Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025.

NN 47/2024 (22.4.2024.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

800

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2024. donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2025. – NKD 2025.

I.

Ovom se Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina, razreda i podrazreda gospodarskih i drugih djelatnosti.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti je obvezni statistički standard za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka usklađen s europskim standardom.

II.

U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. definirane su sljedeće razine djelatnosti:

– područja – označena jednoslovnom oznakom
– odjeljci –     označeni dvoznamenkastom brojčanom oznakom
– skupine –     označene troznamenkastom brojčanom oznakom
– razredi –     označeni četveroznamenkastom brojčanom oznakom
– podrazredi –     označeni peteroznamenkastom brojčanom oznakom.

Podrazred je razina definirana za nacionalne potrebe.

Tamo gdje ne postoji nacionalna podjela zadnja peteroznamenkasta brojčana oznaka je 0 (nula).

III.

Svaka kategorija djelatnosti određena je šifrom i nazivom.

Za tumačenje sadržaja kategorija zaduženo je tijelo nadležno za poslove službene statistike Republike Hrvatske.

IV.

Sastavni dio ove Odluke je Dodatak 1. – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.

V.

Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti koja je sastavni dio ove Odluke odobrila je Europska komisija 27. ožujka 2024., u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L, 393/1, 30. 12. 2006.) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/137 od 10. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 Tekst značajan za EGP (SL L 19/5, 20. 1. 2023.).

VI.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2027. istodobno će se koristiti i Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07. – ispravak).

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07. – ispravak).

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025.

Klasa: 022-03/24-04/34
Urbroj: 50301-05/14-24-4
Zagreb, 15. travnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

DODATAK 1.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.

PodručjeOdjeljakSkupinaRazredPodrazredNaziv
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
01Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.1Uzgoj jednogodišnjih usjeva
01.11Uzgoj žitarica, osim riže, uzgoj mahunarki i uljanog sjemenja
01.11.0Uzgoj žitarica, osim riže, uzgoj mahunarki i uljanog sjemenja
01.12Uzgoj riže
01.12.0Uzgoj riže
01.13Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
01.13.0Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
01.14Uzgoj šećerne trske
 
01.14.0Uzgoj šećerne trske
01.15Uzgoj duhana
 
01.15.0Uzgoj duhana
01.16Uzgoj predivog bilja
01.16.0Uzgoj predivog bilja
01.19Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
01.19.0Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
01.2Uzgoj višegodišnjih usjeva
01.21Uzgoj grožđa
01.21.0Uzgoj grožđa
01.22Uzgoj tropskog i suptropskog voća
01.22.0Uzgoj tropskog i suptropskog voća
01.23Uzgoj agruma
01.23.0Uzgoj agruma
01.24Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
01.24.0Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
01.25Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
01.25.0Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
01.26Uzgoj uljanih plodova
01.26.0Uzgoj uljanih plodova
01.27Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
01.27.0Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
01.28Uzgoj začinskog, aromatskog, ljekovitog bilja i bilja za uporabu u farmaciji
01.28.0Uzgoj začinskog, aromatskog, ljekovitog bilja i bilja za uporabu u farmaciji
01.29Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
01.29.0Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
01.3Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.30Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.30.0Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.4Uzgoj životinja
01.41Uzgoj mliječnih goveda
01.41.0Uzgoj mliječnih goveda
01.42Uzgoj ostalih goveda i bivola
01.42.0Uzgoj ostalih goveda i bivola
01.43Uzgoj konja i drugih kopitara
01.43.0Uzgoj konja i drugih kopitara
01.44Uzgoj deva i ljama
01.44.0Uzgoj deva i ljama
01.45Uzgoj ovaca i koza
01.45.1Uzgoj mliječnih ovaca i koza
01.45.9Uzgoj ostalih ovaca i koza
01.46Uzgoj svinja
01.46.0Uzgoj svinja
01.47Uzgoj peradi
01.47.1Uzgoj nesilica
01.47.2Uzgoj brojlera
01.47.9Uzgoj ostale peradi
01.48Uzgoj ostalih životinja
01.48.1Uzgoj pčela
01.48.9Uzgoj ostalih životinja, d. n.
01.5Mješovita poljoprivreda
01.50Mješovita poljoprivreda
01.50.0Mješovita poljoprivreda
01.6Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
01.61Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.61.0Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.62Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
01.62.0Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
01.63Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva i dorada sjemena za sjemenski materijal
01.63.0Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva i dorada sjemena za sjemenski materijal
01.7Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.70Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.70.0Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
02Šumarstvo i sječa drva
02.1Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.10Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.10.0Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.2Sječa drva
02.20Sječa drva
02.20.0Sječa drva
02.3Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva
02.30Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva
02.30.0Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva
02.4Pomoćne usluge u šumarstvu
02.40Pomoćne usluge u šumarstvu
02.40.0Pomoćne usluge u šumarstvu
03Ribolov i akvakultura
03.1Ribolov
03.11Morski ribolov
03.11.0Morski ribolov
03.12Slatkovodni ribolov
03.12.0Slatkovodni ribolov
03.2Akvakultura
03.21Morska akvakultura
03.21.0Morska akvakultura
03.22Slatkovodna akvakultura
03.22.0Slatkovodna akvakultura
03.3Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi
03.30Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi
03.30.0Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi
BRUDARSTVO I VAĐENJE
05Vađenje ugljena i lignita
05.1Vađenje kamenog ugljena
05.10Vađenje kamenog ugljena
05.10.0Vađenje kamenog ugljena
05.2Vađenje lignita
05.20Vađenje lignita
05.20.0Vađenje lignita
06Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
06.1Vađenje sirove nafte
06.10Vađenje sirove nafte
06.10.0Vađenje sirove nafte
06.2Vađenje prirodnog plina
06.20Vađenje prirodnog plina
06.20.0Vađenje prirodnog plina
07Vađenje metalnih ruda
07.1Vađenje željeznih ruda
07.10Vađenje željeznih ruda
07.10.0Vađenje željeznih ruda
07.2Vađenje ruda obojenih metala
07.21Vađenje uranovih i torijevih ruda
07.21.0Vađenje uranovih i torijevih ruda
07.29Vađenje ostalih ruda obojenih metala
07.29.0Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08Ostalo rudarstvo i vađenje
08.1Vađenje kamena, pijeska i gline
08.11Vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena
08.11.0Vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena
08.12Djelatnosti šljunčara i pješčara te vađenje gline i kaolina
08.12.0Djelatnosti šljunčara i pješčara te vađenje gline i kaolina
08.9Rudarstvo i vađenje, d. n.
08.91Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
08.91.0Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
08.92Vađenje treseta
08.92.0Vađenje treseta
08.93Vađenje soli
08.93.0Vađenje soli
08.99Ostalo rudarstvo i vađenje, d. n.
08.99.0Ostalo rudarstvo i vađenje, d. n.
09Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
09.1Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.10Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.10.0Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.9Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
09.90Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
09.90.0Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
10.11Prerada i konzerviranje mesa, osim mesa peradi
10.11.0Prerada i konzerviranje mesa, osim mesa peradi
10.12Prerada i konzerviranje mesa peradi
10.12.0Prerada i konzerviranje mesa peradi
10.13Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
10.13.0Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
10.2Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca
10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca
10.20.0Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca
10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.31Prerada i konzerviranje krumpira
10.31.0Prerada i konzerviranje krumpira
10.32Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.32.0Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.39.0Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.4Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
10.41Proizvodnja ulja i masti
10.41.0Proizvodnja ulja i masti
10.42Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.42.0Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.5Proizvodnja mliječnih proizvoda i jestivih ledenih proizvoda
10.51Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.51.0Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.52Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda
10.52.0Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda
10.6Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
10.61Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.61.0Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.62Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
10.62.0Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
10.7Proizvodnja pekarskih proizvoda i tjestenine
10.71Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 
10.71.0Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
10.72Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
 
