Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

888

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 157/23. i 26/24.) u članku 62. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora do 1. veljače 2025. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja:

– prijavu o prodaji minimalno 50 litara ekstra djevičanskog i/ili djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2. ovoga Pravilnika

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi Jedinstveni zahtjev, na način da je razvidno da je račun izdan za prodano ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, što ujedno služi kao potvrda o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/45
Urbroj: 525-07/286-24-12
Zagreb, 18. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.