Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma

NN 39/2024 (3.4.2024.), Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma

Vlada Republike Hrvatske

678

Na temelju članka 38. stavka 10. Zakona o turizmu (»Narodne novine«, broj 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O POTICANJU ULAGANJA U SEKTORU TURIZMA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju uvjeti spojivosti državnih potpora iz članaka 38. i 40. Zakona o turizmu (u daljnjem tekstu: Zakon) s pravilima o dodjeli regionalnih potpora za ulaganja i potpora za zaštitu okoliša, uređuje se postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, sadržaj godišnjih izvješća iz Zakona te detaljnije opisuje način dodjele potpore na temelju kriterija navedenih u Zakonu, kao i druga pitanja od značaja za dodjelu i korištenje državnih potpora u skladu s odredbama Zakona.

(2) Ova Uredba predstavlja program dodjele državnih potpora na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore (u daljnjem tekstu: potpore) u smislu članka 2. stavka 15. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 187, 26. 6. 2014.,), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156/1, 20. 6. 2017.), Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/2020, 7. 7. 2020.), Uredbom (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 270/30, 29. 7. 2021.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. 6. 2023., u daljnjem tekstu: Opća uredba o skupnom izuzeću).

Odnos prema drugim propisima

Članak 2.

Ova Uredba usklađena je s pravilima o državnim potporama te se tumači u skladu s Općom uredbom o skupnom izuzeću.

Definicije

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1) »potpora« znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: UFEU)

2) »program potpora« znači svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su u aktu utvrđeni na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu

3) »pojedinačna potpora« znači:

a) jednokratna potpora, i

b) potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima na temelju programa potpore

4) »jednokratna potpora« znači potpora koja nije dodijeljena na temelju programa potpore

5) »korisnik potpore« znači subjekt koji, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu na temelju ove Uredbe

6) »poduzetnik« znači svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njegov pravni status, strukturu vlasništva i način financiranja

7) »intenzitet potpore« znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada

8) »bruto ekvivalent bespovratnog sredstva« znači iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada

9) »malo i srednje poduzeće – MSP« znači subjekti definirani Prilogom 1. Opće uredbe o skupnom izuzeću

10) »veliko poduzeće« znači poduzeće koje ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu 1. Opće uredbe o skupnom izuzeću

11) »datum dodjele potpore« znači datum na koji je na temelju nacionalnog prava korisniku dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore

12) »primarna poljoprivredna proizvodnja« znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. UFEU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

13) »stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda« znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama

14) »prerada poljoprivrednih proizvoda« znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju

15) »sektor ribarstva i akvakulture« znači sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.)

16) »poduzetnik u teškoćama« znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornosti« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (SL EU, L 182/19) o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.) a »vlasnički kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice

b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva« odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktive 2013/34/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (SL EU, L 182/19)

c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja

e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

2. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0.

17) »početak radova« znači početak građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije

18) »ukupno financiranje« znači ukupni iznos ulaganja u prihvatljivog poduzetnika ili projekt u skladu s Odjeljkom 3. ili člankom 16. ili člankom 39. Opće uredbe o skupnom izuzeću, isključujući potpuno privatna ulaganja izvršena po tržišnim uvjetima i izvan područja primjene odgovarajuće mjere državne potpore

19) »potpomognuta područja« znači područja utvrđena na karti regionalnih potpora odobrenoj u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkama (a) i (c) UFEU koja je na snazi u trenutku dodjele potpore

20) »operativna dobit« znači razlika između diskontiranih prihoda i diskontiranih operativnih troškova tijekom ekonomskog trajanja ulaganja ako je ta razlika pozitivna. Ti operativni troškovi obuhvaćaju troškove kao što su troškovi osoblja, materijala, ugovorenih usluga, komunikacije, energije, održavanja, najma i administrativni troškovi itd., no isključuju troškove amortizacije i troškove financiranja ako su oni obuhvaćeni potporama za ulaganje. Diskontiranje prihoda i troškova poslovanja koristeći odgovarajuću diskontnu stopu omogućuje ostvarenje razumne dobiti

21) »regionalne potpore za ulaganje« znači regionalne potpore dodijeljene za:

a) početno ulaganje ili

b) početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost

22) »prvo (početno) ulaganje« znači ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje je povezano s:

a) osnivanjem nove poslovne jedinice

b) proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

c) diversifikacijom outputa poslovne jedinice na proizvode koje poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili usluge kojima se nije prethodno bavila

d) temeljitom promjenom sveukupnog proizvodnog procesa proizvoda ili općeg pružanja usluga na koje se odnosi ulaganje u poslovnu jedinicu

23) »ista ili slična djelatnost« znači djelatnost iz istog razreda (četveroznamenkasta brojčana oznaka) statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2

24) »početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost« znači ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje je povezano sa sljedećim:

a) s osnivanjem nove poslovne jedinice

b) s diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista kao djelatnost koja se prethodno obavljala u poslovnoj jedinici niti je slična njoj

25) »materijalna imovina« znači imovina koja se sastoji od građevina i postrojenja te strojeva i opreme

26) »nematerijalna imovina« znači imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva

27) »trošak plaća« znači ukupni iznos koji korisnik potpore stvarno mora platiti za dotična radna mjesta, a koji se u određenom razdoblju sastoji od bruto plaće prije poreza i obveznih doprinosa kao što su doprinos za socijalno osiguranje, troškovi skrbi za djecu i skrbi za roditelje

28) »neto povećanje broja zaposlenika« znači neto povećanje broja zaposlenika u predmetnoj poslovnoj jedinici u odnosu na prosječan broj tijekom 12 mjeseci, nakon što se od broja otvorenih radnih mjesta oduzmu sva radna mjesta izgubljena tijekom tog razdoblja. Broj osoba zaposlenih na puno radno vrijeme, broj osoba sa skraćenim radnim vremenom i sezonski zaposlenih osoba uračunava se u odgovarajućim dijelovima njihovih godišnjih jedinica rada

29) »namjenska infrastruktura« znači infrastruktura izgrađena za poduzetnike koje je moguće utvrditi ex ante i prilagođena potrebama tih poduzetnika

30) »sektor čelika« znači sve djelatnosti povezane s proizvodnjom jednog ili više sljedećih proizvoda:

a) sirovo željezo i željezne legure: sirovo željezo za proizvodnju čelika, sirovo željezo za ljevaonice i drugo sirovo željezo, zrcalno željezo i visokougljični feromangan, isključujući druge željezne legure

b) sirovi i polugotovi proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika: tekući čelik bilo izliven ili neizliven u ingote, uključivo ingote za kovanje poluzavršenih proizvoda: kovano željezo, rešetke i oplate; limene šipke i šipke od bijelog lima; široki vruće valjani kolutovi, osim proizvodnje tekućeg čelika za lijevanje iz malih i srednjih ljevaonica

c) vruće valjani gotovi proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika: tračnice, pragovi, vezice, podložne ploče, grede, teški profili od 80 mm i više, žmurje, šipke i profili manji od 80 mm i ploče manje od 150 mm, žičane šipke, okrugli i kvadratni dijelovi za cijevi, vruće valjani obruči i trake (uključivo trake za cijevi), vruće valjani lim (presvučeni i nepresvučeni), ploče i lim debljine 3 mm i više, univerzalne ploče debljine 150 mm i više, osim žice, svijetlih šipki i željeznih odljeva

d) hladno valjani gotovi proizvodi: kositreni lim, mat lim, crni lim, pocinčani lim, drugi presvučeni limovi, hladno valjani limovi, električni limovi i trake namijenjeni proizvodnji bijelog lima, hladno valjani limovi u kolutovima i trakama

e) cijevi: sve bešavne čelične cijevi, varene čelične cijevi promjera preko 406,4 mm

31) »sektor prijevoza« znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije »sektor« prijevoza« znači sljedeće djelatnosti prema statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti (NACE Rev. 2) utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006.):

a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.39 Rad žičara, sedežnica, skijaških žičara i vučnica ako nisu dio gradskog ili prigradskog tranzitnog sustava, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport

b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz

c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz

32) »djelatnosti u turizmu« znači sljedeće djelatnosti:

a) oznake 55 NKD: Smještaj

b) oznake 56 NKD: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

c) oznake 79 NKD: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

d) oznake 93 NKD: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

33) »razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu turističke razvijenosti (ITR)« znači razvrstavanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u jednu od pet kategorija turističke razvijenosti prema ITR kako je definiran odredbama Zakona, u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva za dodjelu potpore

