Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

575

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/32

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 17/19., 98/19. i 114/22.) u članku 9. stavku 5. riječ: »samostalnu« briše se.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravna osoba u čijem je sastavu knjižnica dužna je prije traženja upisa u sudski ili drugi registar upisati knjižničnu djelatnost u statut.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 14. stavku 3. riječi: »prethodnog mišljenja Hrvatskoga knjižničnog vijeća« zamjenjuju se riječima: »mišljenja Hrvatskoga knjižničnog vijeća, uz prethodno izvješće nadležne matične razvojne službe.«.

Članak 4.

U članku 17. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Za člana upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka osnivač može imenovati osobu koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij.

(4) Kada je osnivač ili suosnivač javne knjižnice Republika Hrvatska, članove upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka u ime osnivača imenuje i razrješuje nadležno ministarstvo u čijem je djelokrugu rad knjižnice, sukladno aktu o osnivanju, a kada je osnivač ili suosnivač javne knjižnice jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članove upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka u ime osnivača imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača.«.

Članak 5.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ravnatelja javne knjižnice kojoj je osnivač ili suosnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača odnosno izvršna tijela više osnivača sporazumno.«.

Stavci 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(9) Ravnateljem javne knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni ispit za zvanje knjižničara, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog ispita za zvanje knjižničara u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

(11) Položen stručni ispit za zvanje knjižničara u smislu stavka 9. ovoga članka ima i osoba koja je oslobođena polaganja navedenog stručnog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.«.

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Ako osnivač odnosno osnivači ne provedu razrješenje i imenovanje ravnatelja javne knjižnice kojemu je istekao mandat ili ovlast vršitelja dužnosti ravnatelja javne knjižnice, tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata javne knjižnice iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona razriješit će dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnoga natječaja do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača.«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 14.

Članak 6.

U članku 24. iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»‒ donosi plan digitalizacije u javnim knjižnicama i skrbi o njegovoj provedbi«.

Dosadašnji podstavci 9. do 12. postaju podstavci 10. do 13.

Dosadašnji podstavak 13., koji postaje podstavak 14., mijenja se i glasi:

»‒ utvrđuje status kulturnog dobra i prestanak statusa kulturnog dobra za knjižničnu građu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara te vodi evidenciju knjižnične građe za koju je utvrđen status kulturnog dobra, a koja je sastavni dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske«.

Dosadašnji podstavci 14. do 16. postaju podstavci 15. do 17.

Članak 7.

U članku 37. iza riječi: »neglazbene zvučne snimke« dodaju se riječi: »(zvučna knjiga i dr.)« te se briše točka na kraju rečenice i dodaju riječi: »i digitalne preslike knjižnične građe.«.

Članak 8.

U članku 40. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obvezni primjerak digitalnih preslika knjižnične građe pohranjuje se u sustavima Hrvatske digitalne knjižnice sukladno pravilniku iz članka 7. ovoga Zakona kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe.«.

Članak 9.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne knjižnice kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture za narodne, specijalne i digitalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Knjižnice i pravne osobe u čijem se sastavu nalaze knjižnice uskladit će statut, druge opće akte i rad s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu dužna je donijeti plan digitalizacije u javnim knjižnicama iz članka 6. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 17/19., 98/19. i 114/22.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/123

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.