Pravilnik o Registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci

NN 47/2024 (22.4.2024.), Pravilnik o Registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

803

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. (»Narodne novine«, broj 35/24.) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU STANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU U KOJIMA ŽIVE ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. osnivanja i vođenja Registra

2. način dostave i obrade dokumentacije o stanu

3. način unosa podataka i dokumentacije u Registar

4. registarski broj stana

5. korisnici Registra te dodjela i brisanje korisničkih računa

6. stavljanje u funkciju i zaključavanje Registra u odnosu na pojedini stan

7. obrada i osiguravanje dostupnosti podataka iz Registra

8. obrasci za prijavu stana u Registar te način njihova popunjavanja

9. druge radnje i mjere potrebne za osnivanje i vođenje Registra.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

2. članovi obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca su članovi porodičnog domaćinstva bivšeg nositelja stanarskog prava u smislu Zakona o stambenim odnosima (»Narodne novine«, br. 51/85., 42/86., 37/88., 47/89., 12/90., 22/90., 51/90., 22/92., 58/93., 70/93., 91/96. i 99/96. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-130/1995)

3. ministar je ministar nadležan za poslove stanovanja

4. ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove stanovanja

5. nadležni upravni odjel je upravni odjel jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba nadležan za poslove stanovanja

6. Obrazac je Obrazac za unos stana u Registar stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci koji je sastavni dio ovog Pravilnika

7. a) odgovarajući stan u odnosu na zaštićenog najmoprimca je stan u istoj općini ili gradu ukupne korisne površine 35 m2 za jednu osobu te dodatnih 10 m2 za svaku daljnju osobu iz kućanstva, uz uvjet da je daljnja osoba iz kućanstva član obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca koja je s njim stanovala u stanu od 5. studenoga 1994. do 5. studenoga 1996. ili je naknadno rođena, ako ta osoba živi i ima prijavljeno prebivalište u kontinuitetu posljednje tri godine na adresi na kojoj je prijavljeno prebivalište zaštićenog najmoprimca, uz dopuštenih do 7,5 m2 više ako se time ostvaruje ili približno ostvaruje mjerilo »jedna osoba – jedna soba«

b) odgovarajući stan u odnosu na zaštićenog podstanara je stan u istoj općini ili gradu ukupne korisne površine 35 m2 te dodatnih 10 m2 za svaku daljnju osobu iz kućanstva, uz uvjet da je daljnja osoba iz kućanstva član obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca koja je s njim stanovala u stanu od 5. studenoga 1994. do 5. studenoga 1996. ili je naknadno rođena, ako ta osoba živi i ima prijavljeno prebivalište u kontinuitetu posljednje tri godine na adresi na kojoj je prijavljeno prebivalište zaštićenog najmoprimca, uz dopuštenih do 7,5 m2 više ako se time ostvaruje ili približno ostvaruje mjerilo »jedna osoba – jedna soba«

8. pripadnik ranjive skupine je fizička osoba koja je vlasnik stana ili je zaštićeni najmoprimac odnosno zaštićeni podstanar, a koja je navršila 65 godina života ili je slabog imovnog stanja ili je ranjiva s obzirom na teško zdravstveno stanje odnosno invaliditet

9. Program mjera je program iz članka 7. stavka 3. Zakona

10. programske mjere su Zakonom propisane mjere za izvršenje sudskih odluka iz članka 1. Zakona,

11. Registar je Registar stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci po osnovi bivšeg stanarskog prava i zaštićeni podstanari, koji ustrojava i vodi nadležno ministarstvo u elektroničkom obliku

12. službena osoba je službena osoba nadležnog ministarstva koja je ovlaštena za provedbu upravnih postupaka u upravnim stvarima o kojima se odlučuje u provedbi Zakona, uključujući provedbu postupaka sklapanja nagodbi odgovarajućom primjenom zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, te koja je odgovorna za unos u Registar potrebnih podataka o stanu zajedno s pripadajućom dokumentacijom, kao i dokumentacije i podataka o svim radnjama i mjerama koje se sukcesivno donose, provode odnosno poduzimaju u pojedinom predmetu

13. stan je stan na kojem postoji pretvorbeni teret zaštićenog najma je stan iz članka 2. Zakona koji je, kao jedinstvena zatvorena građevinska cjelina s posebnim ulazom, namijenjen za stanovanje, a sastoji se od skupa prostorija koji čine jedna ili više soba i prijeko potrebne sporedne prostorije

