Ispravak Pravilnika o provedbi intervencije 77.03 Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

NN 35/2024 (22.3.2024.), Ispravak Pravilnika o provedbi intervencije 77.03 Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

NARODNE NOVINE

563

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o provedbi intervencije 77.03 Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivedne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljenom u »Narodnim novinama« br. 33 od 20. ožujka 2024. te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O PROVEDBI INTERVENCIJE 77.03 POTPORA ZA EIP OPERATIVNE SKUPINE IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVEDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

U Pravilniku o provedbi intervencije 77.03 Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivedne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine« br. 33/2024) nedostaju prilozi 2., 3., 4. i 5.

Urbroj: 50501-5/2-24-01

Zagreb, 22. ožujka 2024.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.

PRILOG 2.

Predložak projektne ideje za intervenciju 77.03.

PRILOG 3.

Predložak Ugovora o poslovnoj suradnji za intervenciju 77.03.

INTERVENCIJA 77.03. POTPORA ZA EIP OPERATIVNE SKUPINE PREDLOŽAK UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI[1](Prijedlog ugovora nije obvezan, ali mora sadržavati najmanje predloškom navedene podatke.)

(NAZIV odgovorne osobe)

OIB odgovorne osobe

(ADRESA), kojega zastupa (IME I PREZIME osobe ovlaštene za zastupanje Odgovorne osobe)

OIB osobe ovlaštene za zastupanje Odgovorne osobe (u daljnjem tekstu: Odgovorna osoba)

i

(NAZIV)

(ADRESA), kojega zastupa (IME I PREZIME) (u daljnjem tekstu: Partner)

OIB partnera: [2](Dodati po potrebi podatke o ostalim partnerima te svakog partnera označiti na način da bude razvidno kako se radi o različitim partnerima (npr. Partner 1, Partner 2, Partner 3…).)

kao ugovorne strane suglasno dana _____________202x. godine sklapaju sljedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI
za realizaciju (upisati naziv projekta)

temeljem Natječaja za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljenog dana _________ 202x. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Članak 1.
Uvodne odredbe

(1) Ugovorne strane ovoga Ugovora o poslovnoj suradnji (u daljnjem tekstu: Ugovor) uvodno utvrđuju da se ovaj Ugovor odnosi na obveze i odgovornosti Odgovorne osobe i Partnera EIP operativne skupine pri provedbi intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za projekt (naziv projekta)(u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se realizirati temeljem projektnog plana kroz intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da EIP operativnu skupinu ne čine:

• fizičke osobe koje su ujedno zaposlenici u stručno/znanstveno/istraživačkoj instituciji koja je prijavljena kao partner/odgovorna osoba EIP operativne skupine

• istodobno dva ili više partnera kod kojih je odgovorna osoba u pravnoj osobi ujedno nositelj/član u fizičkoj osobi i obratno

• javnopravna tijela

• lokalne akcijske grupe.

(3) Ugovorne strane potvrđuju da nisu partneri ili odgovorne osobe u drugoj EIP operativnoj skupini u sklopu Natječaja, osim ako se radi o stručno/znanstveno/istraživačkoj instituciji koja kroz posebne ustrojstvene jedinice istovremeno djeluje u različitim sektorima/područjima poljoprivredne proizvodnje i prerade te može biti odgovorna osoba/partner u najviše pet EIP operativnih skupina tijekom Natječaja.

(4) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Odgovorne osobe, odredbe ovoga Ugovora biti primjenjive isključivo ako nisu u suprotnosti s odredbama Ugovora o financiranju.

(5) Ugovorne strane su suglasne da se iznos sredstava naveden u Ugovoru o financiranju isplaćuje na žiro račun Odgovorne osobe – (upisati broj žiro računa) otvoren pri (upisati naziv banke).

Članak 2.
Predmet Ugovora

(1) Ovim Ugovorom utvrđuju se obveze i odgovornosti Odgovorne osobe i Partnera EIP operativne skupine, interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka pri provedbi Projekta.

(2) Interne procedure iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu 1 ovoga Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.
Obveze Odgovorne osobe

(1) Odgovorna osoba EIP operativne skupine odgovorna je za cjelokupnu koordinaciju, prijavu i provedbu Projekta.

(2) Odgovorna osoba EIP operativne skupine odgovorna je za administrativno i financijsko upravljanje sredstvima.

