Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

NN 44/2024 (12.4.2024.), Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

Ministarstvo financija

766

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministarstvo financija donosi upute za operativnu provedbu ovog Pravilnika.

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: obveznici).

(2) Popis obveznika iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Sredstva Europske unije

Članak 3.

(1) Sredstva Europske unije (u daljnjem tekstu: EU sredstva) u smislu ovog Pravilnika jesu sredstva iz programskog razdoblja 2021. – 2027. koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju kroz slijedeće programe, mehanizme i fondove:

1. Programi Unije,

2. Mehanizam za oporavak i otpornost,

3. EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Fonda za pravednu tranziciju, Europskog socijalnog fonda plus, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za integrirano upravljanje granicama, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi,

4. Ostali programi, mehanizmi i fondovi koji mogu biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj.

(2) Programi Unije iz stavka 1. točke 1. ovog članka, u programskom razdoblju 2021. – 2027. uključuju programe za koje:

a) Europska komisija ili agencije u njenoj nadležnosti izravno upravljaju: Carina, Digitalna Europa, EU za zdravlje, Fiscalis, Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa, Life program, Mehanizam unije za civilnu zaštitu, Obzor Europa, Periklo IV, Program jedinstvenog tržišta, Program pravosuđe, Program unije za borbu protiv prijevara, Svemirski program Unije,

b) Europska komisija izravno, a nacionalna agencija neizravno upravlja programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

(3) Mehanizam za oporavak i otpornost iz stavka 1. točke 2. ovoga članka je instrument nove generacije, uspostavljen za razdoblje 2021. – 2026. u okviru kojeg se Republici Hrvatskoj kroz izravno upravljanje dodjeljuju bespovratna sredstava i sredstava zajmova, a provodi se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

(4) EU fondovi iz stavka 1. točke 3. ovoga članka provode se kroz sljedeće programe:

a) Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.,

b) Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.,

c) Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.,

d) Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske,

e) Program Fonda za unutarnju sigurnost,

f) Program Fonda za azil, migracije i integraciju,

g) Program Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,

h) Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.,

i) IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora,

j) IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija,

k) Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska,

l) Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska,

m) Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska,

n) Program transnacionalne suradnje Središnja Europa,

o) Program transnacionalne suradnje Euro – Mediteran,

p) Program transnacionalne suradnje Dunav,

q) Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje,

r) Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE,

s) Program međuregionalne suradnje INTERACT,

t) Program međuregionalne suradnje URBACT,

u) Program međuregionalne suradnje ESPON.

(5) Pregled EU programa i/ili fondova za programsko razdoblje 2021. – 2027. i programskih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u njihovoj provedbi nalazi se u Prilogu 1 ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Pojmovi

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Izravno upravljanje je upravljanje u kojem Europska komisija ili agencija u njenoj nadležnosti izravno upravlja programima i instrumentima koji se provode u Republici Hrvatskoj.

2. Podijeljeno upravljanje je upravljanje u kojem je Europska komisija predala upravljanje Republici Hrvatskoj za provedbu fondova koji se provode u Republici Hrvatskoj, a u skladu s pravnim propisima Europske unije za pojedino financijsko razdoblje provedbe.

Podijeljeno upravljanje u smislu ovog pravilnika podrazumijeva i upravljanje programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

3. Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi upravljanja programima koji se financiraju iz EU fondova i instrumenata.

4. Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava je obveznik primjene ovog Pravilnika:

a) kojem su na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi upravljačkih ili posredničkih tijela za poslove ugovaranja, dodjele bespovratnih sredstava i plaćanja sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i instrumenata,

b) kojem su dodijeljeni poslovi financiranja poziva/projekata odnosno sektorski nadležna tijela koja planiraju i izvršavaju plaćanje,

c) nacionalna agencija nadležna za upravljanje provedbom Programa iz članka 3. stavka 2. točke b) ovog Pravilnika,

d) druga nadležna tijela kojima su dodijeljeni poslovi za ugovaranje i isplatu sredstava.

5. Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava je obveznik primjene ovog Pravilnika:

a) kojem su na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi zaprimanja i kontrole zahtjeva za nadoknadom sredstava, provjere prihvatljivosti troškova i utvrđivanje osnove za traženje povrata sredstava od korisnika projekta,

b) nacionalna agencija nadležna za upravljanje provedbom Programa iz članka 3. stavka 2. točka b) ovog Pravilnika,

c) druga nadležna tijela kojima su dodijeljeni poslovi za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava.

6. Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji je obveznik primjene ovog Pravilnika:

a) kojem su na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi izrade i podnošenja zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.

b) nacionalna agencija nadležna za upravljanje provedbom Programa iz članka 3. stavka 2.točke b) ovog Pravilnika,

c) druga nadležna tijela kojima su dodijeljeni poslovi za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.

7. Tijelo za reviziju je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi revizije sustava provedbe programa Europske unije.

8. Korisnik projekta je subjekt odgovoran za provedbu projekta i projektnih aktivnosti financiranih iz sredstava EU, a može biti subjekt unutar općeg proračuna, obveznik primjene ovog Pravilnika ili subjekt izvan općeg proračuna.

9. Subjekt unutar općeg proračuna uključuje državni proračun, proračune jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

10. Subjekt izvan općeg proračuna uključuje pravne osobe kao što su trgovačka društva izvan i unutar javnog sektora, udruge, financijske institucije i druge te fizičke osobe primjerice obiteljska poljoprivredna gospodarstva i druge.

11. Nositelj projekta je jedan od korisnika u projektu koji se provodi u partnerstvu više korisnika, a koji je određen za nositelja projekta na čiji se račun uplaćuju sredstva i koji zatim sredstava prenosi na račune drugih korisnika, odnosno partnera u projektu.

12. Projektne aktivnosti su skup mjera koje provodi korisnik projekta kako bi se ostvario cilj projekta.

13. Povrat sredstava u državni proračun je povrat sredstava od korisnika projekta u državni proračun u slučaju utvrđenih neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava projekta ili raskida ugovora, a uključuje povrate na jedinstveni račun državnog proračuna i/ili račune programskih tijela nadležnih za ugovaranje i isplatu sredstava otvorenim u poslovnim bankama za provedbu EU programa i/ili fonda, gdje je primjenjivo.

14. Povrat sredstava u proračun EU provode korisnici izravno upravljanih projekta i programska tijela nadležna za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za programe kojima se podijeljeno upravlja u slučaju neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava utvrđenih tijekom provedbe programa i/ili po završetku programa.

15. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u provedbi projekta između korisnika projekta, programskog tijela nadležnog za ugovaranje i isplatu sredstava te programskog tijela nadležnog za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava, a u smislu ovog Pravilnika Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrazumijeva i Rješenje o dodjeli sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

16. Zahtjev za nadoknadom sredstava je dokument kojim korisnik projekta zahtjeva nadokandu troškova nastalih u provedbi projekta, a obuhvaća podatke o statusu provedbe aktivnosti, ostvarenju pokazatelja te informacije o nastalim troškovima i pratećoj dokumentaciji, a u smislu ovog Pravilnika Zahtjev za nadoknadom sredstava podrazumijeva i;

– izvješće o ugovorenim i/ili izvršenim projektnim aktivnostima za projekte koji se financiraju iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti,

– zahtjev za isplatu za projekte financirane iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

17. Pojednostavljene mogućnosti obračuna troškova podrazumijevaju da se prihvatljivi troškovi izračunavaju prema unaprijed utvrđenoj metodi koja se temelji na ostvarenjima, rezultatima ili nekim drugim troškovima koji su unaprijed jasno utvrđeni upućivanjem na iznos po jedinici ili primjenom postotka (paušalne stope, jednokratni iznosi i standardna veličina jediničnih troškova.

18. Projekt je skup aktivnosti koje se provode na temelju ugovora ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način uplate EU sredstava od strane Europske komisije

Članak 5.

(1) Europska komisija uplaćuje EU sredstva u državni proračun za Mehanizam za oporavak i otpornost i programe koji se provode kroz podijeljeno upravljanje kao:

– predujam na početku provedbe programa za bespovratna sredstava iz Mehanizama za oporavak i otpornost i iz EU fondova gdje je primjenjivo,

– predujam na godišnjoj razini za EU fondove,

– refundacija troškova na temelju zahtjeva za plaćanje koje podnosi programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za bespovratna sredstava iz programa koji se provode kroz podijeljeno upravljanje,

– unaprijed naplaćen prihod za ostvarene pokazatelje na temelju zahtjeva za plaćanje kojeg podnosi Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za Mehanizam za oporavak i otpornost,

– zajam iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

(2) Europska komisija uplaćuje EU sredstva za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kao:

– predujam na početku provedbe programa,

– jedan ili više predujma za vrijeme trajanja programa,

– završnu isplatu na kraju trajanja programa.

(3) Europska komisija uplaćuje EU sredstva na račune korisnika projekta u slučaju kada korisnici projekta provode projekte iz izravno upravljanih programa kao:

– predujam na početku provedbe projekta,

– jedan ili više predujma/isplata za vrijeme trajanja projekta,

– refundaciju na temelju zahtjeva za plaćanje koji se podnosi Europskoj komisiji,

– završnu isplatu na kraju trajanja projekta.

II. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA

II.a. Planiranje i izvršavanje EU sredstava u državnom proračunu i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Planiranje i izvršavanje EU sredstava u državnom proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika državnog proračuna

Članak 6.

(1) U državnom proračunu EU sredstva planiraju i izvršavaju:

– Ministarstvo financija,

– proračunski korisnici državnog proračuna koji su programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava,

– proračunski korisnici državnog proračuna koji su korisnici projekta.

(2) Ministarstvo financija u financijskom planu Glave 06 Ostali izdaci države planira i izvršava:

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 za EU sredstva uplaćena u državni proračun,

– primitke od zaduživanja za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada unutar podskupine 841 za EU sredstva uplaćena u državni proračun,

– izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada unutar podskupine 541,

– rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada unutar odjeljka 3421.

(3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava u svojem financijskom planu planira i izvršava:

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 za EU sredstva koja doznačava korisniku projekta unutar općeg proračuna, a koji nije proračunski korisnik državnog proračuna,

– rashode za tekuće ili kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3693 ili 3694 za EU sredstva koja doznačava korisniku projekta koji je proračunski korisnik državnog proračuna i posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci,

– rashode po prirodnim vrstama troškova unutar skupina 35 Subvencije ili 37 Naknade građenima i kućanstvima na temelju osiguranja ili 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći za EU sredstva koja doznačava korisniku projekta izvan općeg proračuna.

(4) Proračunski korisnik državnog proračuna koji je korisnik projekta i posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci u svojem financijskom planu planira i izvršava:

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije proračunski korisnik državnog proračuna,

– rashode za tekuće ili kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3693 ili 3694 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je proračunski korisnik državnog proračuna,

– rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt izvan općeg proračuna,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 ako se EU sredstva na račun proračunskog korisnika uplaćuju izravno iz proračuna EU,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako se EU sredstva na račun proračunskog korisnika uplaćuju od subjekta unutar općeg proračuna koji je nositelj projekta, a nije proračunski korisnik državnog proračuna,

– prihode od tekućih ili kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 6393 ili 6394 ako se EU sredstva na račun proračunskog korisnika uplaćuju od programskog tijela nadležnog za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili nositelja projekta koji je proračunski korisnik državnog proračuna,

– izdatke za dane zajmove unutar skupine 51 za zajmove dane iz financijskih instrumenata,

– primitke od povrata danih zajmova unutar skupine 81 za povrate zajmova danih iz financijskih instrumenata.

(5) Proračunski korisnik državnog proračuna koji je korisnik projekta i posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna u svojem financijskom planu planira i izvršava:

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije proračunski korisnik državnog proračuna,

– rashode za tekuće ili kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3693 ili 3694 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je proračunski korisnik državnog proračuna i posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci,

– rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt izvan općeg proračuna,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 samo u slučaju ako se EU sredstva za proračunskog korisnika uplaćuju izravno iz proračuna EU,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako se EU sredstva za proračunskog korisnika uplaćuju od subjekta unutar općeg proračuna koji je nositelj projekta, a nije proračunski korisnik državnog proračuna,

– prihode od tekućih ili kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 6393 ili 6394 ako se EU sredstva za proračunskog korisnika uplaćuju od nositelja projekta koji je proračunski korisnik državnog proračuna i koji posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci,

– izdatke za dane zajmove unutar skupine 51 za zajmove dane iz financijskih instrumenata,

– primitke od povrata danih zajmova unutar skupine 81 za povrate zajmova danih iz financijskih instrumenata.

Planiranje i izvršavanje EU sredstava u financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Članak 7.

Izvanproračunski korisnik državnog proračuna kao korisnik projekta u svojem financijskom planu planira i izvršava:

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682, ako je nositelj projekta i/ili dio EU sredstava doznačava partneru u projektu, odnosno korisniku projekta koji je subjekt unutar općeg proračuna,

– rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i/ili dio EU sredstava doznačava partneru u projektu, odnosno korisniku projekta koji je subjekt izvan općeg proračuna,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako EU sredstva na račun izvanproračunskog korisnika uplaćuje programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili nositelj projekta koji je subjekt unutar općeg proračuna,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 ako se EU sredstva na račun izvanproračunskog korisnika uplaćuju izravno iz proračuna EU.

