Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

NN 47/2024 (22.4.2024.), Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Ministarstvo poljoprivrede

801

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 1. IZ PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE SEKTORU STOČARSTVA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/122, urbroj: 50301-05/16-24-4 od 20. ožujka 2024. godine (u daljnjem tekstu: Mjera).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora za Mjeru dodjeljuje se u skladu s točkom 3.(d) i 6.(h) članka 14. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je ostvarila pravo na potporu i zadovoljila uvjete Mjere i ovoga Pravilnika

2. podnositelj je svaka fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev na temelju ovoga Pravilnika

3. mikro, mala i srednja poduzeća definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću

4. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovoga Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima

5. koeficijent standardnog prinosa je prosječna novčana vrijednost bruto proizvodnje svake poljoprivredne varijable iz članka 6. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije 2015/220

6. standardni prinos je standardna vrijednost bruto proizvodnje i za potrebe ove mjere izračunava se iz broja ženskih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ovaca i/ili koza na gospodarstvu koja su se barem jednom telila /janjila/jarila.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja dostavljaju podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 130/21, u daljnjem tekstu: Pravilnik o obveznoj dostavi podataka) i upisana su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koja:

a) isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili

b) su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili

c) su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat.

(2) Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– upis u Registar objekata (farmi),

– upis grla u Jedinstveni registar držanih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) te posjeduju najmanje 1 uvjetno grlo koje pripada skupini mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ovaca i/ili koza koja su se barem jednom telila/janjila/jarila (za izračun broja uvjetnih grla primjenjuju se koeficijenti za krave 1, te ovce i koze 0,1) na dan 31. 12. 2023. godine.

(3) Potpora se ne može dodijeliti gospodarstvima koja su neaktivna odnosno zatvorena u Upisniku poljoprivrednika odnosno Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Oblik i način dodjele potpore

Članak 5.

(1) Potpora proizvođačima mlijeka dodjeljuje se za pokriće 75 % troškova nastalih prilikom povećanja standardnog prinosa potencijala za proizvodnju mlijeka na gospodarstvu.

(2) U izračunu se koriste koeficijenti standardnog prinosa proizvodnje, koji se preuzimaju iz važećeg kalkulatora ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), a iznose za mliječnu kravu 2.102,24 €, za rasplodnu kozu 320,98 € te rasplodnu ovcu 134,62 €.

(3) Standardni prinos za potrebe ove Mjere izračunava se iz broja ženskih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ovaca i/ili koza na gospodarstvu koja su se barem jednom telila/janjila/jarila.

(4) Maksimalni iznos potpore po korisniku ovisi o standardnom prinosu potencijala za proizvodnju mlijeka na gospodarstvu u 2023. godini. Maksimalni iznos potpore po poljoprivrednom gospodarstvu se izračunava po formuli:

X (€) = (a – b)×0,75

U kojoj je:

X maksimalni iznos potpore po gospodarstvu

a ciljani standardni prinos poljoprivrednog gospodarstva kroz provedbu Mjere za vrijednost grla na dan 31. prosinca 2023. godine uvećan za sektor proizvodnje kravljeg mlijeka za 20 %, a sektor proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30 %

b standardni prinos poljoprivrednog gospodarstva na dan 31. prosinca 2023. godine

0,75 je udio sufinanciranja obnove proizvodnog potencijala kroz Mjeru.

(5) Ukoliko poljoprivredno gospodarstvo ima manje od 5 grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ostvaruje pravo na potporu 75 % koeficijenta standardnog prinosa jednog grla.

(6) Najviši iznos potpore koji se može ostvariti kroz ovu Mjeru je:

– u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka 80.000,00 € po korisniku

– u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka 20.000,00 € po korisniku

(7) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni odobreni iznos svih zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, odobreni iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan na računalu u potpunosti popuniti Izjavu kojom potvrđuje da:

– je podnio Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka

– je upoznat s odredbama Mjere i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavi istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ima, odnosno nema poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

– ispunjava uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 4. ovoga Pravilnika

– je ostvario, odnosno nije ostvario, plaćanja iz drugih izvora za istu svrhu.

