Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih informacija potrebnih za provedbu nadzora nad pružateljima PEPP-a

NN 51/2024 (30.4.2024.), Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih informacija potrebnih za provedbu nadzora nad pružateljima PEPP-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

878

Na temelju odredbe članka 7. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (»Narodne novine« broj 151/22, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. travnja 2024. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH INFORMACIJA POTREBNIH ZA PROVEDBU NADZORA NAD PRUŽATELJIMA PEPP-a

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj te način i rokovi dostave dodatnih informacija koje su pružatelji PEPP-a sukladno odredbama članka 40. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) obvezni dostavljati Hanfi za provedbu aktivnosti u okviru postupka nadzornog pregleda.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

b. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (»Narodne novine« broj 151/22),

c. Uredba je Uredba (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.),

d. Provedbena uredba je Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/897 оd 4. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata nadzornog izvješćivanja nadležnih tijela te suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela i s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 197/7, 4. 6. 2021.),

e. Delegirana uredba (EU) 2021/896 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/896 оd 24. veljače 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih informacija za potrebe konvergencije nadzornog izvješćivanja (SL L 197/5, 4. 6. 2021.),

f. Smjernice su Smjernice o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) EIOPA-21/260 od 31. ožujka 2021.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu i Uredbi.

Sadržaj i oblik dodatnih informacija

Članak 3.

(1) Dodatne informacije iz članka 1. ovog Pravilnika čine informacije iz članka 1. Delegirane uredbe (EU) 2021/896.

(2) Dodatne informacije iz stavka 1. ovog članka pružatelji PEPP-a dužni su dostavljati Hanfi u formi sljedećih izvještaja:

– Kvantitativni nadzorni izvještaj

– Nadzorno izvješće o PEPP-u.

(3) Kvantitativni izvještaj iz stavka 2. alineje 1. ovog članka dostavlja se u skladu s pravilima Provedbene uredbe koristeći predloške koji su sastavni dio Provedbene uredbe.

(4) Nadzorno izvješće o PEPP-u iz stavka 2. alineje 2. ovog članka dostavlja se u skladu s pravilima Smjernica.

Rokovi i način dostave

Članak 4.

(1) Pružatelji PEPP-a dužni su izvještaj iz članka 3. stavka 2. alineje 1. ovog Pravilnika sastavljati za razdoblje svake poslovne godine pružatelja PEPP-a te isti dostavljati Hanfi najkasnije u roku od 16 tjedana od kraja svake poslovne godine pružatelja PEPP-a.

(2) Prvi izvještaj iz članka 3. stavka 2. alineje 2. ovog Pravilnika pružatelji PEPP-a dužni su sastaviti i dostaviti Hanfi do kraja poslovne godine u kojoj je izvršena registracija PEPP-a. Svako sljedeće izvješće pružatelj PEPP-a dužan je sastaviti za razdoblje od 3 poslovne godine i dostaviti Hanfi najkasnije u roku od 18 tjedana nakon kraja svake treće poslovne godine pružatelja PEPP-a.

(3) Pružatelj PEPP-a dužan je dostaviti izvještaj iz članka 3. stavka 2. alineje 2. ovog Pravilnika i kada dođe do značajnih promjena u poslovanju PEPP-a ili bilo kakvih izmjena PEPP-a, i to u roku od mjesec dana od dana kada je nastupila značajna promjena u poslovanju odnosno od kada je nastupila izmjena PEPP-a.

Članak 5.

(1) Pružatelj PEPP-a dužan je dostaviti Hanfi dodatne informacije iz članka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, potpisane naprednim elektroničkim potpisom sukladno tehničkim uputama Hanfe.

(2) Smatra se da je Pružatelj PEPP-a dostavio dodatne informacije iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada su iste prihvaćene na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, pružatelj PEPP-a dužan je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Pružatelj PEPP-a dužan je dostaviti informacije na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dodatnih informacija iz članka 1. ovoga Pravilnika, pružatelj PEPP-a dužan je dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem pružatelja PEPP-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od pružatelja PEPP-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-1
Zagreb, 23. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.