34) »program namijenjen ograničenom broju posebnih sektora ekonomske djelatnosti« znači program kojim su obuhvaćene djelatnosti razvrstane u manje od pet razreda statističke klasifikacije NACE Rev.2 (četveroznamenkasta brojčana oznaka)

35) »obveza potrošnje na državnom teritoriju« znači obveze koje tijelo koje dodjeljuje potporu nameće korisnicima, a sastoje se od potrošnje minimalnog iznosa i/ili provedbe najniže razine proizvodne djelatnosti na određenom državnom području

36) »dovršetak ulaganja« znači tri godine nakon početka radova

37) »prilagođeni iznos potpore« znači maksimalni dopušteni iznos potpore za velike projekte ulaganja, izračunan prema sljedećoj formuli:

prilagođeni iznos potpore = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), pri čemu je:

– R – maksimalni intenzitet potpore primjenjiv u dotičnom području utvrđen u odobrenoj karti regionalnih potpora koji je na snazi na datum dodjele potpore, isključujući povećani intenzitet potpore za male i srednje poduzetnike

– A – dio prihvatljivih troškova jednak 55 milijuna eura

– B – dio prihvatljivih troškova između 55 milijuna eura i 110 milijuna eura

– C – dio prihvatljivih troškova koji premašuje 110 milijuna eura

38) »veliki projekt ulaganja« znači početno ulaganje čiji prihvatljivi troškovi premašuju 50 milijuna eura, izračunano prema cijenama i tečajevima na datum dodjele potpore

39) »rijetko naseljena područja« znači regije NUTS 2 s manje od osam stanovnika po km2 ili regije NUTS 3 s manje od 12,5 stanovnika po km2 ili područja koje je Europska komisija (u daljnjem tekstu: Komisija) priznala kao takva u pojedinačnoj odluci o karti regionalnih potpora na snazi u trenutku kad je potpora dodijeljena

40) »vrlo rijetko naseljena područja« znači regije NUTS 2 s manje od osam stanovnika po km2 ili područja koja Komisija takvima smatra na temelju pojedinačne odluke o karti regionalnih potpora na snazi u trenutku kad je potpora dodijeljena

41) »premještanje« znači transfer iste ili slične djelatnosti ili njezina dijela iz objekta u jednoj ugovornoj stranci Sporazuma o EGP-u (početni objekt) u objekt u kojemu se ulaganje odvija u drugoj ugovornoj stranci Sporazuma o EGP-u (objekt kojemu je dodijeljena potpora). Prijenos postoji ako proizvod ili usluga u početnim objektima i u objektima kojima je dodijeljena potpora služi barem dijelom za iste potrebe i ispunjava zahtjeve ili potrebe iste vrste korisnika, a radna se mjesta gube u istoj ili sličnoj djelatnosti u jednom od početnih objekata korisnika u EGP-u

42) »zaštita okoliša« znači svako djelovanje ili aktivnost kojom se smanjuju ili sprječavaju onečišćenje, negativni učinci na okoliš ili druga šteta nanesena fizičkom okolišu (uključujući zraku, vodi i tlu), ekosustavima ili prirodnim resursima nastala zbog ljudske aktivnosti i čiji je cilj, među ostalim, ublažiti klimatske promjene, umanjiti rizik takve štete te zaštititi i ponovno uspostaviti bioraznolikost ili dovesti do učinkovitije upotrebe prirodnih resursa, uključujući mjere za uštedu energije i upotrebu obnovljivih izvora energije, kao i druge tehnike za smanjenje emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari te prelazak na modele kružnog gospodarstva kako bi se smanjila upotreba primarnih materijala i povećala učinkovitost. Uključuje i mjere kojima se jača sposobnost prilagodbe i smanjuje osjetljivost na učinke klimatskih promjena

43) »norma Unije« znači:

a) obvezna norma Unije kojom se utvrđuju razine koje pojedini poduzetnici trebaju postići u smislu zaštite okoliša, isključujući norme ili ciljeve utvrđene na razini Unije koji su obvezujući za države članice, ali ne i za pojedinačne poduzetnike ili

b) obveza primjene najboljih raspoloživih tehnika (NRT), kako su definirane u Direktivi 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskom emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010.) i Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), te obveza osiguravanja da razine emisija ne prelaze razine koje bi se postigle primjenom NRT-a; ako su razine emisija povezane s NRT-om utvrđene u provedbenim aktima donesenim na temelju Direktive 2010/75/EU ili drugih primjenjivih direktiva, te će razine biti primjenjive za potrebe ove Uredbe; ako su te razine izražene kao raspon, primjenjivat će se granica postizanja NRT-a za predmetnog poduzetnika

44) »vodik iz obnovljivih izvora« znači vodik proizveden iz energije iz obnovljivih izvora u skladu s metodologijama utvrđenima za obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu kako je definirano Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21. 12. 2018.) i Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 138/21. i 83/23.)

45) »čisto vozilo« znači:

a) plovilo za pomorski i obalni prijevoz putnika i robe, za lučke potrebe ili pomoćne djelatnosti, i. koje ima hibridni motor ili motor s dvojnim gorivom koji najmanje 25 % energije dobiva iz goriva s nultim izravnim emisijama CO2 (iz ispušne cijevi) ili iz punjive baterije za redovan rad na moru i u lukama, ili ii. čija je vrijednost EEDI-ja Međunarodne pomorske organizacije 10 % niža od zahtjeva za EEDI primjenjivih od 1. travnja 2022. te koje može ploviti koristeći goriva s nultim izravnim emisijama CO2 (iz ispušne cijevi) ili goriva iz obnovljivih izvora

b) plovilo za pomorski i obalni prijevoz robe koje se upotrebljava isključivo za pružanje usluga obalnog prijevoza i prijevoza na kratkim udaljenostima u svrhu promjene vrste prijevoza robe s kopnenog na morski i s izravnim emisijama CO2 (iz ispušne cijevi), izračunanima primjenom EEDI-ja, koje su 50 % niže od prosječne referentne vrijednosti za emisije CO2 utvrđene za teška vozila (podskupina vozila 5-LH) u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2019/1242

46) »vozilo s nultim emisijama« znači plovilo za pomorski i obalni prijevoz putnika ili tereta, za lučke operacije ili pomoćne djelatnosti s nultim izravnim emisijama CO2 (iz ispušne cijevi)

47) »vozilo« znači plovilo unutarnje plovidbe ili plovilo za pomorski i obalni prijevoz putnika ili tereta

48) »digitalizacija« znači uvođenje tehnologija na kojima se zasniva rad elektroničkih uređaja i/ili sustava koji omogućuju povećanje funkcionalnosti proizvoda, razvoj internetskih usluga, modernizaciju procesa ili prelazak na modele poslovanja koji se temelje na proizvodnji robe i pružanja usluga bez posrednika, čime se u konačnici ostvaruje transformativni učinak

49) »neaktivna imovina« znači zemljište i / ili građevina u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja imovina nije u funkciji odnosno na kojoj se ne obavlja nikakva ekonomska djelatnost; neaktivnom imovinom ne smatra se imovina u vlasništvu Republike Hrvatske ako nisu riješeni imovinskopravni odnosi vezani uz tu imovinu, imovina na kojoj postoji upisani teret koji priječi raspolaganje te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog zemljišta, šumskog ili turističkog zemljišta u skladu s posebnim propisima

50) »projekt aktiviranja neaktivne imovine« znači projekt ulaganja za koji se odobrava državna potpora, a koje predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu

51) »građenje« znači izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina sukladno posebnom propisu kojim se uređuje građenje

52) »vrijednost projekta ulaganja« znači prihvatljive troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu povezanu s projektom ulaganja.

(2) Za ostale izraze i pojmove koji se koriste u ovoj Uredbi, a njihove definicije nisu detaljno opisane u stavku 1. ovoga članka, primjenjuju se definicije iz članka 2. Opće uredbe o skupnom izuzeću.

DIO DRUGI
GLAVNE ODREDBE

GLAVA I.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Korisnici i davatelj potpora

Članak 4.

