Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

HRVATSKI SABOR

573

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/30

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Članak 1.

U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18., 98/19. i 114/22.) u članku 6. stavku 2. brojka: »16« zamjenjuje se brojkom: »14«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Javno arhivsko gradivo predaje se nadležnom državnom arhivu sređeno, popisano, u zaokruženim cjelinama i tehnički opremljeno.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Javno arhivsko gradivo u digitalnom obliku predaje se nadležnom arhivu u obliku koji je primjeren za trajno čuvanje.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »iz stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 4. i 5. ovoga članka«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »gradiva u digitalni oblik« zamjenjuju se riječima: »digitalnoga gradiva u oblik«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 3.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javno arhivsko gradivo u državnim arhivima i arhivima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koristi se na temelju zahtjeva za pristup gradivu o kojem odlučuje državni arhiv i arhiv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te u slučaju odbijanja ili odbacivanja zahtjeva donosi rješenje.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka državni arhiv i arhiv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuje rješenjem.«.

U stavku 6. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 5.«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6. i 7. koji glase:

» – donosi plan digitalizacije u državnim arhivima i skrbi o njegovoj provedbi

– utvrđuje status kulturnoga dobra i prestanak statusa kulturnoga dobra za arhivsko gradivo sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara«.

Dosadašnji podstavci 6. do 10. postaju podstavci 8. do 12.

Članak 5.

U članku 36. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. te podstavci 6. i 7. koji glase:

» – evidenciju snimljenog arhivskoga gradiva

– evidenciju restauriranog i konzerviranog arhivskoga gradiva

– evidenciju stvaratelja, vlasnika i posjednika dokumentarnog i arhivskoga gradiva na području nadležnosti arhiva«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 8.

U stavku 2. podstavku 4. briše se točka na kraju rečenice te se dodaje podstavak 5. koji glasi:

» – Evidenciju arhivskoga gradiva za koje je utvrđen status kulturnoga dobra.«.

Članak 6.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Arhiv se može osnovati ako su osigurani:

– arhivsko gradivo

– potreban i primjeren radni i spremišni prostor te odgovarajuća oprema

– rad stručnoga arhivskoga osoblja

– novčana sredstva za osnivanje i početak rada arhiva, kao i sredstva za njegov rad

– plan rada i razvitka.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 41. mijenja se i glasi: »Upravljanje arhivima«.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ravnateljem državnog arhiva, na temelju predloženog programa rada, može se imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja te položen stručni ispit iz arhivske struke, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom arhiva.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ravnatelja arhiva kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuje i razrješava izvršno tijelo odnosno izvršna tijela više osnivača sporazumno, a način imenovanja i razrješenja pobliže se uređuje statutom i ugovorom osnivača.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Uvjeti za imenovanje ravnatelja arhiva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju se aktom o osnivanju i statutom.«.

Članak 8.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »Državni arhivi« dodaju se riječi: »i arhivi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

U stavku 2. riječ: »državnog« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za člana upravnog vijeća osnivač može imenovati osobu koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij te tri godine rada.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Kada je osnivač arhiva Republika Hrvatska, članove upravnog vijeća u ime osnivača imenuje i razrješuje ministarstvo nadležno za kulturu, a kada je osnivač arhiva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članove upravnog vijeća u ime osnivača imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Način izbora članova upravnog vijeća, trajanje mandata, donošenje odluka i druga pitanja u vezi s radom upravnog vijeća uređuju se statutom arhiva.«.

Članak 9.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Član stručnog vijeća arhiva može biti zaposlenik arhiva koji ima završen najmanje sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili s njim izjednačen studij.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Nacionalni program razvoja arhivske djelatnosti«.

U članku 48. stavku 1. riječ: »planom« zamjenjuje se riječju: »programom«.

U stavku 2. riječ: »Plan« zamjenjuje se riječju: »Program«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Državni arhivi dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Hrvatski državni arhiv dužan je donijeti plan digitalizacije u državnim arhivima iz članka 4. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18., 98/19. i 114/22.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/121

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.