Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

NN 40/2024 (5.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Ministarstvo poljoprivrede

727

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA OD ŠKOLSKE GODINE 2023./2024. DO ŠKOLSKE GODINE 2028./2029.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (»Narodne novine«, broj 81/23) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postupak odobravanja dobavljača temelji se na utvrđivanju ispunjenosti zahtjeva prihvatljivosti za sudjelovanje u Školskoj shemi (administrativna kontrola dostavljene dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka) navedenih u podtočki 8.1. Školske sheme – Popis općih zahtjeva za odobravanje dobavljača voća i povrća i podtočki 8.3. Školske sheme – Popis općih zahtjeva za odobravanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija za plaćanja u daljnjem postupku vrednovanja dodjeljuje bodove dobavljačima odobrenima/prihvatljivima za sudjelovanje u Školskoj shemi prema Kriterijima za vrednovanje dobavljača voća i povrća i Kriterijima za vrednovanje mlijeka i mliječnih proizvoda navedenima u Školskoj shemi (Tablica 3. i Tablica 4.) i Prilogu 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 6.a, 6.b, 6.c, 6.d i 6.e koji glase:

»Kriterij za vrednovanje dobavljača voća i povrća s obzirom na skladištenje proizvoda

Članak 6.a

(1) Kriterij za vrednovanje dobavljača voća i povrća je posjedovanje dokaza (posjedovni list/ugovor o najmu) o posjedu i/ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) sklopljen sa subjektom koji je upisan u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije koji se vodi u Državnom inspektoratu u skladu sa člankom 75. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21) (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) U Registru iz stavka 1. ovoga članka upisan je i vodi se objekt u kojemu potencijalni dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće.

Odstupanje u odnosu na obvezu posjedovanja ili najma objekta ili dijela objekta za skladištenje proizvoda upisanog u Registar

Članak 6.b

(1) Iznimno od odredbi članka 6.a ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja vrednovat će odobrenog dobavljača voća i povrća i ako on posjeduje dokaz (ugovor o najmu) objekta/skladišta ili dijela objekta/skladišta koje se nalazi u sklopu regionalne veletržnice/a i/ili tržnice/a koju je osnovala jedinica lokalne samouprave, a koja/e nije obveznik upisa u Registar.

(2) Uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka koji Agenciji za plaćanja dostavlja dobavljač, Agencija za plaćanja od nadležnog upravnog tijela jedinice regionalne (područne) ili lokalne samouprave po službenoj dužnosti traži i dokaz o osnivanju regionalne veletržnice i/ili tržnice.

Odstupanje u odnosu na obvezu posjedovanja ili najma objekta ili dijela objekta za skladištenje proizvoda za trgovce u maloprodaji

Članak 6.c

(1) Iznimno od odredbi članka 6.a ovoga Pravilnika, dobavljač koji se prijavi za sudjelovanje u Školskoj shemi i koji pripada grupi dobavljača iz točke 1.4. Kriterija za vrednovanje dobavljača voća i povrća (Prilog I.) Trgovac u maloprodaji, prihvatljiv je za vrednovanje iako ne posjeduje dokaz o posjedu i/ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) sklopljen sa subjektom koji je upisan u Registar.

(2) Ako dobavljač iz stavka 1. ovoga članka u postupku vrednovanja želi ostvariti prava vezana uz uvjet iz točke 1.5. ili uvjet iz točke 1.6. Kriterija za vrednovanje dobavljača voća i povrća (Prilog I.), on može Agenciji za plaćanja, u okviru prijave ili naknadno, za potrebe ažuriranja iz članka 6. stavka 11. ovoga Pravilnika, priložiti dokaze o posjedu i/ili najmu iz stavka 1. ovoga članka.

Vrednovanje objekta/skladišta OPG-a za skladištenje proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje (svježe voće i povrće)

Članak 6.d

(1) Iznimno od odredbi članka 6.a ovoga Pravilnika, dobavljač koji se želi uključiti u sudjelovanje u Školskoj shemi i koji pripada grupi dobavljača iz točke 1.1. Kriterija za vrednovanje dobavljača voća i povrća (Prilog I.) Proizvođač koji u vlasništvu ili u okviru ugovornog odnosa ne posjeduje/ne koristi skladište ili dio skladišta koje je upisano u Registar, dozvoljava se dostava proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove iz vlastitog/ih skladišta Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koje/a se nalazi/e na adresi sjedišta ili izvan adrese sjedišta OPG-a (izdvojeni objekt/i) i koje/a služe za skladištenje proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a ne podliježu obvezi upisa u Registar.