(1) Korisnici potpore iz članka 13. ove Uredbe su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu, i to djelatnosti:

a) oznake 55 NKD: Smještaj

b) oznake 56 NKD: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

c) oznake 79 NKD: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

d) oznake 93 NKD: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti.

(2) Korisnici potpore iz članka 20. ove Uredbe su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu oznake NKD 77.34 – iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava.

(3) Najviši godišnji iznos državne potpore koji korisnik potpore za ulaganje može koristiti na temelju ove Uredbe, a u skladu s člankom 38. stavkom 4. Zakona, ne može biti veći od 7.000.000,00 eura.

(4) Davatelj potpore u smislu ove Uredbe je sukladno članku 37. stavku 7. Zakona ministarstvo nadležno za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ciljevi poticanja ulaganja

Članak 5.

(1) Ciljevi poticanja ulaganja su:

– ravnomjeran cjelogodišnji i regionalno odnosno prostorno uravnoteženiji razvoj turizma koji uključuje i razvoj posebnih oblika turizma, kao i unaprjeđenje međunarodne povezanosti Republike Hrvatske odnosno svrha poticanja ulaganja je osiguranje ključnih strateških ciljeva razvoja turizma u smjeru održivosti u Republici Hrvatskoj

– društveno i okolišno održivi razvoj turizma kojemu je cilj smanjivanje negativnog utjecaja turizma na okoliš, klimu i prostor

– razvoj konkurentnog i inovativnog turizma, uključujući jačanje ljudskih potencijala, povećanje kvalitete smještajnih i ostalih kapaciteta u okviru turističke ponude, kao i diverzifikacija cjelokupne turističke ponude te digitalna transformacija turizma

– povećanje otpornosti djelatnostima u turizmu na vanjske utjecaje.

(2) Na razini gospodarskih subjekata cilj i svrha poticanja ulaganja je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti i kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, ulaganja u digitalizaciju poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu i jačanja otpornosti poduzeća u turizmu.

(3) Potpore uređene ovom Uredbom odnose se na održive projekte ulaganja koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti turizma Republike Hrvatske u:

a) aktivnostima održivog, inovativnog i otpornog turizma

b) aktivnostima zelene i digitalne tranzicije hrvatskog turizma

c) aktivnostima regionalne diverzifikacije i specijalizacije hrvatskog turizma

d) aktivnostima razvoja turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kategorije i vrste potpora

Članak 6.

(1) Davatelj potpore dodjeljuje korisnicima iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe regionalne potpore za ulaganja iz članka 14. Opće Uredbe o skupnom izuzeću.

(2) Davatelj potpore dodjeljuje korisnicima iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe potpore za ulaganje u nabavu čistih plovila ili plovila s nultim emisijama i prilagodbu plovila iz članka 36.b Opće uredbe o skupnom izuzeću.

(3) Potpore iz stavaka 1. i 2. ovoga članka spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU i izuzimaju se od obveze prijave i članka 108. stavka 3. UFEU ako su ispunjeni uvjeti iz Poglavlja I. i odredbe iz Poglavlja III. Opće uredbe o skupnom izuzeću, kao i relevantni uvjeti iz ove Uredbe.

Transparentnost potpora

Članak 7.

(1) Ovom Uredbom odobravaju se isključivo transparentne potpore, to jest potpore za koje je moguće prije dodjele (ex ante) precizno izračunati bruto ekvivalent bez dodatne potrebe za provođenjem ocjene rizika.

(2) Transparentnim potporama iz stavka 1. ovoga članka, se sukladno članku 5. stavku 2. točki (d) Opće uredbe o skupnom izuzeću, između ostalog, smatraju potpore u obliku poreznih pogodnosti ako mjera predviđa gornju vrijednost koja osigurava da ne dođe do premašivanja primjenjivog praga. Mjera potpore iz ove Uredbe predviđa gornju vrijednost kojom se osigurava da ne dođe do premašivanja primjenjivog praga, odnosno primjenjivog intenziteta potpore, uzimajući u obzir odredbe o zbrajanju potpora iz članka 25. ove Uredbe.

(3) Potpore iz ove Uredbe smatraju se transparentnim potporama u smislu stavka 1. ovoga članka i članka 5. Opće uredbe o skupnom izuzeću budući da predviđa gornju vrijednost poreznih pogodnosti koja osigurava da ne dođe do premašivanja primjenjivih pragova iz članka 10. ove Uredbe.

(4) Transparentnim potporama iz stavka 1. ovoga članka, se sukladno članku 5. stavku 2. točki (k) Opće uredbe o skupnom izuzeću, između ostalog, smatraju potpore u obliku prodaje ili davanja u zakup materijalne imovine ispod tržišne cijene ako je vrijednost utvrđena neovisnim vještačenjem prije te transakcije ili u odnosu na javno dostupne, redovito ažurirane i općeprihvaćene referentne vrijednosti.

Učinak poticaja

Članak 8.

(1) Na temelju ove Uredbe mogu se dodijeliti isključivo potpore koje imaju učinak poticaja u skladu s člankom 6. Opće uredbe o skupnom izuzeću.

(2) Potpore iz stavka 1. ovog članka imaju učinak poticaja ako je korisnik davatelju potpore podnio pisani zahtjev za potporu prije početka rada na projektu ili djelatnosti.

Izračun intenziteta potpore i prihvatljivi troškovi

Članak 9.

(1) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova u skladu s ovom Uredbom, svi iznosi koji se upotrebljavaju moraju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Porez na dodanu vrijednost koji se naplaćuje na prihvatljive troškove ili izdatke, a koji se može vratiti u skladu s primjenjivim nacionalnim poreznim pravom ne uzima se u obzir za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova.

(2) Prihvatljivi troškovi iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se pisanim dokazima koji moraju biti jasni, konkretni i ažurirani.

(3) Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnog sredstva, iznos potpore jednak je bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva.

(4) Potpore koje se isplaćuju u budućnosti, uključujući potpore koje se isplaćuju u više obroka, diskontirat će se na njihovu vrijednost u trenutku dodjele, kao i prihvatljivi troškovi.

(5) Pri diskontiranju iz stavka 4. ovoga članka primijenit će se diskontna kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

Pragovi za prijavu

Članak 10.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na potpore ako ne premašuju sljedeće pragove:

a) za regionalne potpore za ulaganje s prihvatljivim troškovima od 110 milijuna eura ili više, iznose potpore po poduzetniku po projektu ulaganja kako je navedeno:

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 10 %: 8,25 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 15 %: 12,38 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 20 %: 16,5 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 25 %: 20,63 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 30 %: 24,75 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 35 %: 28,88 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 40 %: 33 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 50 %: 41,25 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 60 %: 49,5 milijuna eura

– u slučajevima maksimalnog intenziteta regionalne potpore od 70 %: 57,75 milijuna eura.

b) za potpore za ulaganje u zaštitu okoliša 30 milijuna eura po poduzetniku po projektu ulaganja.

(2) Pragovi utvrđeni i navedeni u stavku 1. ovoga članka ne smiju se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpore.

Područje primjene

Članak 11.

(1) Ova Uredba se primjenjuje na djelatnosti u turizmu prema klasifikaciji NACE Rev 2:

a) oznake 55 NKD: Smještaj

b) oznake 56 NKD: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

c) oznake 79 NKD: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

d) oznake 93 NKD: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

e) NKD 77.34 – iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava.

(2) Ova se Uredba ne primjenjuje na:

a) potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže i ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

b) potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu

c) potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru područja primjene Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Odluka Vijeća 2010/787/EU od 10. prosinca 2010. o državnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena (SL L 336, 21. 12. 2010., str. 24)

d) potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje

e) potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici

ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

f) potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća 2010/787/EU od 10. prosinca 2010. o državnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena (SL L 336, 21. 12. 2010., str. 24.)

g) kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Opće uredbe o skupnom izuzeću.

(3) Ova se Uredba ne primjenjuje na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije, a posebno:

a) na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici. Međutim, zahtjev da ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u državi članici koja dodjeljuje potporu u trenutku plaćanja potpore dopušten je

b) na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pružene na državnom području

c) na mjere potpore kojima se korisnicima ograničava mogućnost uporabe rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama.

