Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

NN 60/2024 (20.5.2024.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1046

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/15, 47/17 i 39/22), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2024./2025. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 48.135 učenika u 2.189 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.478 učenika u 2.062 razredna odjela:

1) u gimnazijske programe 11.138 učenika u 459 razrednih odjela ili 24,49 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.871 učenik u 831 razredni odjel ili 41,49 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.747 učenika u 298 razrednih odjela ili 14,84 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.047 učenika u 217 razrednih odjela ili 11,1 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.285 učenika u 53 razredna odjela ili 2,83 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 109 učenika u 9 razrednih odjela ili 0,24 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 890 učenika u 106 razrednih odjela ili 1,96 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.391 učenik u 89 razrednih odjela ili 3,06 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 895 učenika u 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.762 učenika u 89 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI
ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2024./2025. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav27. 5. 2024.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr27. 5. do 24. 6. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu27. 5. do 24. 6. 2024.
Prijava obrazovnih programa28. 6. do 8. 7. 2024.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. do 1. 7. 2024.

Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 4. 7. 2024.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata2. 7. do 5. 7. 2024.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista5. 7. 2024.
Unos prigovora8. 7. 2024.
Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok15. 7. 2024.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok9. 8. 2024.

Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupkaDatum
Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH12. 8. do 19. 8. 2024.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu12. 8. do 19. 8. 2024.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa19. 8. do 23. 8. 2024.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere19. 8. do 21. 8. 2024.

Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

19. 8. do 22. 8. 2024.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata22. 8. 2024.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista23. 8. 2024.
Unos prigovora23. 8. 2024.
Objava konačnih ljestvica poretka26. 8. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2024.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka30. 8. 2024.


Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe27. 5. do 14. 6. 2024.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr27. 5. do 14. 6. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu27. 5. do 14. 6. 2024.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav27. 5. do 21. 6. 2024.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)27. 5. do 26. 6. 2024.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav24. 6. do 26. 6. 2024.
Početak prikaza ljestvica poretka26. 6. 2024.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju27. 6. 2024.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju28. 6. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.


Jesenski upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe12. 8. do 14. 8. 2024.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr12. 8. do 14. 8. 2024.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju12. 8. do 13. 8. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu12. 8. do 14. 8. 2024.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa12. 8. do 14. 8. 2024.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)12. 8. do 16. 8. 2024.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju14. 8. 2024.
Unos rezultata dodatnih provjera u sustav upisa14. 8. do 16. 8. 2024.
Početak prikaza ljestvica poretka16. 8. 2024.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju19. 8. 2024.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju19. 8. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2024.


Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

Opis postupkaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u27. 5. do 7. 6. 2024.
Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima10. 6. 2024.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti10. 6. do 14. 6. 2024.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste17. 6. 2024.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

17. 6. do 21. 6. 2024.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta24. 6. 2024.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma25. 6. 2024.


* U kalendaru za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše navedeni su svi datumi važni za prijavu sportskih odjela. Kandidati koji upisuju odjele za sportaše dužni su pratiti i Kalendar za redovite učenike odnosno Kalendar za učenike s teškoćama u razvoju, ovisno kojem rangiranju pristupaju.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji se ispisao te želi ponovno upisati prvi razred; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nije upisao u srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

− popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

− rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

− natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

− popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

− popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

− datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

− popis nastavnih predmeta koji se dijelom izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

− naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

− iznos školarine ako se naplaćuje,

− datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

− ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi. Srednja škola koja provodi provjeru likovne darovitosti u svojem natječaju navodi koje će se likovne tehnike koristiti prilikom likovne provjere.

(6) Srednje škole koje temeljem članka 9. Pravilnika o elementima i kriterijima provode provjere posebnih znanja, provjeru iz istog nastavnog predmeta za upis u isti program obrazovanja mogu provoditi na način da kandidat polaže provjeru znanja u srednjoj školi koja mu je viša na listi prioriteta, a rezultati provjere vrijede za prijavu u druge srednje škole koje provode isti program obrazovanja te uvjetuju provjeru znanja iz istog nastavnog predmeta.

