.UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Sektor za pravosudnu upravu1
3.1.1.Služba za pravosudnu upravu4
3.1.2.Služba za statističko praćenje i analitiku7
3.2.Sektor za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite1
3.2.1.Služba za organizacijske propise, odvjetništvo i stručne ispite1
3.2.1.1.Odjel za organizacijske propise3
3.2.1.2.Odjel za odvjetništvo3
3.2.1.3.Odjel za stručne ispite3
3.2.2.Služba za javno bilježništvo5
3.3.Sektor za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače1
3.3.1.Služba za stečajne upravitelje i povjerenike5
3.3.2.Služba za stalne sudske vještake7
3.3.3.Služba za stalne sudske tumače5
3.4.Sektor osiguranja pravosudnih tijela1
3.4.1.Služba pravosudne policije1
3.4.2.Služba operativnog dežurstva i tehničke zaštite1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.2.1.Odjel operativnog dežurstva7
3.4.2.2.Odjel tehničke zaštite i općih poslova4
UkupnoUPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA (bez područnih jedinica Službe pravosudne policije)64
4.UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Sektor za propise građanskog i trgovačkog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.1.Služba za opće propise građanskog materijalnog prava i sustav besplatne pravne pomoći1
4.1.1.1.Odjel za opće propise građanskog materijalnog prava5
4.1.1.2.Odjel za sustav besplatne pravne pomoći5
4.1.2.Služba za opće propise građanskog procesnog i trgovačkog prava1
4.1.2.1.Odjel za opće propise građanskog procesnog prava5
4.1.2.2.Odjel za opće propise trgovačkog i stečajnog prava5
4.2.Sektor za drugostupanjske postupke i propise upravnog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.2.1.Služba za drugostupanjske postupke1
4.2.1.1.Odjel za drugostupanjske postupke10
4.2.1.2.Odjel za područne jedinice drugostupanjskih postupaka1
4.2.1.2.1samostalni izvršitelji u Osijeku za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Osijeku3
4.2.1.2.2.samostalni izvršitelji u Splitu za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Splitu3
4.2.1.2.3.samostalni izvršitelji u Rijeci za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Rijeci2
4.2.2.Služba za strateške projekte i propise upravnog prava8
4.3.Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.Služba za zemljišnoknjižna prava1
4.3.1.1.Odjel za zemljišnoknjižnu administraciju6
4.3.1.2.Odjel za upravljanje Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra5
4.3.2.Služba za stvarna prava1
4.3.2.1.Odjel za stvarna prava3
4.3.2.2.Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama3
4.4.Sektor za središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.4.1.Služba za zaštitu i pohranu zemljišnih knjiga7
4.4.2.Služba za postupanje po zahtjevima6
UkupnoUPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO94
5.UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Sektor za propise kaznenog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.Služba za propise kaznenog materijalnog prava5
5.1.2.Služba za propise kaznenog procesnog prava1
5.1.2.1.Odjel za kazneno procesno pravo5
5.1.2.2.Odjel za maloljetničko pravo i pravo osoba s duševnim smetnjama3
5.2.Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima1
5.2.1.Služba za evidencije i pomilovanja1
5.2.1.1.Odjel za kaznene evidencije22
5.2.1.2.Odjel za prekršajne evidencije13
5.2.1.3.Odjel za međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija7
5.2.1.4.Odjel za pomilovanja4
5.2.2.Služba za podršku žrtvama i svjedocima1
5.2.2.1.Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju8
5.2.2.2.Odjel za novčane naknade i štete4
UkupnoUPRAVA ZA KAZNENO PRAVO80
6.UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.1.Služba za europske poslove1
6.1.1.1Odjel za koordinaciju europskih poslova5
6.1.1.2.Odjel za prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije5
6.1.2.Služba za međunarodnu suradnju1
6.1.2.1.Odjel za bilateralnu suradnju3
6.1.2.2.Odjel za multilateralnu suradnju5
6.2.Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.2.1.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima1
6.2.1.1.Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije4
6.2.1.2.Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima5
6.2.1.3.Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.2.2.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima1
6.2.2.1.Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.2.2.2.Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima5
6.2.2.3.Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.3.Sektor za sprječavanje korupcije1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.3.1Služba za strateško planiranje, koordinaciju provedbe nacionalnih dokumenata i podizanje javne svijesti5
6.3.2.Služba za međunarodnu suradnju i izradu i unaprjeđenje normativnog okvira5
UkupnoUPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE71
7.UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I OPĆU UPRAVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1Sektor za politički sustav i državnu upravu1
7.1.1.Služba za politički i izborni sustav5
7.1.2.Služba za sustav i nadzor državne uprave7
7.2.Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu1
7.2.1.Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj6
7.2.2.Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave6
7.3.Sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.3.1.Služba za državne matice6
7.3.2.Služba za registar birača5
7.3.3.Služba za upravna postupanja6
7.4.Sektor za neprofitne pravne osobe1
7.4.1.Služba za udruge i zaklade5
7.4.2.Služba za političke stranke i vjerske zajednice5
UkupnoUPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I OPĆU UPRAVU58
8.UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV1
8.1.Sektor za službeničke odnose1
8.1.1.Služba za službeničko zakonodavstvo7
8.1.2.Služba za državni ispit7
8.2.Sektor za praćenje sustava plaća u državnoj službi1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za razvoj novih funkcionalnosti u sustavu centraliziranog obračuna plaća5
8.2.2.Služba za nadzor nad sustavom plaća u državnoj službi5
8.3.Sektor za ljudske potencijale1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.3.1Služba za ljudske potencijale u Ministarstvu1
8.3.1.1.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu6
8.3.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala u Ministarstvu6
8.3.2.Služba za evidencije i analize ljudskih potencijala u Ministarstvu5
8.3.3.Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima1
8.3.3.1Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kaznenim tijelima4
8.3.3.2Odjel za razvoj ljudskih potencijala u kaznenim tijelima4
8.3.4.Služba za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima6
8.4.Sektor za Centralizirani sustav za zapošljavanje u državnoj službi1
8.4.1.Služba za planiranje i pripremu zapošljavanja i izobrazbu državnih službenika7
8.4.2.Služba za organizaciju i provedbu zapošljavanja7
UkupnoUPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV79
9.UPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU1
9.1.Sektor za ljudska prava i etiku1
9.1.1.Služba za ljudska prava i temeljne slobode5
9.1.2.Služba za etiku i integritet5
9.2.Sektor za nacionalne manjine1
9.2.1Služba za prava nacionalnih manjina5
9.2.2.Služba za Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina5
UkupnoUPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU23
10.UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU1
neposredno u Upravi za zatvorski sustav i probaciju, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Služba za elektronički nadzor8
10.1.aOdjel za psihološku potporu službenicima zatvorskog sustava i probacije3
10.2.SREDIŠNJI URED ZA ZATVORSKI SUSTAV0
10.2.1.Služba za unutarnju kontrolu5
10.2.2.Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika1
10.2.2.1.Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika5
10.2.2.2.Služba za financije i nabavu5
10.2.3.Sektor za upravne poslove zatvorskog sustava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.3.1Služba za upravne poslove zatvorskog sustava5
10.2.3.2.Služba za analitiku, statistiku, planiranje, razvoj i informatizaciju poslovnih procesa5
10.2.4.Sektor tretmana1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.4.1.Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika5
10.2.4.2.Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika1
10.2.4.2.1.Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika3
10.2.4.2.2.Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana3
10.2.5.Sektor osiguranja1
10.2.5.1.Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage5
10.2.5.2.Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku5
SREDIŠNJI URED ZA ZATVORSKI SUSTAV53
10.3.SREDIŠNJI URED ZA PROBACIJU0
10.3.1Sektor za probaciju1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.3.1.1.Služba za koordinaciju probacijskog sustava1
10.3.1.1.1.Odjel za probacijske poslove4
10.3.1.1.2.Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta3
10.3.1.2.Služba za razvoj probacijskog sustava1
10.3.1.2.1.Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu3
10.3.1.2.2.Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku3
SREDIŠNJI URED ZA PROBACIJU18
UkupnoUPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU85
11.UPRAVA ZA PRAVOSUDNU I UPRAVNU INSPEKCIJU1
11.1.Sektor pravosudne inspekcije1
11.1.1.Služba za nadzor sudske i državnoodvjetničke uprave i predstavke i pritužbe12
11.1.2.Služba za nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela5
11.2.Sektor upravne inspekcije1
11.2.1Služba za inspekciju državne uprave7