(4) Ako poduzetnici djeluju u sektorima koji se isključuju u stavku 2. točkama c), d) i e) ovoga članka te u sektorima koji su obuhvaćeni područjem primjene Zakona i ove Uredbe, ova Uredba se odnosi samo na potpore dodijeljene u vezi sa sektorima ili djelatnostima obuhvaćenim ovom Uredbom, uz uvjet da korisnik osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da se djelatnosti iz isključenih sektora ne koriste potporama dodijeljenim na temelju ove Uredbe.

Prihvatljivost korisnika

Članak 12.

U okviru ove Uredbe, potpora se ne može dodijeliti:

a) poduzetniku koji, kako je navedeno, u članku 1. stavku 4.a Opće uredbe o skupnom izuzeću, nije izvršio nalog za povrat na temelju prethodne odluke Komisije kojom je potpora što ju je dodijelila ista država članica ocijenjena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem

b) kao jednokratna potpora u korist poduzetnika iz točke a) ovoga stavka

c) poduzetnicima u teškoćama. Međutim, odstupajući od toga, ova se Uredba primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama

d) poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje stečajni postupak

e) poduzetniku koji nije ispunio obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani (ukoliko je primjenjivo)

f) poduzetniku koji nema podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi

g) poduzetniku i/ili osobama ovlaštenim za zastupanje korisnika potpore u tom poduzetniku, protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, preuzimanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novaca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje, udruživanje za počinjenje kaznenog djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, terorizma ili kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima, dječjim radom ili drugim oblicima trgovanja ljudima sukladno odredbama Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.).

GLAVA II.
REGIONALNE POTPORE

Prihvatljive aktivnosti i troškovi, intenziteti te iznos potpore

Članak 13.

(1) Regionalne potpore iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. UFEU ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Poglavlju I. i članku 14. Opće uredbe o skupnom izuzeću odnosno uvjeti iz ove Uredbe.

(2) Regionalne potpore iz ove Uredbe dodjeljuju se korisnicima iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost.

(3) Ulaganje na koje se odnosi potpora iz stavka 1. ovoga članka ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore. Navedeno ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, pod uvjetom da se gospodarska djelatnost zadrži u predmetnom području tijekom minimalnog razdoblja iz ovoga stavka.

(4) U potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU mogu se dodijeliti potpore za sve vrste početnog ulaganja, bez obzira na veličinu korisnika. U potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU mogu se dodijeliti potpore MSP-ovima za bilo koju vrstu početnog ulaganja, velikim poduzećima samo za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u predmetnom području.

(5) Intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne može premašiti maksimalni intenzitet potpore utvrđen u važećoj karti regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027. Za velike projekte ulaganja iznos potpore ne smije premašiti prilagođeni iznos potpore izračunan u skladu s mehanizmom određenim u članku 3. stavku 1. točki 37. ove Uredbe.

(6) Sva početna ulaganja povezana s istom ili sličnom djelatnošću koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku smatraju se dijelom istog projekta ulaganja. Ako je taj pojedinačni projekt ulaganja velik projekt ulaganja, ukupan iznos potpore za pojedinačni projekt ulaganja ne smije premašiti prilagođeni iznos potpore za velike projekte ulaganja.

(7) Korisnik mora, dostavom izjave davatelju potpore, potvrditi da u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještaj u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora.

Područje primjene regionalnih potpora

Članak 14.

(1) U skladu s ovom Uredbom regionalne državne potpore za ulaganje se ne mogu dodijeliti za djelatnosti:

a) u sektoru čelika, sektoru lignita i sektoru ugljena

b) u prometnom sektoru i povezanoj infrastrukturi; proizvodnje, skladištenja, prijenosa i distribucije energije te energetske infrastrukture; u sektoru širokopojasnih mreža.

(2) Ako poduzetnici djeluju u sektorima koji se isključuju iz primjene ove Uredbe te u sektorima koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe, ova Uredba se odnosi samo na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da korisnik osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da se djelatnosti iz isključenih sektora ne koriste potporama dodijeljenim na temelju ove Uredbe.

Prihvatljivi troškovi ulaganja

Članak 15.

(1) Prihvatljivi troškovi na temelju kojih se dodjeljuje potpora iz članka 13. ove Uredbe su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

(2) Troškovi ulaganju u materijalnu imovinu su troškovi gradnje na temelju građevinske dozvole odnosno na temelju potvrde glavnog projekta i kupnja nove opreme / strojeva (standardna osnovica), pri čemu:

a) nabavljena imovina treba biti nova odnosno nekorištena

b) troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir, uz uvjet da za postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

(3) U prihvatljive troškove ulaganja neće se uračunavati troškovi zemljišta, troškovi s osnove zakupa zemljišta i zgrade, prije izgrađene građevine i prije korištena oprema / strojevi te materijalna i nematerijalna imovina nabavljena od povezanih poduzeća ili izrađena od strane korisnika potpore.

(4) Za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzećima za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju premašivati amortizaciju imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne fiskalne godine.

(5) Za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzećima ili MSP-ovima za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice, prihvatljivi troškovi su najmanje 200 % viši od knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova.

(6) Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imovina se mora upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu

b) imovina se mora voditi kao imovina koja se amortizira

c) imovina mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem

d) mora biti uključena u imovinu korisnika potpore i mora biti povezana s projektom za koji je dodijeljena potpora najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore.

(7) Za velika poduzeća troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za početno ulaganje. Za MSP-ove je prihvatljivo 100 % troškova nematerijalne imovine.

(8) Minimalno 25 % prihvatljivih troškova ulaganja mora biti osigurano od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje i ne smije sadržavati nikakvo javno financiranje.

Instrument dodjele regionalne potpore

Članak 16.

Regionalne potpore na temelju ove Uredbe dodjeljuju se, sukladno člancima 38. i 40. Zakona u obliku:

– umanjene stope poreza na dobit

– umanjene naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Umanjenje stope poreza na dobit

Članak 17.

(1) Potpora u obliku umanjene stope poreza na dobit pod uvjetom operativnog turističkog poslovanja u trajanju od minimalno šest mjeseci tijekom kalendarske godine dodijelit će se za:

a) projekte ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije minimalno četiri zvjezdice, vrste hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi

b) projekte ugostiteljsko-turističkih objekata hotel baština i difuzni hotel, nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

c) projekte pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti

d) projekte ulaganja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu u ugostiteljske objekte za smještaj navedenih pod točkama a) i b) ovoga stavka

e) projekte ulaganja u samostalnu infrastrukturu u funkciji turističke ponude koji uključuju kongresni, sportsko-rekreacijski i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti koji doprinose diverzifikaciji turističke ponude povećavajući atraktivnost same destinacije i to za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u iznosu od najmanje 4.000.000,00 eura

f) projekte nautičkog turizma, kategorije minimalno četiri sidra

g) projekte ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova i to za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u iznosu od najmanje 4.000.000,00 eura

h) projekte ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u ITR 0, 3 i 4 iz skupine »Restorani« i »Barovi« i to vrste Restoran, Gostionica, Bistro, Krčma, Konoba i Klet u iznosu od najmanje 1.000.000,00 eura.

(2) Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu iz članka 15. ove Uredbe.

(3) Za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u iznosu od najmanje 150.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet:

a) otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

ili

b) u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje tri nova radna mjesta

ili

c) u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) i otvaranja najmanje tri nova radna mjesta.

(4) Za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u iznosu od najmanje 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet:

a) otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

ili

b) u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2•a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje šest novih radnih mjesta

ili

c) u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) i otvaranja najmanje šest novih radnih mjesta.

(5) Za početno ulaganje ili za početno ulaganje kojim se stvara nova gospodarska djelatnost u iznosu od najmanje 3.000.000,00 eura, korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet:

a) otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

ili

b) u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta

ili

c) u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) i otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta.

(6) Ukupan iznos potpore koju korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu kao razlika obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju odredbi ove Uredbe, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 19. ove Uredbe.

(7) Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja je pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore, a svako radno mjesto otvoreno ulaganjem u predmetnom području mora se očuvati tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore.

(8) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz ove Uredbe prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja dodijeljene potpore za preostalo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu očuvanja radnih mjesta i projekta ulaganja sukladno odredbama ovoga članka.