(7) Provjere posebnih znanja iz stavka 6. ove točke koordinira osnivač.

(8) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(3) Učenicima koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 69/2022.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, u okviru središnjeg prijavnog postupka.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2024./2025. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

(5) Kandidatima koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon ljetnog upisnog roka, omogućit će se u jesenskom roku upis u programe obrazovanja čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika koji je ostvario pravo upisa u taj program u ljetnom upisnom roku. Upis navedenih kandidata provodi Ministarstvo.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi u slučajevima:

− ako učenik srednje škole ponavlja I. razred (učenik ponavljač);

− ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(3) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(4) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(5) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškoga standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 3. i 4. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(6) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(7) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ove točke za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 27. rujna 2024.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

(1) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka ministar može u e-Matici, na temelju zahtjeva škole, odobriti povećanje broja upisanih učenika u razrednome odjelu.

(2) Zahtjev iz stavka 2. ove točke škola dostavlja Ministarstvu na e-adresu upisi-srednje@mzo.hr.

XXII.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.

XXIII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/24-06/00004

Urbroj: 533-05-24-0008

Zagreb, 13. svibnja 2024.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

I. DIO

ProgramŠifra
programa
TrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Bjelovarsko-bilogorska69,001412
Škola: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0080
Ekonomist 4 g.0607244360
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00100
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar DO DO 3 g.44133330,5A10
Kuhar DO DO 3 g.4412333120
Prodavač DON DO 3 g.44093330,5A10
Škola: Gimnazija Bjelovar (07-004-502)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010443
78
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441
26
Škola: Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0062
Opća gimnazija 4 g.32010442
48
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC41
14
Škola: Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Škola: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)3,0060
Komercijalist 4 g.0603044240
Prodavač IG 3 g.0609233120
Škola: Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)4,0096
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.2411044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045252
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044122
Škola: Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00126
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333A8
Automehaničar – JMO 3 g.0142533120
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35C7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35C7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3C6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,4545B10
Tesar – JMO 3 g.13325330,5D10
Zavarivač/zavarivačica 2 g.02600220,5455B12
Zidar – JMO 3 g.13315330,5D10
Škola: Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)6,00120
Frizer 3 g.2503333120
Grafički tehničar 4 g.2101044120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,6A12
Konobar 3 g.07133330,4B8
Kuhar 3 g.07123330,6B12
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar 3 g.12113330,4A8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0082
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5B10
Konobar 3 g.07133330,2727A6
Kuhar 3 g.07123330,4545A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,2727A6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0084
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A12
Bravar – JMO 3 g.01415330,25A6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,25A6
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0084
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00170
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,6A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4B8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,6B12
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5D5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,2D2
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3D3
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,4A8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,5C30
Škola: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
(07-004-508)
7,00120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.0713333120
Kuhar 3 g.0712333120
Pekar IG 3 g.09120330,4a8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,5b5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5b5
Slastičar 3 g.09253330,6a12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Županija: Brodsko-posavska68,001553
Škola: Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Ekonomist 4 g.0607244240
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška
(12-051-503)
4,0090
Komercijalist 4 g.0603044122
Tehničar za elektroniku 4 g.04142440,5f12
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,5f12
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244244
Škola: Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod (12-078-503)7,00176
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0068
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Škola: Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Industrijsko obrtnička škola, Nova Gradiška (12-051-502)7,00150
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A10
Konobar 3 g.0713333124
Krojač 3 g.22213330,3333B8
Kuhar 3 g.0712333124
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,3333B8
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3C3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2C2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5C5