11.2.2.Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave1
neposredno u Službi, u sjedištu Ministarstva6
samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije2
samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije2
samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije2
samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije1
samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije1
samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije1
samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije1
samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije1
samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije1
samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije1
samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije1
samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije1
samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije1
samostalni izvršitelj u Virovitici za područje Virovitičko-podravske županije1
samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije1
samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije1
samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije1
samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije1
samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije1
UkupnoUPRAVA ZA PRAVOSUDNU I UPRAVNU INSPEKCIJU56
12.SAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKI RAZVOJ I PROJEKTE1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Služba za strateški razvoj pravosuđa i javne uprave7
12.2.Služba za upravljanje kvalitetom7
12.3.Služba za pripremu projekata1
12.3.1Odjel za pripremu projekata u području pravosuđa4
12.3.2Odjel za pripremu projekata u području javne uprave3
12.4.Služba za provedbu projekata11
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKI RAZVOJ I PROJEKTE36
13.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Služba za modernizaciju poslovnih procesa8
13.2.Služba za razvoj elektroničkih usluga8
13.3.Služba za upravljanje elektroničkim uslugama8
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE27
14.SAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Služba za provedbu postupaka nabave1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.1.Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna7
14.1.2.Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora7
14.2.Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave5
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU24
15.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
15.1.Služba za unutarnju reviziju poslovnih procesa i projekata Ministarstva3
15.2.Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika Ministarstva3
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
UkupnoMinistarstvo (bez probacijskih ureda i područnih jedinica)869


Tablica 2. Područni odjeli pravosudne policije i probacijski uredi

Br.Unutarnja ustrojstvena jedinicaOkvirni broj
državnih službenika i namještenika
PODRUČNI ODJELI PRAVOSUDNE POLICIJE
3.4.1.1.Područni odjel pravosudne policije Zagreb3
3.4.1.1.1.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb I21
3.4.1.1.2.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb II33
3.4.1.1.3.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb III19
3.4.1.1.4.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb IV22
3.4.1.1.5.Pododsjek osiguranja Varaždin17
3.4.1.1.6.Pododsjek osiguranja Karlovac22
3.4.1.2.Područni odjel pravosudne policije Split3
3.4.1.2.1.Pododsjek osiguranja Split26
3.4.1.2.2.Pododsjek osiguranja Dubrovnik10
3.4.1.2.3.Pododsjek osiguranja Zadar18
3.4.1.2.4.Pododsjek osiguranja Šibenik5
3.4.1.3.Područni odjel pravosudne policije Rijeka3
3.4.1.3.1.Pododsjek osiguranja Rijeka18
3.4.1.3.2.Pododsjek osiguranja Pula12
3.4.1.4.Područni odjel pravosudne policije Osijek.3
3.4.1.4.1.Pododsjek osiguranja Osijek23
3.4.1.4.2.Pododsjek osiguranja Bjelovar17
3.4.1.4.3.Pododsjek osiguranja Koprivnica8
3.4.1.4.4.Pododsjek osiguranja Slavonski Brod13
3.4.1.4.5.Pododsjek osiguranja Vukovar10
UkupnoPodručni odjeli pravosudne policije306
10.4.PROBACIJSKI UREDI
10.4.1.Probacijski ured Bjelovar – za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije7
10.4.2.Probacijski ured Dubrovnik – za područje Dubrovačko-neretvanske županije5
10.4.3.Probacijski ured Gospić – za područje Ličko--senjske županije i Karlovačke županije4
10.4.4.Probacijski ured Osijek – za područje Osječko-baranjske županije10
10.4.5.Probacijski ured Požega – za područje Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i Virovitičko-podravske županije7
10.4.6.Probacijski ured Pula – za područje Istarske županije6
10.4.7.Probacijski ured Rijeka – za područje Primorsko-goranske županije10
10.4.8.Probacijski ured Sisak – za područje Sisačko-moslavačke županije6
10.4.9.Probacijski ured Split – za područje Splitsko-dalmatinske županije9
