Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 46/2024 (19.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

791

Na temelju članka 46.b Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA U SEKTORU PČELARSTVA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 24/23.) u članku 3. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava intervencija unutar Strateškog plana, upisana u Registar zajedničke organizacije tržišta i upisana i ažurirana u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva te je za intervencijske godine 2024. – 2027. dostavila godišnju dojavu o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Pravne osobe koje imaju pravo na korištenje pojedinih intervencija Strateškog plana, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i nemaju obvezu dojave godišnje proizvodnje su: organizacije pčelara i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva, Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) te znanstveno-istraživačke institucije i laboratoriji. Iznimno, organizacije pčelara koje se prijavljuju za intervenciju iz članka 15. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 19., članka 21. stavka 1. te članka 28. stavka 3. ovoga Pravilnika moraju biti upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostaviti godišnju dojavu o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9) intervencijska godina u smislu ovoga Pravilnika znači razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci od 1. kolovoza godine N – 1 do 31. srpnja godine N za provedbu intervencija od 2024. do 2027. Sva dokumentacija vezana uz provedbu intervencija prihvatljiva je u razdoblju od početka intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu«.

Iza točke 16. dodaju se točke 17., 18. i 19. koje glase:

»17) sukob interesa su sve aktivnosti koje bi mogle ometati nepristrano i objektivno obavljanje poslova djelatnika i time utjecati na povjerenje javnosti u dobro upravljanje proračunom Republike Hrvatske i Europske unije kao i ostale radnje u skladu s člankom 61. Uredbe 1046/2018

18) umjetno stvoreni uvjeti su aktivnosti poduzete od strane korisnika isključivo radi ostvarivanja prava na potporu i/ili prednosti pri odabiru i/ili većeg intenziteta potpore što je u suprotnosti s ciljevima intervencija, a sve u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine

19) Povezana i/ili partnerska poduzeća, pod kojima se podrazumijevaju povezana i/ili partnerska poduzeća u skladu s definicijom iz članka 3. Priloga I Uredbe (EU) br. 2022/2472, smatraju se jednim podnositeljem/korisnikom.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Svi računi, predračuni i ponude po kojima su plaćeni računi, koji se prilažu uz zahtjev za isplatu, moraju biti izdani i u cijelosti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»1) Dvostruko financiranje rashoda u smislu članka 3. stavka 12. ovoga Pravilnika nije dopušteno.

2) Sukob interesa u smislu članka 3. stavka 17. ovoga Pravilnika nije dopušten.

3) Umjetno stvaranje uvjeta u smislu članka 3. stavka 18. ovoga Pravilnika nije dopušteno.

4) Agencija za plaćanja provjerava razumnost troškova na temelju ovim Pravilnikom propisanih maksimalno prihvatljivih iznosa po pojedinoj stavci troška.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točka 55.1.a.01. mijenja se i glasi:

»55.1.a.01. – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije:

a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara

b) troškove prikupljanja i obrade podataka o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja i provedba pašnog reda

c) izrada i tisak informativnih materijala, izrada mrežnih stranica

d) tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija na specijaliziranim pčelarskim skupovima i drugim skupovima.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora za intervenciju Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije dodjeljuje se za:

a) edukacije pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut, te stručna predavanja i radionice organizirane od strane organizacija pčelara

b) troškove prikupljanja i obrade podataka o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja, te sufinanciranje troškova HPS-u za provedbu pašnog reda

c) izradu i tisak informativnih materijala, izradu mrežnih stranica organizacija pčelara i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim skupovima s tematikom pčelarstva

d) izradu i tisak stručnih časopisa i informativnih materijala, izradu sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika HPS-a na specijaliziranim pčelarskim skupovima s tematikom pčelarstva.

(2) Korisnici podintervencije iz stavka 1. točke a) ovoga članka su pčelari (podnositelji zahtjeva kao fizičke osobe) ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva te organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Korisnik podintervencije iz stavka 1. točke b) ovoga članka je HPS.

(4) Korisnici podintervencije iz stavka 1. točke c) ovoga članka su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske osim HPS.