Prodavač IG 3 g.0609233124
Stolar 3 g.12113330,3333B8
Škola: Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod (12-078-504)11,00228
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,5f10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,4j8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,6j12
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331
20
Bravar – JMO 3 g.01415331
26
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033124
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje
kvalifikacije zavarivač 3 g.
32102131
20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,7h14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3h6
Elektromonter IG 3 g.04110330,3333i8
Elektroničar IG 3 g.04140330,3333i8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,5f10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,4g8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3g6
Pomoćni bravar – TES 3 g.0184933110
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,3333i8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3g6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Obrtničko-tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-502)10,00228
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441
24
Frizer – JMO 3 g.25035331,5I36
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,5833D14
Konobar – JMO 3 g.07135330,5C12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5833G14
Krojač – JMO 3 g.22215330,4167G10
Kuhar – JMO 3 g.07125331,5C36
Mesar – JMO 3 g.09245330,2308F6
Modni tehničar 4 g.33152441
24
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4167D10
Pediker – JMO 3 g.25025330,5I12
Pekar – JMO 3 g.09215330,3846F10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5L5
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,3846F10
Škola: Srednja medicinska škola, Slavonski Brod (12-078-507)5,00114
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044122
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044122
Škola: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod
(12-078-501)
7,00168
Agrotehničar 4 g.33062440,5A12
Agroturistički tehničar 4 g.3304044124
Cvjećar IG 3 g.08140330,25D6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,5D12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25D6
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044124
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5A12
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Škola: Tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-505)7,00196
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044128
3210304128
Elektrotehničar 4 g.0401044128
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244128
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044128
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244128
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244128
Županija: Dubrovačko-neretvanska68,001459
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (19-018-504)5,00114
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač IG 3 g.0609233126
Upravni referent 4 g.0604044124
Web-dizajner 4 g.2112244124
Škola: Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00164
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gimnazija Metković (19-049-502)4,00104
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0048
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Škola: Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)5,00110
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Autolimar – JMO 3 g.01405330,2308D6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3846D10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5385E14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,4615E12
Frizer DO 4 g.44035440,6667B16
Kozmetičar DON 4 g.44011440,3333B8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.0884933110
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3846D10
Škola: Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Pomorski nautičar 4 g.1609044248
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044124
Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501)2,0046
Komercijalist 4 g.0603044122
Web dizajner 4 g.2112244124
Škola: Srednja škola »Ivo Padovan« Blato (19-511-501)3,0056
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333A6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244118
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333A6
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče (19-112-501)6,00126
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,25A6
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193316
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Srednja škola Metković (19-049-501)9,00173
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3333A8
Konobar 3 g.07133331
20
Kuhar 3 g.07123331
20
Modni tehničar 4 g.3315244120
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193315
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333A8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Petra Šegedina, Korčula (19-038-501)6,00103
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5E6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5E6
Elektrotehničar 4 g.0401044118
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar 3 g.07133330,3333D6
Kuhar 3 g.07123330,3333D6
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Pomoćni konobar – TES 3 g.075393317
Slastičar 3 g.09253330,3333D6
Škola: Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0045
Ekonomist 4 g.0607244115
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Slastičar – JMO 3 g.07145330,4667A7
Škola: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00186
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kuharski tehničar 4 g.3210154124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044378
Konobar 3 g.07133330,5833A14
Kuhar 3 g.0712333124
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Slastičar 3 g.09253330,4167A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)4,0064
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Plesač klasičnog baleta 4 g.3101044110
Slikarski dizajner 4 g.3009044120
Županija: Grad Zagreb413,009889
Škola: Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Agrotehničar 4 g.3306244126
Agroturistički tehničar 4 g.3304044126