(9) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja ili smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja iz ovoga članka i / ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja iz stavka 7. ovoga članka, prestaje mu pravo korištenja potpore za čitavo razdoblje za koje su dodijeljene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem dodijeljene potpore uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(10) Pri izračunu porezne osnovice za primjenu umanjenja stope poreza na dobit iz ovoga članka u izračun se uzimaju isključivo poslovni prihodi korisnika potpore bez pasivnih odnosno financijskih prihoda poput kamata ili drugih prihoda od financijske imovine, naknada za licence ili bilo kojeg drugog prihoda od intelektualnog vlasništva, najma, autorskih naknada.

Umanjena naknada za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 18.

(1) Potpora za aktiviranje neaktivne imovine u obliku umanjenja naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske iz članka 40. Zakona dodjeljuje se za početna ulaganja u materijalnu imovinu kojima se aktivira neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske ako je vrijednost početnog ulaganja najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja unutar tri godine od početka ulaganja.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka u korist razvoja djelatnosti u turizmu, pod uvjetom operativnog turističkog poslovanja u trajanju od minimalno šest mjeseci tijekom kalendarske godine, dodjeljuje se za projekte ulaganja u građenje:

a) ugostiteljskih objekata za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije minimalno kategorije 4 zvjezdica u ITR 1 ili minimalno kategorije 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4

b) sportske infrastrukture u funkciji turističke ponude

c) turističko ugostiteljskih objekata zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu imovinu iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

(4) Projekt iz stavka 2. ovoga članka mora biti u skladu s važećim prostornim planovima i propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje za područje u kojem se neaktivna imovina nalazi.

(5) Potpora iz stavka 1. ovoga članka ne može se koristiti zajedno s poreznim potporama iz ove Uredbe.

(6) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se za projekte koji se realiziraju na imovini definiranoj člankom 3. stavkom 1. točkom 49. ove Uredbe uz uvjet da je tijelo nadležno za raspolaganje državnom imovinom donijelo odluku nakon provedenog javnog natječaja, kojom se korisniku potpore odobrava davanje nekretnine u zakup ili osnivanje prava građenja.

(7) Potpora iz ovoga članka može se dodijeliti isključivo ako korisnik potpore u zahtjevu dokaže da je ostvario pravo sklapanja ugovora o raspolaganju s nadležnim tijelom za upravljanje državnom imovinom sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

(8) Ukupan iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka koji korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 19. ove Uredbe.

(9) Korisnik potpore je tijekom provedbe projekta ulaganja iz stavka 2. ovoga članka dužan izvršiti materijalno ulaganje u neaktivnu imovinu koja mu je dana u zakup ili na kojoj je osnovano pravo građenja u visini od najmanje 50 % procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u trenutku dodjele potpore.

(10) Obveza iz stavka 9. ovoga članka ne smatra se ispunjenom ako se radi samo o unosu opreme u predmetno ulaganje.

(11) Potpora iz stavka 1. ovoga članka smatra se dodijeljenom na dan sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja ili ugovora o zakupu neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske između tijela nadležnog za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i korisnika potpore, a čiji sadržaj je usklađen s propisima kojima se uređuje upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i odredbama ove Uredbe.

(12) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 9. ovoga članka odnosno ako korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka nakon trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja ne uveća vrijednost neaktivne imovine za 50 % u odnosu na njezinu procijenjenu vrijednost u trenutku dodjele potpore, ugovor o zakupu neaktivne imovine ili o osnivanju prava građenja iz stavka 11. ovoga članka, raskida se bez prava korisnika potpore na povrat uloženih sredstava u predmetnu imovinu.

(13) Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja je pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore, a svako radno mjesto otvoreno ulaganjem u predmetnom području mora se očuvati tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno za cijelo vrijeme trajanja razdoblja korištenja potpore.

(14) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjete iz ove Uredbe, gubi pravo korištenja potpore iz stavka 1. ovoga članka za cijelo vrijeme za koje mu je potpora dodijeljena te je dužan platiti puni iznos zakupnine ili naknade za osnivanje prava građenja ili služnosti definiranim ugovorom iz stavka 11. ovoga članka.

(15) Nakon isteka razdoblja korištenja potpore iz stavka 1. ovoga članka ili nakon dostizanja maksimalnog intenziteta potpora za ulaganja iz članka 19. ove Uredbe odredbe ugovora o raspolaganju imovinom koje se odnose na umanjenje naknade za raspolaganje imovinom prestaju važiti.

(16) Potpora za ulaganje u obliku umanjene naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja razliku između tržišne naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i umanjene naknade koju je korisnik potpore dužan platiti, i to na razini iznosa godišnje tržišne naknade za raspolaganje i na razini cjelokupnog razdoblja trajanja ugovora o raspolaganju neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske do maksimalno deset godina od početka projekta ulaganja.

(17) Razdoblje korištenja potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u obliku umanjenja naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske može biti i kraće u slučaju kada se prije isteka desetogodišnjeg razdoblja dosegne maksimalni intenzitet potpore utvrđen kartom regionalnih potpora.

Maksimalni intenzitet potpore

Članak 19.

(1) Maksimalni intenzitet potpore definiran je kartom regionalnih potpora te se može uvećati za 10 postotnih bodova u slučajevima poticanja ulaganja srednjih poduzetnika odnosno za 20 postotnih bodova u slučajevima poticanja malih i mikropoduzetnika.

(2) Maksimalni intenzitet potpore iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti iznos gornje granice dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih potpora koja je na snazi u trenutku dodjele potpore u dotičnom potpomognutom području.

(3) Ako se početno ulaganje provodi u dva ili više potpomognutih područja, maksimalni intenzitet potpore je onaj koji se primjenjuje u potpomognutom području s nižim dopuštenim intenzitetom potpore.

GLAVA III.
POTPORE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Potpore za ulaganje u nabavu čistih plovila ili plovila
s nultim emisijama i prilagodbu plovila

Članak 20.

(1) Potpore za ulaganje u nabavu čistih plovila ili plovila s nultim emisijama te ulaganje u prilagodbu plovila, koja plovilima omogućuje da se kvalificiraju kao čista plovila i plovila s nultim emisijama spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. UFEU ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovom Uredbom.

(2) Potpore iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se za kupnju ili najam, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, čistih plovila koja barem djelomično pokreće električna energija ili vodik ili plovila s nultim emisijama te za prilagodbu plovila koja plovilima omogućuje da se kvalificiraju kao čista plovila ili plovila s nultim emisijama.

(3) Potpore iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se korisnicima iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Prihvatljivi troškovi

Članak 21.

(1) Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore iz članka 20. ove Uredbe za ulaganja koja se sastoje od kupnje čistih plovila ili plovila s nultim emisijama su dodatni troškovi kupnje čistog plovila ili plovila s nultim emisijama.

(2) Prihvatljivi troškovi iz stavka 1. ovoga članka se izračunavaju kao razlika između troškova ulaganja u kupnju čistog plovila ili plovila s nultim emisijama i troškova ulaganja u kupnju plovila iste kategorije koje je u skladu s primjenjivim normama Unije koje su već na snazi i koje bi bilo nabavljeno bez potpore.

(3) Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore iz članka 20. ove Uredbe za ulaganja koja se sastoje od najma čistih plovila ili plovila s nultim emisijama su dodatni troškovi najma čistog plovila ili plovila s nultim emisijama.

(4) Prihvatljivi troškovi iz stavka 3. ovoga članka se izračunavaju kao razlika između neto sadašnje vrijednosti najma čistog plovila ili plovila s nultim emisijama i neto sadašnje vrijednosti najma plovila iste kategorije koje je u skladu s primjenjivim normama Unije koje su već na snazi i koje bi bilo unajmljeno bez potpore.

(5) Za potrebe utvrđivanja prihvatljivih troškova iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, operativni troškovi povezani s radom plovila, uključujući troškove energije, osiguranja i održavanja, ne uzimaju se u obzir, bez obzira na to jesu li uključeni u ugovor o najmu.

(6) Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore iz članka 20. ove Uredbe za ulaganja koja se sastoje od prilagodbe plovila koja plovilima omogućuje da se kvalificiraju kao čista plovila ili plovila s nultim emisijama su troškovi ulaganja u prilagodbu.

Instrument dodjele potpore za zaštitu okoliša

Članak 22.

