Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

NN 51/2024 (30.4.2024.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

877

Na temelju članka 11. stavka 2., članka 21. stavka 4. i članka 31. stavka 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD TE STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

a) sadržaj poslovnog plana mirovinskog društva, dodatna dokumentacija i informacije koje se moraju priložiti uz zahtjev za izdavanje odnosno proširenje odobrenja za rad mirovinskog društva,

b) kriteriji ocjenjivanja radi bonitetne procjene stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u mirovinskim društvima, te opseg potrebnih podataka i popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

a) Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

b) Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23).

c) Mirovinsko društvo je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

d) Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog društva podnositelj dostavlja, pored dokumentacije propisane člankom 11. stavkom 1. Zakona, i sljedeće:

a) zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora, prema odredbama Zakona i na temelju Zakona donesenih podzakonskih akata,

b) shematski prikaz vlasničke strukture mirovinskog društva, uključujući prikaz udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima i popis s imenima svih pravnih i fizičkih osoba koje će imati udio u mirovinskom društvu s naznakom za svaku osobu:

1. za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište

2. broj dionica ili udjela koji su upisani ili koji će biti upisani

3. nominalna vrijednost dionica ili poslovnih udjela

4. iznos koji je uplaćen ili će biti uplaćen za dionice odnosno poslovne udjele

5. izjave osnivača da će se mirovinsko društvo pridržavati kapitalnih zahtjeva

c) popis osoba koje su s mirovinskim društvom, u smislu članka 2. stavka 1. točaka 16. do 18. Zakona, u odnosu uske povezanosti te opis načina povezanosti

d) podatke o visini udjela imatelja kvalificiranih udjela u mirovinskom društvu te dokumentaciju iz članka 6. do 8. ovoga Pravilnika

e) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve mirovinskog društva propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 58. Zakona te detaljan prikaz organizacijske strukture mirovinskog društva

f) podatke o kapitalu i dokaze o izvorima kapitala koji su mu na raspolaganju:

1. potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala mirovinskog društva

2. ako u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad temeljni kapital nije uplaćen u cijelosti, zahtjevu se prilaže plan uplate cijelog iznosa temeljnog kapitala, koji mora u cijelosti biti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad

3. popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora

4. kopije ugovora na temelju kojih se prikupljaju sredstva za temeljni kapital, s podacima o korištenju sredstava

g) projekcije financijskih pokazatelja za mirovinsko društvo, te za osnivače koji su pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

h) podatke o politikama primitaka iz članka 56. Zakona,

i) dokaz o plaćenoj naknadi.

(2) Dokazi iz stavka 1. točke e) ovog članka moraju sadržavati:

1. poslovni plan mirovinskog društva iz članka 11. stavka 1. točke 4. Zakona, koji mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima mirovinskog društva za sljedećih pet godina, uključujući:

a) prikaz i detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika te objašnjenje kako će mirovinsko društvo upravljati tim rizicima

b) opis strategije mirovinskog društva, uključujući i strateške ciljeve i prednosti te razloge osnivanja mirovinskog društva

c) opis investicijskih politika koje će biti uspostavljene u mirovinskom društvu

d) popis mirovinskih fondova kojima će Društvo upravljati u okviru svog poslovanja i opis njihovih temeljnih karakteristika

e) predviđenu visinu troškova osnivanja mirovinskog društva, organizacijskih troškova i troškova poslovanja te izvore financiranja ovih troškova

f) projekcije imovine, obveza i rezultata poslovanja za sljedećih pet godina

g) dokaz o osiguranim sredstvima za održavanje minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz članka 9. Zakona

h) opis planiranih mjera, strategija i politika upravljanja rizicima i provođenja revizije koje će biti uspostavljene u mirovinskom društvu

2. podatke o revizorima, ako su dostupni u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i

3. organizacijsku strukturu i strukturu unutarnjih kontrola koje obavezno sadrže:

a) osobne podatke o osobama kojima su dodijeljene funkcije unutarnjih kontrola, uključujući ime, prezime, OIB, kontakt adresu te funkciju koju će obnašati

b) opis resursa (posebno ljudskih i tehničkih) dodijeljenih različitim planiranim aktivnostima

c) opis mjera za utvrđivanje i sprečavanje ili upravljanje sukobima interesa u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad

d) planove za kontinuitet poslovanja, uključujući sustave i ljudske resurse (ključno osoblje)

e) upravljanje evidencijom, vođenje evidencije i politike o čuvanju podataka.