14. stranke su vlasnik stana i zaštićeni najmoprimac odnosno zaštićeni podstanar

15. useljiva nekretnina u je nekretnina ukupne površine jednake ili veće od površine odgovarajućeg stana propisane točkom 7. podtočkama a) i b) ovoga članka u kojoj postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu i vodovodnu mrežu te za koju ne postoje formalne ili pravne prepreke za useljenje zaštićenog najmoprimca. Ako postoji više useljivih nekretnina u vlasništvu zaštićenog najmoprimca ili njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog partnera u istoj jedinici lokalne samouprave, stambene površine takvih nekretnina se zbrajaju

16. vlasnik stana je fizička osoba ili pravna osoba čije je pravo vlasništva na stanu upisano u zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora, a prekomjerno je ograničeno zbog pretvorbe bivšeg stanarskog prava na tom stanu u zaštićeni najam na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.), ili više vlasnika u statusu suvlasnika upisanih u zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora odnosno njihovi pravni sljednici

17. Zakon je Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. (»Narodne novine«, broj 36/24.)

18. zaštićeni najmoprimac je osoba kojoj su Zakonom o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.) odnosno sudskom presudom priznata prenosiva prava i obveze zaštićenog najmoprimca po osnovi bivšeg stanarskog prava odnosno osoba na koju su prešli prava i dužnosti zaštićenog najmoprimca (bivšeg nositelja stanarskog prava) iz ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.) ili sudske presude kojom je zamijenjen ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, pod uvjetom da je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u posjedu te stanuje u stanu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na kojem su joj ta prava priznata, a iznimno i u drugom stanu ako život u stanu u kojem ima status zaštićenog najmoprimca nije moguć zbog posljedica potresa iz 2020. godine

19. zaštićeni podstanar je osoba koja je stekla status podstanara zaštićenog prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96.) 5. studenoga 1996., a kojoj je Zakonom o najmu stanova zajamčeno zadržavanje tog statusa te su joj priznata neprenosiva prava zaštićenog podstanara bez obzira na promjene najmoprimca odnosno najmodavca, uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine vlasniku stana razmjerno površini dijela stana kojim se koristi i uz mogućnost da joj se otkaže podnajam samo zbog razloga zbog kojih se otkaz stana može dati zaštićenom najmoprimcu.

(2) Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na zaštićene najmoprimce, odgovarajuće se primjenjuju i na zaštićene podstanare.

Osnivanje i vođenje Registra

Članak 3.

(1) Ministarstvo osniva i operativno vodi Registar te obavlja poslove vezano za Registar propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Registar se vodi u digitalnom obliku.

(3) Ministarstvo objavljuje podatke koje je sukladno zakonu obvezno objavljivati javno te izrađuje i objavljuje polugodišnje izvještaje o provedbi zakona na svojim mrežnim stranicama.

(4) Ministarstvo trajno čuva podatke upisane u Registar i priloženu dokumentaciju.

II. PRIJAVA, DOSTAVA I OBRADA DOKUMENTACIJE O STANU

Prijava u Registar

Članak 4.

(1) U prijavi za registar stranka dostavlja popunjeni Obrazac za upis stana u Registar stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci te dokumentacija s kojom raspolaže.

(2) Popunjeni Obrazac i dokumentacija dostavlja se Ministarstvo.

(3) Obrazac i dokumentacija mogu se dostaviti osobno, poštom ili na mail adresu provedba.statileo@mpgi.hr.

(4) Dokumentacija se dostavlja u kopiji.

(5) U slučaju potrebe, stranke se mogu pozvati na predočenje izvornika dokumentacije.

Dostava podataka kojima raspolaže Agencije i jedinice lokalne samouprave

Članak 5.

(1) Nadležni upravni odjeli dužni su dostaviti nadležnom ministarstvu sve podatke kojima raspolažu o stanovima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na kojima postoji pretvorbeni teret zaštićenog najma po osnovi bivšeg stanarskog prava, a koji se nalaze na njihovu području (u daljnjem tekstu: popis stanova po jedinicama lokalne samouprave) do 15. svibnja 2024.

(2) Nadležni upravni odjeli jedinica lokalne samouprave na području kojih nema stanova iz stavka 1. ovoga članka ili koji ne raspolažu podacima iz stavka 1. ovoga članka dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti nadležno ministarstvo o toj činjenici.

(3) Agencija ustupa nadležnom ministarstvu do 15. svibnja 2024. bazu podataka o sklopljenim ugovorima između vlasnika i zaštićenih najmoprimaca o najmu stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.), stanovima koji su predmet tih ugovora, vlasnicima tih stanova, zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima, članovima njihovih obitelji i svim ostalim raspoloživim činjenicama, koju je ustrojila i kojom upravlja na temelju Pravilnika o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu.

Obrada dokumentacije i unos podataka
u Registar

Članak 6.

(1) Zaprimljenu dokumentaciju obrađuju službene osobe Ministarstva.

(2) U Registar se unose podaci koji proizlaze iz dokumentacije dostavljene od stranaka, podaci koji proizlaze iz dokumentacije dostavljene od Agencije ili od jedinica lokalne samouprave te podaci iz dokumentacije koju službena osoba sama pribavi.

(3) U slučaju da podaci dobiveni iz dokumentacije ne podudaraju, službena osoba odlučuje koje će podatke uzeti kao relevantne vodeći se načelom povjerenja u zemljišne knjige i načelom povjerenja u javne isprave.

Podaci o stanu koji se unose u Registar

Članak 7.

U Registar se unose sljedeći podaci o stanu:

1. Mjesto, ulicu i kućni broj stana

2. Površina stana

3. Broj soba

4. Kat u zgradi na kojem se stan nalazi

5. Katastarska čestica na kojoj se nalazi zgrada

6. Vlasnik stana, datum i način stjecanja vlasništva

7. Datum kad je stan dan na korištenje, odnosno kada je stečeno stanarsko pravo

8. Tržišna vrijednost stana (ako se primjenjuje 4. ili 5. programska mjera).

Podaci o zaštićenom najmoprimcu koji se unose u Registar

Članak 8.

U Registar se unose sljedeći podaci o zaštićenom najmoprimcu:

1. Ime i prezime

2. OIB

3. Datum i mjesto rođenja

4. Popis osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu s imenom, prezimenom, OIB-om i datumom rođenja, uz napomenu navode li se u aktu na temelju kojeg je stečen status zaštićenog najmoprimca ili su naknadno rođeni

5. Podaci o aktu (ugovoru, presudi, rješenju) na temelju kojeg je stečen status zaštićenog najmoprimca

6. Podaci o prebivalištu zaštićenog najmoprimca i članova njegova kućanstva u posljednje tri godine

7. Podaci o vlasništvu na nekretninama zaštićenog najmoprimca i njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog partnera

8. Podaci o vlasništvu zaštićenog najmoprimca i članova njegova kućanstva

9. Podaci o primanjima zaštićenog najmoprimca i članova njegova kućanstva.

Podaci o vlasniku stana koji se unose u Registar

Članak 9.

U Registar se unose sljedeći podaci o vlasniku stana:

1. Ime i prezime, odnosno naziv ako se radi o pravnoj osobi

2. OIB

3. Datum i mjesto rođenja

4. Prebivalište, odnosno sjedište vlasnika stana

5. Podatak je li stan u kojem vlasnik ima prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu te posebna zabilježba ako vlasnik nema u vlasništvu drugih useljivih nekretnina na području Republike Hrvatske.

Ažuriranje podataka u Registru

Članak 10.

(1) Stranke su obvezne u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene ažurirati podatke prethodno dostavljene radi upisa u Registar.

(2) Ažuriranje podataka u Registru obavlja službena osoba ovlaštena za unos podataka u Registar.

III. ROKOVI ZA PRIJAVU U REGISTAR

Rokovi upisa podataka u Registar

Članak 11.

(1) Nadležno ministarstvo objavljuje javni poziv za prijavu stanova u Registar u oglasnom dijelu »Narodnih novina«, na službenim mrežnim stranicama ministarstva i u najmanje dvama dnevnim novinama u roku od 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

(2) Rok za prijavu stana u Registar istječe 15. srpnja 2024.

(3) Stranke su dužne do isteka roka iz stavka 2. ovoga članka nadležnom ministarstvu dostaviti popunjeni Obrazac i raspoloživu dokumentaciju.

(4) U javnom pozivu moraju biti navedene pravne posljedice propuštanja roka prijave stana u Registar propisane člankom 13. ovoga Zakona.

Pravne posljedice propuštanja roka prijave stana u Registar

Članak 12.

(1) Pravne posljedice propuštanja roka prijave stana u Registar razlikuju se:

1. ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, ali je stan naveden u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave i/ili u bazi podataka Agencije

2. ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, a stan nije naveden ni u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave ni u bazi podataka Agencije

3. ako jedna stranka, odnosno ili vlasnik ili zaštićeni najmoprimac istog stana propusti rok za prijavu stana u Registar.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka nadležni upravni odjel, na zahtjev nadležnog ministarstva, bez odgode provjerava činjenice vezane uz status stana na licu mjesta i o utvrđenim činjenicama obavještava službenu osobu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako se utvrdi da u stanu stanuje zaštićeni najmoprimac, a stan je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, službena osoba bez odgode upozorava stranke na posljedice propuštanja roka te im određuje dopunski rok za podnošenje prijave najkasnije do 31. kolovoza 2024. Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku, primjenjuju se pravila propisana stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(4) Ako se propusti i dopunski rok iz stavka 3. ovoga članka, pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom po sili ovoga Zakona pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana. Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave. Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.