10.72.0Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
10.73 
Proizvodnja tjestenine
 
10.73.0Proizvodnja tjestenine
10.8Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.81Proizvodnja šećera
10.81.0Proizvodnja šećera
10.82Proizvodnja kakao, čokoladnih proizvoda i proizvoda od šećera
10.82.0Proizvodnja kakao, čokoladnih proizvoda i proizvoda od šećera
10.83Prerada čaja i kave
10.83.0Prerada čaja i kave
10.84Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.84.0Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.85Proizvodnja gotove hrane i jela
10.85.0Proizvodnja gotove hrane i jela
10.86Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
10.86.0Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
10.89Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
10.89.0Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
10.9Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
10.91Proizvodnja pripremljene stočne hrane
10.91.0Proizvodnja pripremljene stočne hrane
10.92Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
10.92.0Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
11Proizvodnja pića
11.0Proizvodnja pića
11.01Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
11.01.0Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
11.02Proizvodnja vina od grožđa
11.02.0Proizvodnja vina od grožđa
11.03Proizvodnja jabukovače i ostalih fermentiranih voćnih pića
11.03.0Proizvodnja jabukovače i ostalih fermentiranih voćnih pića
11.04Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
11.04.0Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
11.05Proizvodnja piva
11.05.0Proizvodnja piva
11.06Proizvodnja slada
11.06.0Proizvodnja slada
11.07Proizvodnja osvježavajućih napitaka i flaširane vode
11.07.0Proizvodnja osvježavajućih napitaka i flaširane vode
12Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.0Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.00Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.00.1Obrada duhanskih listova
12.00.2Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda
13Proizvodnja tekstila
13.1Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.10Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.10.0Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.2Tkanje tekstila
13.20Tkanje tekstila
13.20.0Tkanje tekstila
13.3Dovršavanje tekstila
13.30Dovršavanje tekstila
13.30.0Dovršavanje tekstila
13.9Proizvodnja ostalog tekstila
13.91Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
13.91.0Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
13.92Proizvodnja tekstilnih proizvoda za kućanstvo i gotovih proizvoda za pokućstvo
13.92.0Proizvodnja tekstilnih proizvoda za kućanstvo i gotovih proizvoda za pokućstvo
13.93Proizvodnja tepiha i sagova
13.93.0Proizvodnja tepiha i sagova
13.94Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
13.94.0Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
13.95Proizvodnja netkanog tekstila i netkanih proizvoda
13.95.0Proizvodnja netkanog tekstila i netkanih proizvoda
13.96Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
13.96.0Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
13.99Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
13.99.0Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
14Proizvodnja odjeće
14.1Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
14.10Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
14.10.0Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
14.2Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
14.21Proizvodnja vanjske odjeće
14.21.0Proizvodnja vanjske odjeće
14.22Proizvodnja rublja
14.22.0Proizvodnja rublja
14.23Proizvodnja radne odjeće
14.23.0Proizvodnja radne odjeće
14.24Proizvodnja kožne odjeće i proizvoda od krzna
14.24.0Proizvodnja kožne odjeće i proizvoda od krzna
14.29Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.
14.29.0Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.
15Proizvodnja kože i srodnih proizvoda od drugih materijala
15.1Štavljenje, bojenje, obrada kože i krzna; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda
15.11Štavljenje, obrada, bojenje kože i krzna
15.11.0Štavljenje, obrada, bojenje kože i krzna
15.12Proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda od bilo kojeg materijala
15.12.0Proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda od bilo kojeg materijala
15.2Proizvodnja obuće
15.20Proizvodnja obuće
15.20.0Proizvodnja obuće
16Obrada drva i proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
16.1Piljenje i blanjanje drva; obrada i dorada drva
16.11Piljenje i blanjanje drva
16.11.0Piljenje i blanjanje drva
16.12Obrada i dorada drva
16.12.0Obrada i dorada drva
16.2Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
16.21Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
16.21.0Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
16.22Proizvodnja sastavljenog parketa
16.22.0Proizvodnja sastavljenog parketa
16.23Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
16.23.0Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
16.24Proizvodnja ambalaže od drva
16.24.0Proizvodnja ambalaže od drva
16.25Proizvodnja vrata i prozora od drva
16.25.0Proizvodnja vrata i prozora od drva
16.26Proizvodnja krutih goriva iz biljne biomase
16.26.0Proizvodnja krutih goriva iz biljne biomase
16.27Dorada proizvoda od drva
16.27.0Dorada proizvoda od drva
16.28Proizvodnja ostalih proizvoda od drva i pluta, slame i pletarskih materijala
16.28.0Proizvodnja ostalih proizvoda od drva i pluta, slame i pletarskih materijala
17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
17.1Proizvodnja celuloze, papira i kartona
17.11Proizvodnja celuloze
17.11.0Proizvodnja celuloze
17.12Proizvodnja papira i kartona
17.12.0Proizvodnja papira i kartona
17.2Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
17.21Proizvodnja valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona
17.21.0Proizvodnja valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona
17.22Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
17.22.0Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
17.23Proizvodnja uredskog materijala od papira
17.23.0Proizvodnja uredskog materijala od papira
17.24Proizvodnja zidnih tapeta
17.24.0Proizvodnja zidnih tapeta
17.25Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
17.25.0Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
18.1Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
18.11Tiskanje novina
18.11.0Tiskanje novina
18.12Ostalo tiskanje
18.12.0Ostalo tiskanje
18.13Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
18.13.0Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
18.14Knjigoveške i srodne usluge
18.14.0Knjigoveške i srodne usluge
18.2Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
19Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
19.1Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.10Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.10.0Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.2Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva
19.20Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva
19.20.0Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva
20Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
20.1Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.11Proizvodnja industrijskih plinova
20.11.0Proizvodnja industrijskih plinova
20.12Proizvodnja bojila i pigmenata
20.12.0Proizvodnja bojila i pigmenata
20.13Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
20.13.0Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
20.14Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
20.14.0Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
20.15Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
20.15.0Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
20.16Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
20.16.0Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
20.17Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.17.0Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.2Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda
20.20Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda
20.20.0Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda
20.3Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30.0Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.4Proizvodnja sredstava za pranje, čišćenje i poliranje
20.41Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.41.0Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
20.42.0Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
20.5Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.51Proizvodnja tekućih biogoriva
20.51.0Proizvodnja tekućih biogoriva
20.59Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
20.59.1Proizvodnja eksploziva
20.59.2Proizvodnja ljepila
20.59.3Proizvodnja eteričnih ulja
20.59.9Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.6Proizvodnja umjetnih vlakana
20.60Proizvodnja umjetnih vlakana
20.60.0Proizvodnja umjetnih vlakana
21Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
21.1Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10.0Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.2Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
21.20Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
21.20.0Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
22.1Proizvodnja proizvoda od gume
22.11Proizvodnja, protektiranje i obnova vanjskih i unutrašnjih guma za vozila te proizvodnja zračnica
22.11.0Proizvodnja, protektiranje i obnova vanjskih i unutrašnjih guma za vozila te proizvodnja zračnica
22.12Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.12.0Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
22.21Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.21.0Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22Proizvodnja ambalaže od plastike
22.22.0Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23Proizvodnja vrata i prozora od plastike
22.23.0Proizvodnja vrata i prozora od plastike
22.24Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
22.24.0Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
22.25Obrada i dovršavanje proizvoda od plastike
22.25.0Obrada i dovršavanje proizvoda od plastike
22.26Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
22.26.0Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.1Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
23.11Proizvodnja ravnog stakla
23.11.0Proizvodnja ravnog stakla
23.12Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.12.0Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13Proizvodnja šupljeg stakla
23.13.0Proizvodnja šupljeg stakla
23.14Proizvodnja staklenih vlakana
23.14.0Proizvodnja staklenih vlakana
23.15Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
23.15.0Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
23.2Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20.0Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
23.31Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.31.0Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
