Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

NN 45/2024 (16.4.2024.), Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

780

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 5. IZ PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE SEKTORU STOČARSTVA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa (u daljnjem tekstu: Mjera 5.) iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/122, urbroj: 50301-05/16-24-4 od 20. ožujka 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora u Mjeri 5. iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15. 12. 2023.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja se bave klanjem svinja i/ili preradom svinjskog mesa, te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– upisana su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata) u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak V – Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno meso i/ili Odjeljak VI – Mesni proizvodi i/ili Odjeljak XII – Topljene životinjske masti i čvarci,

– u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost imaju naznaku »PP« i

– područje na kojem se nalazi objekt korisnika Rješenjem o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 20. prosinca 2023. godine određeno je kao zona ograničenja III zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Iznos potpore

Članak 5.

(1) Iznos potpore utvrđuje se sukladno službenim podatcima u prihvatljivom razdoblju od 1. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine tijekom trajanja ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda u odnosu na isto referentno razdoblje 2022. godine.

(2) Iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka u slučaju prihvatljivog korisnika koji u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost ima »SH« utvrđuje se na temelju smanjenja ukupne težine zaklanih svinja množene sa jediničnim iznosom od 0,15 eur/kg.

(3) Iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka u slučaju prihvatljivog korisnika izuzev onog koji kao SANTE djelatnost ima »SH« utvrđuje se na temelju smanjenja količine sirovine unesene u aplikaciju VETI množene sa jediničnim iznosom od 2,25 eur/kg.

(4) U izračunu težine zaklanih svinja iz stavka 2. ovoga članka masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78 %.

Način i rokovi podnošenja Zahtjeva za potporu

Članak 6.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije (u daljnjem tekstu: AGRONET) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Uz Zahtjev podnositelj je dužan na računalu u potpunosti popuniti Izjavu kojom potvrđuje da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podatci navedeni u Zahtjevu i Izjavi istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ima odnosno nema poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

– ispunjava uvjete prihvatljivosti sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i Izjavu iz stavka 2. ovoga članka podnositelj je dužan ispisati i ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi te dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa«.

(4) Podnositelji koji nemaju pristup AGRONET-u dužni su prije popunjavanja Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka na računalu popuniti, ispisati i potpisom te pečatom za pravne osobe, ovjeriti obrazac Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta te ga dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta«.

(5) Po upisu podnositelja u Evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta Agencija za plaćanja odobrit će pristup podnositelju u AGRONET te mu putem elektroničke pošte na e-adresu navedenu na obrascu iz stavka 4. ovoga članka dostaviti korisničko ime i zaporku pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

(6) Obrasce iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(7) Zahtjev iz stavka 1. i Izjava iz stavka 2. ovoga članka podnose se sukladno stavku 3. ovoga članka u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 7.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o prihvatljivosti korisnika iz članka 4. ovoga Pravilnika te podatke o masi svinjskih trupova evidentiranih na liniji klanja i količini sirovine unesene u aplikaciju VETI iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 6. ovoga Pravilnika, podneseni izvan roka propisanog u članku 6. stavku 7. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika vezane uz poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 6. ovoga članka podnositeljima dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) putem AGRONET-a.

Dopuna i/ili ispravak Zahtjeva/Izjave

Članak 8.

(1) Ukoliko Zahtjev iz članka 6. stavka 1. ili Izjava iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika nisu potpuni ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli na svojim mrežnim stranicama objaviti Poziv za dostavu s popisom podnositelja i potrebnim informacijama za svakog podnositelja.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti traženo u roku od osam dana od dana objave Poziva za dostavu dopune na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Dopune dostavljene nakon roka iz stavka 2. ovoga članka neće biti uzete u obzir.

Žalbe

Članak 9.

Na odluke iz članka 7. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/24-01/7
Urbroj: 525-13/859-24-11
Zagreb, 2. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.