(5) Korisnik podintervencije iz stavka 1. točke d) ovoga članka je HPS.«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. točka c) briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U okviru podintervencije iz članka 11. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je 150.000,00 EUR.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U okviru podintervencije iz članka 11. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je sljedeći:

1) registriranoj udruzi pčelara, 2.000,00 EUR

2) županijskom savezu pčelara, 5.000,00 EUR.

(5) U okviru podintervencije iz članka 11. stavka 1. točke d) ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je 80.000,00 EUR.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. točke c) i d) mijenjaju se i glase:

»c) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika »troškove prikupljanja i obrade podataka o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja i provedba pašnog reda« na Obrascu I dio C »Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju i provedba pašnog reda« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine

d) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika za organizacije pčelara osim HPS-a na Obrascu I dio D »Informativne aktivnosti« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine i«.

Iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke d) ovoga Pravilnika za HPS na Obrascu I dio E »Informativne aktivnosti – HPS« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 3. iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

» – potpisan i ovjeren obrazac od strane HPS-a o izvršenju poslova Povjerenika definiranih Ugovorom o djelu (izvješće s popisom pčelara i broja zajednica za koje je provedena organizacija smještaja selećih pčelinjaka).«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 13. točke d) i e) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslike originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, te dodatno za:

a) izradu informativnih materijala:

– preslike originala ugovora o djelu ili autorskog ugovora za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala sklopljenog i plaćenog u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva

– primjerak informativnog materijala

b) sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim skupovima u čijem programu je prisutna tematika iz pčelarstva:

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja, ulaznica) u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva te dokaz o plaćenoj kotizaciji u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

c) izradu mrežnih stranica: adresa web-stranice (domena) i najam servera (hosting) ako su zakupljeni

d) izradu i tisak stručnog časopisa, preslika i/ili tablični prikaz autorskih honorara na temelju kojih je plaćena naknada (s detaljnim pregledom autora, brojem kartica teksta po broju časopisa)

– broj časopisa i naslov stručnog članka za koji se traži povrat troškova

– preslike originala ugovora o djelu ili autorskog ugovora za troškove intelektualnog rada za izradu članaka u stručnim časopisima sklopljenog i plaćenog u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva.«.

Članak 9.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Za potporu za intervenciju Racionalizacija selećeg pčelarstva prihvatljivi su troškovi nabave nove opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu.

(2) Korisnici intervencije iz stavka 1. ovoga članka su pčelari ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva.

(3) Intervencija iz stavka 1. ovoga članka korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100% prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(4) U okviru intervencije iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je 15.000,00 EUR.

(5) Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 košnica, nemaju pravo na korištenje sredstava iz intervencije iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Korisnik intervencije iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi na Obrascu X »Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti opremu te mu se stavlja obveza njihovog zadržavanja u vlasništvu i posjedu do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina. Oba se razdoblja računaju od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.«.

Članak 10.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za isplatu za intervenciju iz članka 19. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu IV »Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme« do 20. travnja tekuće intervencijske godine.«.

U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« riječi: »točke a)« brišu se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »stavka 1.« riječi: »točke a)« brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., iza riječi: »stavka 1.« riječi: »točke a)« brišu se.

Članak 11.

U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Korisnik aktivnosti iz stavka 1. točke b) ovoga članka može ostvariti potporu za analizu za najviše 100 uzoraka pčela.«.

Članak 12.

U članku 26. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uz zahtjev za isplatu korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju na temelju koje je moguće provesti kontrolu postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16., 114/22.).«.

Članak 13.

U članku 31. stavku 2. prvi podstavak mijenja se i glasi:

» – adresa web-stranice (domena) i najam servera (hosting) ako su zakupljeni, primjerak promotivnog materijala, preslika originala računa plaćenih najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 3. iza prvog podstavka dodaje se drugi podstavak koji glasi:

» – za promotivne aktivnosti putem internetskih portala, na računu mora biti navedeno ime i domena portala te usluge koje su zakupljene za promotivne aktivnosti (baneri, članci, objave, video,…).«.

Članak 14.

U članku 36. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – korisnik ili njegov zastupnik spriječe provedbu kontrole na terenu, osim u slučaju više sile«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 15.

U članku 39. stavku 2. riječi: »do 1. prosinca« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca«.

Članak 16.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 24/23.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/10
Urbroj: 525-13/892-24-8
Zagreb, 4. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.