23.32.0Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
23.4Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
23.41Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
23.41.0Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
23.42Proizvodnja sanitarne keramike
23.42.0Proizvodnja sanitarne keramike
23.43Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.43.0Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.44Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.44.0Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.45Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.45.0Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.5Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
23.51Proizvodnja cementa
23.51.0Proizvodnja cementa
23.52Proizvodnja vapna i gipsa
23.52.0Proizvodnja vapna i gipsa
23.6Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.61.0Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.62.0Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63Proizvodnja gotove betonske smjese
23.63.0Proizvodnja gotove betonske smjese
23.64Proizvodnja žbuke
23.64.0Proizvodnja žbuke
23.65Proizvodnja fibrocementa
23.65.0Proizvodnja fibrocementa
23.66Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.66.0Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.7Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.70Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.70.0Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.9Proizvodnja brusnih i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
23.91Proizvodnja brusnih proizvoda
23.91.0Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
23.99.0Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
24Proizvodnja metala
24.1Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.10Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.10.0Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.2Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora
24.20Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora
24.20.0Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora
24.3Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
24.31Hladno vučenje šipki
24.31.0Hladno vučenje šipki
24.32Hladno valjanje uskih vrpci
24.32.0Hladno valjanje uskih vrpci
24.33Hladno oblikovanje i profiliranje
24.33.0Hladno oblikovanje i profiliranje
24.34Hladno vučenje žica
24.34.0Hladno vučenje žica
24.4Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41Proizvodnja plemenitih metala
24.41.0Proizvodnja plemenitih metala
24.42Proizvodnja aluminija
24.42.0Proizvodnja aluminija
24.43Proizvodnja olova, cinka i kositra
24.43.0Proizvodnja olova, cinka i kositra
24.44Proizvodnja bakra
24.44.0Proizvodnja bakra
24.45Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.45.0Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46Obrada nuklearnoga goriva
24.46.0Obrada nuklearnoga goriva
24.5Lijevanje metala
24.51Lijevanje željeza
24.51.0Lijevanje željeza
24.52Lijevanje čelika
24.52.0Lijevanje čelika
24.53Lijevanje lakih metala
24.53.0Lijevanje lakih metala
24.54Lijevanje ostalih obojenih metala
24.54.0Lijevanje ostalih obojenih metala
25Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
25.1Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.11Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.11.0Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.12Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.12.0Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.2Proizvodnja cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala
25.21Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje
25.21.0Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje
25.22Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala
25.22.0Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala
25.3Proizvodnja oružja i streljiva
25.30Proizvodnja oružja i streljiva
25.30.0Proizvodnja oružja i streljiva
25.4Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha
25.40Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha
25.40.0Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha
25.5Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
25.51Prevlačenje metala
25.51.0Prevlačenje metala
25.52Toplinska obrada metala
25.52.0Toplinska obrada metala
25.53Strojna obrada metala
25.53.0Strojna obrada metala
25.6Proizvodnja pribora za jelo i sječiva, alata i opće željezne robe
25.61Proizvodnja pribora za jelo i sječiva
25.61.0Proizvodnja pribora za jelo i sječiva
25.62Proizvodnja brava i okova
25.62.0Proizvodnja brava i okova
25.63Proizvodnja alata
25.63.0Proizvodnja alata
25.9Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
25.91Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda
25.91.0Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda
25.92Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.92.0Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
25.93.0Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
25.94Proizvodnja zakovica i vijčane robe
25.94.0Proizvodnja zakovica i vijčane robe
25.99Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
25.99.0Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
26Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
26.1Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
26.11Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.11.0Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.12Proizvodnja punih elektroničkih ploča
26.12.0Proizvodnja punih elektroničkih ploča
26.2Proizvodnja računala i periferne opreme
26.20Proizvodnja računala i periferne opreme
26.20.0Proizvodnja računala i periferne opreme
26.3Proizvodnja komunikacijske opreme
26.30Proizvodnja komunikacijske opreme
26.30.0Proizvodnja komunikacijske opreme
26.4Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40.0Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.5Proizvodnja mjernih instrumenata za ispitivanje i satova
26.51Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.51.0Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.52Proizvodnja satova
26.52.0Proizvodnja satova
26.6Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.60Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.60.0Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.7Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme
26.70Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme
26.70.0Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme
27Proizvodnja električne opreme
27.1Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.11Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.11.0Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.12Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.12.0Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.2Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20.0Proizvodnja baterija i akumulatora
27.3Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
27.31Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.31.0Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.32Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
27.32.0Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
27.33Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.33.0Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.4Proizvodnja rasvjetne opreme
27.40Proizvodnja rasvjetne opreme
27.40.0Proizvodnja rasvjetne opreme
27.5Proizvodnja aparata za kućanstvo
27.51Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
27.51.0Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
27.52Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
27.52.0Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
27.9Proizvodnja ostale električne opreme
27.90Proizvodnja ostale električne opreme
27.90.0Proizvodnja ostale električne opreme
28Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
28.1Proizvodnja strojeva za opće namjene
28.11Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
28.11.0Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
28.12Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.12.0Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.13Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
28.13.0Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
28.14Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.14.0Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.15Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
28.15.0Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
28.2Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
28.21Proizvodnja peći, kamina i trajne opreme za grijanje kućanstva
28.21.0Proizvodnja peći, kamina i trajne opreme za grijanje kućanstva
28.22Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
28.22.0Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
28.23Proizvodnja uredskih strojeva i opreme, osim proizvodnje računala i periferne opreme
28.23.0Proizvodnja uredskih strojeva i opreme, osim proizvodnje računala i periferne opreme
28.24Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata
28.24.0Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata
28.25Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstva
28.25.0Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstva
28.29Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
28.29.0Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
28.3Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.30Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.30.0Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.4Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva
28.41Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva za obradu metala
28.41.0Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva za obradu metala
28.42Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
28.42.0Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
28.9Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
28.91Proizvodnja strojeva za metalurgiju
28.91.0Proizvodnja strojeva za metalurgiju
28.92Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
28.92.0Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
28.93Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
28.93.0Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
28.94Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
28.94.0Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
28.95Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
28.95.0Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
28.96Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
28.96.0Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
28.97Proizvodnja strojeva za aditivnu proizvodnju
28.97.0Proizvodnja strojeva za aditivnu proizvodnju
28.99Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
28.99.0Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
29Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29.1Proizvodnja motornih vozila
29.10Proizvodnja motornih vozila
29.10.0Proizvodnja motornih vozila
29.2Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