(3) Izjavu iz stavka 2. ovoga članka podnositelj je dužan ispisati te ovjerenu potpisom (i pečatom za pravne osobe) dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala«.

(4) Obrazac Izjave iz stavka 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(5) Zahtjev iz stavka 1. i Izjava iz stavka 2. ovoga članka podnose se od 1. do 31. svibnja 2024. godine.

Dopuna Izjave

Članak 7.

Ukoliko je Izjava nepotpuna, Agencija za plaćanja će zatražiti dopunu, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Agenciji za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni.

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevi iz članka 6. ovoga Pravilnika, podneseni izvan roka propisanog u članku 6. stavku 5. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(3) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

– uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Mjeri 1 Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala i ovome Pravilniku i

– drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika vezane uz poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Mjere.

(5) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(6) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 5. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) putem AGRONET-a.

(7) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu ispunjavanja obveza korisnika potpore iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Obveze korisnika potpore

Članak 9.

(1) Korisnik je, nakon primitka potpore u cijelosti, dužan minimalno tri godine isporučivati mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat.

(2) Korisnik je dužan dostavljati podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka.

(3) Korisnici s jednom do četiri krave u proizvodnji mlijeka dužni su u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti povećati broj krava na gospodarstvu za minimalno jednu kravu u proizvodnji mlijeka.

(4) Svi ostali korisnici u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka obvezuju se u roku 12 mjeseci od primitka potpore u cijelosti imati upisano u JRDŽ najmanje 10 % krava više u odnosu na broj krava upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine, a u roku od 24 mjeseca imati upisano u JRDŽ najmanje 20 % krava više u odnosu na broj krava upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine.

(5) Korisnik u sektoru proizvodnje ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka obvezuje se u roku 12 mjeseci od primitka potpore u cijelosti imati upisano u JRDŽ najmanje 15 % ovaca/koza više u odnosu na broj ovaca/koza upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine, a u roku od 24 mjeseca imati upisano u JRDŽ najmanje 30 % ovaca/koza više u odnosu na broj ovaca/koza upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine.

(6) Ukoliko izračunata vrijednost broja grla iz stavaka 4. i 5. ovoga članka nije cijeli broj, broj grla se određuje na način da se dobivena vrijednost zaokružuje na viši cijeli broj.

(7) Korisnik koji ostvari sredstva kroz ovu Mjeru obvezuje se na povećanje proizvodnje mlijeka i to u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka za 10 % u roku od 12 mjeseci, odnosno za 20 % u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti, a u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka za 15 % u roku od 12 mjeseci, odnosno za 30 % u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti u odnosu na količinu proizvedenog mlijeka u 2023. godini. Povećanje proizvodnje mlijeka računa se na osnovi 12 mjesečnog razdoblja koje započinje nakon 12 odnosno 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti.

(8) Kontrolu ispunjavanja obveza iz ovoga članka provodi Agencija za plaćanja na temelju dostavljene dokumentacije, podataka iz dostupnih registara i za ovu svrhu zatraženih podataka iz drugih registara.

Povrat sredstava

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 8. stavka 5. i članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Viša sila i izvanredne okolnosti

Članak 12.

(1) Ako korisnik mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu.

(2) Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima:

– smrti korisnika (nositelja, odgovorne osobe ili člana poljoprivrednog gospodarstva)

– dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– ozbiljne prirodne katastrofe koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo

– nenamjernog uništenja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika

– šteta na površinama ili izlučenja grla koja su prouzročile divlje životinje

– promjene opsega proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koja se nije mogla predvidjeti na dan podnošenja zahtjeva

– izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja zahtjeva

– i ostalih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.

(3) O slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti.

(4) O prijavljenim slučajevima više sile ili izvanrednih okolnosti odlučuje Povjerenstvo u Agenciji za plaćanja.

Zaštita podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Završne odredbe

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/24-01/7

Urbroj: 525-13/853-24-17

Zagreb, 15. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.