Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

914

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18., 58/20. i 156/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 60/14, 39/17, 146/22) mijenja se naziv Pravilnika te novi naziv glasi: »Pravilnik o regulatornom kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Obveznik održavanja regulatornog kapitala je mirovinsko društvo koje obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 7. stavka 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 93/2015, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23, dalje: Zakon).«

Članak 3.

U članku 3. alineji 2. riječ: »djelatnost« zamjenjuje se riječju: »djelatnosti«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. uvodni dio stavka mijenja se i glasi:

»(1) Stavke koje se uključuju u regulatorni kapital mirovinskog društva su:«

Točka e) mijenja se i glasi:

»e) rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz točke a) ovog stavka te dodatne uplate dioničara mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva).«

Članak 5.

U članku 6. točki e) ispred riječi: »imovina« dodaje se riječ: »financijska«.

U točki h) riječi: »raspoložive za prodaju« zamjenjuju se riječima: »po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječi: »zadnji dan poslovne godine« zamjenjuju se riječima: »dan 31. prosinca«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika, zajedno s mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na dan 31. prosinca, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.«

Članak 8.

U PRILOGU 1 uz Pravilnik »UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA MIROVINSKOG DRUŠTVA« u odjeljku II. točki 1. riječi: »čine regulatornog kapital« zamjenjuje se riječima: »čine regulatorni kapital«.

U podtočki 1.1. briše se riječ: »regulatorni«.

Podtočka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. Rezerve kapitala: upisati uplaćeni iznos koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne) koje čine temeljni kapital mirovinskog društva. Rezerve kapitala obuhvaćaju i dodatne uplate dioničara ili članova mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva (članak 222. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima).«

U točki 2. broj: »2.10« zamjenjuje se brojem: »2.9«.

Podtočka 2.8. mijenja se i glasi:

»2.8. Nerealizirani gubitak financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: (članak 6. točka h) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom nerealizirane gubitke s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.«

U podtočki 2.9. slovo: »i)« zamjenjuje se slovom: »h)«.

U podtočki II. riječi: »ovisi koji je iznos veći« zamjenjuju se riječima: »ovisno o kapitalnom zahtjevu koji se primjenjuje«.

Podtočka 3.3. mijenja se i glasi:

»3.3. Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. Zakona i novac na računima kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite kod kreditnih institucija i novac na računima kod kreditnih institucija iz članka 26. stavka 1. točke 2. Zakona. Sredstva jamstvenog pologa iz članka 112. Zakona ne ulaze u izračun regulatornog kapitala.«

Podtočka III. mijenja se i glasi:

»III. Iznos viška/manjka financijske imovine za potrebe održavanja regulatornog kapitala sukladno članku 26. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između financijske imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 26. stavak 3. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B., ovisno o kapitalnom zahtjevu koji se primjenjuje.«

U podtočki 4.3. briše se riječ: »regulatornog«.

Članak 9.

U PRILOGU 2 uz Pravilnik »IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA«, u retku 1.4. u koloni 2. briše se riječ: »regulatornog«.

U retku 2.8. u koloni 2. riječi: »raspoložive za prodaju« zamjenjuju se riječima: »po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

U retku I. u kolonu 3. dodaje se formula: »= 1.7. + 2.10.«

U retku 3.3. kolona 2. mijenja se i glasi:

»Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. Zakona i novac na računima kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. Zakona«

U retku IV. u koloni 1. broj: »IV.« zamjenjuje se brojem: »III.«

U dosadašnjem retku IV. koji postaje redak III. kolona 2. mijenja se i glasi:

»Iznos viška/manjka financijske imovine za potrebe održavanja regulatornog kapitala sukladno članku 26. stavak 3. Zakona«.

U retku 4.3. koloni 2. briše se riječ: »regulatornog«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-13
Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.