29.20Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
29.20.0Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
29.3Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
29.31Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
29.31.0Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
29.32Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
29.32.0Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
30Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30.1Gradnja brodova i čamaca
30.11Gradnja civilnih brodova i plutajućih objekata
30.11.0Gradnja civilnih brodova i plutajućih objekata
30.12Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
30.12.0Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
30.13Gradnja vojnih brodova i plovila
30.13.0Gradnja vojnih brodova i plovila
30.2Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.20Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.20.0Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.3Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme
30.31Proizvodnja civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme
30.31.0Proizvodnja civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme
30.32Proizvodnja vojnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme
30.32.0Proizvodnja vojnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme
30.4Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.40Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.40.0Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.9Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.
30.91Proizvodnja motocikala
30.91.0Proizvodnja motocikala
30.92Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.92.0Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
30.99.0Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
31Proizvodnja namještaja
31.0Proizvodnja namještaja
31.00Proizvodnja namještaja
31.00.1Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.00.2Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.00.3Proizvodnja madraca
31.00.9Proizvodnja ostalog namještaja
32Ostala prerađivačka industrija
32.1Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.11Proizvodnja kovanog novca
32.11.0Proizvodnja kovanog novca
32.12Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.12.0Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.13.0Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.2Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.20Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.20.0Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.3Proizvodnja sportske opreme
32.30Proizvodnja sportske opreme
32.30.0Proizvodnja sportske opreme
32.4Proizvodnja igara i igračaka
32.40Proizvodnja igara i igračaka
32.40.0Proizvodnja igara i igračaka
32.5Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50.0Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.9Prerađivačka industrija, d. n.
32.91Proizvodnja metli i četki
32.91.0Proizvodnja metli i četki
32.99Ostala prerađivačka industrija, d. n.
32.99.0Ostala prerađivačka industrija, d. n.
33Popravak, održavanje i instaliranje strojeva i opreme
33.1Popravak i održavanje proizvoda od metala, strojeva i opreme
33.11Popravak i održavanje proizvoda od metala
33.11.0Popravak i održavanje proizvoda od metala
33.12Popravak i održavanje strojeva
33.12.0Popravak i održavanje strojeva
33.13Popravak i održavanje elektroničke i optičke opreme
33.13.0Popravak i održavanje elektroničke i optičke opreme
33.14Popravak i održavanje električne opreme
33.14.0Popravak i održavanje električne opreme
33.15Popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca
33.15.0Popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca
33.16Popravak i održavanje civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica
33.16.0Popravak i održavanje civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica
33.17Popravak i održavanje ostalih civilnih prijevoznih sredstava
33.17.0Popravak i održavanje ostalih civilnih prijevoznih sredstava
33.18Popravak i održavanje vojnih borbenih vozila, brodova, čamaca, zrakoplova i svemirskih letjelica
33.18.0Popravak i održavanje vojnih borbenih vozila, brodova, čamaca, zrakoplova i svemirskih letjelica
33.19Popravak i održavanje ostale opreme
33.19.0Popravak i održavanje ostale opreme
33.2Instalacija industrijskih strojeva i opreme
33.20Instalacija industrijskih strojeva i opreme
33.20.0Instalacija industrijskih strojeva i opreme
DOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
35Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
35.1Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
35.11Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora
35.11.0Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora
35.12Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora
35.12.0Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora
35.13Prijenos električne energije
35.13.0Prijenos električne energije
35.14Distribucija električne energije
35.14.0Distribucija električne energije
35.15Trgovina električnom energijom
35.15.0Trgovina električnom energijom
35.16Skladištenje električne energije
35.16.0Skladištenje električne energije
35.2Proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.21Proizvodnja plina
35.21.0Proizvodnja plina
35.22Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.22.1Djelatnosti distribucije plina distribucijskom mrežom
35.22.2Djelatnosti opskrbe plinom putem distribucijske mreže
35.22.9Djelatnosti distribucije ostalih plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.23Trgovina plinom distribucijskom mrežom
35.23.0Trgovina plinom distribucijskom mrežom
35.24Skladištenje plina kao dio usluge opskrbe putem mreže
35.24.0Skladištenje plina kao dio usluge opskrbe putem mreže
35.3Opskrba parom i klimatizacija
35.30Opskrba parom i klimatizacija
35.30.0Opskrba parom i klimatizacija
35.4Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin
35.40Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin
35.40.0Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin
EOPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
36Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.0Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.00Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.00.0Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom
37Obrada otpadnih voda
37.0Obrada otpadnih voda
37.00Obrada otpadnih voda
37.00.0Obrada otpadnih voda
38Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada
38.1Sakupljanje otpada
38.11Sakupljanje neopasnog otpada
38.11.0Sakupljanje neopasnog otpada
38.12Sakupljanje opasnog otpada
38.12.0Sakupljanje opasnog otpada
38.2Oporaba otpada
38.21Oporaba materijala
38.21.0Oporaba materijala
38.22Oporaba energije
38.22.0Oporaba energije
38.23Ostala oporaba otpada
38.23.0Ostala oporaba otpada
38.3Zbrinjavanje otpada bez oporabe
38.31Spaljivanje otpada bez dobivanja energije
38.31.0Spaljivanje otpada bez dobivanja energije
38.32Odlaganje ili trajno skladištenje otpada
38.32.0Odlaganje ili trajno skladištenje otpada
38.33Ostalo zbrinjavanje otpada
38.33.0Ostalo zbrinjavanje otpada
39Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.0Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.00Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.00.0Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
FGRAĐEVINARSTVO
41Građenje stambenih i nestambenih zgrada
41.0Građenje stambenih i nestambenih zgrada
41.00Građenje stambenih i nestambenih zgrada
41.00.0Građenje stambenih i nestambenih zgrada
42Građenje građevina niskogradnje
42.1Građenje cesta i željezničkih pruga
42.11Građenje cesta i autocesta
42.11.0Građenje cesta i autocesta
42.12Građenje željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.12.0Građenje željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13Građenje mostova i tunela
42.13.0Građenje mostova i tunela
42.2Građenje cjevovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova
42.21Građenje cjevovoda za tekućine i plinove
42.21.0Građenje cjevovoda za tekućine i plinove
42.22Građenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova
42.22.0Građenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova
42.9Građenje ostalih građevina niskogradnje
42.91Građenje vodnih građevina
42.91.0Građenje vodnih građevina
42.99Građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n.
42.99.0Građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n.
43Specijalizirane građevinske djelatnosti
43.1Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
43.11Uklanjanje građevina
43.11.0Uklanjanje građevina
43.12Pripremni radovi na gradilištu
43.12.0Pripremni radovi na gradilištu
43.13Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
43.13.0Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
43.2Građevinski instalacijski radovi
43.21Elektroinstalacijski radovi
43.21.0Elektroinstalacijski radovi
43.22Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina te instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.22.0Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina te instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.23Radovi na postavljanju izolacije
43.23.0Radovi na postavljanju izolacije
43.24Ostali građevinski instalacijski radovi
43.24.0Ostali građevinski instalacijski radovi
43.3Završni građevinski radovi
43.31Fasadni i štukaturski radovi
43.31.0Fasadni i štukaturski radovi
43.32Ugradnja stolarije
43.32.0Ugradnja stolarije
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.33.0Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34Soboslikarski i staklarski radovi
43.34.0Soboslikarski i staklarski radovi
43.35Ostali završni građevinski radovi
43.35.0Ostali završni građevinski radovi
43.4Specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada
43.41Radovi na krovištu
43.41.0Radovi na krovištu
43.42Ostali specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada
43.42.0Ostali specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada
43.5Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji
43.50Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji
43.50.0Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji
43.6Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga
43.60Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga
43.60.0Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga
43.9Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
43.91Zidarski radovi
43.91.0Zidarski radovi
43.99Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
43.99.0Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO
46Trgovina na veliko
46.1Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
46.11Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
46.11.0Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
46.12Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
46.12.0Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
46.13Posredovanje u trgovini na veliko drvom i građevinskim materijalom
46.13.0Posredovanje u trgovini na veliko drvom i građevinskim materijalom