(3) Odgovorna osoba se obvezuje da će:

1. nastupati u ime EIP operativne skupine i provoditi aktivnosti Projekta u skladu s sklopljenim Ugovorom o financiranju, važećim relevantnim propisima i natječajima te u skladu s načelima učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti i razmjernosti te da će na takvu izvedbu obvezati sve partnere,

2. odrediti i rasporediti ljudske, financijske i materijalne resurse u svrhu uspješne realizacije Projekta,

3. redovno obavještavati partnera/e o napredovanju cjelokupnog Projekta,

4. dodijeljena sredstva koristiti isključivo u svrhu provedbe Projekta u skladu s Ugovorom o financiranju,

5. voditi odgovarajući računovodstveni sustav ili knjigovodstvenu evidenciju za provedbu Projekta,

6. osigurati revizijski trag i čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o Projektu najmanje 10 godina od datuma sklapanja Ugovora o financiranju,

7. pripremati i podnositi Agenciji za plaćanja svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz Projekt sukladno odredbama Natječaja, u propisanim rokovima,

8. sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati greške na razini Projekta i

9. osigurati provođenje kontrole nad korištenjem sredstava nadležnim tijelima.

Članak 4.
Obveze partnera

Partner/i EIP operativne skupine se obvezuju da će:

1. provoditi aktivnosti Projekta u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju, važećim relevantnim propisima i natječajima te u skladu s načelima učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti i razmjernosti,

2. odrediti i rasporediti ljudske, financijske i materijalne resurse u svrhu uspješne realizacije Projekta,

3. Odgovornoj osobi, po potrebi, dostavljati izvještaje o napredovanju svog dijela Projekta te pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje dokumentacije Agenciji za plaćanja u skladu s uvjetima propisanim Natječajem,

4. sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati greške u provedbi Projekta,

5. osigurati revizijski trag i čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o Projektu najmanje 10 godina od datuma sklapanja Ugovora o financiranju i

6. osigurati provođenje kontrole nad korištenjem sredstava nadležnim tijelima.

Članak 5.
Informiranje javnosti i vidljivost

Ugovorne strane su suglasne da su u slučaju realizacije projekta u sklopu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine u obvezi provoditi zahtjeve povezane s informiranjem i vidljivošću na način i pod uvjetima propisanim Pravilnikom i Ugovorom o financiranju.

Članak 6.
Prihvaćanje obveza

Potpisom ovoga Ugovora, Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate s obvezama koje za Projekt proizlaze iz Ugovora o financiranju i Natječaja te da navedene obveze u potpunosti razumiju i prihvaćaju u cijelosti.

Članak 7.
Neispunjavanje ugovornih obveza

(1) U slučaju neispunjavanja obveza iz ovoga Ugovora, Ugovorna strana koja je otkrila neispunjavanje obveze u obvezi je obavijestiti Odgovornu osobu i ostale Ugovorne strane.

(2) Odgovorna osoba u dogovoru s ostalim Ugovornim stranama Ugovora provodi odgovarajuće mjere za otklanjanje uzroka za neispunjavanje obveza iz Ugovora.

Članak 8.
Uvjeti promjene partnera u Projektu

(1) U slučaju promjene partnera EIP operativne skupine, partner koji izlazi iz EIP operativne skupine mora biti zamijenjen partnerom koji ispunjava uvjete partnera koji izlazi iz EIP operativne skupine. Promjenom partnera EIP operativne skupine, EIP operativna skupina mora ostati usklađena s uvjetima prihvatljivosti te se ne smije narušiti provedba Projekta.

(2) U slučaju promjene partnera, Ugovorne strane i novi partner u obvezi su potpisati novi Ugovor /dodatak Ugovora koji treba sadržavati sve nastale promjene.

(3) Odgovorna osoba je o promjeni partnera iz stavka 1. ovoga članka obvezna obavijestiti Agenciju za plaćanja te od iste dobiti odobrenje radi promjene partnera, na način i pod uvjetima propisanim Natječajem.

Članak 9.
Izmjene Ugovora

(1) Ako jedna od Ugovornih strana utvrdi da neće moći ispuniti ugovorene obveze i da će doći do financijske, sadržajne ili vremenske izmjene Projekta, mora najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za izmjenu poslati drugim Ugovornim stranama pisano obrazloženje.

(2) Odgovorna osoba mora pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o svim izmjenama koje utječu ili mogu utjecati na uvjete prihvatljivosti Projekta.

(3) U slučaju potrebe izmjene Ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, Ugovorne strane će sklopiti dodatak ovog Ugovora.

Članak 10.
Rješavanje sporova

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume koji bi nastali u svezi funkcioniranja EIP operativne skupine, provedbe Projekta i ovog Ugovora rješavati sporazumno.

(2) U slučaju da sporazumno rješenje nije moguće o sporu rješava mjesno i stvarno nadležan sud u (navesti mjesno i stvarno nadležni sud).