Primjena modificiranog novčanog načela u planiranju i izvršavanju EU sredstava u državnom proračunu i financijskom planu proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Članak 8.

(1) EU sredstva u državnom proračunu planiraju se i izvršavaju prema modificiranom novčanom načelu koje znači:

1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

2. Iznimno od točke 1., prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 mogu se planirati u razdoblju u kojem se planira plaćanje rashoda na teret sredstava predujma i/ili unaprijed naplaćenog prihoda od strane Europske komisije, a iskazuju u razdoblju u kojem su plaćeni rashodi i u visini plaćenih rashoda iz sredstava predujma i/ili unaprijed naplaćenog prihoda.

3. Prihodi od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

4. Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar odjeljka 6393 i 6394 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

5. Dani predujmovi za EU projekte planiraju se kao rashod prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem je predujam plaćen.

6. Rashodi za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 i 3682 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

7. Rashodi za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna unutar odjeljka 3693 i 3694 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

8. Rashodi za provedbu projektnih aktivnosti unutar razreda 3 i 4 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

9. Rashodi za kamate na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

10. Primici od zaduživanja za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada unutar podskupine 841 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

11. Primici od povrata glavnica danih zajmova iz financijskih instrumenata unutar skupine 81 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada unutar podskupine 541 planiraju se proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

13. Izdaci za dane zajmova iz financijskih instrumenata unutar skupine 51 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

14. Za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, odnosno primitak i rashod, odnosno izdatak u planskom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi.

(2) Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna u svojim financijskim planovima obvezni su u planiranju i izvršavanju EU sredstava primjenjivati točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. i 14. iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna obvezan je u planiranju i izvršavanju EU sredstava primjenjivati i točke 1. i 2. iz stavka 1. ovoga članka ako se EU sredstva za proračunskog korisnika, odnosno za izvanproračunskog korisnika uplaćuju izravno iz proračuna EU.

II.b. Planiranje i izvršavanje EU sredstava u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Planiranje i izvršavanje EU sredstava u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planovima proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 9.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao korisnik projekta u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planira i izvršava:

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682, u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije proračunski korisnik iz nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– rashode za tekuće ili kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3693 ili 3694 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je proračunski korisnik iz nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt izvan općeg proračuna,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako EU sredstva u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuje programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili nositelj projekta koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije proračunski korisnik iz nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– prihode od tekućih ili kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 6393 ili 6394 ako EU sredstva u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuje nositelj projekta koji je proračunski korisnik iz nadležnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 ako se EU sredstva u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuju izravno iz proračuna EU.

(2) Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao korisnik projekta u svojem financijskom planu planira i izvršava

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682, u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt izvan općeg proračuna,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako EU sredstva proračunskom korisniku uplaćuje programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili nositelj projekta koji je subjekt unutar općeg proračuna, a nije nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– prihode od tekućih ili kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 6393 ili 6394 ako EU sredstva proračunskom korisniku doznačava nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 ako se EU sredstva proračunskom korisniku uplaćuju izravno iz proračuna EU.

Planiranje i izvršavanje EU sredstava u financijskom planu izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 10.

Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao korisnik projekta u svojem financijskom planu planira i izvršava:

– rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi,

– rashode za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682, ako je nositelj projekta i dio EU sredstava doznačava partneru u projektu koji je subjekt unutar općeg proračuna,

– prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, ako EU sredstva na račun izvanproračunskog korisnika uplaćuje programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili nositelj projekta koji je subjekt unutar općeg proračuna,

– prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 ako se EU sredstva na račun izvanproračunskog korisnika uplaćuju izravno iz proračuna EU.

Primjena modificiranog obračunskog načela u planiranju i izvršavanju EU sredstava u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 11.

(1) EU sredstva u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planiraju se i izvršavaju prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:

1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

2. Iznimno, od točke 1., prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 mogu se planirati u razdoblju u kojem se planira plaćanje rashoda na teret sredstava predujma uplaćenog od strane Europske komisije, a iskazuju u razdoblju u kojem su plaćeni rashodi i u visini plaćenih rashoda iz sredstava predujama.

3. Prihodi od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

4. Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar odjeljka 6393 i 6394 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

5. Dani predujmovi za EU projekte korisnicima projekta planiraju se kao rashod prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje zahtjev za nadoknadom sredstava na temelju isporučenih roba, radova i usluga, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem je zaprimljen zahtjev za nadoknadom sredstava od korisnika projekta za isporučenu robu, radove i usluge.

6. Rashodi za provedbu projektnih aktivnosti unutar razreda 3 i 4 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveza), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

7. Iznimno od točke 6. rashodi za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681, 3682, 3693 i 3694 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

8. Za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, odnosno primitak i rashod, odnosno izdatak u planskom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi.

(2) Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su u svojim financijskim planovima prilikom planiranja i izvršavanja EU sredstava primjenjivati točke 1. do 8. ovoga članka.

III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI

III.a. Plaćanje i pravdanje predujma

Utvrđivanje visine i način isplate predujma

Članak 12.

(1) Mogućnost isplate i uvjeti za isplatu predujma utvrđuju se u pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava i/ili Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, gdje je primjenjivo.

(2) U slučaju kada se isplata predujma utvrđuje u pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava, potrebno je predvidjeti instrument osiguranja povrata za subjekte izvan općeg proračuna.

(3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđuje visinu predujma koji će se isplatiti korisniku projekta i dinamiku isplate predujma u skladu s uvjetima iz poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

(4) Visina predujma utvrđuje se pravilima za pojedini EU program i/ili fond, a može se utvrditi u visini najviše do 40% bespovratnih sredstava vrijednosti projekta, ovisno o procjeni opravdanosti isplate predujma u skladu s kriterijima iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, u slučaju:

– izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi iznos predujma može se utvrditi najviše do 70 % sredstava,

– isplata za IAKS ruralne mjere iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznos predujma može se utvrditi najviše do 85 % iznosa bespovratnih sredstava,

– isplata za projekte ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznos predujma može se utvrditi najviše do 50 % bespovratnih sredstava,

– isplata za projekte iz programa Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Obzor Europa iznos predujma može se utvrditi najviše do 80 % bespovratnih sredstava.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, viši iznos predujma može se odrediti u opravdanim slučajevima, uz obrazloženje potrebe i u skladu s kriterijima iz članka 13. ovoga Pravilnika te uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(7) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava može utvrditi mogućnost isplate predujma u više obroka, ovisno o specifičnostima i dinamici projektnih aktivnosti te trajanju projekta.

