Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

NN 37/2024 (27.3.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

585

Na temelju članka 257. stavka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 148/22) u članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba čija je profesija regulirana, radni staž iz stavka 1. točka 2. ovoga članka može ostvariti samo s priznatim pravom na obavljanje djelatnosti nadležnog tijela.«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tajnik ispitnog povjerenstva utvrđuje jesu li u prijavi za polaganje stručnog ispita priloženi svi propisani dokumenti i navedeni svi podaci propisani na Obrascu za prijavu polaganja stručnog ispita (OZP).«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 4. iza riječi »ministarstvu« stavlja se točka, a riječi » u kojem slučaju sam snosi troškove za polaganje stručnog ispita.« brišu se.

Članak 4.

U članku 19. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji je postao stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kandidat koji nije pristupio polaganju stručnog ispita, a razlog izostanka nije opravdao, kao i kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanog razloga, smatra se da nije položio stručni ispit.«.

Dosadašnji stavak 5. koji je postao stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Ako osoba iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 5.

Članak 21. mijenja i glasi:

»(1) Troškove polaganja stručnog ispita čini naknada za rad članova i tajnika ispitnog povjerenstva.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.«.

Članak 6.

U članku 22. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točkama 2., 3., 4. i 5.

Članak 7.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Za predmet Radni odnosi pravni izvor je Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).«.

Članak 8.

U članku 32. stavku 3. točke 1., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»1. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i podzakonski akti doneseni na temelju Zakona

3. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 70/15, 127/17 i 33/23), članci 64. – 92.

4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23), članci 1. – 21. i 62. – 65.«.

Stavak 4. točke 1. i 7. mijenjaju se i glase:

»1. Obiteljski zakon (»Narodne novine« br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) i podzakonski akti doneseni na temelju Zakona

7. Zakon o međunarodnom privatnom pravu (»Narodne novine«, broj: 101/17 i 67/23).«.

Stavak 5. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21, 114/22 i 114/23), članci 1. – 14., 56. – 76., 127., 145., 167. – 179., 279. i 280.«.

U stavak 6. dodaju se nove točke 1. i 2. i glase:

»1. Zakon o osobnoj asistenciji (»Narodne novine«, broj 71/23)

2. Zakon o inkluzivnom dodatku (»Narodne novine«, 156/23).«.

Dosadašnje točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točkama 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Dosadašnja točka 6. koja je postala točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« br. 62/19, 40/20 i 81/20 i 156/22).«.

Članak 9.

U Prilogu I., u točki 2. SADRŽAJI NAMIJENJENI POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA – PRIPRAVNICIMA riječi: »centar za socijalnu skrb« u odgovarajućem padežu mijenja se i glasi: »Hrvatski zavod za socijalni rad« u odgovarajućem padežu.«.

Članak 10.

Prilog II. mijenja se i glasi:

»PRILOG II.

ISPITNI PREDMETI POSEBNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA PO POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA

1. SOCIJALNI RADNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. točke 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 9. ovoga Pravilnika.

2. PRAVNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1., 2., 3., 5. i 9. ovoga Pravilnika.

3. PSIHOLOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3., 8. i 9. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1., 2., 3. i 9. ovoga Pravilnika.

4. SOCIJALNI PEDAGOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3. i 5. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1., 2., 3. i 9. ovoga Pravilnika.

5. EDUKACIJSKI REHABILITATOR

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1. i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

6. LOGOPED

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1. i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

7. ODGOJITELJ

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1., 2., 6. i 9. ovoga Pravilnika.

8. KINEZITERAPEUT

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1., 2., 6. i 9. ovoga Pravilnika.

9. DRUGI STRUČNI RADNICI propisani člankom 22., točkom 1.do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22)

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1., 2., 6. i 9. ovoga Pravilnika.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Postupci priznavanja prava na polaganje stručnog ispita započeti prema Pravilniku o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 148/22) dovršit će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/02

Urbroj: 524-09-01-02/6-24-4

Zagreb, 25. ožujka 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.