46.14Posredovanje u trgovini na veliko strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
46.14.0Posredovanje u trgovini na veliko strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
46.15Posredovanje u trgovini na veliko namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
46.15.0Posredovanje u trgovini na veliko namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
46.16Posredovanje u trgovini na veliko tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
46.16.0Posredovanje u trgovini na veliko tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
46.17Posredovanje u trgovini na veliko hranom, pićima i duhanom
46.17.0Posredovanje u trgovini na veliko hranom, pićima i duhanom
46.18Posredovanje u trgovini na veliko ostalim određenim proizvodima
46.18.0Posredovanje u trgovini na veliko ostalim određenim proizvodima
46.19Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
46.19.0Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
46.2Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
46.21Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
46.21.0Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
46.22Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.22.0Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23Trgovina na veliko živim životinjama
46.23.0Trgovina na veliko živim životinjama
46.24Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
46.24.0Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
46.3Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
46.31Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.31.0Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima
46.32.0Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima
46.33Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
46.33.0Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
46.34Trgovina na veliko pićima
46.34.0Trgovina na veliko pićima
46.35Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
46.35.0Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
46.36Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
46.36.0Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
46.37Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
46.37.0Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
46.38Trgovina na veliko ostalom hranom
46.38.0Trgovina na veliko ostalom hranom
46.39Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.39.0Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.4Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
46.41Trgovina na veliko tekstilom
46.41.0Trgovina na veliko tekstilom
46.42Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.42.0Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
46.43.0Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
46.44Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
46.44.0Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
46.45Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
46.45.0Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
46.46Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima
46.46.0Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima
46.47Trgovina na veliko namještajem za kućanstva, urede i trgovine, sagovima i opremom za rasvjetu
46.47.0Trgovina na veliko namještajem za kućanstva, urede i trgovine, sagovima i opremom za rasvjetu
46.48Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.48.0Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
46.49.0Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
46.5Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.50Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.50.0Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.6Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
46.61Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
46.61.0Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
46.62Trgovina na veliko alatnim strojevima
46.62.0Trgovina na veliko alatnim strojevima
46.63Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i građevinarstvo
46.63.0Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i građevinarstvo
46.64Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
46.64.0Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
46.7Trgovina na veliko motornim vozilima, motociklima te njihovim dijelovima i priborom
46.71Trgovina na veliko motornim vozilima
46.71.0Trgovina na veliko motornim vozilima
46.72Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
46.72.0Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
46.73Trgovina na veliko motociklima te dijelovima i priborom za motocikle
46.73.0Trgovina na veliko motociklima te dijelovima i priborom za motocikle
46.8Ostala specijalizirana trgovina na veliko
46.81Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.81.0Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.82Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.82.0Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.83Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.83.0Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.84Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
46.84.0Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
46.85Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
46.85.0Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
46.86Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.86.0Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.87Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.87.0Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.89Ostala specijalizirana trgovina na veliko, d. n.
46.89.0Ostala specijalizirana trgovina na veliko, d. n.
46.9Nespecijalizirana trgovina na veliko
46.90Nespecijalizirana trgovina na veliko
46.90.0Nespecijalizirana trgovina na veliko
47Trgovina na malo
47.1Nespecijalizirana trgovina na malo
47.11Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
47.11.0Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
47.12Ostala nespecijalizirana trgovina na malo
47.12.0Ostala nespecijalizirana trgovina na malo
47.2Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima
47.21Trgovina na malo voćem i povrćem
47.21.0Trgovina na malo voćem i povrćem
47.22Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
47.22.0Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
47.23Trgovina na malo ribama, rakovima i mekušcima
47.23.0Trgovina na malo ribama, rakovima i mekušcima
47.24Trgovina na malo kruhom, kolačima i slatkim proizvodima
47.24.0Trgovina na malo kruhom, kolačima i slatkim proizvodima
47.25Trgovina na malo pićima
47.25.0Trgovina na malo pićima
47.26Trgovina na malo duhanskim proizvodima
47.26.0Trgovina na malo duhanskim proizvodima
47.27Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
47.27.0Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
47.3Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
47.30Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
47.30.0Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
47.4Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom
47.40Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom
47.40.0Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom
47.5Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo
47.51Trgovina na malo tekstilom
47.51.0Trgovina na malo tekstilom
47.52Trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom
47.52.0Trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom
47.53Trgovina na malo sagovima, prostirkama za pod, zidnim i podnim oblogama
47.53.0Trgovina na malo sagovima, prostirkama za pod, zidnim i podnim oblogama
47.54Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
47.54.0Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
47.55Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo
47.55.0Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo
47.6Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju
47.61Trgovina na malo knjigama
47.61.0Trgovina na malo knjigama
47.62Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama te papirnatom robom i pisaćim priborom
47.62.0Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama te papirnatom robom i pisaćim priborom
47.63Trgovina na malo sportskom opremom
47.63.0Trgovina na malo sportskom opremom
47.64Trgovina na malo igrama i igračkama
47.64.0Trgovina na malo igrama i igračkama
47.69Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, d. n.
47.69.0Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, d. n.
47.7Trgovina na malo ostalom robom, osim motornim vozilima i motociklima
47.71Trgovina na malo odjećom
47.71.0Trgovina na malo odjećom
47.72Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
47.72.0Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
47.73Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima
47.73.0Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima
47.74Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
47.74.1Trgovina na malo naočalama
47.74.9Ostala trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
47.75Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
47.75.0Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
47.76Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
47.76.1Trgovina na malo cvijećem
47.76.2Trgovina na malo sadnicama i gnojivom
47.76.3Trgovina na malo kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
47.77Trgovina na malo satovima i nakitom
47.77.0Trgovina na malo satovima i nakitom
47.78Trgovina na malo ostalom novom robom
47.78.0Trgovina na malo ostalom novom robom
47.79Trgovina na malo rabljenom robom
47.79.0Trgovina na malo rabljenom robom
47.8Trgovina na malo motornim vozilima, motociklima te njihovim dijelovima i priborom
47.81Trgovina na malo motornim vozilima
47.81.0Trgovina na malo motornim vozilima
47.82Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
47.82.0Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
47.83Trgovina na malo motociklima, njihovim dijelovima i priborom
47.83.0Trgovina na malo motociklima, njihovim dijelovima i priborom
47.9Uslužne djelatnosti posredovanja u trgovini na malo
47.91Uslužne djelatnosti posredovanja u nespecijaliziranoj trgovini na malo
47.91.0Uslužne djelatnosti posredovanja u nespecijaliziranoj trgovini na malo
47.92Uslužne djelatnosti posredovanja u specijaliziranoj trgovini na malo
47.92.0Uslužne djelatnosti posredovanja u specijaliziranoj trgovini na malo
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
49Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
49.1Željeznički prijevoz putnika
49.11Prijevoz putnika nacionalnom i međunarodnom željeznicom
49.11.0Prijevoz putnika nacionalnom i međunarodnom željeznicom
49.12Ostali željeznički prijevoz putnika
49.12.0Ostali željeznički prijevoz putnika
49.2Željeznički prijevoz robe
49.20Željeznički prijevoz robe
49.20.0Željeznički prijevoz robe
49.3Ostali kopneni prijevoz putnika
49.31Linijski cestovni prijevoz putnika
49.31.0Linijski cestovni prijevoz putnika
49.32Povremeni cestovni prijevoz putnika
49.32.0Povremeni cestovni prijevoz putnika
49.33Uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev
49.33.0Uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev
49.34Prijevoz putnika žičarom i vučnicom
49.34.0Prijevoz putnika žičarom i vučnicom
49.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
49.39.0Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
49.4Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja
49.41Cestovni prijevoz robe
49.41.0Cestovni prijevoz robe
49.42Usluge preseljenja
49.42.0Usluge preseljenja
49.5Cjevovodni transport
49.50Cjevovodni transport
49.50.0Cjevovodni transport
50Vodni prijevoz
50.1Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.10Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.10.1Prijevoz putnika na plovilima za kružna putovanja i izlete
50.10.9Ostali pomorski i obalni prijevoz putnika
50.2Pomorski i obalni prijevoz robe
50.20Pomorski i obalni prijevoz robe
50.20.0Pomorski i obalni prijevoz robe
50.3Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima
50.30Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima
50.30.0Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima
50.4Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima
50.40Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima
50.40.0Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima
51Zračni prijevoz
51.1Zračni prijevoz putnika
51.10Zračni prijevoz putnika
51.10.0Zračni prijevoz putnika
51.2Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz
51.21Zračni prijevoz robe
51.21.0Zračni prijevoz robe
51.22Svemirski prijevoz
51.22.0Svemirski prijevoz
52Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
52.1Skladištenje robe
52.10Skladištenje robe
52.10.0Skladištenje robe
52.2Prateće djelatnosti u prijevozu
52.21Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.21.0Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.22Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom
52.22.0Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom
52.23Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.23.0Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.24Prekrcaj tereta
52.24.0Prekrcaj tereta
52.25Uslužne djelatnosti u logistici
52.25.0Uslužne djelatnosti u logistici
52.26Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
52.26.0Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
52.3Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu
52.31Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu robe
52.31.0Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu robe
52.32Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu putnika
52.32.0Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu putnika
53Poštanske i kurirske djelatnosti
53.1Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.10Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.10.0Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.2Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
53.20Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
53.20.0Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
53.3Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga
53.30Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga
53.30.0Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga
ISMJEŠTAJ TE PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE
55Smještaj
55.1Hoteli i sličan smještaj
55.10Hoteli i sličan smještaj
55.10.0Hoteli i sličan smještaj
55.2Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.20Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.20.0Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.3Kampovi i prostori za kampiranje
55.30Kampovi i prostori za kampiranje
55.30.0Kampovi i prostori za kampiranje
55.4Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja
55.40Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja
55.40.0Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja
55.9Ostali smještaj
55.90Ostali smještaj
55.90.0Ostali smještaj
56Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56.1Djelatnosti restorana i pokretne djelatnosti usluživanja hrane
56.11Djelatnosti restorana
56.11.0Djelatnosti restorana
56.12Pokretne djelatnosti usluživanja hrane
56.12.0Pokretne djelatnosti usluživanja hrane
56.2Djelatnosti keteringa za razna događanja, usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.21Djelatnosti keteringa za razna događanja
56.21.0Djelatnosti keteringa za razna događanja
56.22Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.22.0Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.3Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
56.30Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
56.30.0Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
56.4Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića
56.40Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića
56.40.0Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića
JIZDAVAČKE DJELATNOSTI, DJELATNOSTI EMITIRANJA TE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE SADRŽAJA
58Izdavačke djelatnosti
58.1Izdavanje knjiga, novina i ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera
58.11Izdavanje knjiga
58.11.1Izdavanje udžbenika
58.11.9Izdavanje ostalih knjiga
58.12Izdavanje novina
58.12.0Izdavanje novina
58.13Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.13.0Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera
58.19.0Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera
58.2Izdavanje softvera
58.21Izdavanje videoigara
58.21.0Izdavanje videoigara
58.29Ostalo izdavanje softvera
58.29.0Ostalo izdavanje softvera
59Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.1Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.11Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.11.0Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa
59.12.0Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa
59.13Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13.0Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14Djelatnosti prikazivanja filmova
59.14.0Djelatnosti prikazivanja filmova
59.2Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.20Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.20.0Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60Emitiranje radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija i ostale djelatnosti distribucije sadržaja
60.1Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja
60.10Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja
60.10.0Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja
60.2Emitiranje televizijskog programa i video distribucija
60.20Emitiranje televizijskog programa i video distribucija
60.20.0Emitiranje televizijskog programa i video distribucija
60.3Djelatnosti novinskih agencija i ostale djelatnosti distribucije sadržaja
60.31Djelatnosti novinskih agencija
60.31.0Djelatnosti novinskih agencija
60.39Ostale djelatnosti distribucije sadržaja
60.39.0Ostale djelatnosti distribucije sadržaja
KTELEKOMUNIKACIJE, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, SAVJETOVANJE, RAČUNALNA INFRASTRUKTURA I OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI
61Telekomunikacije
61.1Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti
61.10Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti
61.10.0Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti
61.2Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima
61.20Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima
61.20.0Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima
61.9Ostale telekomunikacijske djelatnosti
61.90Ostale telekomunikacijske djelatnosti
61.90.0Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.1Računalno programiranje
62.10Računalno programiranje
62.10.1Programiranje videoigara
62.10.9Ostalo računalno programiranje
62.2Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom
62.20Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom
62.20.0Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom
62.9Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
62.90Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
62.90.0Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
63Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti
63.1Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti
63.10Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti
63.10.0Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti
63.9Djelatnosti internetskih portala i druge informacijske uslužne djelatnosti
63.91Djelatnosti internetskih portala
63.91.0Djelatnosti internetskih portala
63.92Ostale informacijske uslužne djelatnosti
63.92.0Ostale informacijske uslužne djelatnosti
LFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
64Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.1Novčarsko posredovanje
64.11Središnje bankarstvo
64.11.0Središnje bankarstvo
64.19Ostalo novčarsko posredovanje
64.19.0Ostalo novčarsko posredovanje
64.2Djelatnosti holding-društava i kanala financiranja
64.21Djelatnosti holding društava
64.21.0Djelatnosti holding društava
64.22Djelatnosti kanala financiranja
64.22.0Djelatnosti kanala financiranja
64.3Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata
64.31Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova
64.31.0Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova
64.32Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), imovinskih računa i računa o zastupanju
64.32.0Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), imovinskih računa i računa o zastupanju
64.9Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.91Financijski leasing
64.91.0Financijski leasing
64.92Ostalo kreditno posredovanje
64.92.0Ostalo kreditno posredovanje
64.99Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
64.99.0Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
65Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog socijalnog osiguranja
65.1Osiguranje
65.11Životno osiguranje
65.11.0Životno osiguranje
65.12Ostalo osiguranje, osim životnog
65.12.0Ostalo osiguranje, osim životnog
65.2Reosiguranje
65.20Reosiguranje
65.20.0Reosiguranje
65.3Mirovinski fondovi
65.30Mirovinski fondovi
65.30.0Mirovinski fondovi
66Pomoćne djelatnosti za financijske usluge i djelatnosti osiguranja
66.1Pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.11Upravljanje financijskim tržištima
66.11.0Upravljanje financijskim tržištima
66.12Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
66.12.0Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
66.19Ostale pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.19.0Ostale pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.2Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
66.21Procjena rizika i štete
66.21.0Procjena rizika i štete
66.22Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
66.22.0Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
66.29Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima, d. n.
66.29.0Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima, d. n.
66.3Djelatnosti upravljanja fondovima
66.30Djelatnosti upravljanja fondovima
66.30.0Djelatnosti upravljanja fondovima
MPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