(8) Iznos ukupno isplaćenog predujma iz stavka 4. do 7. ovoga članka ne može biti viši od iznosa ukupno utvrđenog predujma u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u Obavijesti / Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kriteriji za procjenu opravdanosti isplate predujma i za utvrđivanje dinamike isplate predujma

Članak 13.

(1) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava utvrđuje mogućnosti isplate predujma uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

– pravni status korisnika projekta,

– specifičnost financiranog projekta,

– metodu plaćanja,

– fiskalni kapacitet, odnosno financijsko stanje korisnika projekta.

(2) Kriteriji u odnosu na pravni status korisnika projekta su sljedeći:

– proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna nemaju pravo na isplatu predujma,

– proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama imaju pravo na isplatu predujma u skladu s kriterijima koji se odnose na specifičnosti financiranog projekta, metodu plaćanja i financijsko stanje korisnika projekta,

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na isplatu predujma u skladu s kriterijima koji se odnose na specifičnosti financiranog projekta, metodu plaćanja i financijsko stanje korisnika projekta,

– ostali subjekti imaju pravo na isplatu predujma u skladu s kriterijima koji se odnose na specifičnosti financiranog projekta, metodu plaćanja i financijsko stanje korisnika projekta.

(3) Kriteriji u odnosu na specifičnost financiranog projekta uzimaju u obzir sljedeće:

– složenost projekta (projekti kroz koje se nabavljaju oprema i usluge, provode radovi),

– plan provedbe projektnih aktivnosti,

– predmet nabave,

– trajanje projekta,

– dinamiku financiranja projektnih aktivnosti.

(4) Kriteriji u odnosu na metodu plaćanja uzimaju u obzir sljedeće:

– korisnici projekta koji koriste samo metodu plaćanja nemaju pravo na predujam,

– korisnici projekta koji koriste metodu nadoknade imaju pravo na predujam,

– korisnici projekta koji koriste i metodu nadoknade i metodu plaćanja imaju pravo na predujam uz uvjet da se metoda plaćanja koristi nakon što se opravdaju sredstva primljenog predujma.

(5) Kriteriji u odnosu na fiskalni kapacitet, odnosno na financijsko stanje korisnika projekta uzimaju u obzir sljedeće:

– stanje raspoloživih novčanih sredstava na računu korisnika projekta na početku provedbe projekta,

– procjenu stanja raspoloživih novčanih sredstava korisnika projekta za provedbu projektnih aktivnosti tijekom planiranog razdoblja provedbe projekta.

(6) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava na temelju kriterija iz stavaka 2. do 5. ovoga članaka te na temelju uvida u plan nabave, plan dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava i plan plaćanja odgovorno je za procjenu iznosa i dinamiku isplate predujama, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije.

Isplata predujma

Članak 14.

Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava može isplatiti predujam korisniku projekta i/ili nositelju projekta kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– visina predujma i dinamika isplate predujma je utvrđena u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava,

– korisnik projekta je podnio zahtjev za isplatu predujma programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odobrilo je zahtjev za isplatu predujma.

Pravdanje predujma

Članak 15.

(1) Korisnik projekta primljeni predujam pravda kroz zahtjev za nadoknadom sredstava koj podnosi programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava.

(2) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava obvezno je pratiti dinamiku pravdanja predujma na temelju odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava i uvidom u realizaciju planova nabave, gdje je primjenjivo.

Povrat predujma

Članak 16.

(1) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava ukoliko utvrde da se predujam koristi nenamjenski, obavezno je zatražiti i ishoditi od korisnika projekta povrat isplaćenog iznosa predujma ili njegovog dijela koji je nenamjenski korišten.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, povrat za iznos nenamjenski potrošenog predujma može se izvršiti i prijebojem s dospjelim potraživanim iznosom prihvatljivih troškova.

(3) Ukoliko je isplaćen predujam, a korisnik projekta ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu troškovi povezani s provedbom projekta, programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava obvezno je odmah zahtijevati i ishoditi povrat isplaćenog predujma, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije.

III.b. Nadoknada sredstva

Vrste nadoknade

Članak 17.

(1) Korisnik projekta nadoknadu sredstava za bespovratna sredstva može zahtijevati po metodi nadoknade i/ili metodi plaćanja na temelju računa za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta.

(2) Korisnik projekta nadoknadu sredstava za bespovratna sredstva može zahtijevati na temelju obračunatih troškova kada je na projektu predviđena primjena pojednostavljene mogućnosti obračuna troškova kao što su paušalne stope, jednokratni iznosi i standardna veličina jediničnih troškova.

(3) Korisnik projekta nadoknadu sredstava može zahtijevati i na temelju izvršenih projektnih aktivnosti u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond.

Metoda nadoknade

Članak 18.

Metoda nadoknade znači da korisnik projekta zahtijeva nadoknadu sredstava na temelju računa za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta koje je zaprimio i platio.

Metoda plaćanja

Članak 19.

Metoda plaćanja znači da korisnik projekta zahtijeva nadoknadu sredstava na temelju računa za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, koje je zaprimio, ali nije još platio.

Zahtjev za nadoknadom sredstava

Članak 20.

(1) Korisnik projekta priprema i podnosi zahtjev za nadoknadom sredstava programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava u formi propisanoj pravilima za pojedini EU program i/ili fond, kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond.

(2) Uz zahtjev za nadoknadom sredstava po metodi nadoknade, korisnik projekta prilaže prateću dokumentaciju koja uključuje plaćene račune za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, dokaze o plaćanju i ostalu prateću dokumentaciju kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond.

(3) Uz zahtjev za nadoknadom sredstava po metodi plaćanja, korisnik projekta prilaže prateću dokumentaciju koja uključuje zaprimljene, neplaćene račune za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, ostalu prateću dokumentaciju, a nakon izvršenog plaćanja računa dostavlja dokaze o plaćanju kroz informacijski sustav za pojedini EU program.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovog članka, korisnik može zahtijevati nadoknadu sredstava na temelju izvješća u slučaju kada je pravilima za pojedini EU program i/ili fond tako propisano.

Kontrola i isplata odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava

Članak 21.

(1) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava obavlja kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, provjerava i odobrava iznos prihvatljivih troškova putem informacijskog sustava za pojedini EU program i /ili fond.