Cvjećar IG 3 g.08140330,5E13
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5E13
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.0805044126
Poljoprivredni tehničar – vrtlar 4 g.0803044126
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb (21-114-149)8,0080
Ekonomist pril. 4 g.06019441
10
Galanterist pril. 4 g.23139430,5D5
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program pril. 4 g.21039441
10
Krojač pril. 4 g.22159430,5D5
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331
10
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,5E5
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331
10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5E5
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142441
10
Upravni referent pril. 4 g.06049441
10
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj, Zagreb (21-114-147)6,0040
Autolimar pril. 4 g.01409430,75C6
Bravar pril. 4 g.01419430,25C2
Krojač pril. 4 g.221594312
Kuhar pril. 4 g.0712943110
Pomoćni krojač – TES 3 g.228393312
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193318
Slastičar pril. 4 g.0714943110
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb (21-114-153)3,0028
Pomoćni administrator – TES 3 g.068293318
Poslovni tajnik pril. 4 g.0602944110
Telefonski operater pril. 4 g.1782944110
Škola: Druga ekonomska škola, Zagreb (21-114-536)5,00130
Ekonomist 4 g.06072444104
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S4126
Škola: Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00182
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.1203044126
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244126
Stolar – JMO 3 g.1211133378
Šumarski tehničar 4 g.1101044126
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044126
Škola: Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb (21-114-530)10,00260
Autoelektričar – JMO 3 g.0422533126
Autolimar – JMO 3 g.0140533126
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,3846A36
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533378
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,5B39
Elektromehaničar – JMO 3 g.0423533126
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,5B13
Puškar – JMO 3 g.01455330,3077A8
Zlatar – JMO 3 g.01465330,3077A8
Škola: Elektrotehnička škola, Zagreb (21-114-528)7,00182
Elektrotehničar 4 g.0401044252
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044252
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244378
Škola: Geodetska škola, Zagreb (21-114-532)4,00104
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444104
Škola: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb (21-114-514)7,00182
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Škola: Gimnazija Sesvete (21-114-565)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Škola: Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb (21-114-508)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb (21-114-594)3,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022112
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044230
Škola: Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb (21-114-591)4,0060
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044345
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb (21-114-593)5,0080
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022230
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044350
Škola: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb (21-114-596)3,0038
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044228
Škola: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete (21-114-098)3,0045
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044230
Škola: Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb (21-114-592)3,0042
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044342
Škola: Gornjogradska gimnazija, Zagreb (21-114-506)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: Graditeljska tehnička škola, Zagreb (21-114-531)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044378
Građevinski tehničar 4 g.1311044252
Škola: Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu (21-114-595)8,00204
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446156
Hotelijersko-turistički tehničar (odjel za sportaše) 4 g.070104-S4248
Škola: I. gimnazija, Zagreb (21-114-501)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb (21-114-527)10,00260
Elektrotehničar 4 g.04010448208
Strojarski tehničar 4 g.0101044252
Škola: II. gimnazija, Zagreb (21-114-502)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: III. gimnazija, Zagreb (21-114-503)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Industrijska strojarska škola, Zagreb (21-114-553)8,00208
Alatničar IG 3 g.01120330,3846C10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3846F10
Automehaničar – JMO 3 g.0142533252
Bravar – JMO 3 g.01415330,3077F8
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033252
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533252
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,6154C16
Tokar – JMO 3 g.01315330,3077F8
Škola: IV. gimnazija, Zagreb (21-114-504)5,00130
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.3203044378
Škola: IX. gimnazija, Zagreb (21-114-509)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Klasična gimnazija, Zagreb (21-114-517)6,00156
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N4126
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K45130
Škola: Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (21-114-554)7,00182
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,2308d6
Autolakirer 3 g.26053330,5385g14
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,3846b10
Fasader – JMO 3 g.13345330,2692b7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533126
Keramičar – oblagač 3 g.1336333126
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,3077d8
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,6154c16
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5e13
Pismoslikar 3 g.26043330,3846c10
Podopolagač IG 3 g.13160330,2308g6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,4615d12
Staklar – JMO 3 g.27115330,3462b9
Tesar 3 g.13323330,2308g6
Zidar 3 g.13313330,5e13
Škola: Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb (21-114-551)10,00260
Fotograf – JMO 3 g.2601533126
Frizer – JMO 3 g.25035336156