Potpore iz članka 20. ove Uredbe, sukladno članku 38. Zakona dodjeljuju se u obliku umanjene stope poreza na dobit.

Porezne potpore za kupnju ili najam čistih plovila ili plovila s nultim emisijama i prilagodbu plovila

Članak 23.

(1) Za ulaganja u iznosu od najmanje 100.000,00 eura do 5.000.000,00 eura za kupnju ili najam trajanja od najmanje 12 mjeseci čistih plovila koja barem djelomično pokreće električna energija ili vodik ili plovila s nultim emisijama, kao i za prilagodbu plovila koja plovilima omogućava da se kvalificiraju kao čista plovila ili plovilima s nultim emisijama, poduzetnicima koji kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnost iznajmljivanja i davanja u najam plovnih prijevoznih sredstava (oznaka 77.34 statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2), stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od početka ulaganja.

(2) Ukupan iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka koji korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu kao razlika obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju ove Uredbe, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 24. ove Uredbe.

(3) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz stavka 1. ovoga članka prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja potpore za preostalo razdoblje za koje su odobrene.

(4) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjete iz ovoga članka, prestaje mu pravo korištenja potpore za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem dodijeljenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(5) Pri izračunu porezne osnovice za primjenu umanjenja stope poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka u izračun se uzimaju isključivo poslovni prihodi korisnika potpore bez pasivnih odnosno financijskih prihoda poput kamata ili drugih prihoda od financijske imovine, naknada za licence ili bilo kojeg drugog prihoda od intelektualnog vlasništva, najma, autorskih naknada.

Maksimalni intenzitet potpore

Članak 24.

Maksimalni intenzitet potpore iz članka 20. ove Uredbe ne smije, sukladno članku 36.b stavku 6. Opće uredbe o skupnom izuzeću premašiti 20 % prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore može se povećati za 10 postotnih bodova za plovila s nultim emisijama te za 20 postotnih bodova za srednja poduzeća ili za 30 postotnih bodova za mala poduzeća.

DIO TREĆI
DODJELA POTPORA

GLAVA I.
ZAJEDNIČKE ODREDBE DODJELE POTPORA

Zbrajanje potpora

Članak 25.

(1) Pri određivanju poštuje li se primjenjivi prag prijave iz članka 4. Opće uredbe o skupnom izuzeću i maksimalni intenziteti potpora za kategorije i vrste potpora iz ove Uredbe, u obzir se uzima ukupni iznos potpora za djelatnost, projekt ili poduzetnika kojima je dodijeljena potpora.

(2) Ako se financiranje Europske unije kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Europske unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice kombinira s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore ili maksimalni iznosi potpore, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljniju stopu financiranja utvrđenu u primjenjivim propisima zakonodavstva Unije.

(3) Potpora dodijeljena na temelju ove Uredbe čije je troškove moguće utvrditi, a koja se izuzima od prijave Komisiji, može se zbrajati:

a) s bilo kojom drugom državnom potporom pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi

b) s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako se tim zbrajanjem ne premašuje najviši intenzitet potpore ili iznos potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju Opće uredbe o skupnom izuzeću.

(4) Potpore koje se dodjeljuju na temelju ove Uredbe ne zbrajaju se s potporama de minimis u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da određeni intenzitet potpore premaši intenzitete potpore utvrđene u ovoj Uredbi.

Praćenje i utvrđivanje maksimalnog intenziteta potpora

Članak 26.

(1) U svrhu praćenja i utvrđivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora Ministarstvo ima pravo tražiti od drugih tijela državne uprave i drugih tijela nadležnih za dodjelu potpora, kao i korisnika potpore podatke o svim dodijeljenim državnim potporama.

(2) Ministarstvo ima obvezu izračunavati brutoekvivalent potpore za pojedino ulaganje te pratiti ukupne potpore za poticanje ulaganja, uključujući i potpore iz drugih izvora i izraditi izračun iskorištenja maksimalnog intenziteta potpore za poticanje ulaganja iz ove Uredbe.

(3) Ministarstvo, kada utvrdi da je pojedini korisnik potpore iskoristio maksimalni intenzitet potpora za poticanje ulaganja, o tome pisano izvještava korisnika potpore i Ministarstvo financija – Poreznu upravu i / ili nadležno tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ukoliko se radi o korištenju potpore iz članka 18. ove Uredbe.

Datum dodjele

Članak 27.

(1) Potpora iz članka 17. ove Uredbe, smatra se dodijeljenom na dan donošenja odluke o dodjeli, neovisno o danu isplate ili izdavanja pojedinačnih oslobođenja vezanih uz potpore.

(2) Potpora iz članka 18. ove Uredbe, smatra se dodijeljenom na dan sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja ili ugovora o zakupu neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske između tijela nadležnog za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i korisnika potpore.

Procijenjeni učinak potpore

Članak 28.

(1) Dodjelom potpore na temelju ove Uredbe omogućit će se povećanje ulaganja u sektor turizma s ciljem razvoja turizma u smjeru održivosti, i to razvoj ravnomjernog cjelogodišnjeg i regionalno odnosno prostorno uravnoteženijeg turizma koji uključuje i razvoj posebnih oblika turizma, kao i društveno i okolišno održivog razvoja turizma kojem je cilj smanjivanje negativnog utjecaja turizma na okoliš, klimu i prostor, te razvoj konkurentnog i inovativnog turizma uključujući jačanje ljudskih potencijala, povećanje kvalitete smještajnih i ostalih kapaciteta u okviru turističke ponude, kao i diverzifikacija cjelokupne turističke ponude te povećanje otpornosti djelatnostima u turizmu na vanjske utjecaje.

(2) Dodjelom potpore na temelju ove Uredbe omogućit će se provođenje projekata ulaganja kojima se produljuje turistička sezona i stvaraju radna mjesta u djelatnostima u turizmu, diverzifikacija i povećanje kvalitete turističke ponude te ulaganja zelenoj tranziciji, osobito u pogledu zahtjeva povezanih s emisijama stakleničkih plinova.

(3) Procjena učinka potpora za ulaganje na temelju ove Uredbe pratit će se doprinosom pokazateljima:

– doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji turističkog gospodarstva Republike Hrvatske

– unos nove opreme i suvremenih tehnologija

– veća zaposlenost

– razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti

– povećanje poduzetničke konkurentnosti i rast produktivnosti u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj.

– ravnomjerni regionalni razvoj turizma u Republici Hrvatskoj

– gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

(4) Za potrebe praćenja učinaka projekata koji će se financirati dodjelom potpora na temelju ove Uredbe, prijavitelji kao korisnici potpora, dužni su izvještavati Ministarstvo kao davatelja potpore o konkretnim pokazateljima koji se namjeravaju ostvariti provedbom ulaganja, a vrijednosti navedenih pokazatelja predstavljat će konkretan učinak potpora dodijeljenih sukladno ovoj Uredbi.

(5) Ako se utvrdi da je postupanje korisnika protivno odredbama ove Uredbe, korisnik je dužan izvršiti povrat dodijeljenih sredstva u državni proračun Republike Hrvatske uvećano za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova od trenutka dodjele potpore do izvršenja povrata.

(6) Povrat potpore iz stavka 5. ovoga članka ne smije biti manji od cjelovitog povrata nezakonite potpore uključujući plaćanje kamata za cijelo razdoblje tijekom kojega je korisnik tu potporu koristio i to po stopi koja bi se primjenjivala da je iznos potpore morao pozajmiti na tržištu u razdoblju korištenja državne potpore.

GLAVA II.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I NAČIN DODJELE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpore

Članak 29.

(1) Korisnici iz članka 4. ove Uredbe podnose Ministarstvu zahtjev za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(2) Zahtjev se podnosi prije početka radova na projektu ulaganja.

(3) Ministarstvo na temelju urednog zahtjeva, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i tijelom državne uprave za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske donosi odluku o dodjeli potpore (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za dodjelu potpore propisane Zakonom i ovom Uredbom.

(4) Zahtjev se smatra prihvatljivim ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom.

Oblik i obvezni sadržaj zahtjeva

Članak 30.

(1) Zahtjev sadrži najmanje:

– naziv i veličinu poduzeća

– opis projekta, uključujući datume njegova početka i završetka

– lokaciju projekta

– popis troškova projekta

– vrstu potpore i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt.

