Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

915

Na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120., članka 123. stavka 2., članka 141. stavka 2. točke f), članka 141. stavka 8. i članka 143. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018, 58/2020 i 156/2023) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBI, INFORMATIVNOM PROSPEKTU I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 2/20, 80/20) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018, 58/2020 i 156/2023).«

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. za ulaganja iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 19. Zakona koja su vrednovana metodom procjene, naziv izdavatelja / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu, identifikacijske oznake vrijednosnih papira kada je primjenjivo, trenutno procijenjene vrijednosti, te metode i datum zadnje procjene, u sljedećem tabličnom formatu:

Naziv izdavatelja/naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenuOznaka vrijednosnog papiraKorištena tehnika procjeneDatum zadnje procjeneTrenutna pro­cijenjena vrijednost
     
     
     
     

«

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. za ulaganje u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom povrata iz članka 126. stavka 1. točke 2. odnosno članka 126.a stavka 1. točke 2. Zakona, naznaku postotnog udjela u neto imovini mirovinskog fonda i trenutnu cijenu vrednovanja«.

Dosadašnja točka 7. koja postaje točka 8. mijenja se i glasi:

»8. za dužničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 9. i 10. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%, za vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7., 9. i 10. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdavatelju veći od 10%, te za alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. točaka 4. i 5. odnosno članka 126.a stavka 3. točaka d) i e) Zakona, naziv izdavatelja / naziv AIF-a / naznaku nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu, identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira / AIF-a kada je primjenjivo, udio u izdavatelju / AIF-u kada je primjenjivo, trenutnu vrijednost, informaciju da li je imovina vrednovana tehnikom procjene ili po tržišnoj cijeni, prinos izražen relativno kao ostvarena realizirana i nerealizirana dobit (gubitak) u odnosu na ukupan trošak stjecanja, udio pojedinog ulaganja u imovini mirovinskog fonda, te ukupan udio svih prethodno navedenih ulaganja u imovini mirovinskog fonda, u sljedećem tabličnom formatu

Naziv izdavatelja/naziv AIF-a/naznaku nekretnine ili subjekta za posebnu namjenuOznaka vrijednosnog papira / AIF-aUdio u izdanju/izdavatelju/AIF-uVrijednostTehnika procjene/tržišna cijena% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanjaUdio u mirovinskom fondu
       
       
Ukupan udio u imovini mirovinskog fondaX %

«

Dosadašnja točka 8. se briše.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Naznaka postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini mirovinskog fonda, iz stavka 1. točke 13. ovoga članka prikazuje se na način da se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona,

2. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 2. Zakona,

3. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 3. Zakona,

4. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 4. Zakona,

5. neuvrštenih pokrivenih obveznica iz članka 125. stavka 1. točke 5. Zakona

6. prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 6. Zakona,

7. prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 7. Zakona,

8. prenosivih vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira/poslovnih udjela iz članka 125. stavka 1. točke 8. Zakona,

9. nedavno izdanih prenosivih dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca i prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 9. Zakona,

10. prenosivih vlasničkih i/ili dužničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 10. Zakona.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Podaci o deset (10) pozicija ulaganja imovine mirovinskog fonda iz stavka 2. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumentu odnosno imovini radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće:

1. za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca naziv izdavatelja i identifikacijska oznaka,

2. za depozite naziv kreditne institucije u koju je položen depozit,

3. za sve ostale financijske instrumente i drugu imovinu koja se nalazi u deset (10) pozicija ulaganja imovine mirovinskog fonda a koja nije navedena u točkama 1. i 2. ovoga stavka potrebno je navesti podatke iz kojih je jasno vidljivo o kojem financijskom instrumentu ili imovini se radi.«

U stavku 6. riječi: »Međunarodnog računovodstvenog standarda 39: Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje« zamjenjuju se riječima: »Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 13 – Mjerenje fer vrijednosti«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Mirovinsko društvo dužno je u roku od 30 dana od isteka polugodišta, za ulaganja iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 19. Zakona koja su vrednovana metodom procjene, na istaknutom mjestu na mrežnim stranicama objaviti prikaz takvih ulaganja mirovinskog fonda sa stanjem na zadnji dan polugodišta (30. lipnja i 31. prosinca) koji će sadržavati naziv izdavatelja / naznaku nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu, identifikacijske oznake vrijednosnih papira kada je primjenjivo, korištene tehnike procjene, datum zadnje procjene, trenutno procijenjene vrijednosti, prinos izražen relativno kao ostvarena realizirana i nerealizirana dobit (gubitak) u odnosu na ukupan trošak stjecanja, udio u mirovinskom fondu te ukupan udio imovine vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda, u sljedećem tabličnom formatu:

Naziv izdavatelja / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenuOznaka vrijednosnog papiraKorištena tehnika procjeneDatum zadnje procjeneTrenutna procijenjena vrijednost% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanjaUdio u mirovinskom fondu
       
       
       
       
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 19. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fondaX%

Članak 3.

U članku 9. briše se zarez iza riječi: »depozitaru« i riječ »ulaz­ne«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječ: »odštampanog« zamjenjuje se riječju »tiskanog«.

U alineji 2. brišu se riječi: »ulazne i«.

U alineji 3. iza riječi: »infrastrukturne projekte« dodaje se zarez, briše se riječ: »i«, a iza riječi: »vrijednosne papire« dodaju se riječi: »i dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječi: »stavkom 2. a)« zamjenjuju se riječima: »stavcima od 2 do 6«.

U stavku 2. briše se slovo: »a)«.

U stavku 2. alineji a) brišu se riječi i dio riječi: »točkom a) pod«.

Alineja b) mijenja se i glasi:

»b) Odjeljak informativnog prospekta pod naslovom »Ciljevi ulaganja i opis portfelja mirovinskog fonda« sadrži podatke propisane člankom 141. stavkom 2. točkama 12., 13., 15. i 16.

Podaci o ciljanoj strukturi portfelja mirovinskog fonda propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 13. Zakona, prikazuju se u informativnom prospektu u tablici koja obuhvaća podatke o ciljanoj alokaciji imovine mirovinskog fonda za godinu za koju se izrađuje informativni prospekt, zatim realizaciju ciljane alokacije imovine mirovinskog fonda po kvartalima te prikaz konačne alokacije imovine mirovinskog fonda na 31.12. kalendarske godine za koju se izrađuje informativni prospekt.

Promjene u strukturi portfelja mirovinskog fonda propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 12. Zakona, prikazuju se u informativnom prospektu u tablici koja obuhvaća podatke o strukturi portfelja za dan 31.12. kalendarske godine za koju se izrađuje informativni prospekt u odnosu na 31.12. kalendarske godine koja je prethodila godini za koju se izrađuje informativni prospekt. Navedene alokacije imovine i promjene u strukturi portfelja mirovinskog fonda prikazuju se minimalno po vrstama imovine, valutama i geografskim područjima ulaganja imovine mirovinskog fonda.

Podaci o odstupanju prinosa ulaganja iz članka 125.b Zakona, propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 12. Zakona, objavljuju se u informativnom prospektu na način i u skladu sa Smjernicama Hanfe o referentnim vrijednostima koje koriste mirovinska društva kod ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire.

Podaci o prenosivim vrijednosnim papirima i/ili poslovnim udjelima koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 3. točke 1. Zakona, propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 12. Zakona, u informativnom prospektu obuhvaćaju podatke o subjektu u koji je uložena imovina, koliko je imovine uloženo, obrazloženje takvog ulaganja, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju od takve imovine.

Podaci o ulaganjima u nekretnine iz članka 125. stavka 3. točke 2. Zakona, propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 12. Zakona, u informativnom prospektu obuhvaćaju podatke o tome koliko je imovine uloženo u nekretnine, obrazloženje takvih ulaganja, procjenu vrijednosti nekretnine, je li u iste uloženo izravno ili putem subjekta za posebnu namjenu, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju od takvih ulaganja.

Podaci o identificiranom sukobu interesa, ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja, propisani člankom 141. stavkom 2. točkom 16. Zakona, u informativnom prospektu obuhvaćaju podatke o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja, za ulaganja iznad 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. ili 9. Zakona, iznad 10 % izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. Zakona odnosno u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. Zakona u skladu s člankom 128.b stavkom 5. Zakona, kao i podatke o bilo kakvom identificiranom sukobu interesa vezanom za takva ulaganja.«

Alineja c) mijenja se i glasi:

»c) Odjeljak informativnog prospekta pod naslovom »Opis rizika povezanih s ulaganjima i strukturom mirovinskog fonda« sadrži podatke propisane člankom 141. stavkom 2. točkama 6. i 14. Zakona. U istom odjeljku se ocjenjuje i sposobnost podmirivanja obveza mirovinskog fonda u referentnom razdoblju, te se daje ocjena likvidnosti imovine u odnosu na pokriće obveza mirovinskog fonda, kao i navodi udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana, sa stanjem na dan 31.12.«

U alineji d) brišu se riječi i dio riječi: »točkom a) pod«.

Alineja e) mijenja se i glasi:

»e) Odjeljak informativnog prospekta pod naslovom »Naknade i troškovi« sadrži podatke propisane člankom 141. stavkom 2. točkama 9., 10. i 11. Zakona.«

U alineji f) brišu se riječi i dio riječi: »točkom a) pod«.

Alineja g) mijenja se i glasi:

»g) Odjeljak informativnog prospekta pod naslovom »Praktične informacije« sadrži podatke propisane člankom 141. stavkom 2. točkama 3., 4., 5., 20. i 21. Zakona.«

U stavku 3. broj: »2.b)« zamjenjuje se brojem: »3.«

U stavku 3. alineja a) mijenja se i glasi:

»a) Odjeljak informativnog prospekta pod naslovom »Podaci o mirovinskom društvu i članovima uprave i nadzornog odbora« sadrži podatke propisane člankom 141. stavkom 3. točkama 1., 3. 4., i 15. Zakona.«

U alineji b) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

U alineji c) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

U alineji d) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

U alineji e) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

U alineji f) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

U alineji g) riječi i dio riječi: »2. točkom b) pod« zamjenjuju se brojem: »3.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. brišu se riječi i dio riječi: »točkom a) pod«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. brišu se riječi: »stavkom 1. i 2.«.

U stavku 2. broj: »5« zamjenjuje se brojem: »7«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. riječi: »servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 9.

U PRILOGU 1 uz Pravilnik »OSNOVNI PODACI ZA ČLANOVE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA – PRILOG INFORMATIVNOM PROSPEKTU MIROVINSKOG FONDA«, u dijelu: »CILJEVI ULAGANJA I STRUKTURA PORTFELJA«, iza riječi: »infrastrukturne projekte« dodaje se zarez i briše se slovo »i«, a iza riječi: »vlasničke vrijednosne papire« dodaju se riječi: »i dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-14
Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.