(2) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava na temelju dostavljenog zahtjeva za plaćanje od strane programskog tijela za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava, priprema nalog za plaćanje i provodi plaćanje prema korisniku projekta, subjektu unutar općeg proračuna koji posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci i korisniku projekta, subjektu izvan općeg proračuna. Ukoliko je primjenjivo, prilikom izračuna iznosa za isplatu, pravda se prethodno isplaćeni predujam.

(3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava, odobren zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt koje provodi korisnik projekta unutar općeg proračuna koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna potvrđuje u informacijskom sustavu za pojedini EU program da su sredstva isplaćena.

Zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji

Članak 22.

(1) Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji na temelju odobrenih i plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, priprema zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji uz prateću dokumentaciju u informacijskom sustavu za pojedini EU program.

(2) Zahtjev za plaćanje podnosi se Europskoj komisiji u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond.

(3) Zahtjev za plaćanje bespovratnih sredstava i zajma iz Mehanizma za oporavak i otpornost priprema programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje na temelju ostvarenih pokazatelja za pojedinu tranšu.

(4) Poslani zahtjevi za plaćanje čuvaju se u informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond.

(5) Programska tijela nadležna za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji dostavljaju informaciju o poslanom zahtjevu za plaćanje Ministarstvu financija u roku od 5 dana od dana slanja.

III.c. Povrat sredstava

Povrat sredstava od korisnika projekta u državni proračun

Članak 23.

(1) Povrat sredstava u državni proračun od strane korisnika projekta zahtijeva se u slučaju:

– utvrđenih neprihvatljivih troškova,

– neutrošenih sredstava predujama,

– raskida ugovora.

(2) Neprihvatljive troškove na razini pojedinog projekta mogu utvrditi:

– Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom tijekom provođenja provjera iz svoje nadležnosti,

– Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava tijekom provođenja provjera iz svoje nadležnosti,

– Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava prilikom provjera iz svoje nadležnosti,

– Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji,

– Tijelo za reviziju,

– Državni ured za reviziju,

– Revizori Europske komisije,

– Revizori Europskog revizorskog suda.

(3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava donosi Odluku o povratu sredstava u državni proračun i o tome obavještava korisnika projekta u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond.

(4) Korisnik projekta u obvezi je izvršiti povrat sredstava u državni proračun na način i u rokovima određenim Odlukom iz stavka 3. ovoga članka.

Način povrata sredstava u državni proračun

Članak 24.

(1) Korisnik projekta koji posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci povrat sredstava može izvršiti:

– prijebojem neprihvatljivog troška s potraživanim iznosom prihvatljivog troška po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava po istom projektu,

– prijebojem neprihvatljivog troška s potraživanim iznosom prihvatljivog troška po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava po drugom projektu ugovorenom s istim programskim tijelom za ugovaranje i isplatu sredstava,

– uplatom sredstava u državni proračun.

(2) Prijeboj iz stavka 1. ovoga članka može se provesti ako je provedba projekta u tijeku te se za iznos neprihvatljivog troška umanjuje iznos sljedeće isplate korisniku projekta na istom i/ili drugom projektu na način da se iznos neprihvatljivog troška prebija s potraživanim iznosom prihvatljivog troška po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava.

(3) U slučaju raskida ugovora i kada su neprihvatljivi troškovi utvrđeni nakon završetka projekta ili iznos za povrat nije moguće u cijelosti podmiriti prijebojem iz stavka 2. ovoga članka, korisnik projekta iz stavka 1. ovoga članka sredstva vraća uplatom u državni proračun.

(4) Korisnik projekta za utvrđene neprihvatljive troškove u slučaju kada su neprihvatljivi troškovi utvrđeni u istoj godini kada su i nastali rashodi za te troškove za iznos neprihvatljivog troška stornira rashode evidentirane na izvoru financiranja za EU sredstva i evidentira na izvoru financiranja vlastiti prihodi i/ili opći prihodi i primici. Za izvršen povrat sredstava stornira prihode od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava u slučaju da su prihodi priznati te evidentira ispravak vrijednosti potraživanja i umanjenje obračunatih prihoda od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava.

(5) Korisnik projekta u slučaju kada su neprihvatljivi troškovi utvrđeni u godini nakon godine u kojoj su nastali rashodi za te troškove za iznos utvrđenih neprihvatljivih troškova evidentira ostale nespomenute rashode na posebnoj aktivnosti na izvoru financiranja vlastiti prihodi i/ili opći prihodi i primici, a u slučaju da prihodi nisu priznati provodi ispravak vrijednosti potraživanja i umanjenje obračunatih prihoda od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava.

(6) Sredstava na ime neprihvatljivih troškova utvrđenih u godini nakon godine u kojoj su nastali rashodi za te troškove, a koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici u obvezi uplatiti u državni proračun neovisno o načinu (prijeboj ili uplata), izvršavaju se na teret posebne aktivnosti unutar proračuna, odnosno financijskog plana.

(7) Sredstava iz stavka 6. ovoga članka proračunski korisnik državnog proračuna osigurava iz izvora financiranja vlastiti prihodi.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka ako proračunski korisnik državnog proračuna nema vlastitih prihoda ili su vlastiti prihodi nedostani za podmirenje neprihvatljivih troškova, nedostatni dio sredstava iz stavka 6. ovoga članka će se tijekom godine osigurati preraspodjelama bez ograničenja iz izvora financiranja opći prihodi i primici unutar financijskog plana istog razdjela organizacijske klasifikacije na temelju Odluke Vlade koju predlaže nadležni čelnik razdjela organizacijske klasifikacije uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(9) Odredbe stavka 7. i stavka 8. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike.

(10) Korisnik projekta koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava izvršit će zatvaranjem potraživanja za vlastite prihode uplaćene na jedinstveni račun državnog proračuna za iznos neprihvatljivog troška, a državni proračun zatvorit će obvezu proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika.

(11) Korisnik projekta iz stavka 10. ovoga članka u slučaju da nema otvorenih potraživanja za vlastite prihode uplaćene na jedinstveni račun državnog proračuna, sredstava za podmirenje neprihvatljivih troškova osigurat će sukladno stavku 8. ovoga članka.

(12) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se sukladno odredbama Zakona o proračunu dugoročno zadužiti za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova u državni proračun, a koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

(13) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava dužno je pratiti izvršavanje Odluke o povrata sredstava od strane korisnika projekta i u slučaju da se predmetna Odluka ne poštuje poduzeti propisane mjere za povrat sredstava u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond.

Povrat sredstva u proračun EU

Članak 25.

(1) Povrat sredstava u proračun EU provode korisnici izravno upravljanih projekta i programska tijela nadležna za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za programe kojima se podijeljeno upravlja u slučaju neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava utvrđenih tijekom provedbe programa i/ili po završetku programa.