(2) Zahtjev se podnosi na propisanim obrascima Prilog 1. OP-1 do Prilog 8. OP-8, koji su prilog i sastavni su dio ove Uredbe.

(3) Uz zahtjev se obvezno prilažu sljedeći dokumenti i podaci:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u sustav poreza na dobit odnosno obveznik plaćanja poreza na dobit, u slučaju kada je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik

2. skupna izjava, propisana je u Prilogu 10. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio

3. izjava o prihvatljivosti korisnika za dodjelu potpore, propisana je u Prilogu 11. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio

4. poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka) ili investicijsku studiju za ulaganja iznad 200.000,00 eura

5. u slučaju gradnje građevina sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, pravomoćnu građevinsku dozvolu ili dokaz o potvrdi glavnog projekta te potvrdu prijave gradilišta odnosno početka gradnje

6. u slučaju ulaganja u novu gospodarsku djelatnost u potpomognutom području c) iz članka 3. stavka 1. točke 19. ove Uredbe dokaz da u protekla tri mjeseca Prijavitelj nije registriran za dotičnu novu gospodarsku djelatnost te pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj zahtjeva prethodno nije obavljao dotičnu novu gospodarsku djelatnost

7. u slučaju korištenja potpore u obliku umanjene naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom iz članka 18. ove Uredbe dokaz da se korisniku potpore odobrava davanje nekretnine u zakup ili osnivanje prava građenja i pravomoćnu građevinsku dozvolu ili dokaz o potvrdi glavnog projekta

8. u slučaju potpore za ulaganje u nabavu čistih plovila ili plovila s nultim emisijama i prilagodbu plovila iz članka 20. ove Uredbe – dokaz o kupnji plovila ili o najmu plovila u trajanju od najmanje 12 mjeseci

9. u slučaju iz točke 8., dokaz o visini ulaganja i visini prihvatljivih troškova.

(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1. i 5. ovoga članka, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

(5) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1. i 5. ovoga članka, može dostaviti i sam podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva.

(6) Na zahtjev Ministarstva podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva.

Način dodjele potpore

Članak 31.

(1) Na temelju zahtjeva, Ministarstvo utvrđuje prihvatljivost zahtjeva u smislu odredbi Zakona odnosno provodi postupak dodjele potpore u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i nadležnim tijelom za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo, na temelju potpunog zahtjeva koji ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom donosi Odluku iz članka 29. stavka 3. ove Uredbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom, u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva izdat će obavijest o neispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore.

(4) Odluka iz članka 29. stavka 3. ove Uredbe mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. pravni temelj za donošenje Odluke

2. naziv, adresu i OIB korisnika

3. naziv, adresu i OIB davatelja potpore

4. vrstu potpore

5. instrument odnosno oblik potpore

6. ostale uvjete i obveze korištenja potpore (ispunjenje uvjeta vezanih uz učinak poticaja, odredbe o kumulaciji, obveze u pogledu izvještavanja i sl.)

7. razdoblje za koje se potpora dodjeljuje

8. podatak o tome da razdoblje za koje se potpora dodjeljuje može biti i kraće ako se prije isteka razdoblja korištenja potpore dosegne maksimalni intenzitet potpore utvrđen kartom regionalnih potpora (ako je primjenjivo).

(5) Odluka iz članka 29. stavka 3. ove Uredbe kojom se dodjeljuje potpora iz članka 18. ove Uredbe, osim podataka iz stavka 4. ovoga članka, sadrži i obavijest:

– da se korisniku potpore odobrava korištenje dodijeljene potpore ako u prvoj godini ulaganja izvrši ulaganje u visini predviđenoj u poslovnom planu i uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 18. ove Uredbe

– da se korisniku potpore odobrava korištenje dodijeljene potpore u svakoj narednoj godini, ako je u prethodnoj godini zadovoljen kriterij visine ulaganja predviđen u poslovnom planu odnosno ako je korisnik potpore izvršio ukupno ulaganje u minimalnom iznosu propisanom člankom 18. ove Uredbe i ako su ispunjeni ostali uvjeti propisani tim člankom.

(6) Odluku iz članka 29. stavka 3. ove Uredbe kojom se dodjeljuje potpora iz članka 18. ove Uredbe Ministarstvo donosi nakon dobivanja obavijesti od ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom da predmetna imovina predstavlja neaktivnu imovinu u smislu odredbi članka 40. stavka 2. Zakona, a koja obavijest sadrži i podatak o tržišnoj vrijednosti raspolaganja nekretninom.

(7) Odluka iz stavka 6. ovoga članka, osim podataka iz stavka 4. ovoga članka sadrži i obavijest da se potpora smatra dodijeljenom na dan sklapanja ugovora o raspolaganju imovinom.

(8) Odluka iz stavka 6. ovoga članka dostavlja se ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, a nakon čega ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom provodi postupak sklapanja ugovora o raspolaganju neaktivnom imovinom u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Ugovor mora biti usklađen s Odlukom iz stavka 6. ovoga članka te izračunom dodijeljene potpore.

GLAVA III.
IZVJEŠĆIVANJE

Izvješća

Članak 32.

(1) Korisnici potpora iz članaka 17. i 23. ove Uredbe dužni su tijekom razdoblja korištenja potpore podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenju projekta ulaganja, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem, ako je primjenjivo, Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

(2) Korisnici potpora iz stavka 1. ovoga članka dužni su tijekom minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi podnositi godišnje pisano izvješće o očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem, ako je primjenjivo.

(3) Korisnici potpora iz članka 18. ove Uredbe dužni su tijekom razdoblja korištenja potpore podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenju projekta ulaganja, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem nadležnom ministarstvu i nadležnom tijelu za upravljanje državnom imovinom.

(4) Korisnici potpora iz stavka 3. ovoga članka dužni su tijekom minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja nadležnom ministarstvu i nadležnom tijelu za upravljanje državnom imovinom podnositi godišnje pisano izvješće o očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem.

(5) Korisnici potpora iz članka 18. ove Uredbe dužni su, najkasnije do isteka roka od tri godine od dodjele potpore, Ministarstvu podnijeti izvješće o ispunjenju uvjeta iz članka 40. stavka 9. Zakona.

(6) Godišnja izvješća iz stavaka 1. i 3. ovoga članka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit.

(7) Ako tijekom razdoblja korištenja potpore dođe do bitnih promjena u samom ulaganju, a u vezi s uvjetima na temelju kojih je donesena Odluka, korisnik potpore obavijestit će Ministarstvo o tome u roku od 30 dana od dana nastanka promijenjenih okolnosti.

(8) Ako korisnik potpore zbog neopravdanog razloga ne podnese izvješće iz ovoga članka u propisanom roku prestaje mu pravo korištenja dodijeljene potpore.

(9) Ministarstvo, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i nadležnim tijelom za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, provodi nadzor nad korištenjem potpora kod korisnika potpore radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.

Obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

Članak 33.

(1) Godišnje izvješće iz članka 32. ove Uredbe, podnosi se Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi odnosno nadležnom tijelu za upravljanje državnom imovinom, i sadrži sljedeće:

1. ispunjeni obrazac GI-1, koji je Ministarstvu potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku

2. izvještaj u pisanom obliku s opisom realizacije projekta ulaganja po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina / troškovi plaća) i podacima o visini ulaganja u izvještajnom razdoblju izraženim u službenoj valuti u Republici Hrvatskoj

3. prijavu poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka

4. analitičke kartice osnovnih sredstava koja čine ulaganje u dugotrajnu imovinu povezano s projektom ulaganja i / ili popis dugotrajne imovine s označenim stavkama ulaganja povezanim s odobrenim projektom ulaganja u elektroničkom obliku

5. podatke o unosu nove dugotrajne imovine – naziv, količina, vrijednost, inventarni broj, broj i datum ulaznog računa i datum plaćanja u elektroničkom obliku

6. pisanu izjavu da dugotrajna imovina nije nabavljena od povezanih društava, povezanih osoba ili izrađena od strane korisnika potpore

7. podatke o broju zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD)

8. pisanu izjavu o broju zaposlenih u izvještajnom razdoblju, po mjesecima, isključivo za osobe koje rade po osnovi ugovora o radu

9. pisanu izjavu kojom se potvrđuje da na novootvorena radna mjesta nisu zaposlene osobe koje su u proteklih šest mjeseci bile zaposlene kod povezanih društava, povezanih osoba ili kod korisnika potpore

10. podatke o vrsti i korištenju potpora u izvještajnom razdoblju, uključujući i potpore iz drugih izvora dobivene za iste opravdane troškove

11. ostale podatke značajne za korištenje potpora

12. pisanu izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Obrazac GI-1 iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 9. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

(3) Razdoblje realizacije projekta ulaganja predstavlja trogodišnje razdoblje u kojem se priznaju prihvatljivi troškovi ulaganja, počevši od datuma početka ulaganja navedenoga na obrascu OP-3 zahtjeva, odnosno u odluci o dodjeli potpore.

