Odluka o provedbi Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo

NN 50/2024 (29.4.2024.), Odluka o provedbi Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

850

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (SL L 287, 4. 11. 2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. travnja 2024. donijela

ODLUKU

O PROVEDBI ODLUKE BR. 1104/2011/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. LISTOPADA 2011. O PRAVILIMA ZA PRISTUP JAVNO REGULIRANOJ USLUZI KOJU PRUŽA GLOBALNI NAVIGACIJSKI SATELITSKI SUSTAV USPOSTAVLJEN U SKLOPU PROGRAMA GALILEO

I.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (SL L 287, 4. 11. 2011.).

II.

Određuje se Zavod za sigurnost informacijskih sustava (u daljnjem tekstu: Zavod) kao Nacionalno nadležno tijelo za javno regulirane usluge.

III.

Zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u Odboru za sigurnosnu akreditaciju (The Security Accreditation Board), koji djeluje pri Agenciji Europske unije za svemirski program (The European Union Agency for the Space Programme).

Ravnatelj Zavoda određuje predstavnike Zavoda u Odboru za sigurnosnu akreditaciju.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da izvijesti Europsku komisiju o imenovanju Zavoda Nacionalnim tijelom za javno regulirane usluge.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/175

Urbroj: 50301-29/23-24-2

Zagreb, 26. travnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.