68Poslovanje nekretninama
68.1Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina i organizacija izvedbe projekata za zgrade
68.11Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.11.0Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.12Organizacija izvedbe projekata za zgrade
68.12.0Organizacija izvedbe projekata za zgrade
68.2Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.20Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.20.0Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.3Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
68.31Uslužne djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama
68.31.0Uslužne djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama
68.32Ostale djelatnosti poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
68.32.0Ostale djelatnosti poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
NSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
69Pravne i računovodstvene djelatnosti
69.1Pravne djelatnosti
69.10Pravne djelatnosti
69.10.1Djelatnosti javnih bilježnika
69.10.2Djelatnosti odvjetnika
69.10.9Ostale pravne djelatnosti
69.2Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
69.20Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
69.20.1Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
69.20.2Revizijske djelatnosti
69.20.3Porezno savjetovanje
70Upravljačke djelatnosti i savjetovanje u vezi s upravljanjem
70.1Upravljačke djelatnosti
70.10Upravljačke djelatnosti
70.10.0Upravljačke djelatnosti
70.2Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
70.20Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
70.20.0Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
71.1Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
71.11Arhitektonske djelatnosti
71.11.1Arhitektonsko projektiranje
71.11.2Urbanističko i prostorno planiranje
71.12Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
71.12.1Geodetske i geoinformatičke djelatnosti
71.12.9Ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
71.2Tehničko ispitivanje i analiza
71.20Tehničko ispitivanje i analiza
71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
72Znanstveno istraživanje i razvoj
72.1Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.10Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.10.0Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.2Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
72.20Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
72.20.0Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73Djelatnosti promidžbe, istraživanje tržišta i odnosi s javnošću
73.1Djelatnosti promidžbe
73.11Djelatnosti agencija za promidžbu
73.11.0Djelatnosti agencija za promidžbu
73.12Oglašavanje putem medija
73.12.0Oglašavanje putem medija
73.2Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
73.20Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
73.3Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
73.30Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
73.30.0Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
74Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
74.1Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.11Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna
74.11.0Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna
74.12Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija
74.12.0Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija
74.13Djelatnosti uređivanja interijera
74.13.0Djelatnosti uređivanja interijera
74.14Ostale specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.14.0Ostale specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.2Fotografske djelatnosti
74.20Fotografske djelatnosti
74.20.0Fotografske djelatnosti
74.3Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja
74.30Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja
74.30.1Djelatnosti pismenog prevođenja
74.30.2Djelatnosti usmenog prevođenja
74.9Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
74.91Uslužne djelatnosti posredovanja i promidžbe u vezi s patentima
74.91.0Uslužne djelatnosti posredovanja i promidžbe u vezi s patentima
74.99Sve ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
74.99.1Djelatnosti zaštite na radu
74.99.9Sve ostale razne stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
75Veterinarske djelatnosti
75.0Veterinarske djelatnosti
75.00Veterinarske djelatnosti
75.00.0Veterinarske djelatnosti
OADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
77Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
77.1Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
77.11Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.11.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.12Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.12.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.2Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.21Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
77.21.1Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovila za razonodu
77.21.9Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostale opreme za rekreaciju i sport
77.22Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.22.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.3Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara
77.31Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
77.31.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
77.32Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
77.32.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
77.33Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme te računala
77.33.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme te računala
77.34Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
77.34.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
77.35Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
77.35.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
77.39Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
77.39.0Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
77.4Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
77.40Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
77.40.0Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
77.5Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine
77.51Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) automobila, kampera i prikolica
77.51.0Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) automobila, kampera i prikolica
77.52Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) ostalih materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine
77.52.0Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) ostalih materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine
78Djelatnosti zapošljavanja
78.1Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.10Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.10.0Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.2Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.20Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.20.0Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa
79Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79.1Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
79.11Djelatnosti putničkih agencija
79.11.0Djelatnosti putničkih agencija
79.12Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
79.12.0Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
79.9Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
79.90Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
79.90.0Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
80Istražne i zaštitne djelatnosti
80.0Istražne i zaštitne djelatnosti
80.01Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite
80.01.1Istražne djelatnosti
80.01.2Djelatnosti privatne zaštite
80.09Zaštitne djelatnosti, d. n.
80.09.0Zaštitne djelatnosti, d. n.
81Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.1Održavanje zgrada
81.10Održavanje zgrada
81.10.0Održavanje zgrada
81.2Djelatnosti čišćenja
81.21Osnovno čišćenje zgrada
81.21.0Osnovno čišćenje zgrada
81.22Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
81.22.0Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
81.23Ostale djelatnosti čišćenja
81.23.0Ostale djelatnosti čišćenja
81.3Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.30Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.30.0Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
82Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82.1Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
82.10Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
82.10.0Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
82.2Djelatnosti pozivnih centara
82.20Djelatnosti pozivnih centara
82.20.0Djelatnosti pozivnih centara
82.3Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.30Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.30.0Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.4Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.40Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.40.0Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.9Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.91Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
82.91.0Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
82.92Djelatnosti pakiranja
82.92.0Djelatnosti pakiranja
82.99Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.99.0Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
PJAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
84Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
84.1Državna uprava, ekonomska i socijalna politika te politika okoliša zajednice
84.11Opće djelatnosti javne uprave
84.11.0Opće djelatnosti javne uprave
84.12Reguliranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih usluga
84.12.0Reguliranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih usluga
84.13Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu
84.13.0Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu
84.2Pružanje usluga zajednici kao cjelini
84.21Vanjski poslovi
84.21.0Vanjski poslovi
84.22Poslovi obrane
84.22.0Poslovi obrane
84.23Sudske i pravosudne djelatnosti
84.23.0Sudske i pravosudne djelatnosti
84.24Poslovi javnog reda i sigurnosti
84.24.0Poslovi javnog reda i sigurnosti
84.25Djelatnosti vatrogasne službe
84.25.0Djelatnosti vatrogasne službe
84.3Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja
84.30Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja
84.30.0Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja
QOBRAZOVANJE
85Obrazovanje
85.1Predškolsko obrazovanje
85.10Predškolsko obrazovanje
85.10.0Predškolsko obrazovanje
85.2Osnovnoškolsko obrazovanje
85.20Osnovnoškolsko obrazovanje
85.20.0Osnovnoškolsko obrazovanje
85.3Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko
85.31Opće srednjoškolsko obrazovanje
85.31.0Opće srednjoškolsko obrazovanje
85.32Srednjoškolsko strukovno obrazovanje
85.32.0Srednjoškolsko strukovno obrazovanje
85.33Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko
85.33.0Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko
85.4Visoko obrazovanje
85.40Visoko obrazovanje
85.40.0Visoko obrazovanje
85.5Ostalo obrazovanje
85.51Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.51.0Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52Obrazovanje i poučavanje u području kulture
85.52.0Obrazovanje i poučavanje u području kulture
85.53Djelatnosti vozačkih škola
85.53.0Djelatnosti vozačkih škola
85.59Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
85.59.0Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
85.6Pomoćne djelatnosti u obrazovanju
85.61Uslužne djelatnosti posredovanja za tečajeve i mentorstva
85.61.0Uslužne djelatnosti posredovanja za tečajeve i mentorstva
85.69Pomoćne djelatnosti u obrazovanju, d. n.
85.69.0Pomoćne djelatnosti u obrazovanju, d. n.
RDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
86Djelatnosti zdravstvene zaštite
86.1Djelatnosti bolnica
86.10Djelatnosti bolnica
86.10.0Djelatnosti bolnica
86.2Djelatnosti medicine i dentalne medicine
86.21Djelatnosti opće medicine
86.21.0Djelatnosti opće medicine
86.22Specijalistička medicinska djelatnost
86.22.0Specijalistička medicinska djelatnost
86.23Djelatnost dentalne medicine
86.23.0Djelatnost dentalne medicine
86.9Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
86.91Usluge dijagnostičkog snimanja i djelatnosti medicinskog laboratorija
86.91.0Usluge dijagnostičkog snimanja i djelatnosti medicinskog laboratorija
86.92Prijevoz pacijenata vozilom hitne pomoći
86.92.0Prijevoz pacijenata vozilom hitne pomoći
86.93Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta, osim doktora medicine
86.93.0Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta, osim doktora medicine
86.94Djelatnosti medicinskih sestara i primalja
86.94.0Djelatnosti medicinskih sestara i primalja
86.95Djelatnosti fizioterapeuta
86.95.0Djelatnosti fizioterapeuta
86.96Djelatnosti tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine
86.96.0Djelatnosti tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine
86.97Uslužne djelatnosti posredovanja za medicinske, stomatološke i druge zdravstvene usluge
86.97.0Uslužne djelatnosti posredovanja za medicinske, stomatološke i druge zdravstvene usluge
86.99Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, d. n.
86.99.0Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, d. n.
87Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.1Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem
87.10Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem
87.10.0Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem
87.2Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima
87.20Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima
87.20.0Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima
87.3Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom
87.30Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom
87.30.0Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom
87.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.91Usluge posredovanja za djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.91.0Usluge posredovanja za djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.99Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, d. n.
87.99.1Djelatnosti ustanova za skrb o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata s trajnim smještajem
87.99.2Djelatnosti ustanova za skrb o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata s privremenim smještajem i boravkom
87.99.9Ostale razne djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, d. n.
88Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.1Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom
88.10Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom
88.10.0Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom
88.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.91Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
88.91.0Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
88.99Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
88.99.0Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
SUMJETNOST, SPORT I REKREACIJA
90Umjetničko stvaralaštvo i izvedbene umjetnosti
90.1Umjetničko stvaralaštvo
90.11Književno i glazbeno stvaralaštvo
90.11.1Književno stvaralaštvo
90.11.2Glazbeno stvaralaštvo
90.12Vizualne umjetnosti
90.12.0Vizualne umjetnosti
90.13Ostalo umjetničko stvaralaštvo
90.13.0Ostalo umjetničko stvaralaštvo
90.2Izvedbene umjetnosti
90.20Izvedbene umjetnosti
90.20.0Izvedbene umjetnosti
90.3Pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima
90.31Rad umjetničkih objekata i lokaliteta
90.31.0Rad umjetničkih objekata i lokaliteta
90.39Ostale pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima
90.39.1Djelatnosti producenata i organizatora umjetničkih događaja
90.39.9Ostale pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima
91Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.1Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.11Djelatnosti knjižnica
91.11.0Djelatnosti knjižnica
91.12Djelatnosti arhiva
91.12.0Djelatnosti arhiva
91.2Djelatnosti muzeja, zbirki, povijesnih lokaliteta i spomenika kulture
91.21Djelatnosti muzeja i zbirki
91.21.0Djelatnosti muzeja i zbirki
91.22Djelatnost povijesnih lokaliteta i spomenika kulture
91.22.0Djelatnost povijesnih lokaliteta i spomenika kulture
91.3Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine
91.30Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine
91.30.0Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine
91.4Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
91.41Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova
91.41.0Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova
91.42Djelatnosti prirodnih rezervata
91.42.0Djelatnosti prirodnih rezervata
92Djelatnosti kockanja i klađenja
92.0Djelatnosti kockanja i klađenja
92.00Djelatnosti kockanja i klađenja
92.00.0Djelatnosti kockanja i klađenja
93Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.1Sportske djelatnosti
93.11Rad sportskih objekata
93.11.0Rad sportskih objekata
93.12Djelatnosti sportskih klubova
93.12.0Djelatnosti sportskih klubova
93.13Djelatnosti fitness centara
93.13.0Djelatnosti fitness centara
93.19Sportske djelatnosti, d. n.
93.19.0Sportske djelatnosti, d. n.
93.2Zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.21.0Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29Zabavne i rekreacijske djelatnosti, d. n.
93.29.1Djelatnosti marina
93.29.9Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
TOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
94Djelatnosti članskih organizacija
94.1Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija
94.11Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
94.11.0Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
94.12Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
94.12.0Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
94.2Djelatnosti sindikata
94.20Djelatnosti sindikata
94.20.0Djelatnosti sindikata
94.9Djelatnosti ostalih članskih organizacija
94.91Djelatnosti vjerskih organizacija
94.91.0Djelatnosti vjerskih organizacija
94.92Djelatnosti političkih organizacija
94.92.0Djelatnosti političkih organizacija
94.99Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
94.99.0Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
95Popravak i održavanje računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala
95.1Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme
95.10Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme
95.10.0Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme
95.2Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
95.21Popravak i održavanje elektroničkih uređaja za široku potrošnju
95.21.0Popravak i održavanje elektroničkih uređaja za široku potrošnju
95.22Popravak i održavanje aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
95.22.0Popravak i održavanje aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
95.23Popravak i održavanje obuće i proizvoda od kože
95.23.0Popravak i održavanje obuće i proizvoda od kože
95.24Popravak i održavanje namještaja i pokućstva
95.24.0Popravak i održavanje namještaja i pokućstva
95.25Popravak i održavanje satova i nakita
95.25.0Popravak i održavanje satova i nakita
95.29Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.
95.29.0Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.
95.3Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala
95.31Popravak i održavanje motornih vozila
95.31.0Popravak i održavanje motornih vozila
95.32Popravak i održavanje motocikala
95.32.0Popravak i održavanje motocikala
95.4Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala
95.40Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala
95.40.0Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala
96Osobne uslužne djelatnosti
96.1Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.10Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.10.0Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.2Frizerski saloni, saloni za uljepšavanje, dnevni spa tretmani i slične djelatnosti
96.21Frizerski saloni i brijačnice
96.21.0Frizerski saloni i brijačnice
96.22Saloni za uljepšavanje i ostali tretmani za ljepotu
96.22.0Saloni za uljepšavanje i ostali tretmani za ljepotu
96.23Dnevni spa tretmani, saune i parne kupelji
96.23.0Dnevni spa tretmani, saune i parne kupelji
96.3Pogrebničke i srodne djelatnosti
96.30Pogrebničke i srodne djelatnosti
96.30.1Djelatnosti groblja i krematorija
96.30.2Pogrebničke djelatnosti
96.4Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama
96.40Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama
96.40.0Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama
96.9Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.91Pružanje osobnih uslužnih djelatnosti kućanstvima
96.91.0Pružanje osobnih uslužnih djelatnosti kućanstvima
96.99Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
96.99.1Usluge skrbi za kućne ljubimce
96.99.9Ostale osobne uslužne djelatnosti
UDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA I DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
97Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.0Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.00Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.00.0Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
98Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.1Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.10Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.10.0Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.2Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.20Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.20.0Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
VDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA
99Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.0Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.00Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.00.0Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela