Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

HRVATSKI SABOR

572

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/28

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 143/21.) u članku 11. stavku 7. riječi: »veće od 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veće od 3980,00 eura«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 3. riječi: »do 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 66,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 66,00 eura«.

Članak 3.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »dužnost,« dodaje se riječ: »osim«.

Članak 4.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: »ovim Zakonom« dodaju se riječi: »i drugim zakonima«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. podstavku 9. iza riječi: »ovim Zakonom« dodaju se riječi: »i drugim zakonima«.

Članak 6.

U članku 50. stavku 1. riječi: »od 4000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 5309,00 eura«.

Članak 7.

U članku 51. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 663,00 do 1990,00 eura«.

Članak 8.

U članku 52. riječi: »od 2000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 265,00 do 1327,00 eura«.

Članak 9.

U članku 53. stavku 1. riječi: »od 5000,00 od 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 663,00 do 6636,00 eura«.

Članak 10.

U članku 54. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6636,00 do 132.723,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6636,00 do 66.361,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 od 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 663,00 do 6636,00 eura«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/24-01/29

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.