10.4.10.Probacijski ured Varaždin – za područje Varaždinske županije i Međimurske županije7
10.4.11.Probacijski ured Vukovar – za područje Vukovarsko-srijemske županije5
10.4.12.Probacijski ured Zadar – za područje Zadarske županije i Šibensko-kninske županije7
10.4.13.Probacijski ured Zagreb I – za područje Grada Zagreba20
10.4.14.Probacijski ured Zagreb II – za područje Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije12
UkupnoProbacijski uredi115
UkupnoIZVAN MP – (područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi)421


Tablica 3. Kaznionice, zatvori, odgojni zavodi i centri

Br.Unutarnja ustrojstvena
jedinica
Okvirni broj državnih službenika i namještenika
10.5.KAZNIONICE
10.5.1.KAZNIONICA U GLINI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.1.1.Odjel upravnih poslova11
10.5.1.2.Odjel tretmana1
10.5.1.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika10
10.5.1.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora25
10.5.1.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.1.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije5
10.5.1.3.2.Pododsjek grafičke radionice10
10.5.1.3.3.Pododsjek metalske radionice10
10.5.1.3.4.Pododsjek radionice održavanja19
10.5.1.4.Odjel osiguranja1
10.5.1.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.1.4.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja143
10.5.1.4.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja77
10.5.1.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika15
10.5.1.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova25
10.5.1.6.1.Pododsjek prehrane11
UkupnoKaznionica u Glini379
10.5.2.KAZNIONICA U LEPOGLAVI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.2.1.Odjel upravnih poslova15
10.5.2.2.Odjel tretmana1
10.5.2.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika21
10.5.2.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora25
10.5.2.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.2.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije18
10.5.2.3.2.Odsjek metalske radionice14
10.5.2.3.3.Odsjek drvoprerađivačka radionica24
10.5.2.3.4.Odsjek održavanja i radno-terapijska radionica47
10.5.2.3.5.Odsjek radionica ugostiteljstva32
10.5.2.4.Odjel osiguranja1
10.5.2.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.2.4.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja140
10.5.2.4.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja111
10.5.2.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika16
10.5.2.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova40
10.5.2.6.1.Pododsjek prehrane11
UkupnoKaznionica u Lepoglavi532
10.5.3.KAZNIONICA U LIPOVICI – POPOVAČI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.3.1.Odjel upravnih poslova7
10.5.3.2.Odjel tretmana15
10.5.3.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.3.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije9
10.5.3.3.2.Pododsjek metalske radionice5
10.5.3.3.3.Pododsjek održavanja i radno-terapijska radionica8
10.5.3.4.Odjel osiguranja1
10.5.3.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.3.4.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja48
10.5.3.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.3.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova12
10.5.3.6.1.Pododsjek prehrane8
UkupnoKaznionica u Lipovici – Popovači133
10.5.4.KAZNIONICA U POŽEGI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.4.1.Odjel upravnih poslova8
10.5.4.2.Odjel tretmana1
10.5.4.2.1.Odsjek tretmana zatvorenica9
10.5.4.2.2.Odsjek tretmana zatvorenika10
10.5.4.2.3.Odsjek tretmana maloljetničkog zatvora3
10.5.4.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.4.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije13
10.5.4.3.2.Odsjek metalske radionice6
10.5.4.3.3.Pododsjek krojačka radionica7
10.5.4.3.4.Pododsjek radionice održavanja i ugostiteljstva21
10.5.4.4.Odjel osiguranja1
10.5.4.4.1.Odsjek osiguranja maloljetničkog zatvora5
10.5.4.4.2.Odsjek osiguranja kaznionice51
10.5.4.4.3.Odsjek osiguranja kaznionice za žene53
10.5.4.4.4.Odsjek osiguranja izdvojenog objekta za smještaj zatvorenika50
10.5.4.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika8
10.5.4.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova26
10.5.4.6.1.Pododsjek prehrane9
UkupnoKaznionica u Požegi286
10.5.5.KAZNIONICA U TUROPOLJU1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.5.1.Odjel upravnih poslova10
10.5.5.2.Odjel tretmana9
10.5.5.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.5.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije6
10.5.5.3.2.Odsjek radionica održavanja i kartonaže10
10.5.5.4.Odjel osiguranja32
10.5.5.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.5.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova17
10.5.5.6.1.Pododsjek prehrane7
UkupnoKaznionica u Turopolju100
10.5.6.KAZNIONICA U VALTURI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.6.1.Odjel upravnih poslova7
10.5.6.2.Odjel tretmana9
10.5.6.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.6.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije1
10.5.6.3.1.1.Pododsjek stočne proizvodnje18
10.5.6.3.1.2.Pododsjek biljne proizvodnje9
10.5.6.3.2.Odsjek radionica kamenoloma9
10.5.6.3.3.Odsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila te održavanja i radno-terapijske radionice1
10.5.6.3.3.1.Pododsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila14
10.5.6.3.3.2.Pododsjek održavanja i radno-terapijska radionica11
10.5.6.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova19
10.5.6.4.1.Pododsjek prehrane5
10.5.6.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.6.6.Pododsjek dežurstva19
UkupnoKaznionica u Valturi132
10.5.7.ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU1
neposredno u Zatvorskoj bolnici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.7.1.Odjel upravnih poslova13
10.5.7.2.Odjel tretmana11
10.5.7.3.Odjel osiguranja1
10.5.7.3.1.Odsjek dežurstva8
10.5.7.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja57
10.5.7.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika18
10.5.7.4.1.Odsjek hematološko-biokemijskog laboratorija5
10.5.7.4.2.Odsjek bolničke ljekarne3
10.5.7.4.3.Odsjek glavnog medicinskog tehničara/sestre33
10.5.7.5.Odjel forenzičke psihijatrije11
10.5.7.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.5.7.6.1.Pododsjek prehrane7
UkupnoZatvorska bolnica u Zagrebu180
Ukupno kaznionice1742
10.6.ZATVORI
10.6.1.ZATVOR U BJELOVARU1
10.6.1.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.1.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova4
10.6.1.2.Odjel tretmana8
10.6.1.3.Odjel osiguranja44
UkupnoZatvor u Bjelovaru64
10.6.2.ZATVOR U DUBROVNIKU1
10.6.2.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.2.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova3
10.6.2.2.Odjel tretmana7
10.6.2.3.Odjel osiguranja31
UkupnoZatvor u Dubrovniku47
10.6.3.ZATVOR U GOSPIĆU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.3.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.3.2.Odjel tretmana1
10.6.3.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika5
10.6.3.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora5
10.6.3.3.Odjel osiguranja1
10.6.3.3.1.Odsjek dežurstva9
10.6.3.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja63
10.6.3.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.3.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova8
10.6.3.5.1.Pododsjek prehrane5
10.6.3.6.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika11
UkupnoZatvor u Gospiću121
10.6.4.ZATVOR U KARLOVCU1
10.6.4.1.Odjel upravnih poslova6
10.6.4.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova3
10.6.4.2.Odjel tretmana6
10.6.4.3.Odjel osiguranja36
UkupnoZatvor u Karlovcu52
10.6.5.ZATVOR U OSIJEKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.5.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.5.2.Odjel tretmana7
10.6.5.3.Odjel osiguranja1
10.6.5.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.5.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja68
10.6.5.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.5.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova6
10.6.5.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Osijeku107
10.6.6.ZATVOR U POŽEGI1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.6.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.6.2.Odjel tretmana9
10.6.6.3.Odjel osiguranja1
10.6.6.3.1.Odsjek dežurstva8
10.6.6.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja53
10.6.6.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova5
UkupnoZatvor u Požegi84
10.6.7.ZATVOR U PULI – POLA1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.7.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.7.2.Odjel tretmana1
10.6.7.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika5
10.6.7.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora5
10.6.7.3.Odjel osiguranja1
10.6.7.3.1.Odsjek dežurstva6
10.6.7.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja83
10.6.7.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.7.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova9
10.6.7.5.1.Odsjek za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika5
10.6.7.5.2.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Puli – Pola133
10.6.8.ZATVOR U RIJECI1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.8.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.8.2.Odjel tretmana8
10.6.8.3.Odjel osiguranja69
10.6.8.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.8.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova8