(2) Povrat sredstva iz stavka 1. ovog članka provodi se prijebojem odnosno umanjenjem potraživanog iznosa prilikom slanja zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji ili uplatom u EU proračun na temelju zaprimljenog zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske komisije.

(3) Sredstava na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani EU sredstvima, a koja su proračunski korisnici državnog proračuna dužni uplatiti u proračun EU na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela EU, izvršavaju se na teret posebne aktivnosti unutar financijskog plana proračunskog korisnika.

(4) Za sredstva iz stavka 3. ovoga članka proračunski korisnik državnog proračuna može naknadno utvrditi aktivnosti i stavke unutar svog financijskog plana, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(5) Sredstva iz stavka 3. ovoga članka proračunski korisnik državnog proračuna osigurava iz izvora financiranja vlastiti prihodi.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka ako proračunski korisnik državnog proračuna nema vlastitih prihoda ili su mu vlastiti prihodi nedostatni za podmirenje neprihvatljivih troškova, nedostatni dio sredstava iz stavka 3. ovoga članka će se tijekom proračunske godine osigurati preraspodjelom bez ograničenja iz izvora financiranja opći prihodi i primici unutar financijskog plana istog razdjela organizacijske klasifikacije, na temelju odluke Vlade koju predlaže nadležni čelnik razdjela organizacijske klasifikacije uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(7) Odredbe iz stavka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike.

(8) U slučaju kada je potrebno uplatiti sredstva u EU proračun za izravno upravljane projekte koji se financiraju iz izravno upravljanih programa, sredstva planiraju i izvršavaju korisnici projekata s pozicija svog financijskog plana.

(9) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se sukladno odredbama Zakona o proračunu dugoročno zadužiti za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova u proračun EU, a koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

IV. EVIDENTIRANJE

Informacijski sustavi i računovodstvene evidencije

Članak 26.

Podaci o dodjeli i korištenju EU sredstava te povratima sredstava evidentiraju se u:

– informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond koji zajednički koriste nadležna tijela za provedbu pojedinog EU programa i/ili fonda i korisnici projekta, gdje je primjenjivo,

– računovodstvenim evidencijama koji se vode na razini svakog pojedinog korisnika projekta te nadležnog tijela za provedbu pojedinog EU programa i/ili fonda.

Informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond

Članak 27.

(1) Informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond je sustav koji uspostavlja programsko tijelo nadležno za upravljanje programom, a koji zajednički koriste:

– Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom,

– Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava,

– Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji,

– Korisnici projekata,

– Tijelo za reviziju.

(2) Informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond iz stavka 1. ovoga članka podržava procese u korištenju sredstava EU od dodjele bespovratnih sredstava, ugovaranja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, povrata sredstava, isplate sredstava, pripreme zahtjeva za plaćanje i financijskih izvještaja prema Europskoj komisiji, a prema propisima Europske unije za pojedini fond.

Evidentiranje podataka u informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond

Članak 28.

(1) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond unosi:

– potpisani Ugovor i/ili Obavijest / Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, gdje je primjenjivo,

– iznos isplaćenog predujma korisniku projekta i dokaz o isplati predujma,

– iznos isplaćen po zahtjevima za nadoknadom sredstava korisniku projekta i dokaz o isplati sredstava i/ili iznosu pravdanog predujma,

– odluku o povratu sredstava,

– uplaćen iznos povrata sredstava od korisnika projekta i dokaz o uplati i/ili prijeboju,

– ostalu dokumentacija u vezi provedbe pojedinog EU projekta.

(2) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava kroz informacijski sustav za pojedini EU programe i/ili fond:

– potpisani Ugovor i/ili Obavijest / Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, gdje je primjenjivo,

– provjerava i odobrava zahtjeve za isplatu predujma,

– provjerava i odobrava zahtjeve za nadoknadom sredstava i iznos prihvatljivog troška,

– priprema zahtjeve za povratom sredstava i zahtjeve za plaćanje koji se prosljeđuje programskom tijelu nadležnom za ugovaranje i isplatu sredstava na odobrenje, gdje je primjenjivo.

(3) Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond:

– priprema i odobrava zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji,

– priprema i odobrava financijski izvještaj za pojedini EU program i/ili fond.

(4) Korisnik projekta kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond:

– priprema i podnosi zahtjev za nadoknadnom sredstava uz koji prilaže račune i ostalu prateću dokumentaciju za isporučene robe, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije,

– dokaze o plaćanju računa za isporučene robe, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta te ostalu prateću dokumentaciju, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije,

– izvješća o provedbi projekta,

– ostalu dokumentaciju vezanu za provedbu projekta.

(5) Dokumenti iz stavaka 1. do 4. ovog članka čuvaju se u informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond i koriste za potrebe računovodstvenih evidencija EU sredstava.

Računovodstvene evidencije EU sredstava

Članak 29.

(1) Korisnici projekta koji su subjekti unutar općeg proračuna u svojim računovodstvenim evidencijama obvezni su osigurati:

a) izvanbilančne evidencije

– ugovorenih potraživanja za ukupno dodijeljena bespovratna sredstava na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Obavijesti / Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava,

– zatvaranje ugovorenih potraživanja po ispunjenju ugovorenih uvjeta i bilačnih evidencija potraživanja i obračunatih prihoda na temelju izdanih zahtjeva za nadoknadom sredstava ili u slučaju raskida ugovora.

b) bilančne evidencije

– obveza za primljena sredstva predujma na temelju izvršene uplate od strane programskog tijela nadležnog za ugovaranje i isplatu sredstava,

– zatvaranje obveza za predujam, odnosno pravdanje primljenog predujma na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– povrat sredstava predujma u slučaju iz članka 16. ovoga Pravilnika,

– potraživanja za isplaćene predujmove isporučiteljima roba, radova i usluga gdje je primjenjivo i pravdanje isplaćenih predujmova na temelju ispostavljenih računa za isporučenu robu, radove i usluge,

– troškove provedbe projekta, odnosno rashode i obveze na temelju zaprimljenih računa za isporučenu robu, radove i usluge,

– potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava na temelju podnesenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– zatvaranje potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava na temelju izvršene uplate sredstava po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava i/ili provedenog obračunskog plaćanja sa sredstvima predujma gdje je primjenjivo uz istovremeno priznavanje prihoda od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava,

– ispravak vrijednosti potraživanja i smanjenje iznosa obračunatih prihoda za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava za iznos neprihvatljivog troška na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– zatvaranje potraživanja i ispravka vrijednosti potraživanja na temelju odobrenog završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– rashoda i obveza za povrat sredstava u slučaju zaprimljenih odluka o povratu sredstava od strane nadležnih tijela,

– izdataka za dane zajmove i primitaka od povrata glavnica danih zajmova iz financijskih instrumenata uz istovremeno evidentiranje potraživanja za dane zajmove iz financijskih instrumenta i izvora vlasništva te zatvaranje potraživanja na temelju izvršenog povrata zajma.