(4) Korisnik potpore dužan je godišnje izvješće dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobit i Ministarstvu najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi.

(5) Na zahtjev Ministarstva korisnik potpore dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za obradu godišnjeg izvješća iz ovoga članka Uredbe.

(6) Obvezu podnošenja godišnjeg izvješća korisnik potpore ima sve do isteka roka za očuvanje ulaganja i novih radnih mjesta ako je primjenjivo, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

(7) Obveza podnošenja godišnjeg izvješća postoji i u slučaju kada se više ne ostvaruju prava na korištenje potpora, odnosno kada je maksimalni dopušteni intenzitet potpore iskorišten prije isteka roka za očuvanje ulaganja i novih radnih mjesta, ako je primjenjivo.

Izvješćivanje

Članak 34.

Ministarstvo će dostaviti Komisiji, preko Komisijina elektroničkog sustava za podnošenje prijava, sažetak informacija o svakoj mjeri potpore koja se izuzima na temelju ove Uredbe, u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. Opće uredbe o skupnom izuzeću zajedno s poveznicom za pristup cjelovitom tekstu mjere potpore, uključujući izmjene, u roku od 20 radnih dana od njezina stupanja na snagu.

Praćenje

Članak 35.

(1) Kako bi se Komisiji omogućilo praćenje potpora koje su izuzete od obveze prijave na temelju Opće uredbe o skupnom izuzeću, odnosno ove Uredbe, Ministarstvo kao davatelj potpore vodi evidenciju s informacijama i pratećom dokumentacijom potrebnom da bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u ovoj Uredbi. Ta se evidencija čuva deset godina od datuma dodjele posljednje potpore na temelju ove Uredbe.

(2) Ako Komisija sukladno članku 12. stavku 3. Opće uredbe o skupnom izuzeću od Republike Hrvatske zatraži informacije i prateću dokumentaciju koju smatra potrebnom za praćenje primjene ove Uredbe, uključujući informacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će kao davatelj potpore dostaviti Komisiji tražene podatke i dokumentaciju u roku od 20 radnih dana od dana primitka zahtjeva ili u dužem roku ako je tako utvrđeno u zahtjevu.

Objava informacija o potporama

Članak 36.

(1) Izvršenje obveza transparentnosti, objavljivanje i dostupnost informacija u vezi s ovom Uredbom osigurat će se u skladu s člankom 9. Opće uredbe o skupnom izuzeću.

(2) Ministarstvo će u skladu s odredbama članka 9. stavaka 1.c) i 4. Opće uredbe o skupnom izuzeću, putem modula za transparentnu dodjelu potpora, dostaviti Europskoj komisiji sve podatke iz Priloga III. Opće uredbe o skupnom izuzeću o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje iznos od 100.000,00 eura, u roku od 6 mjeseci od dana dodjele potpore.

Izvori i iznos sredstava za provedbu Uredbe

Članak 37.

(1) Ukupni iznos sredstava za financiranje aktivnosti na temelju ove Uredbe za razdoblje od 2024. do 2026. godine iznosi 100.000.000,00 eura, a dinamika dodjele potpora sukladno ovoj Uredbi po godinama planira se kako slijedi:

1. u 2024. godini planira se dodjela potpora u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 eura

2. u 2025. godini planira se dodjela potpora u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 eura

3. u 2026. godini planira se dodjela potpora u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 eura.

(2) Tijekom provedbe ove Uredbe neće biti premašeni pragovi propisani za pojedinačnu prijavu za kategorije potpora iz članka 6. ove Uredbe, u skladu s pragom za pojedinačnu prijavu Komisiji koji su propisani člankom 4. Opće uredbe o skupnom izuzeću.

Razdoblje primjene

Članak 38.

Potpore se po ovoj Uredbi dodjeljuju do roka propisanog Općom uredbom o skupnom izuzeću.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/36

Urbroj: 50301-05/14-24-2

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 11.

UREDBA
O POTICANJU ULAGANJA U SEKTORU TURIZMA
(donesena na temelju članka 38. stavka 10., članka 37. stavka 3. i članka 41. stavka 4. Zakona o turizmu
(»Narodne novine«, broj 156/23.)

OBRAZAC

IZJAVA O PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA ZA DODJELU POTPORE TEMELJEM UREDBE O POTICANJU ULAGANJA U SEKTORU TURIZMA

Uputa za popunjavanje:

U izjavu na odgovarajuća mjesta umetnuti tražene podatke prema uputi unutar zagrada < >. Molimo da se podaci o ispunjavanju preduvjeta odnosno situacije navedene u Izjavi ne brišu niti mijenjaju! Izjavu je potrebno potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje.


Ja, ________________________________________________

< umetnuti ime i prezime, adresu, OIB >

dolje potpisani, kao osoba ovlaštena za zastupanje Korisnika

__________________________________________________

< naziv subjekta, adresa, OIB >

potvrđujem da su podaci sadržani u dokumentaciji uz Zahtjev za dodjelu potpore pod nazivom

__________________________________________________

< umetnuti naziv projektnog prijedloga >

predanog u sklopu --------------, istiniti i točni.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

1. da Korisnik nije poduzetnik koji, kako je navedeno u članku 1. stavku 4.a Opće uredbe o skupnom izuzeću (opisana u članku 1. stavku 2. Uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma), nije izvršio nalog za povrat na temelju prethodne odluke Europske komisije, kojom je potpora što ju je dodijelila ista država članica ocijenjena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora prema članku 19.b, odjeljku 2.a te odjeljku 16. poglavlja III. Opće uredbe o skupnom izuzeću

2. da nije riječ o jednokratnoj potpori u korist poduzetnika iz točke 1. ove Izjave

3. da Korisnik nije poduzetnik u teškoćama, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća i programa regionalnih operativnih potpora, programa potpora prema članku 19.b, potpora MSP-ovima na temelju članka 56.f i potpora financijskim posrednicima na temelju članaka 16., 21., 22. i 39. te odjeljka 16. poglavlja III. Opće uredbe o skupnom izuzeću, ako se poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike

4. da Korisnik nije poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje stečajni postupak

5. da je Korisnik poduzetnik koji je ispunio obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani (ukoliko je primjenjivo)

6. da je Korisnik poduzetnik koji nema nepodmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi

7. da Korisnik nije poduzetnik i / ili osoba ovlaštena za zastupanje Korisnika potpore u tom poduzetniku, protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, preuzimanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novaca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje, udruživanje za počinjenje kaznenog djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, terorizma ili kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima, dječjim radom ili drugim oblicima trgovanja ljudima sukladno odredbama Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.)

8. da početak radova u okviru provedbe projekta nije započeo prije podnesenog Zahtjeva za dodjelu potpore

9. da se podaci iz Zahtjeva za dodjelu potpore mogu obrađivati i pohranjivati u kompjuteriziranom sustavu za nadzor i informiranje

10. da je Korisnik upoznat da se osnovne informacije o projektu na koji se odnosi Zahtjev za dodjelu potpore (naziv korisnika, naziv i kratki opis projekta, iznos dodijeljene potpore) objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za turizam

11. da projekt na koji se odnosi Zahtjev za dodjelu potpore poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje – prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani iz bilo kojeg javnog izvora (odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova, Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja postupaka dodjele potpore.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, u svoje ime i u ime Korisnika potvrđujem da sam kao Korisnik i kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Korisnika svjestan da će se u slučaju davanja lažne izjave ili lažnih podataka primijeniti odgovarajuće mjere.

U ________, dana __________ godine.

Ime i prezime: __________________

Funkcija: ______________________

Potpis i pečat: