Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

NN 57/2024 (16.5.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Hrvatski sabor

982

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. svibnja 2024. godine.

Klasa: 02/24-02/44

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 16. svibnja 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 85/20. i 21/23.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstva jesu:

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

2. Ministarstvo unutarnjih poslova

3. Ministarstvo obrane

4. Ministarstvo financija

5. Ministarstvo gospodarstva

6. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

7. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

8. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

9. Ministarstvo demografije i useljeništva

10. Ministarstvo kulture i medija

11. Ministarstvo turizma i sporta

12. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

13. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

14. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

15. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

16. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

17. Ministarstvo hrvatskih branitelja

18. Ministarstvo zdravstva.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Državne upravne organizacije jesu:

1. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

2. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

3. Hrvatska vatrogasna zajednica

4. Državni inspektorat

5. Državna geodetska uprava

6. Državni hidrometeorološki zavod

7. Državni zavod za intelektualno vlasništvo

8. Državni zavod za mjeriteljstvo

9. Državni zavod za statistiku.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u svrhu razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju, u tijelima Europske unije i na drugim međunarodnim forumima na temelju međunarodnih obveza Republike Hrvatske, programa i strategija Vlade te prioriteta Ministarstva.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava, unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezane za primjenu procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa, ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika, praćenje, unapređivanje i razvoj zadrugarstva, poticanje primjene inovacija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva, sustavno poticanje poduzetništva, poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva, pripremu i provedbu posebnih programa Vlade u području gospodarskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i programe za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti), planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njezinu provedbu, radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu, odobrava planove razvoja plinskog i elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, provodi upravni nadzor u područjima elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.), izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih energetskoj učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i Ministarstvom financija u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprečavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprečavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, promiče zelenu javnu nabavu, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja zaštite okoliša (zaštite zraka, tla, mora, zaštite klime i ozonskog sloja i zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša); planira i predlaže strategiju niskougljičnog razvoja, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, strategiju održivog razvoja, strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te planove, programe i mjere za njihovu provedbu te provedbu mjera zaštite; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih planskim i strateškim dokumentima zaštite okoliša, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, provedbu procjene utjecaja na okoliš, osiguravanje provedbe Registra onečišćavanja okoliša, sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring), nadzor i usmjeravanje razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša, skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, izradu i provedbu planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, određivanje strateških odrednica održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva radi poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma, utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te obavlja druge upravne poslove iz područja zaštite okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa, osigurava provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode, obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode te provedbu operativnih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije za područje zaštite prirode.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama, praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozije i bujica, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina, provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama, međunarodnu suradnju.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na unapređenje i razvoj sustava koncesije u području svoje nadležnosti i nadzor nad provođenjem.

Ministarstvo obavlja stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode, izrađuje stručna mišljenja glede očuvanja prirode, održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, daje stručnu podršku radu, razvija i provodi programe jačanja kapaciteta nadležnih stručnih tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, obavlja stručno-analitičke poslove za potrebe klimatskih i okolišnih politika te gospodarenja otpadom, vodi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, daje stručnu podršku u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i europskih poslova vezano uz okoliš i prirodu, potiče, razvija i sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša i prirode, daje podršku drugim sektorima u pripremi projekata u svrhu zelene transformacije društva, obavlja poslove informiranja javnosti i provodi edukaciju o temama zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i prilagodbe društva klimatskim promjenama.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih: zaštiti okoliša i prirode, smanjenju utjecaja klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu te u kaznenim tijelima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana koja se odnose na državne matice, registar životnog partnerstva i promjene osobnog imena; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu.

Ministarstvo upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na integrirano planiranje, odobravanje provedbe i praćenje provedbe projekata digitalizacije, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave, na razvoj sigurnog, konkurentnog i održivog digitalnog gospodarstva, usluga povjerenja, kao i mjere vezane za korištenje infrastrukture digitalnih usluga i digitalnih inovacija s većom dodanom vrijednošću za ubrzavanje digitalne transformacije gospodarstva.

Ministarstvo donosi smjernice za digitalnu transformaciju gospodarstva; predlaže unapređenja poslovnih procesa u kontekstu razvoja digitalne ekonomije; analizira normativni okvir te predlaže normativne promjene u kontekstu digitalne transformacije; koordinira poslove razvoja i unapređenja informacijskih sustava za podršku digitalnoj transformaciji gospodarstva; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama i predavanjima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mreže državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unapređuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja, razvitka i sigurnosti Centra dijeljenih usluga, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, obavlja poslove vezane za ponovnu uporabu dokumenata i informacija, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Ministarstvo definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, Strategiju digitalnog razvoja Republike Hrvatske; koordinira rad Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju.

Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz inovativne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, analizira EU zakonodavstvo i identificira područja u kojima je potrebno uskladiti nacionalne propise; priprema nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata; izrađuje akte strateškog planiranja (strategija/nacionalni plan) vezane uz djelokrug Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nacionalni kurikulum; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; učenički standard; inspekcijski nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj visokoga obrazovanja; ostvarivanje nacionalnih strategija i programa za visoko obrazovanje; osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta; pripremanje i predlaganje izvješća o radu i vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; subvencioniranje troškova studija; studentski standard; praćenje uspješnosti studija i drugih procesa visokog obrazovanja; upravljanje provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira; vođenje upisnika visokih učilišta i registra studijskih programa; upravljanje bazama podataka o visokom obrazovanju; poticanje cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih te upravni nadzor nad visokim učilištima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti; razvitak znanstvenih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa i projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti; razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unapređenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo; planiranje i usklađivanje tehnologijskog razvitka u Republici Hrvatskoj; vođenje upisnika znanstvenika i znanstvenih organizacija; praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnologijske suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma te upravni nadzor nad znanstvenim organizacijama.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Ministarstvo razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 7.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a koji glasi:

»Članak 11. a

Ministarstvo demografije i useljeništva obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; predlaže mjere za poticanje ostanka u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitka i populacijske politike; predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnoga društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak.

Ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim tijelima obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva; provodi mjere i programe za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »Ministarstvo poljoprivrede«, stavlja se zarez i dodaju riječi: »šumarstva i ribarstva«.

Članak 9.

Članak 21. briše se.

Članak 10.

Članak 22. briše se.

Članak 11.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih tijela državne uprave i drugih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; brigu za zaštitu prava i interesa te očuvanja i jačanja identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske; jačanje suradnje i izradu prijedloga komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavlja poslove koji se odnose na vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske; planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom sljedeća tijela državne uprave: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo financija, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo zdravstva, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica, Državni inspektorat, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za mjeriteljstvo i Državni zavod za statistiku.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom:

‒ Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Ministarstvo gospodarstva

‒ Ministarstvo pravosuđa i uprave kao Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

‒ Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

‒ Ministarstvo poljoprivrede kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju s radom Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preuzima poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se odnose na područje mladih te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo demografije i useljeništva preuzima poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se odnose na demografiju i poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzima poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjeniku državnog tajnika i glavnom tajniku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te ih preuzima Ministarstvo demografije i useljeništva.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjeniku državnog tajnika i glavnom tajniku Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te ih preuzima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Preuzeti rukovodeći službenici iz stavaka 5. i 6. ovoga članka obavljat će poslove po nalogu ministra, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvarivat će prema dosadašnjim rješenjima do rasporeda na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 17. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici i namještenici iz stavaka 1. do 4. ovoga članka obavljat će poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima do njihova rasporeda na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 17. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici i namještenici rasporedit će se na radna mjesta u roku od 30 dana od stupanja na snagu pravilnika iz članka 17. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici koji se nakon donošenja pravilnika iz članka 17. Zakona ne mogu rasporediti, jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Službenik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno službenik iz javne službe koji je u skladu s člankom 76.a Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) privremeno premješten na radno mjesto u državnu službu i koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečen u državnoj službi može i dalje biti raspoređen na radno mjesto u državnoj službi na temelju pisanog sporazuma čelnika tijela odnosno javne službe, na određeno vrijeme, najduže do 1. siječnja 2026.

U pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koristit će se posebni nazivi radnih mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 22/24.), Tablice 2., pod rednim brojem 32. za preuzete poslove Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Članak 16.

Vlada će na prijedlog čelnika tijela državne uprave koje se ustrojava sukladno odredbama ovoga Zakona kao novo tijelo za obavljanje poslova glavnog tajnika tog tijela ovlastiti državnog službenika zatečenog u državnoj službi do imenovanja glavnog tajnika na temelju javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbama urediti unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva demografije i useljeništva i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Čelnici tijela državne uprave donijet će pravilnike o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Sredstva osigurana u državnom proračunu za rad tijela državne uprave preraspodijelit će se na tijela državne uprave na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o rasporedu sredstava, razmjerno i sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske će u skladu s odredbama ovoga Zakona predložiti izmjene posebnih zakona kojima su pojedini poslovi stavljeni u nadležnost tijelima državne uprave, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/24-01/5

Zagreb, 16. svibnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.