Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

911

Na temelju članka 123. stavka 3., članka 127. stavka 4., članka 130. stavka 3. i članka 134. stavka 9. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU TEMELJEM DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA, REGISTRU ČLANOVA TE OBUSTAVI UPLATA I ISPLATA IZ DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu na temelju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 2/2020) u članku 1. alineji 1. iza riječi: »mirovinu« dodaju se zarez i riječi: »uvjeti za prijevremenu isplatu mirovine«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023),«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član fonda može redovno ostvariti pravo na mirovinu najranije s navršenih 55 godina života, podnošenjem pisanog zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu mirovinskom društvu nakon primitka propisanih informacija i informativnog izračuna iz stavka 6. ovog Pravilnika. Iznimno, članovi koji su zaključili ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina, kao i jednokratnu isplatu ako je na osobnom računu nakon ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 1.327,23 eura, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o članstvu u fondu.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu i ranije odnosno prije navršenih 55 godina života, a član koji je sklopio ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. može ostvariti pravo na mirovinu i prije navršenih 50 godina života, u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti člana odnosno zbog opće nesposobnosti člana za rad.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ: »sedam« zamjenjuje se riječima: »pet radnih«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iskaza namjere ostvarivanja prava na mirovinu,«.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ako član u roku od tri mjeseca od Obračunskog dana ne dostavi potpisani ugovor o uvjetima isplate mirovine putem mirovinskog društva, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora s mirovinskim društvom i od zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu, što ne ograničava člana da podnese novi zahtjev.«

Dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 10., 11., 12., 13. i 14.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. iza riječi: »zaprimljena« dodaju se zarez i riječi: »izuzev državnih poticajnih sredstava«.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 12. broj: »9« zamjenjuje se brojem: »11«.

Dosadašnji stavak 12. koji postaje stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Kada član fonda ostvaruje pravo na jednokratnu isplatu dijela mirovine putem mirovinskog društva na temelju članka 127. stavka 1. Zakona, mirovinsko društvo će o takvoj isplati pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti mirovinsko osiguravajuće društvo odmah po izvršenoj isplati zatraženog iznosa, a kako ne bi došlo do dvostruke jednokratne isplate u smislu članka 127. Zakona i članka 115. stavka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18, 115/18 i 156/23).«

Članak 4.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Prijevremena isplata mirovine u slučaju gubitka radne sposobnosti ili uslijed opće nesposobnosti za rad člana fonda

Članak 3.a

(1) Član mirovinskog fonda kod kojeg tijekom trajanja članstva nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ili opća nesposobnost za rad može zatražiti prijevremenu isplatu sredstava na osobnom računu, u skladu sa člankom 123. stavkom 3. Zakona.

(2) Prijevremena isplata može biti jednokratna ili privremena (periodična), a odobrava se na temelju rješenja nadležnog tijela kojim je utvrđen potpuni gubitak, odnosno opća nesposobnost za rad.

(3) Nastupanje potpunog gubitka radne sposobnosti odnosno opće nesposobnosti za rad dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se odlučuje o pravu iz mirovinskoga osiguranja.

(4) Pravo na jednokratnu isplatu mirovine u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti ili uslijed utvrđene opće nesposobnosti za rad ostvaruje i član mirovinskog fonda kod kojeg su nastupili uvjeti za ostvarenje prava na mirovinu, odnosno član koji ima više od 50 i/ili 55 godina života.«

Članak 5.

Iza članka 3.a dodaje se članak 3.b s naslovom iznad njega koji glasi:

»Ostvarivanje prava na mirovinu u slučaju smrti člana fonda odnosno korisnika mirovine

Članak 3.b

(1) Ugovor o članstvu i ugovor o uvjetima isplate mirovine putem mirovinskog društva prestaje smrću člana fonda.

(2) Nasljednici imaju pravo na isplatu sredstava na osobnom računu pod uvjetima utvrđenim člankom 105. Zakona te ugovorom zaključenim između člana fonda i mirovinskog društva, u skladu sa zakonom koji uređuje pravo nasljeđivanja.

(3) Odmah po saznanju činjenice smrti člana fonda odnosno korisnika mirovine, mirovinsko društvo zatvara osobni račun i nasljedniku preminulog člana isplaćuje sredstva na osobnom računu u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva iz članka 2. točka 7. ovog Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-10
Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.