(2) Programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava u svojim računovodstvenim evidencijama obvezni su osigurati:

a) izvanbilančne evidencije

– ugovorenih obveza po ukupno dodijeljenim bespovratnim sredstvima na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Obavijesti/Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava i izvršavanja obveza ispunjavanjem ugovorenih uvjeta,

– zatvaranje ugovorenih obveza po ispunjenju ugovorenih uvjeta i bilačnih evidencija obračunatih rashoda i obveza na temelju zaprimljenih zahtjeva za nadoknadom sredstava ili u slučaju raskida ugovora.

b) bilančne evidencije

– potraživanja za isplaćena sredstva predujma na temelju izvršene isplate predujma korisniku projekta,

– zatvaranje potraživanja za predujam, odnosno pravdanje isplaćenog predujma korisniku projekta na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– povrat sredstava predujma od korisnika projekta u slučaju iz članka 16. ovog Pravilnika

– obračunate rashode i obveze za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava na temelju zaprimljenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– zatvaranje obveze i obračunatih rashoda za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava, po izvršenoj isplati sredstava na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava i/ili provedenog obračunskog plaćanja sa sredstvima predujma gdje je primjenjivo, uz istovremeno priznavanje rashoda za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava, za EU sredstva koja doznačava korisnicima projekata unutar općeg proračuna, a koji nisu proračunski korisnici državnog proračuna,

– rashode za tekuće ili kapitalne prijenose EU sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava i/ili provedenog obračunskog plaćanja sa sredstvima predujma gdje je primjenjivo, a koja doznačava korisnicima projekta koji su proračunski korisnici državnog proračuna i posluju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama,

– rashode i obveze na temelju zaprimljenog zahtjeva za nadoknadom sredstava za EU sredstva od korisnika projekta izvan općeg proračuna,

– zatvaranje obveze i rashoda po izvršenoj isplati EU sredstava korisnicima projekta izvan općeg proračuna, a na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava i/ili provedenog obračunskog plaćanja sa sredstvima predujma gdje je primjenjivo.

(3) Ministarstvo financija u računovodstvenim evidencijama Glavne knjige Državnog proračuna obvezno je osigurati:

a) izvanbilančne evidencije

– potraživanja za odobrena EU sredstva na razini odobrenog pojedinog EU programa i/ili fonda Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje,

– zatvaranje potraživanja uz bilančnu evidenciju potraživanja i obračunatih prihoda na temelju odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava ili u slučaju smanjenja odobrenih EU sredstava na razini odobrenog pojedinog EU programa i/ili fonda za programsko razdoblje.

b) bilančne evidencije

– obveza za primljena sredstva predujma na temelju izvršene uplate od strane Europske komisije u Državni proračun,

– unaprijed naplaćenog prihoda na temelju izvršene uplate od strane Europske komisije za ostvarene pokazatelje za Mehanizam za oporavak i otpornost,

– zatvaranje obveza za predujam, odnosno pravdanje primljenog predujma na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– zatvaranje unaprijed naplaćenog prihoda na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava,

– povrat sredstava predujma u slučaju iz članka 16. ovoga Pravilnika,

– primitke od zaduživanja i obveze za povrat primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada,

– izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada te zatvaranje obveza za povrat primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada,

– rashode i obveze za kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada,

– potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na temelju izvršenih isplata na teret nacionalnih izvora u slučaju predfinanciranih EU projekata te na temelju odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u slučaju isplate na teret sredstava uplaćenog EU predujma,

– zatvaranje potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava uz istovremeno zatvaranje obveza za EU predujam i priznavanje prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u slučaju kada su prihvatljivi troškovi plaćeni iz sredstava EU predujma,

– zatvaranje potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na temelju odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava uz istovremeno zatvaranje unaprijed naplaćenih prihoda i priznavanje prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u slučaju kada su prihvatljivi troškovi plaćeni iz sredstava unaprijed naplaćenog prihoda iz Mehanizma za oporavak i otpornost,

– zatvaranje potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za izvršenu uplatu sredstava od strane Europske komisije na temelju podnesenog zahtjeva za plaćanje uz istovremeno priznavanje prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u slučaju kada su potraživani prihvatljivi troškovi prethodno plaćeni na teret nacionalnih izvora,

– ispravak vrijednosti potraživanja i umanjenje obračunatih prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na temelju utvrđenih neprihvatljivih troškova ili izuzetih potraživanja kod podnošenja zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji,

– zatvaranje potraživanja i ispravka vrijednosti potraživanja na temelju odobrenog završnog zahtjeva za plaćanje, potraživanja od korisnika projekta za povrat sredstava u državni proračun na temelju Odluke o povratu sredstava izdanih od nadležnih tijela,

– rashode i obveze za povrat sredstava u EU proračun na temelju Odluka o povratu izdanih od nadležnih tijela gdje je primjenjivo.

(4) Računovodstvene evidencije iz ovog članka provode se primjenom modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja u skladu s odredbama Pravilnika koji uređuje proračunsko računovodstvo.

(5) Ministar financija uputom detaljnije uređuje pravila i način računovodstvenih evidencija EU sredstava i primjene proračunskih klasifikacija kod korisnika projekta koji su subjekti unutar općeg proračuna, programskih tijela nadležnih za ugovaranje i isplatu sredstava te Ministarstva financija.

(6) Ministarstvo financija u skladu s ovim Pravilnikom i u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama donosi uputu kojom određuje oznake izvora financiranja za EU sredstva koja se iz državnog proračuna prenose obveznicima primjene ovog Pravilnika.

(7) Obveznici primjene ovog Pravilnika oznake izvora financiranja određenih uputom iz stavka 6. ovog članka primjenjuju u planiranju i izvršavanju proračuna i financijskog plana te u računovodstvenim evidencijama i financijskom izvještavanju o EU sredstvima.

V. IZVJEŠTAVANJE

Članak 30.

(1) Izvještaji o korištenju EU sredstava obuhvaćaju informacije o napretku u provedbi projekata i programa i financijskim pokazateljima.