10.6.8.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Rijeci105
10.6.9.ZATVOR U SISKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.6.9.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.9.2.Odjel tretmana5
10.6.9.3.Odjel osiguranja27
10.6.9.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova5
10.6.9.4.1.Pododsjek prehrane3
10.6.9.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
UkupnoZatvor u Sisku52
10.6.10.ZATVOR U SPLITU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.10.1.Odjel upravnih poslova9
10.6.10.2.Odjel tretmana7
10.6.10.3.Odjel osiguranja1
10.6.10.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.10.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja93
10.6.10.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika6
10.6.10.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.6.10.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Splitu141
10.6.11.ZATVOR U ŠIBENIKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.11.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.11.2.Odjel tretmana8
10.6.11.3.Odjel osiguranja1
10.6.11.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.11.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja70
10.6.11.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.11.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.6.11.5.1.Pododsjek prehrane4
UkupnoZatvor u Šibeniku115
10.6.12.ZATVOR U VARAŽDINU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.12.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.12.2.Odjel tretmana8
10.6.12.3.Odjel osiguranja1
10.6.12.3.1.Odsjek dežurstva8
10.6.12.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja51
10.6.12.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.12.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova7
10.6.12.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Varaždinu95
10.6.13.ZATVOR U ZADRU1
10.6.13.1.Odjel upravnih poslova6
10.6.13.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova5
10.6.13.2.Odjel tretmana7
10.6.13.3.Odjel osiguranja43
UkupnoZatvor u Zadru62
10.6.14.ZATVOR U ZAGREBU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.6.14.1.Odjel upravnih poslova20
10.6.14.2.Odjel tretmana1
10.6.14.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika10
10.6.14.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora9
10.6.14.3.Odjel osiguranja1
10.6.14.3.1.Odsjek dežurstva11
10.6.14.3.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja151
10.6.14.3.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja165
10.6.14.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika20
10.6.14.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova16
10.6.14.5.1.Pododsjek materijalnog knjigovodstva4
10.6.14.5.2.Pododsjek prehrane15
10.6.14.5.3.Pododsjek radionice ugostiteljstva12
10.6.14.6.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika10
10.6.14.6.1.Pododsjek radionice održavanja8
UKUPNOZatvor u Zagrebu457
UKUPNO ZATVORI1635
10.7.ODGOJNI ZAVODI
10.7.1.ODGOJNI ZAVOD U POŽEGI20
10.7.1.1.Odsjek osiguranja6
UKUPNOOdgojni zavod u Požegi26
10.7.2.ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU1
neposredno u Odgojnom zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.7.2.1.Odjel tretmana i obrazovanja maloljetnika1
10.7.2.1.1.Odsjek tretmana29
10.7.2.1.2.Odsjek obrazovanja maloljetnika12
10.7.2.2.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu maloljetnika9
10.7.2.3.Odjel osiguranja59
UkupnoOdgojni zavod u Turopolju113
Ukupno odgojni zavodi139
10.8.CENTRI
10.8.1.CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU U ZAGREBU1
10.8.1.1.Odjel za prijam i maticu zatvorenika10
10.8.1.2.Odjel za dijagnostiku10
UkupnoCentar za dijagnostiku u Zagrebu21
10.8.2.CENTAR ZA IZOBRAZBU1
neposredno u Centru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
10.8.2.1.Odjel za razvoj programa izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije5
10.8.2.2.Odjel za provedbu programa izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije6
10.8.2.3.Odjel za međunarodnu suradnju u području izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije5
UkupnoCentar za izobrazbu21
Ukupno centri42SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri)3564
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU – središnji uredi i probacijski uredi200
SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3673
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU (središnji uredi, kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3758
SVEUKUPNO MPU (uključivo središnji uredi te područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi)1290
SVEUKUPNO MPU (uključivo područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi) te kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri4848