Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

NN 51/2024 (30.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

882

Na temelju članka 31. stavka 8., članka 34. stavka 11. i članka 39. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 125/23), Hrvat­ska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 52/14, 39/17, 112/19) u članku 1. točki 2. iza riječi »program,« dodaju se riječi: »kao i opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje na mandat kraći od zahtijevanog,«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/2023).«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. dodaje se nova točka a) koja glasi:

»a) sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij i sveučilišni specijalistički studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova,«.

Dosadašnje točke a) i b) postaju točke b) i c).

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) i c) ovoga članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 119/22) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 123/23), u skladu s člankom 15. Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki b) iza brojki: »137/09,« dodaju se brojke: »125/11,«, brojke: »144/12« i riječ: »i« brišu se te se iza brojki: »68/13« dodaju zarez i brojke: »110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23«.

U točki c) iza brojki: »125/11« dodaje se zarez i briše se riječ: »i« te se iza brojki: »144/12« dodaju zarez i brojke: »56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22 i 114/23«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. točki 4. riječ: razini« briše se te se riječ: »znanja« zamjenjuje riječju: »znanju«.

U točki 8. riječ: »osiguravateljna« zamjenjuje se riječju: »osiguravateljska«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama zakona koji uređuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj,«.

U točki f) brojka: »38« zamjenjuje se brojkom: »31«.

Točka g) mijenja se i glasi:

»g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama zakona koji uređuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),«.

U točki k) iza riječi: »bilježnika,« dodaju se riječi: »ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,«.

U točki m) riječi: »administrativnoj pristojbi i« brišu se.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. alineji 13. iza riječi: »osobe,« dodaju se riječi: »kada je primjenjivo,«

Članak 8.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi:

»Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata i programa kandidata za člana uprave mirovinskog društva te opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave na mandat kraći od zahtijevanog«.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »programa« dodaju se riječi: »te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva na mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave mirovinskog društva, iako je zadovoljio sve nužne uvjete iz Zakona i ovog Pravilnika, na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima mirovinskog društva, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv mirovinskog društva izrečene nadzorne mjere po kojima mirovinsko društvo još nije u cijelosti postupilo i rokovi u kojima je mirovinsko društvo dužno postupiti još nisu istekli

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu, a mirovinsko društvo ima poteškoća s održavanjem adekvatnosti kapitala

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje mirovinskog društva, a odnose se na upravljačke strukture mirovinskog društva, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje mirovinskog društva u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještavanju Hanfe od strane mirovinskog društva

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom mirovinskom društvu a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova mirovinskog društva, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako u odnosu na kandidata ili mirovinsko društvo postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja na mandat kraći od zahtijevanog.«

Članak 9.

U članku 11. stavku 3. riječi: »servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 10.

U članku 12. oznaka stavka (1) briše se.

Članak 11.

U članku 15. brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »2«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane na temelju odredaba zakona koji uređuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj,«.

Točke h) i i) brišu se.

Dosadašnje točke j), k) i l) postaju h), i) i j).

U točki j) koja postaje točka h) iz riječi: »potpisom,« dodaju se riječi: »ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,«.

U točki k) koja postaje točka i) riječi: »administrativnoj pristojbi i« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako mirovinsko društvo podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva na temelju članka 41. stavaka 1. i 2. a u vezi s člankom 40. stavkom 4. Zakona (imenovanje nezavisnog stručnjaka u nadzorni odbor na temelju javnog poziva, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za mirovinski sustav), dužno je, pored dokumentacije iz ovoga članka stavaka 1. i 2., uz zahtjev priložiti i:

a) dokaz o objavi javnog poziva i odluku o izboru kandidata kao dokumentaciju kojom dokazuje da je proveden javni poziv iz članka 40. stavka 4. Zakona

b) izjavu da je imenovana osoba nezavisna u odnosu na mirovinsko društvo i u odnosu na povezane osobe mirovinskog društva u smislu članka 2. stavka 1. točke 28. Zakona

c) suglasnost ministra nadležnog za mirovinski sustav na imenovanje nezavisnog stručnjaka za člana nadzornog odbora mirovinskog društva.«.

Članak 13.

U članku 16a. stavku 1. riječi: »servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 14.

U PRILOGU I. uz Pravilnik »Obrazac broj 1 UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE/NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA« iza pitanja 11. dodaje se pitanje 12. koje glasi:

»12. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje djelatnost upravljanja fondovima, bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:«

te se iza riječi: »(čl. 37. Zakona).« dodaju riječi:

»Potpisnik ovog Upitnika koji je kandidat za člana nadzornog odbora izjavljuje da ispunjava sve uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora mirovinskog društva.«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-8
Zagreb, 23. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.