Pravilnik o provedbi Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva

NN 38/2024 (29.3.2024.), Pravilnik o provedbi Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva

Ministarstvo poljoprivrede

668

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA PROIZVOĐAČE U SEKTORIMA VOĆARSTVA I RATARSTVA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/125, urbroj: 50301-05/16-24-4 od 20. ožujka 2024. godine.

Mjere u provedbi Programa

Članak 2.

Mjere u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika su:

– Mjera 1. Potpora proizvođačima u sektoru voćarstva (u daljnjem tekstu: Mjera 1.)

– Mjera 2. Potpora za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva (u daljnjem tekstu: Mjera 2.).

Dodjela potpore

Članak 3.

(1) Potpora za Mjeru 1. dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

(2) Potpora za Mjeru 2. dodjeljuje se na temelju Komunikacije komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17. 3. 2023.) i njegove izmjene, koja je donesena 20. studenoga 2023. (SL C/2023/1188, 21. 11. 2023.) (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir).

(3) Potpora za Mjeru 2. spojiva je s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te je prijavljena Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »podnositelj Zahtjeva« je svaka fizička i pravna osoba koja je podnijela Zahtjev temeljem Programa i ovoga Pravilnika

2. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je udovoljila uvjetima Programa i ovoga Pravilnika

3. »mikro, mala i srednja poduzeća« u okviru potpore iz Mjere 2. definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

4. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovoga Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 1. su poljoprivrednici koji uzgajaju sljedeće voćne vrste: jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, jagode, mandarine i klementine, kupine i maline i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine pod gore navedenim voćnim vrstama u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu

c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini.

(2) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 2. su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga l. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

(3) Potpora za Mjeru 2. se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(4) Potpora za Mjeru 2. ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

(5) Potpora se ne može dodijeliti gospodarstvima koja su neaktivna odnosno zatvorena u Upisniku poljoprivrednika.

Uvjeti prihvatljivosti površina

Članak 6.

(1) U Mjeri 1. za potporu je prihvatljivo prvih 20 ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore u 2023. godini uzgajao voćne vrste iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika prema podacima s podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj voćnoj vrsti.

(2) Najmanja površina po jednoj vrsti voća prihvatljiva za potporu iz Mjere 1. iznosi:

– jabuka, kruška – minimalno 1 ha svake vrste pojedinačno

– breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 ha

– marelica, trešnja, višnja, šljiva – minimalno 0,5 ha svake vrste pojedinačno

– jagoda, malina, kupina – minimalno 0,25 ha svake vrste pojedinačno

– mandarina, klementina – 0,25 ha (pojedinačno ili mješovito).

(3) U Mjeri 2. za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore u 2023. godini uzgajao pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu prema podacima s podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu.

Obveze korisnika potpore za Mjeru 1.

Članak 7.

(1) Korisnik potpore za Mjeru 1. obvezan je do 31. prosinca 2025. godine na svim površinama svojeg poljoprivrednog gospodarstva koje su pod voćnim kulturama pridržavati se:

− odredbi iz Glave III. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 127/19. i 83/22.),

− mjera koje podrazumijevaju dobru poljoprivrednu praksu u pogledu održavanja, zaštita i korištenja iz Glave II. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.),

− odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 46/22.), kao i

− pravila o stavljanju na tržište svježeg voća u skladu sa Zakonom o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.).

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) nakon isplate potpore, nadležnim inspekcijama Državnog inspektorata, dostavlja popis korisnika kojima je potpora isplaćena.

(3) Nadležne inspekcije Državnog inspektorata, dužne su o rezultatima provedenih nadzora obavijestiti Agenciju za plaćanja te u slučaju utvrđenih kršenja obveza iz stavka 1. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostaviti i dokument o nadzoru.

(4) Ako se aktom nadležne inspekcije iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da se korisnik nije pridržavao neke od navedenih obveza iz stavka 1. ovoga članka tijekom trajanja Programa, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat isplaćene potpore u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

Iznos potpore

Članak 8.

(1) Jedinični iznos potpore određuje se razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih površina za koje se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Mjeru 1. do 600,00 eura po hektaru

– Mjeru 2. do 100,00 eura po hektaru.

(2) Potpora za Mjeru 2. se dodjeljuje u skladu s odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

(3) Najviši iznos potpore za Mjeru 2. po jednom poduzetniku ne može premašiti iznos propisan odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira. Potpora iz Programa zbraja se s potporama odobrenim na temelju Privremenog kriznog okvira.

(4) Potpora za Mjeru 2. može se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

(5) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za Mjeru 1. a koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva veći od iznosa osiguranog u proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti.

(6) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva za Mjeru 1. a koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva manji od iznosa osiguranog u proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se uvećati do razine maksimalnog jediničnog iznosa potpore.

(7) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva za Mjeru 2. a koji zadovoljavaju kriterije za potporom utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti.

Način i rokovi podnošenja Zahtjeva

Članak 9.

(1) Zahtjev se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 1. koji nemaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima potvrđuju isto pri popunjavanju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 1. koji imaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima potvrđuju isto pri popunjavanju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te uz Zahtjev prilažu Izjavu popunjenu u Word formatu te istu Izjavu u PDF formatu ovjerenu potpisom za fizičke osobe odnosno potpisom i pečatom za pravne osobe u ZIP datoteci na AGRONET-u.