(2) Izvještaj o korištenju EU sredstava državnog proračuna sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz EU programa i/ili fonda za proračunsku godinu po EU programu i/ili fondu, stanje potraživanja iz EU programa i/ili fonda i stanje obveza za primljene predujmove iz EU programa i/ili fonda na kraju proračunske godine.

(3) Izvještaj o korištenju EU sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz EU programa i/ili fondau za proračunsku godinu po EU programu i/ili fondu i stanje obveza i potraživanja po EU programu i/ili fondu na kraju proračunske godine.

(4) Izvještaj o korištenju EU sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz EU programa i/ili fondu za proračunsku godinu po EU programu i/ili fondu i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

(5) Izvještaji iz stavka 2., 3. i 4. pripremaju se u skladu s propisima kojima se utvrđuje polugodišnje i godišnje izvještavanje o izvršavanju proračuna i financijskog plana.

(6) Ministarstvo financija, programska tijela za ugovaranje i isplatu sredstava te korisnici projekta iz općeg proračuna o korištenju sredstva EU izvještavaju u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko izvještavanje u sustavu proračunskog računovodstva.

Suradnja ustrojstvenih jedinica za financije i računovodstvo i ustrojstvenih jedinica za provedbu EU projekata

Članak 31.

(1) Programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava te korisnici projekata koji su subjekti unutar općeg proračuna obvezni su osigurati koordinirani rad svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica za financije i računovodstvo s ustrojstvenim jedinicama koje provode EU projekte.

(2) Ustrojstvene jedinice za financije i računovodstvo moraju biti upoznate s financijskim uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Obavijesti/Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava te podacima tko dodjeljuje sredstva, iz kojeg programa, ukupan iznos sredstava projekta, postotak nacionalnog sufinanciranja, iznos sredstava koji se prenosi partnerima u projektu, gdje je primjenjivo, stavke rashoda iz proračuna projekta, vremenski plan provedbe pojedinih aktivnosti u projektu iz kojih nastaju rashodi, iznosi prihvatljivih i neprihvatljivih troškova i druge podatke po potrebi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se prilikom planiranja i izvršavanja, povrata sredstava, evidentiranja i izvještavanja o sredstvima Europske unije za programsko razdoblje 2021. – 2027.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i nadalje.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u računovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.

(4) Ministar financija upute iz članka 29. stavka 5. i 6. donosi u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/22-01/43
Urbroj: 513-05-05-24-15
Zagreb, 9. travnja 2024.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1.

EU PROGRAMI I/ILI FONDOVI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027., PROGRAMSKA TIJELA I INSTITUCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJE SUDJELUJU U NJIHOVOJ PROVEDBI

Naziv programaFondProgramska tijela iz PravilnikaTijela u sustavu upravljanja i kontrole prema uredbama za pojedini EU program
i/ili fond
Institucija
Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Europski fond za regionalni razvoj,

Kohezijski fond

Programsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaPosredničko tijelo razine 1Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaPosredničko tijelo razine 2Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo financija
Sektorski nadležna tijelaSektorski nadležna tijelaMinistarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Europski fond za regionalni razvoj,

Fond za pravednu tranziciju

Programsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaPosredničko tijelo za provedbu operacijaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo financija
Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.Europski socijalni fondProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaPosredničko tijelo razine 1Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo turizma i sporta
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaPosredničko tijelo razine 2Hrvatski zavod za zapošljavanje
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo financija
Sektorski nadležna tijelaSektorski nadležna tijelaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike HrvatskeEuropski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturuProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo poljoprivrede
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijelo za ugovaranjeMinistarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo za isplatuAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Posredničko tijelo za isplatuMinistarstvo poljoprivrede
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaUpravljačko tijelo za provjereMinistarstvo poljoprivrede
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo poljoprivrede
Program Fonda za azil, migracije i integracijuFond za azil, migracije i integracijuProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Program Fonda za unutarnju sigurnostFond za unutarnju sigurnostProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Program Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politikeFond za integrirano upravljanje granicama, instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politikeProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKUpravljačko tijeloMinistarstvo unutarnjih poslova
Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Europski fond za jamstva u poljoprivredi

Programsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo poljoprivrede
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaAkreditirana agencija za plaćanjaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaAkreditirana agencija za plaćanjaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKAkreditirana agencija za plaćanjaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna GoraEuropski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – SrbijaEuropski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Program prekogranične suradnje Mađarska – HrvatskaEuropski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (Republika Slovenija)
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (Republika Slovenija)
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja – Slovenski regionalno razvojni sklad
Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Regija Veneto
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Regija Veneto
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – Ministry of Economy and Finance State General Accounting Department Inspectorate General for Financial Relations with the European Union
Program transnacionalne suradnje Središnja Europa*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – City of Vienna, Austrija
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – City of Vienna, Austrija
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – City of Vienna, Austrija
Program transnacionalne suradnje Euro – Mediteran*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Provence Alpes Cote d’Azur Region, Francuska
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Provence Alpes Cote d’Azur Region, Francuska
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – Ministerio de Hacienda y Function Publica, Španjolska
Program transnacionalne suradnje Dunav*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Ministry of Public Administration and Regional Development, Mađarska
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Ministry of Public Administration and Regional Development, Mađarska
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – Ministry of Public Administration and Regional Development, Mađarska
Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Emilia-Romagna Region, Italija
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Emilia-Romagna Region, Italija
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – Emilia-Romagna Region, Italija
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE*Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Hauts-de-France Regional Council, Francuska
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaUpravljačko tijeloInstitucija iz druge države članice – Hauts-de-France Regional Council, Francuska
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo za računovodstvenu funkcijuInstitucija iz druge države članice – POM East Flanders, Belgija
Program međuregionalne suradnje URBACT**Europski fond za regionalni razvojProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programom 
 
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava 
 
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaTijelo za kontroluMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EK 
 
Erasmus+Program UnijeProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomNacionalno tijeloMinistarstvo znanosti i obrazovanja
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Europske snage solidarnostiProgram UnijeProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomNacionalno tijeloSredišnji državni ured za demografiju i mlade
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKNacionalna agencijaAgencija za mobilnost i programe Europske unije
Nacionalni plan oporavka i otpornostiMehanizam za oporavak i otpornostProgramsko tijelo nadležno za upravljanje programomTijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornostiMinistarstvo financija
Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstavaTijelo državne uprave nadležno za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornostiMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma i sporta
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo financija
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ministarstvo zdravstva
Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstavaProvedbeno tijeloHrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatske vode
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Hrvatska zaklada za znanost
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje EKTijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisijiMinistarstvo financija


* Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na programska tijela za Programe prekogranične suradnje koja su iz druge države članice Europske unije.

** Izravno upravljanje programom.