Kozmetičar – JMO 3 g.2501533126
Kozmetičar DON 4 g.4401144126
Pediker – JMO 3 g.2502533126
Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb (21-114-540)5,00126
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244248
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Tehničar za telekomunikacije 4 g.0405044126
Škola: Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb (21-114-543)7,00182
Mesar – JMO 3 g.0924533126
Pekar – JMO 3 g.0921533126
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244252
Tehničar nutricionist 4 g.0903044252
Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) 4 g.090304-S4126
Škola: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (21-114-538)10,00258
Kemijski tehničar 4 g.2001044252
Kozmetičar 4 g.2502044252
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080444104
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S4124
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3208144126
Škola: Prva ekonomska škola, Zagreb (21-114-535)10,00260
Ekonomist 4 g.060724410260
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb (21-114-558)6,00156
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010046156
Škola: Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb (21-114-590)4,0052
Plesač suvremenog plesa 4 g.3102044230
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.3100012222
Škola: Škola za cestovni promet, Zagreb (21-114-541)9,00234
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032444104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334104
Škola: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb
(21-114-545)
6,00156
Grafički tehničar dorade 4 g.21040441E26
Grafički tehničar tiska 4 g.21030441E26
Grafički urednik – dizajner 4 g.2106044126
Medijski tehničar 4 g.21112441,5A39
Web-dizajner 4 g.21122441,5A39
Škola: Škola za klasični balet, Zagreb (21-114-589)2,0024
Plesač klasičnog baleta 4 g. (Privremena alternativna)3101044114
Plesač narodnih plesova 4 g. (Privremena alternativna)3103044110
Škola: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb (21-114-520)5,00114
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454104
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Škola: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb (21-114-521)4,00104
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454104
Škola: Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb (21-114-523)3,0078
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Škola: Škola za modu i dizajn, Zagreb (21-114-544)5,00130
Dizajner odjeće 4 g.3011044126
Galanterist 3 g.23133330,5B13
Krojač 3 g.22213330,5B13
Modni tehničar 4 g.33152441,6923A44
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,3077A8
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.2202044126
Škola: Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb
(21-114-555)
6,00164
Bravar 3 g.01413330,5B14
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,5A42
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A14
Plinoinstalater – JMO 3 g.0137533126
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5B14
Strojarski tehničar 4 g.0101044128
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331
26
Škola: Škola za primalje, Zagreb (21-114-522)2,0052
Primalja – asistentica/asistent 4 g.2413044252
Škola: Športska gimnazija, Zagreb (21-114-560)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Škola: Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb
(21-114-566)
9,0064
Kuhar pril. 4 g.071294318
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,25A2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,5A4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5B4
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,5C3
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,4286D3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,5714D4
Pomoćni konobar – TES 3 g.075393316
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933321
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,25A2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5C3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5B4
Škola: Srednja škola Jelkovec, Sesvete (21-114-624)5,00130
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244378
Škola: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
(21-114-547)
8,00208
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244378
Strojarski tehničar 4 g.0101044126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244126
Škola: Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb
(21-114-548)
3,0078
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za energetiku 4 g.0104044126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb (21-114-588)10,00260
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244252
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044126
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445130
Škola: Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00158
Tehničar vuče – strojovođa 4 g.19020441
28
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441
26
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442
52
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441
26
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331
26
Škola: Treća ekonomska škola, Zagreb (21-114-537)5,00130
Ekonomist 4 g.06072445130
Škola: Trgovačka škola, Zagreb (21-114-557)8,00208
Komercijalist 4 g.0603044378
Prodavač IG 3 g.06092334104
Prodavač DON DO 3 g.4409333126
Škola: Ugostiteljsko-turističko učilište, Zagreb (21-114-539)12,00312
Konobar 3 g.0713333378
Kuhar 3 g.07123335,5A143
Slastičar 3 g.09253331,5A39
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044252
Škola: Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagreb
(21-114-121)
2,0024
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)3105044224
Škola: Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00154
Administrator 2 g.0651022120
Poslovni tajnik 4 g.0605044256
Upravni referent 4 g.0604044378
Škola: V. gimnazija, Zagreb (21-114-505)7,00182
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447182
Škola: Veterinarska škola, Zagreb (21-114-524)4,00104
Veterinarski tehničar 4 g.10010444104
Škola: VII. gimnazija, Zagreb (21-114-507)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: X. gimnazija Ivan Supek, Zagreb (21-114-510)11,00286