(4) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 2. koji su ostvarili pravo na potporu iz Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/423, urbroj: 50301-05/31-23-4 od 9. studenoga 2023. godine, prilikom čega su podnijeli ispravnu Izjavu te kod kojih nije bilo promjena u smislu povezanosti vlasničkim ili drugim odnosima s drugim poslovnim subjektima, potvrđuju isto pri popunjavanju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnosno nisu dužni prilagati novi obrazac Izjave uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 2. koji ne pripadaju podnositeljima iz stavka 4. ovoga članka i nemaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima potvrđuju isto pri popunjavanju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 2. koji ne pripadaju podnositeljima iz stavka 4. ovoga članka i imaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima potvrđuju isto pri popunjavanju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te uz Zahtjev prilažu Izjavu popunjenu u Word formatu te istu Izjavu u PDF formatu ovjerenu potpisom za fizičke osobe odnosno potpisom i pečatom za pravne osobe u ZIP datoteci na AGRONET-u.

(7) Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 2. kod kojih je došlo do promjena u smislu povezanosti vlasničkim ili drugim odnosima s drugim poslovnim subjektima, a ostvarili su pravo na potporu sukladno stavku 4. ovoga članka popunjavaju Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sukladno stavku 6. ovoga članka.

(8) Zahtjevi i Izjave iz stavaka 2. do 7. ovoga članka smatraju se valjanima isključivo ako ih je podnositelj ovjerio potpisom ukoliko je fizička osoba te potpisom i pečatom ukoliko je podnositelj pravna osoba na ispisanom obrascu Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te ukoliko je uz navedeno priložena i valjana Izjava u elektroničkom obliku na AGRONET-u.

(9) Obrasci Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka na kojima je podnositelj potvrdio i da postoje i da ne postoje poslovni subjekti s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima odnosno na kojima je izabrao više od jedne tvrdnje za Mjeru 1. ili Mjeru 2. neće se smatrati valjanima.

(10) Obrasce Izjava iz stavaka 3. i 6. ovoga članka, kao i upute za njihovo popunjavanje i prilaganje u elektroničkom obliku objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(11) Po popunjavanju Zahtjeva za Mjeru 1. i/ili Mjeru 2. putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani Zahtjev, ovjeren potpisom za fizičke osobe te potpisom i pečatom za pravne osobe, na adresu podružnice Agencije za plaćanja navedene u Prilogu ovoga Pravilnika koja je nadležna za županiju njegovog sjedišta, osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: »Program državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva«.

(12) Zahtjev iz stavka 11. ovoga članka za Mjeru 1. podnosi se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(13) Zahtjev iz stavka 11. ovoga članka za Mjeru 2. podnosi se u roku 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola, kontrola na terenu i postupak dodjele potpore

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu Zahtjeva i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Kontrola na terenu u okviru Programa i ovoga Pravilnika provodi se u sklopu kontrole na terenu prihvatljivosti Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 9. stavcima 12. i 13. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(5) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za Mjeru 1. i Mjeru 2. na temelju:

– uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

– drugih podataka iz internih baza i evidencija te za ovu svrhu zatraženih podataka drugih tijela državne uprave i agencija.

(6) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije iz članka 9. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(7) Nakon provedenih administrativnih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika i koja za Mjeru 1. sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(8) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 7. ovoga članka podnositeljima Zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi putem AGRONET-a.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, koje uključuju i obveze korisnika iz članka 7. ovoga Pravilnika te rezultate provedenih kontrola na terenu, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 12.

Na odluke iz članka 10. stavka 7. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/23

Urbroj: 525-06/209-24-4

Zagreb, 27. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG

ADRESE PODRUŽNICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA

ŽupanijaSjedišteAdresa
Bjelovarsko-bilogorskaBjelovar43000 Bjelovar, Ljudevita Gaja 2
Brodsko-posavskaSlavonski Brod35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 20
Dubrovačko-neretvanskaDubrovnik20000 Dubrovnik,
Vukovarska 2
IstarskaPazin52000 Pazin, 25. rujna br. 17
KarlovačkaKarlovac47000 Karlovac, Pavla Vitezovića 1A
Koprivničko-križevačkaKoprivnica48000 Koprivnica,
Opatička 1
Krapinsko-zagorskaKrapina49000 Krapina, Frana Galovića 1A
Ličko-senjskaGospić53000 Gospić, Kaniška 55
MeđimurskaČakovec40000 Čakovec, O. Keršovanija 7.
Osječko-baranjskaOsijek31000 Osijek, Europske Avenije 5
Požeško-slavonskaPožega34000 Požega,Trg Sv. Trojstva 19
Primorsko-goranskaRijeka51000 Rijeka, Frana Kurelca 8
Sisačko-moslavačkaSisak44000 Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24
Splitsko-dalmatinskaSplit21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, I. kat
Šibensko-kninskaŠibenik22000 Šibenik, Perivoj Luje Maruna 1
VaraždinskaVaraždin42000 Varaždin, A. Cesarca 2
Virovitičko-podravskaVirovitica33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21
Vukovarsko-srijemskaVukovar32000 Vukovar, Olajnica 19
ZadarskaZadar23000 Zadar, I. Danila 4
ZagrebačkaZagreb10000 Zagreb, Ozaljska 10
Grad ZagrebZagreb10000 Zagreb, Ozaljska 10