Članak 11.
Završne odredbe

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere pred javnim bilježnikom svih Ugovornih strana i vrijedi do (navesti rok trajanja Ugovora).

(2) Ugovor je sastavljen u (upisati broj primjeraka) istovjetnih primjeraka od kojih svakoj od Ugovornih strana pripada po jedan primjerak.

Za Odgovornu osobu:

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis:

Mjesto i datum:

Za Partnera[3](po potrebi dodati podatke za ostale partnere):

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis:

Mjesto i datum:

Prilog:

1. Interne procedure EIP operativne skupine

1. Interne procedure EIP operativne skupine moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:

• Odgovorna osoba: (opisati razloge stupanja u EIP operativnu skupinu)

• Partner[4](dodati po potrebi i ostale partnere): (opisati razloge stupanja u EIP operativnu skupinu)

• Odgovorna osoba: (upisati podatke o korištenim resursima)

• Partner[5](dodati po potrebi i ostale partnere): (upisati podatke o korištenim resursima)

• način realizacije: (opisati način realizacije Projekta)

• način financiranja: (opisati način financiranja Projekta te točno navesti razmjerni dio potpore po pojedinom partneru, udio/iznos)

• način i uvjeti korištenja resursa za potrebe provedbe Projekta: (opisati način i uvjete korištenja resursa za potrebe provedbe Projekta od strane svih Partnera)

• način donošenja odluka: (opisati način dogovora i donošenja odluka partnera EIP operativne skupine, a da nije suprotno odredbama Natječaja)

• uvjeti i sankcije za izlazak partnera iz EIP operativne skupine: (opisati uvjete i sankcije ako partner izlazi iz EIP operativne skupine, a ne radi se o slučaju više sile ili izvanrednim okolnostima kako je propisano Natječajem)

PRILOG 4.

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru ovoga Pravilnika.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovu naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole

– umanjiti prihvatljivi iznos potpore zbog utvrđene nepravilnosti i prije primjene financijske korekcije.

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

a) Prilikom donošenja odluke o isplati potpore

b) Tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate.

Ako se tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni.

4. NAČINI IZVRŠENJA

Izvršenje financijske korekcije provodi se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

Tablica 1.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

Br.NepravilnostOpis nepravilnostiVisina korekcije
1.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao projekt u vrijednosti manjoj od 50 %.100 %
2.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao projekt u vrijednosti od 50 % do 80 %.5 %
3.Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju*Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju100 % na utvrđeni iznos za isplatu za trošak kod kojeg je utvrđena nepravilnost
4.Trženi iznos u zahtjevu za isplatu je više od 10 % veći od prihvatljivog iznosa za isplatuAko korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore utvrđenog u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu te ako omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna primjenjuje se u iznosu zatraženog neprihvatljivog iznosa. Administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.Ukupan iznos neprihvatljivog troška (prihvatljiv iznos se korigira za ukupno utvrđeni neprihvatljivi iznos)


* Osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

PRILOG 5.

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekti koji se provode u okviru Strateškog plana, a financiraju se iz EPFRR trebaju biti propisno označeni, a u skladu s prilogom III Provedbene Uredbe (EU) 2022/129. Označavanje projekta je obveza krajnjeg korisnika.

1.1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti projekt tijekom provedbe i po dovršetku projekta, poštujući osnovne elemente vidljivosti i to:

a) putem plakata (minimalno formata A3) i/ili putem informativne ploče i/ili putem elektroničkog zaslona i/ili drugog prigodnog oglasnog medija, korisnik osigurava da budu dostupne odgovarajuće informacije, u kojima se naglašava potpora Unije

b) putem mrežne stranice i/ili na službenoj stranici društvenih medija, ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, razmjeran razini potpore, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu Unije.

1.2. Osnovni elementi vidljivosti

Tijekom projekta i/ili po dovršetku projekta, u skladu s obvezama iz točke 1.1 ovoga Priloga, korisnik jasno ističe podatke o projektu. Provedena aktivnost/ulaganje mora biti označena sukladno niže navedenom primjeru:

Primjer/slika osnovnih elemenata vidljivosti

Tehničke karakteristike vidljivosti spomenutih oglasnih medija poštuju načela:

(a) uz ambleme EU ističe se i sljedeća izjava: »Financira Europska unija«

(b) uz amblem EU ističe se i logotip Ministarstva poljoprivrede te logotip Strateškog plana

(c) minimalno 25 % površine oglasnog medija zauzima logotip Ministarstva poljoprivrede i EU uz obvezni tekst »Financira Europska unija«.

Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU i ostalih elemenata vidljivosti, dostupne su na stranicama:

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en

https://ruralnirazvoj.hr/program/ostali-dokumenti-i-vodici//