(2) OPG iz stavka 1. ovoga članka koji posjeduje objekt-e/skladište-a radi sudjelovanja u mjeri Distribucija i/ili raspodjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– posjedovati proizvodne resurse za obavljanje poljoprivredne djelatnosti primarne proizvodnje voća i povrća upisane u ARKOD, a što se dokazuje uvidom u ARKOD preglednik

– objekt/i (skladište/a) koje posjeduje (unutar i/ili izvan sjedišta OPG-a), a u kojima su smješteni, čuvaju se i skladište voće i/ili povrće moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u skladu s odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18, 32/19 i 18/23),

– posjedovati rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine izdano od strane nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo prema mjestu gdje se nalazi prodajni objekt odnosno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, čime dokazuje da prodajni objekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te druge uvjete propisane posebnim propisima.

(3) Uvjeti iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovoga članka predmet su administrativne kontrole Agencije za plaćanja koju provodi u okviru postupka iz članka 6. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika, a dokaz iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka OPG iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u okviru prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.

(4) Ako to nije navedeno ili razvidno iz rješenja navedenoga u stavku 2. podstavku 3. ovoga članka nositelj OPG-a dužan je prilikom iskaza interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi ispuniti i potpisati Izjavu kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je unutarnji prostor objekt/i (skladište/a) iz stavka 1. ovoga članka kondicioniran s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere (ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl.) kojima se ispunjavaju zahtjevi za čuvanje zdravstvene ispravnosti i tržišnog standarda svježeg voća i povrća.

(5) Ako Agencija za plaćanja nakon odobrenja i vrednovanja dobavljača tijekom provedbe Školske sheme u tekućoj školskoj godini zaprimi prijavu da dobavljač odnosno da objekt/i za skladištenje iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava/ju sve uvjete propisane Zakonom o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«, br. 66/09, 108/09, 08/10 i 108/14) o istome će obavijestiti tijelo koje je izdalo rješenje i od istoga zatražiti očitovanje.

(6) Ako se na temelju zaprimljenog očitovanja nadležnog upravnog tijela koje je izdalo rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine utvrdi nesukladnost navedena u članku 14. stavku 4. i 7. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će dobavljača isključiti iz sudjelovanja u Školskoj shemi u skladu s Odlukom iz članka 14. stavka 8. ovoga Pravilnika i brisati ga s Popisa iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Obveze dobavljača

Članak 6.e

Dobavljači iz članaka 6., 6a, 6.b, 6.c i 6.d ovoga Pravilnika dužni su se pridržavati odredbi članka 14. stavka 3. podstavka 2. ovoga Pravilnika i čuvati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom najmanje pet godina od dana prijave na Poziv za sudjelovanje u Školskoj shemi.«

Članak 3.

U članku 13. stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) U iznimnim slučajevima, kada niti nakon postupka iz stavaka 10. i 12. ovoga članka, odgojno-obrazovna ustanova nema na raspolaganju niti jednog dobavljača voća i povrća s Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika s kojim može sklopiti Ugovor o dostavi i osigurati dostavu proizvoda, odgojno-obrazovna ustanova o tome će obavijestiti svog osnivača koji putem elektroničke pošte obavještava Ministarstvo poljoprivrede na e-adresu: skolska.shema@mps.hr. Ministarstvo poljoprivrede dostavlja osnivaču odgojno-obrazovne ustanove Popis trgovaca voćem i povrćem iz Upisnika trgovaca voćem i povrćem s poslovnim nastanom u općini (jedinici lokalne samouprave) u kojoj se nalazi odgojno-obrazovna ustanova.«.

Iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) U slučaju iz stavka 13. ovoga članka, osnivač odgojno-obrazovne ustanove po primitku Popisa trgovaca voćem i povrćem kontaktira i poziva dobavljače s Popisa radi sudjelovanja u provedbi Školske sheme te o zainteresiranim dobavljačima obavještava odgojno-obrazovnu ustanovu. Odgojno-obrazovna ustanova potom kontaktira dobavljača za dogovor o vrsti proizvoda, količini, vremenu i načinu isporuke te o tome obavještava osnivača koji pisanim putem poziva dobavljača da se prijavi Agenciji za plaćanja na sudjelovanje u Školskoj shemi u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika. Primjerak poziva osnivač dostavlja Agenciji za plaćanja i Ministarstvu poljoprivrede na e-adrese: skolsko.voce@apprrr.hr i skolska.shema@mps.hr.«

Dosadašnji stavci 14. i 15. postaju stavci 15. i 16.