(5) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka te u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako i kada za to sazna, nadležno ministarstvo po službenoj dužnosti pokreće postupak radi donošenja rješenja kojim se utvrđuju činjenice i okolnosti mjerodavne za utvrđenje da su ispunjene pretpostavke za nastup zakonskih posljedica iz stavka 4. ovoga članka, uključujući činjenicu da se na takav stan ne primjenjuje Program mjera.

(6) U slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se pravila propisana stavcima 4. i 5. ovoga članka.

(7) U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, ako jedna stranka propusti rok za prijavu stana u Registar, u odnosu na tu stranku odgovarajuće se primjenjuju pravila o upozorenju te dopunskom roku iz stavka 3. ovoga članka. Ako stranka propusti prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku do 31. kolovoza 2024., u Registar se unose podaci i dokumentacija koju je dostavila druga stranka te se smatra da se stranka koja je propustila i dopunski rok odrekla prava na ispravke, dopune ili bilo kakve prigovore vezane uz podatke unesene u Registar, kao i prava na dostavu vlastite dokumentacije ili dokumentacije različite od one koju je dostavila druga stranka.

IV. SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR

Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar

Članak 13.

(1) Stranke se u Registar upisuju putem Obrasca koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom ispunjavanja obrasca stranke su obvezne popuniti polja koja su u Obrascu označena sa zvjezdicom (*).

(3) Iznimno, ne popunjavaju se polja u Obrascu označena s zvjezdicom (*) koja se odnose na podatke o drugoj stranci, a o kojima stranka koja ispunjava Obrazac nema saznanja.

(4) Popunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno, poštom ili na e-adresu provedba.statileo@mpgi.hr.

Dokumentacija koja se dostavlja uz obrazac

Članak 14.

Uz popunjeni obrazac stranke dostavljaju dokumentaciju s kojom raspolažu, a osobito:

1. Rješenje kojim je stečeno stanarsko pravo

2. Ugovor o zaštićenom najmu

3. Presudu koja zamjenjuje ugovor o zaštićenom najmu

4. Izvadak iz zemljišne knjige ili iz knjige položenih ugovora za stan

5. Posjedovni list za stan

6. Zapisnik o bodovanju stana

7. Izračun iznosa zaštićene najamnine

8. Potvrde o prebivalištu za sve članove kućanstva zaštićenog najmoprimca

9. Izjavu zaštićenog najmoprimca pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da on ni njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni partner nemaju u vlasništvu drugu useljivu nekretninu u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalazi stan (prilog ovog Pravilnika).

10. Izvatke iz zemljišnih knjiga ili iz knjiga položenih ugovora te posjedovne listove za nekretnine koje zaštićeni najmoprimac ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni partner imaju u svom vlasništvu

11. Dokumentaciju kojom se dokazuju ukupna primanja članova kućanstva zaštićenog najmoprimca u slučaju da smatra da će najamnina koju je on dužan plaćati od 1. siječnja 2025. (50 % tržišne najamnine) premašiti 25 % ukupnih prihoda članova domaćinstva

12. Ugovor o kupoprodaji stana, ugovor o darovanju stana, ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, rješenje o nasljeđivanje ili neki drugi dokumentaciju iz koje je vidljiv način stjecanja vlasništva nad stanom

13. Izvatke iz zemljišnih knjiga ili iz knjiga položenih ugovora te posjedovne listove za nekretnine koje zaštićeni najmoprimac ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni partner imaju u svom vlasništvu ako imaju u vlasništvu nekretnine, ali iste nisu useljive nekretnine u smislu Zakona.

V. REGISTARSKI BROJ STANA

Registarski broj

Članak 15.

(1) Nakon što službena osoba utvrdi da stan ispunjava sve preduvjete da bi bio upisan u Registar, Stan se upisuje u Registar i dodjeljuje mu se registarski broj.

(2) Registarski broj se dodjeljuje na način da se poštanskom broju grada sjedišta županije u kojoj se stan nalazi, ili Grada Zagreba ako se stan nalazi na području Grada Zagreba, dodaje brojčani iznos koji odgovara redoslijedu upisa stana u Registar.

(3) Prilikom upisa stana u Registar službene osobe dužne su voditi računa o redu prvenstva u rješavanju predmeta iz članka 44. Zakona.

(4) Neposredno po upisu stana u Registar službena osoba sastavlja potvrdu koja sadržava podatke o stalnom registarskom broju stana i dostavlja je strankama. Potvrda je javna isprava.

Privremeni registarski broj

Članak 16.

(1) U predmetima u kojima traju upravni ili sudski postupci koji mogu utjecati na pravni položaj stranaka (sporovi radi utvrđenja statusa zaštićenog najmoprimca, iseljenja, predaje u posjed, donošenja presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, postupci povrata oduzete imovine, sporovi oko vlasništva nad stanom i sl.) stanu se dodjeljuje privremeni registarski broj, a stalni registarski broj se dodjeljuje i potvrda iz stavka 4. ovoga članka se sastavlja i dostavlja strankama nakon što se donese pravomoćna sudska odluka te se podaci uneseni u Registar usklade s njezinom izrekom, osim ako iz sudske odluke ne proizlazi obveza brisanja stana iz Registra.

(2) O dodjeli privremenog registarskog broja službena osoba sastavlja potvrdu koja sadrži podatke o privremenom registarskom broju stana i dostavlja je strankama. Potvrda je javna isprava.

(3) U predmetima iz stavka 1. ovoga članka stranke imaju dodatni rok od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja ili sudske odluke da prijave stan u Registar i ostvare prava koja im po ovom Zakonu pripadaju.

VI. KORISNICI REGISTRA TE DODJELA I BRISANJE KORISNIČKIH RAČUNA

Dodjela i brisanje korisničkih računa

Članak 17.

(1) Osobe ovlaštene za unošenje i ažuriranje podataka u Registru su službene osobe određene odlukom ministra.

(2) Osobama iz stavka 1. ovog članka će pružatelj usluge održavanja Registra dodijeliti korisničko ime i lozinku pod kojom se prijavljuju u Registar na način da se omogući naknadna provjera svakog unosa i izmjene podataka.

(3) Nakon što izgubi status osobe iz stavka 1. ovog članka, korisniku će biti onemogućen pristup u dio Registra namijenjen za korisnike te će mu biti vidljivi samo javno objavljeni podaci.

VII. OBRADA, OSIGURANJE DOSTUPNOSTI, UPORABA, ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA IZ REGISTRA

Način korištenja podataka iz Registra

Članak 18.

(1) Podatci iz Registra mogu se koristiti:

1. izravnim uvidom u podatke Registra objavljene na mrežnim stranicama

2. preuzimanjem podataka iz Registra na zahtjev stranaka

3. ispisom izvatka iz Registra.

(2) Preuzimanje podataka iz Registra omogućeno je samo strankama i njihovim opunomoćenicima.

Dostupnost podataka iz Registra ovlaštenim osobama nadležnih državnih tijela

Članak 19.

(1) Ovlaštenim službenicima Ministarstva i Agencije dostupni su svi podatci koji se nalaze u Registru kada postupaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Podatci iz Registra dostupni su ovlaštenim osobama:

1. ministarstva nadležnog za pravosuđe

2. ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

3. ministarstva nadležnog za državnu imovinu

4. ministarstva nadležnoga za financije te Porezne uprave

5. Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

6. tijela sudbene vlasti

7. drugih državnih tijela sukladno odredbama posebnih zakona.

Obveza postupanja u skladu s propisima
koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Članak 20.

(1) Na uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka te propisi koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika ostvarile uvid u osobne podatke koji se nalaze u Registru ne smiju te podatke učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako je to propisano Zakonom ili uz privolu osobe o čijim se osobnim podatcima radi.

Javna objava statističkih podataka i podataka o stanovima

Članak 21.

(1) Od početka do završetka provedbe Programa mjera nadležno ministarstvo svakih šest mjeseci objavljuje na službenim mrežnim stranicama statističke podatke o stanju Registra, a osobito podatke o broju upisanih stanova po jedinicama lokalne samouprave na području kojih se nalaze, ukupnom broju osoba koje u njima stanuju, broju vlasnika odnosno zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara koji pripadaju ranjivim skupinama, broju riješenih i neriješenih predmeta, broju riješenih predmeta prema načinu rješavanja te drugim pitanjima od javnog interesa.

(2) Na službenim mrežnim stranicama nadležnog ministarstva bit će objavljeni podaci o svim stanovima unesenim u Registar tako da će biti naznačen registarski broj stana, jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj se stan nalazi, površina stana, inicijali stranaka, broj članova kućanstva zaštićenog najmoprimca, odabrane mjere te podaci o zaprimljenim podnescima i održanim sastancima.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/23-01/105

Urbroj: 531-01-24-63

Zagreb, 19. travnja 2024.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Branko Bačić, v. r.