Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 51/2024 (30.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

880

Na temelju članka 41. stavka 8., članka 42. stavka 11., članka 45. stavka 10. i članka 50. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 52/14, 41/17, 51/18, 112/19) u članku 1. točki 3. iza riječi »program,« dodaju se riječi: »kao i opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje na mandat kraći od zahtijevanog,«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23)«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. dodaje se nova točka a) koja glasi:

»a) sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij i sveučilišni specijalistički studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova,«.

Dosadašnje točke a) i b) postaju točke b) i c).

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) i c) ovoga članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 119/22) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 123/23), u skladu s člankom 15. Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki b) iza brojki: »137/09,« dodaju se brojke: »125/11,«, brojke: »144/12« i riječ: »i« brišu se te se iza brojki: »68/13« dodaju zarez i brojke: »110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23«.

U točki c) iza brojki: »125/11« dodaje se zarez i briše se riječ: »i« te se iza brojki: »144/12« dodaju zarez i brojke: »56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22 i 114/23«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. točki 4. riječ: »razini« briše se te se riječ: »znanja« zamjenjuje riječju: »znanju«.

U točki 8. riječ: »osiguravateljna« zamjenjuje se riječju: »osiguravateljska«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama zakona koji uređuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj,«.

U točki c) iza riječi: »Hrvatskoj,« dodaju se riječi: »kada je primjenjivo,«

Točka g) mijenja se i glasi:

»g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama zakona koji uređuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),«.

U točki k) iza riječi: »bilježnika,« dodaju se riječi: »ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,«.

U točki m) riječi: »administrativnoj pristojbi i« brišu se.

Točka n) mijenja se i glasi:

»n) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 39. Zakona suradnici kandidata za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo, koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 42. stavka 1. točke 8. i stavka 3. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Obrazac broj 2) s potpisom kandidata za člana uprave mirovinskog društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva)«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi:

»Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata i programa kandidata za člana uprave mirovinskog društva te opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave na mandat kraći od zahtijevanog«.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »programa« dodaju se riječi: »te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva na mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave mirovinskog društva, iako je zadovoljio sve nužne uvjete iz Zakona i ovog Pravilnika, na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima mirovinskog društva, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv mirovinskog društva izrečene nadzorne mjere po kojima mirovinsko društvo još nije u cijelosti postupilo i rokovi u kojima je mirovinsko društvo iste dužno otkloniti još nisu istekli

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu, a mirovinsko društvo ima poteškoća s održavanjem adekvatnosti kapitala

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje mirovinskog društva, a odnose se na upravljačke strukture mirovinskog društva, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje mirovinskog društva u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještavanju Hanfe od strane mirovinskog društva

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova mirovinskog društva, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako u odnosu na kandidata ili mirovinsko društvo postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja na mandat kraći od zahtijevanog.«

Članak 8.

U članku 11. stavku 3. riječi: »servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 9.

U članku 12. ispred riječi: »Pored« oznaka stavka (1) briše se.

Članak 10.

U PRILOGU I. uz Pravilnik »Obrazac broj 1 UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG DRUŠTVA« iza pitanja 11. dodaje se pitanje 12. koje glasi:

»12. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje djelatnost upravljanja fondovima, bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:«.

U PRILOGU I. uz Pravilnik dodaje se novi Obrazac broj 2 koji čini Prilog I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-9
Zagreb, 23. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac broj 2

IZJAVA
KANDIDATA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI SURADNIKA DEFINIRANIH ČLANKOM 3. TOČKOM 39. ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 42. STAVKA 1. TOČKE 8. I STAVKA 3. ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ____________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _______ (datum rođenja) s prebivalištem u _________, ________ (državljanstvo), _________ (OIB/broj putovnice), prema svojem najboljem saznanju, pri čemu sam uložio/la sve razumne napore kako bih isto utvrdio/la, izjavljujem da moji suradnici:

1. (ime i prezime suradnika, OIB/broj putovnice, rođeno prezime, državljanstvo, datum rođenja, mjesto i država rođenja, prebivalište) __________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela iz članka 42. stavka 1. točke 8. i stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Napomene:

Ako je neki od suradnika pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela iz članka 42. stavka 1. točke 8. i stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama:

__________________________________________________

__________________________________________________

(Potpis na ovoj izjavi mora ovjeriti javni bilježnik)

Mjesto i datum

Potpis kandidata