Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 51/2024 (30.4.2024.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

874

Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145//21., 156/22., 37/23., 58/23., 134/23., 150/23., 25/24.), u članku 3. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je u sklopu prethodnog pregleda iz članka 6. stavka 3. ove Odluke osiguranika potrebno uputiti na provođenje određenih postupaka laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini, doktor specijalist medicine rada će ga uputiti uz naznaku da se radi o prethodnom pregledu.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Iza novog stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»Osiguraniku Zavoda koji je specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika ostvario mimo uvjeta i načina propisanih Zakonom, ovom Odlukom i drugim općim aktima Zavoda izvan mreže ugovornih subjekata medicine rada i koji sa Zavodom nisu sklopili ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika kao i protivno odredbama članka 3. stavaka 1., 3., 4. i 5. ove Odluke ne osigurava se takva zdravstvena zaštita na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Osiguranik Zavoda kojem je ugovorni subjekt Zavoda iz mreže ugovornih subjekata medicine rada, koji ima sa Zavodom sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, neopravdano naplatio zdravstvenu uslugu u okviru ugovorene specifične zdravstvene zaštite radnika ima pravo na povrat tih troškova u cijelosti ako se u postupku pri nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda pokrenutom na njegov zahtjev i prema ocjeni liječničkog povjerenstva Zavoda utvrdi da se radi o korištenju zdravstvene zaštite na koju u okviru prava na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i drugim općim aktima Zavoda.«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. Tablica 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme37,92
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji37,92
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija37,92
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada37,92
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/dizalicama i transporterima37,92
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom37,92
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima37,92
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima37,92
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive37,92
10MR010Pregled radnika izloženih manganu37,92
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju37,92
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu37,92
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju37,92
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu37,92
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora37,92
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)37,92
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)37,92
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru37,92
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu37,92
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin...)37,92
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)37,92
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima37,92
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima37,92
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati37,92
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu37,92
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama37,92
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav37,92
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu37,92
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima37,92
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima37,92
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima37,92
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci37,92
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku37,92
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala37,92
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima37,92
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi37,92
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature37,92
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima37,92
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu37,92
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)37,92
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)37,92
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima37,92
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima37,92
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena12,53
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima37,92
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu37,92
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza37,92
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima37,92
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari37,92
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari37,92
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari37,92
52MR052Pregled radnika pomoraca37,92
53MR053Pregled radnika ronioca37,92
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi37,92
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti22,75
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)30,34
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa13,49 (po radnom mjestu)
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti13,49
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo37,92
60MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika45,52
61MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti45,52
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika13,49
63MR092 *Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca50,57
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda79,24


* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.744,04 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme21,07
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji21,07
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija21,07
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada21,07
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/dizalicama i transporterima21,07
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom21,07
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima21,07
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima21,07
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive21,07
10MR010Pregled radnika izloženih manganu21,07
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju21,07
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu21,07
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju21,07
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu21,07
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora21,07
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)21,07
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)21,07
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru21,07
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu21,07
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin...)21,07
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)21,07
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima21,07
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima21,07
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati21,07
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu21,07
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama21,07
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav21,07
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu21,07
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima21,07
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima21,07
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima21,07
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci21,07
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku21,07
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala21,07
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima21,07
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi21,07
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature21,07
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima21,07
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu21,07
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)21,07
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)21,07
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima21,07
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima21,07
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena12,53
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima21,07
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu21,07
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza21,07
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima21,07
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari21,07
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari21,07
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari21,07
52MR052Pregled radnika pomoraca21,07
53MR053Pregled radnika ronioca21,07
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi21,07
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti21,07
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)30,34
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa13,49(po radnom mjestu)
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti13,49
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo37,92
60MR089Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika45,52
61MR090Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti45,52
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika13,49
63MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca50,57
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda79,24


* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.744,04 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

U stavku 4. riječi: »87.459,51 eura« zamjenjuju se riječima: »91.832,49 eura«.

U stavku 5. riječi: »87.459,51 eura« zamjenjuju se riječima: »91.832,49 eura«.

U stavku 6. riječi: »11.184,80 eura« zamjenjuju se riječima: »11.744,04 eura«.

Dosadašnji stavak 10. mijenja se i glasi:

»Troškove prethodnog pregleda iz stavka 9. ovoga članka, uključujući i troškove iz članka 3. stavka 5. ove Odluke, snosi poslodavac s time da je Zavod obvezan vratiti poslodavcu iznos utvrđen u stavku 9. ovoga članka u roku 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat uz predočenje odgovarajuće dokumentacije.«.

Članak 3.

»Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

1PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti14,34
2PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti18,54
3PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe14,34
4PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca50,57
5PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda79,24

* Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/82

Urbroj: 338-01-01-24-01

Zagreb, 25. travnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.