Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

NN 45/2024 (16.4.2024.), Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Ministarstvo poljoprivrede

779

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 2. PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE SEKTORU STOČARSTVA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/122, urbroj: 50301-05/16-24-4 20. ožujka 2024. godine (u daljnjem tekstu: Mjera)

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Mjere dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15. 12. 2023.)

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) sirovo mlijeko ima jednako značenje kao definicija korištena u Prilogu I. točki 4., podtočki 4.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

b) isporučitelj mlijeka jest primarni proizvođač koji obavlja djelatnost proizvodnje sirovog mlijeka i imao je evidentirane količine isporučenog mlijeka u odobreni objekt za preradu mlijeka upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede

c) sabrano mlijeko je evidentirana količina mlijeka koju je korisnik preuzeo od isporučitelja

d) otkup mlijeka znači svaku isporuku sirovog mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od primarnog proizvođača u odobreni objekt za preradu mlijeka upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede

e) podnositelj – svaki subjekt koji je podnio zahtjev na temelju ovoga Pravilnika

f) korisnik potpore je subjekt koji je ostvario pravo na potporu iz Mjere i zadovoljio uvjete ovoga Pravilnika.

Oblik i način dodjele potpore

Članak 4.

(1) Iznos prihvatljive potpore u okviru Mjere za svakog pojedinog korisnika određivat će se sukladno sljedećoj formuli:

Pri čemu je:

x – iznos potpore po prihvatljivom korisniku za svaku godinu podnošenja zahtjeva

a – broj isporučitelja mlijeka evidentiranih kod prihvatljivog korisnika u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu

b – ukupan broj isporučitelja evidentiranih kod svih prihvatljivih korisnika prijavljenih za potporu u okviru Mjere u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu

c – evidentirano sabrano mlijeko prihvatljivog korisnika (kg) u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu, pri čemu je za mikro, male i srednje otkupljivače prihvatljiva ukupna količina sabranog kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka, dok je za velike otkupljivače prihvatljiva količina sabranog ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka

d – ukupno sabrano mlijeko svih prihvatljivih korisnika prijavljenih za potporu (kg) u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu

e – ukupna financijska sredstva za provedbu Programa u godini u kojoj se podnose zahtjevi (2) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke vezane za uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) prikupljene u bazu podataka u skladu s člankom 4. Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 130/21.).

(3) Godišnji iznos sredstava će se rasporediti prihvatljivim korisnicima čiji su podaci o broju isporučitelja i sabranom mlijeku evidentirani u bazi podataka Jedinstvenog registra držanih životinja u Aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka za svaku godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore iz ove Mjere su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

(2) Za prikupljeno ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva su prihvatljiva i velika poduzeća kao korisnici potpore iz ove Mjere, koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede.

(3) Potporu ne može ostvariti subjekt koji prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

(1) Korisnici potpore koji smanje količine otkupljenog mlijeka tijekom godine za koju podnesu zahtjev do 20 % u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se vratiti iznos potpore i to u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje otkupa mlijeka.

(2) Korisnici koji tijekom godine za koju podnesu zahtjev smanje količinu otkupljenog mlijeka za više od 20 % u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se da će vratiti ukupan iznos potpore dodijeljen kroz ovu Mjeru.

(3) Korisnici potpore obvezuju se da tijekom sudjelovanja u provedbi Mjere 2. neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka.

(4) Kontrolu ispunjavanja obveza iz ovoga članka provodi Agencija za plaćanja na temelju dostavljene dokumentacije, podataka iz dostupnih registara i za ovu svrhu zatraženih podataka iz drugih registara.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja pisanim putem na obrascu Zahtjeva

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u jednom primjerku, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine«.

(3) Podnositelj Zahtjeva iz stavaka 1. ovoga članka mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Mjere i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavama iz stavka 4. ovoga članka istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže:

a) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili

b) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

(5) Obrazac Zahtjeva iz stavka 1. i Izjave iz stavka 4. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(6) Zahtjev iz stavaka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju od 1. do 31. svibnja za svaku godinu podnošenja zahtjeva.

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu na temelju dostavljene dokumentacije, podataka iz dostupnih registara i za ovu svrhu zatraženih podataka iz drugih registara, a u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Ako se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavama iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Mjere.

(4) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa za Mjeru 2. ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa za Mjeru 2. podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(5) Odluke iz stavka 4. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija za plaćanja dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Dopuna Zahtjeva

Članak 9.

Ako je Zahtjev nepotpun, Agencija za plaćanja će zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Agenciji za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 8. stavka 4. i članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/24-01/7
Urbroj: 525-13/859-24-13
Zagreb, 2. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.