(3) Podaci o organizacijskoj strukturi iz stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju sadržavati shematski prikaz organizacije i sljedeće informacije i dokumente:

1. opis međusobnih odnosa između različitih funkcija ili organizacijskih dijelova mirovinskoga društva i

2. informacije o sustavu unutarnjih kontrola koje moraju sadržavati sljedeće:

a) prikaz i detaljan opis unutarnje organizacije (uključujući namijenjena financijska sredstva i ljudske resurse), funkcije praćenja usklađenosti, funkcije upravljanja rizicima i funkcije interne revizije, s opisom financijskih i ljudskih resursa i objašnjenjem kako mirovinsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve,

b) opis sustava praćenja usklađenosti, interne revizije i upravljanja rizicima, njihove interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i nadzornom odboru.

(4) Projekcije imovine, obveze i rezultata poslovanja moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. projekcije financijskih izvještaja najmanje za prvih pet poslovnih godina uključujući:

a) projekcije bilance

b) projekcije računa dobiti i gubitka i

c) projekcije izvještaja o novčanim tokovima

2. pretpostavke za projekcije i objašnjenje iznosa iz točke 1. ovoga stavka, kao i objašnjenja brojčanih podataka

3. projekciju izračuna kapitalnih zahtjeva i projekciju stope solventnosti za prvu godinu

4. podatke o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada mirovinskog društva te namjeni sredstava

5. ako postoji, kreditni rejting osnivača odnosno, ako je primjenjivo, mirovinskog društva, i grupe čiji bi član mirovinsko društvo trebalo postati.

(5) U dijelu u kojem se ne preklapa s dokumentacijom iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva je dužan priložiti i dokumentaciju propisanu člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog društva podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev prilaže i financijske izvještaje toga društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ako društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava društva dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za proširenje odobrenja za rad

Članak 5.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) izmijenjeni, odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen, ako je društvo osnovano u obliku dioničkog društva, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako je društvo osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) kada je to primjenjivo, izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih uz organizacijske zahtjeve prema propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

c) kada je to primjenjivo, dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala prema propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

d) izmijenjeni poslovni plan mirovinskog društva,

e) kada je primjenjivo, zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave kako bi se ispunio uvjet o potrebnom broju članova uprave iz članka 30. stavka 2. Zakona,

f) dokaz o plaćenoj naknadi.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu

Članak 6.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu dužna je priložiti::

a) za stranu pravnu osobu, izvadak iz odgovarajućeg registra (ne stariji od 3 mjeseca),

b) podatke o tome je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, te podatke o tome je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 19. stavka 1. točke 8. Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma,

c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

d) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije prilažu se revidirani financijski izvještaji,

e) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava,

g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

h) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju i namjeravanom stjecatelju,

i) ispunjeni Upitnik iz priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela,

j) popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 31. stavka 1. točke 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, ili se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva),

k) potvrdu o plaćanju naknade.

(2) Kada je namjeravani stjecatelj fizička osoba, uz zahtjev se prilaže:

a) preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina preslika osobne iskaznice ili putne isprave ,

b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta odnosno trajnog boravišta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te popis pravnih osoba u kojima ima i u kojima je imao dionice odnosno poslovne udjele,

c) uvjerenje da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

d) podatke kao pod stavkom 1. točkom b) ovoga članka,

e) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava,

g) ispunjeni Upitnik iz priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela,

h) popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 31. stavka 1. točke 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, ili se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva),

i) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju i namjeravanom stjecatelju,

j) potvrdu o plaćanju naknade.

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i h) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(4) Podatkom iz stavka 1. točke b) i stavka 2. točke d) ovoga članka, smatrat će se podatak iz kaznene ili prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od tri mjeseca, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od mjesec dana.

Članak 7.

Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 6. stavka 1. točaka d) i e) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Članak 8.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Hanfa može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Dostava zahtjeva i dokumentacije elektroničkim putem

Članak 8a.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz ovoga Pravilnika podnositelji mogu dostaviti Hanfi na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je podnositelj dostavio dokumentaciju iz ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. (osmoga) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 52/14, 39/17).

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-5
Zagreb, 23. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

UPITNIK
ZA NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U MIROVINSKOM DRUŠTVU

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela fizička osoba, a za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela pravnu osobu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu (namjeravani stjecatelj). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. OSOBNI PODACI NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA:

Ime i prezime/naziv:

Datum, mjesto i država rođenja (ako je primjenjivo):

Adresa prebivališta/boravišta/sjedišta (država, grad, ulica):

OIB (ako je primjenjivo):

Državljanstvo (ako je primjenjivo):

Ime i prezime oca i majke (ako je primjenjivo):

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE (ako je primjenjivo):

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

2. OSNOVNI PODACI O MIROVINSKOM DRUŠTVU U KOJEM NAMJERAVANI STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

Naziv mirovinskog društva:

Adresa sjedišta mirovinskog društva:

Način stjecanja kvalificiranog udjela:

Ukupni nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima mirovinskog društva koji namjeravani stjecatelj namjerava steći:

Nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima mirovinskog društva kojima namjeravani stjecatelj raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva:

3. PITANJA VEZANA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI I FINANCIJSKOG STANJA NAMJERAVANOG STJECATELJA

Pitanja iz ovoga Upitnika odnose se na činjenice koje obuhvaćaju kako teritorij Republike Hrvatske tako i druge države članice i treće države. Točan odgovor na pitanje potrebno je zaokružiti te po potrebi navesti dodatne pojedinosti koje se odnose na odgovor.

1. Je li mirovinsko društvo u kojem namjeravani stjecatelja namjerava steći kvalificirani udio obaviješteno o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela?

DA

NE

Ako je odgovor NE, pojasnite.

2. Je li za stjecanje predmetnog kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu potrebno odobrenje drugog nadležnog tijela?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite podatke o nazivu nadležnog tijela te pojedinosti o tijeku postupka pred tim tijelom.

3. Je li namjeravani stjecatelj u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje, društva za reosiguranje, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije, društva za upravljanje UCITS fondovima ili društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite osnovne podatke o društvu kojemu je oduzeto odobrenje za rad, razloge za oduzimanje odobrenja za rad i naziv tijela koje je donijelo odluku o oduzimanju odobrenja za rad.

4. Je li namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o oduzetom odobrenju, razlozima oduzimanja odobrenja te tijelu koje je oduzelo odobrenje.

5. Je li namjeravani stjecatelj obavljao određene poslove prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država bez potrebnog odobrenja?

DA

NE

Ako je odgovor DA, pojasnite.

6. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva ikada bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili im je povučeno ovlaštenje za zastupanje?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite razloge koji su doveli do otpuštanja/smjene/povlačenja.

7. Je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ovršni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe ili postupak stečaja potrošača?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o tijelu pred kojim se vodi ili je vođen postupak, pojedinosti o tijeku postupka, pojedinosti o odluci tijela.

8. Je li se protiv namjeravanog stjecatelja provodi istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak i je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela po službenoj dužnosti?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

9. Je li protiv namjeravanog stjecatelja u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

10. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva bili na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, sanacijski postupak, izrečene reorganizacije mjere, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti:

11. Je li namjeravani stjecatelj imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjeluje li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavlja:

12. Je li Hanfa, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo namjeravanom stjecatelju izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u financijskom sektoru?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

13. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem su obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju je obavljana:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

14. Je li namjeravanom stjecatelju fizičkoj osobi ili odgovornim osobama namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobama koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

15. Je li od strane Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

16. Obavlja li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova mirovinskog društva dužnost u državnoj službi, odnosno dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi?

DA

NE

17. Nalazi li se namjeravani stjecatelj na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasniti gdje je evidentiran, kada i zašto?

18. Je li namjeravani stjecatelj u sukobu interesa u odnosu na mirovinsko društvo u kojem namjerava steći kvalificirani udio, njegove dioničare/imatelje poslovnih udjela, članove uprave, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija ili više rukovodstvo?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasniti:

19. Smatra li namjeravani stjecatelj da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu njegove primjerenosti i financijskog stanja (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navesti koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuje, u slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u ciljanom mirovinskom društvu Hanfu neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno o prestanku uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela mirovinskog društva.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 19. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika!

Ime i prezime namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe upisuje se ime i prezime svih odgovornih osoba i njihove funkcije u toj osobi):

__________________________________________________

Vlastoručni potpis namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe potpisuju se sve odgovorne osobe):

__________________________________________________

Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika:

PRILOG 2.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA SE VODI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(za strane državljane)

(Podaci dani u ovoj Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ___________________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a ___________ (datum rođenja) s prebivalištem u ___________________________________, __________________ državljanin, broj putovnice __________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 31. stavka 1. točke 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela iz članka 31. stavka 1. točke 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te izrečenim kaznenopravni sankcijama:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika!

Mjesto i datumPotpis