Pravilnik o sadržaju zahtjeva za registraciju PEPP-a

NN 51/2024 (30.4.2024.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za registraciju PEPP-a

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

875

Na temelju odredbe članka 8. stavka 10. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (»Narodne novine« broj 151/22, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. travnja 2024. godine donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA
REGISTRACIJU PEPP-a

Opća odredba

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se uređuje sadržaj zahtjeva za registraciju PEPP-a iz članka 8. Zakona.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (»Narodne novine« broj 151/22),

3. Uredba je Uredba (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.),

4. Zahtjev je zahtjev za registraciju PEPP-a.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu i Uredbi.

Sadržaj zahtjeva

Članak 3.

(1) Zahtjev za registraciju PEPP-a podnosi se na standardnom obrascu koji Hanfa objavljuje na svojim internetskim stranicama te mora sadržavati:

1. svu dokumentaciju i podatke propisane člankom 6. stavkom 2. Uredbe,

2. izjavu sljedećeg sadržaja:

»Potvrđujem/o da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.« i

3. dokaz o plaćenoj naknadi u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje vrsta i visina naknada Hanfe.

(2) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom, Zakonom i/ili Uredbom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su ti podaci potpuni, istiniti, točni i ažurni, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(3) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom, Zakonom i Uredbom, kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za registraciju PEPP-a.

(4) Ako Hanfa zahtijeva od podnositelja zahtjeva da dostavi informacije koje nedostaju u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe, razdoblje procjene zahtjeva se prekida od dana kada je Hanfa zatražila dodatne podatke do dana zaprimanja odgovora podnositelja zahtjeva.

(5) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za registraciju PEPP-a budu točni, istiniti i potpuni sve do dana donošenja rješenja o registraciji PEPP-a, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju s posebno naznačenim promjenama, u kojem slučaju rok iz članka 6. stavka 3. Uredbe počinje teći od datuma na koji je Hanfa primila ažurirane informacije.

(6) U slučaju obveznog obavješćivanja Hanfe o svim bitnim promjenama uvjeta za registraciju PEPP-a iz članka 6. stavka 6. Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika u vezi sa sadržajem zahtjeva.

Način podnošenja zahtjeva

Članak 4.

Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Stupanje na snagu

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva iz članka 8. Zakona prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a taj zahtjev na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije još uredan, podnositelj Zahtjeva će svoj zahtjev uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-3
Zagreb, 23. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.