Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

912

Na temelju članka 73. stavak 2., 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 104/17, 146/22) u članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti i prezentirati objavu primitaka iz članka 62. stavaka 16. i 17. Zakona u Bilješkama uz godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka, strukturiranu na način i u obliku tablice iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 3.

Iza PRILOGA 3. »IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA« dodaje se PRILOG 4. »IZVJEŠTAJ O FIKSNIM I VARIJABILNIM PRIMICIMA«, a koji čini PRILOG 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-24-11

Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

»PRILOG 4. IZVJEŠTAJ O FIKSNIM I VARIJABILNIM PRIMICIMA

 
Fiksni primiciVarijabilni primiciBroj
korisnika
UKUPNO
UkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naraviUkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naravi
Viši rukovoditelji
Osobe koje preuzimaju rizik
Ključne funkcije

Radnicima mirovinskog društva iz

članka 62. stavka 6. točke 4. Zakona

Radnicima trećih osoba iz članka 62. stavka 6. točke 5. Zakona
UKUPNO

«