Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

913

Na temelju odredbi članka 64. stavka 2., 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 104/17, 118/21, 146/22) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23, dalje u tekstu: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.«

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti i prezentirati objavu primitaka iz članka 56. stavaka 11. i 12. Zakona u Bilješkama uz godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka, strukturiranu na način i u obliku tablice iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Mirovinsko društvo koje upravlja samo obveznim mirovinskim fondom dužno je strukturirati bilješku na način kako propisuje točka a) iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a u slučaju da upravlja i dobrovoljnim mirovinskim fondom dužno je strukturirati bilješku na način kako propisuje točka b) Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječi: »unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 4.

Iza PRILOGA 3. »IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA« dodaje se PRILOG 4. »IZVJEŠTAJ O FIKSNIM I VARIJABILNIM PRIMICIMA«, a koji čini PRILOG 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-24-12

Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik
Upravnog Vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

»PRILOG 4. IZVJEŠTAJ O FIKSNIM I VARIJABILNIM PRIMICIMA

a) Mirovinsko društvo koje upravlja samo obveznim mirovinskim fondom

 
Fiksni primiciVarijabilni primiciBroj
korisnika
UKUPNO
UkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naraviUkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naravi
Članovi uprave
Članovi nadzornog odbora
Prokuristi
Radnici čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda
UKUPNO

b) Mirovinsko društvo koje upravlja obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondom

 
Fiksni primiciVarijabilni primiciBroj
korisnika
UKUPNO
UkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naraviUkupnoBroj
korisnika
U novcuBroj
korisnika
U naravi
Članovi uprave/viši rukovoditelji
Članovi nadzornog odbora*
Prokuristi
Ključne funkcije
Radnici čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda/ Osobe koje preuzimaju rizik
Radnicima trećih osoba iz članka 62. stavka 6. točke 5. Zakona
UKUPNO

* Osim člana nadzornog odbora koji je radnik mirovinskog društva

«