Članak 4.

U članku 14. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Ako se dobavljača tijekom trajanja školske godine, zbog razloga iz stavka 7. ovoga članka, isključi iz sudjelovanja u Školskoj shemi na duže razdoblje, godina u kojoj je isključen nije prihvatljiva za bodovanje u postupku vrednovanja za kriterij iz točke 6. Kriterija za vrednovanja dobavljača voća i povrća (Prilog I.).«

Članak 5.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Od školske godine 2024./2025. cijena iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju petogodišnjeg prosjeka ponderiranih veleprodajnih cijena koje, u okviru aktualnih trendova vodi, ažurira i utvrđuje TISUP, na način da se ista uvećava za postotni iznos prosječne razlike iznosa veleprodajnih i maloprodajnih cijena (bez PDV-a) u petogodišnjem razdoblju (vremensko razdoblje trajanja školske godine).«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: » iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga članka«.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 8., 9., 10. i 11.

Članak 6.

U članku 23. stavku 3. riječi: »za mjeru iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.

U stavku 4. riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«

Članak 7.

U Prilogu 1. u Pojašnjenjima nekih kriterija vrednovanja, 3 Točka 1.5 Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća) mijenja se i glasi:

»3 Točka 1.5. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.a. ovoga Pravilnika, koji posjeduje dokaz (ugovor/posjedovni list) o posjedovanju ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) s jednim ili više navedenih oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da je objekt ili dio objekta u vlasništvu dobavljača ili je isti sklopio ugovor o najmu sa subjektom koji je upisan u Registar u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće.

– za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.b. ovoga Pravilnika ako posjeduje dokaz (ugovor o najmu) objekta/skladišta ili dijela objekta/skladišta koje se nalazi u sklopu regionalne veletržnice/a i/ili tržnice/a koju je osnovala jedinica lokalne samouprave, a koja/e nije obveznik upisa u Registar i koja/e raspolaže/opremljena je s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl.

– za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.c. ovoga Pravilnika koji posjeduje dokaz (ugovor/posjedovni list) o posjedovanju ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) s jednim ili više navedenih oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da je objekt ili dio objekta u vlasništvu dobavljača ili je isti sklopio ugovor o najmu sa subjektom koji je upisan u Registar u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće

– za bodovanje je prihvatljivo i skladište/a dobavljača iz članka 6.d. ovoga Pravilnika koje raspolaže/opremljeno je s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl.

Točka 1.6. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća):

– za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.a. ovoga Pravilnika, koji posjeduje dokaz (posjedovni list/ugovor o najmu) o posjedu ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) koji ne raspolaže/nije opremljen s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere navedenima u Točki 1.5. Kriterija za vrednovanje. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da je objekt ili dio objekta u vlasništvu dobavljača ili je isti sklopio ugovor o najmu sa subjektom koji je upisan u Registar u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće. – za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.b. ovoga Pravilnika, ako posjeduje dokaz (ugovor o najmu) objekta/skladišta ili dijela objekta/skladišta koje se nalazi u sklopu regionalne veletržnice/a i/ili tržnice/a koju je osnovala jedinica lokalne samouprave, a koja/e nije obveznik upisa u Registar koje ne raspolaže/nije opremljeno s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere navedenima u Točki 1.5. Kriterija za vrednovanje

– za bodovanje je prihvatljiv dobavljač iz članka 6.c. ovoga Pravilnika, koji posjeduje dokaz (posjedovni list/ugovor o najmu) o posjedu ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) koji ne raspolaže/nije opremljen s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere navedenima u Točki 1.5. Kriterija za vrednovanje. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da objekt ili dio objekta u vlasništvu dobavljača ili je isti sklopio ugovor o najmu sa subjektom koji je upisan u Registar u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće

– za bodovanje je prihvatljivo skladište/a OPG-a iz članka 6.d. ovoga Pravilnika koje ne raspolaže/nije opremljeno s jednim ili više oblika kontrolirane atmosfere navedenima u Točki 1.5. Kriterija za vrednovanje.«

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/26
Urbroj: 525-06/215-24-23
Zagreb, 29. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.