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta
na stranom jeziku 4 g.
3210144252
Škola: XI. gimnazija, Zagreb (21-114-511)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: XII. gimnazija, Zagreb (21-114-512)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044126
Škola: XIII. gimnazija, Zagreb (21-114-513)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: XV. gimnazija, Zagreb (21-114-515)10,00248
IBMYP program 2 g.3205024240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448208
Škola: XVI. gimnazija, Zagreb (21-114-516)6,00156
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Jezična gimnazija 4 g.32030445130
Škola: XVIII. gimnazija, Zagreb (21-114-518)4,00104
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.3203044378
Škola: Zdravstveno učilište, Zagreb (21-114-519)8,00208
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044126
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044252
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinski kozmetičar 4 g.2408044126
Sanitarni tehničar 4 g.2406044126
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044126
Županija: Istarska98,002245
Škola: Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Ekonomist 4 g.0607244248
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Škola: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
(18-065-501)
7,00170
Elektromehaničar IG 3 g.0412033126
Komercijalist 4 g.0603044120
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244126
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Gimnazija Pula (18-069-502)7,00180
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Gospodarska škola Istituto professionale, Buje (18-006-503)6,00140
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5d12
Frizer DO 4 g.44035440,5b12
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5d12
Konobar DO DO 3 g.44133330,3333c8
Kozmetičar DON 4 g.44011440,5b12
Kuhar DO DO 3 g.44123330,3333c8
Prodavač DON DO 3 g.44093330,3333c8
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Jezična gimnazija 4 g. (Izdvojeni odjel)3203044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. (Izdvojeni odjel)3202044122
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)4,0096
Autolimar 3 g.01403330,3333A8
Automehaničar 3 g.01423330,6667A16
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4167B10
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333C8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3333C8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,3333C8
Instalater – monter IG 3 g.01150330,5833B14
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,5D12
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,5D12
Škola: Medicinska škola Pula (18-069-507)4,00104
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Škola: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004128
Škola: Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,2A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3B3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2B2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,8A8
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5B5
Škola: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (18-069-501)8,00212
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Kabineti, učionice)0701044248
Komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0603044124
Konobar 3 g. (Kabineti, učionice)0713333128
Kuhar 3 g. (Kabineti, učionice)07123331,6429A46
Prodavač IG 3 g. (Kabineti, učionice)0609233128
Slastičar 3 g. (Kabineti, učionice)09253330,3571A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0702044128
Škola: Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore
»Vladimir Gortan«, Buje (18-006-501)
3,0066
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Automehaničar 3 g.01423330,5A12
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Škola: Srednja škola Mate Balote, Poreč – Parenzo (18-068-501)5,00118
Agrotehničar 4 g.3306244126
Ekonomist 4 g.0607244240
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00146
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5385A14
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Instalater – monter IG 3 g.01150330,4615A12
Konobar 3 g.07133330,4615B12
Kuhar 3 g.07123330,5385B14
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Škola: Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore
»Zvane Črnja« Rovigno (18-072-502)
4,0096
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di
formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (18-072-503)
4,0096
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,25B6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25B6
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5G12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5G12
Konobar 3 g.07133330,3333D8
Kuhar 3 g.07123330,4167D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
24
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5B12
Škola: Strukovna škola Pula (18-069-509)5,00134
Frizer – JMO 3 g.25035331,2857C36
Kozmetičar 4 g.2502044126
Mesar – JMO 3 g.09245330,2857C8
Stolar – JMO 3 g.12111330,4286C12
Tehničar nutricionist 4 g.0903044252
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana
»Leonardo da Vinci« Buje – Buie (18-006-502)
4,0066
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,5D6
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41
15
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,5D6
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,625A15
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,375A9
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41
15
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana
Rovinj – Rovigno (18-072-501)
5,0055
Dentalna asistentica/asistent (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.241204-MT4110
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,5B8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT418
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT40,4286A6
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,5B8
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,5714A8
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT317
Škola: Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula
– Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (18-069-505)
6,0090
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,5E7
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,5E7
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT4115
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT4115
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,6667A16
Prirodoslovna gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320804-MT40,3333A8
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT317
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT4115
Škola: Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044126
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč,
Poreč – Parenzo (18-068-502)
4,00100
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,5A14
Kuhar 3 g.0712333124
Slastičar 3 g.09253330,5A14
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044128
Županija: Karlovačka62,001192
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac
(04-034-010)
2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,4B4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,2B2
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3A3
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,4B4
Škola: Ekonomsko-turistička škola, Karlovac (04-034-505)3,0050
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Škola: Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin
(04-056-503)
4,0060
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044115
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Prodavač IG 3 g.0609233115
Web-dizajner 4 g.2112244115
Škola: Gimnazija Karlovac (04-034-501)7,00160
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044120
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Karlovac (04-034-513)3,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044222
Škola: Medicinska škola, Karlovac (04-034-507)4,0088
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. (Izdvojena)2410045120
Škola: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac (04-034-510)7,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5G10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,35B7
Frizer DO 4 g.44035440,5E10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5G10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,5D10
Kozmetičar DON 4 g.44011440,5E10
Mesar – JMO 3 g.09245330,35C7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5A10
Pediker – JMO 3 g.25025330,3B6
Pekar – JMO 3 g.09215330,35C7
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5F5
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,5F5
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5D10
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,35B7
Tesar – JMO 3 g.13325330,3C6
Zidar 3 g.13313330,5A10
Škola: Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)6,0098
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333d6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033115
Elektrotehničar 4 g.0401044115
Frizer – JMO 3 g.25035330,5e10
Stolar – JMO 3 g.12111330,5e10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244115
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333d6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333d6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033115
Škola: Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)2,0040
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A10
Cvjećar IG 3 g.08140330,7B14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3B6
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,5A10
Škola: Srednja škola Duga Resa (04-019-501)4,0084
Krojač 3 g.22213330,3C6
Medijski tehničar 4 g.2111244120
Modni tehničar 4 g.3315244120
Opća gimnazija 4 g.32010441
24
Puškar 3 g.01453330,7C14
Škola: Srednja škola Slunj (04-079-501)3,0048
Automehaničar 3 g.01423330,3333B6
Ekonomist 4 g.0607244115
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333B6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244115
Tokar 3 g.01313330,3333B6
Škola: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)3,0060
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Stolar – JMO 3 g.12111330,7S14
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Tapetar – JMO 3 g.26025330,3S6
Škola: Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00208
Alatničar 3 g.01343330,2917B7
Autolimar – JMO 3 g.01405330,2692C7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4615C12
Bravar 3 g.01413330,3333F8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033122
Elektroinstalater 3 g.04213330,5E12
Elektromehaničar 3 g.04233330,5E12
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333F8
Limar – JMO 3 g.01395330,2692C7
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Strojobravar 3 g.01353330,2917B7
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244122
Tokar 3 g.01313330,4167B10
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333F8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033122
Škola: Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac (04-034-509)5,00104
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar posluživanja 4 g.3210164120
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133330,7083F17
Kuhar 3 g.0712333240
Slastičar 3 g.09253330,2917F7
Županija: Koprivničko-križevačka55,001228
Škola: Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00168
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0048
Opća gimnazija 4 g. (Glavna zgrada)3201044248
Škola: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
(06-041-501)
3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0025
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00202
Autolimar 3 g.01403330,3333A8
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333B8
Elektromehaničar 3 g.04233330,3333B8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,3333B8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333C8
Konobar 3 g.07133330,3333D8
Kuhar 3 g.07123330,6667D16
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3333E8
Mesar IG 3 g.09140330,3333F8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333E8
Pekar 3 g.09213330,3333F8
Plinoinstalater 3 g.01373330,3333C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4G4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3G3
Slastičar 3 g.09253330,3333F8
Stolar 3 g.12113330,3333E8
Strojobravar 3 g.01353330,3333A8
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333C8
Škola: Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00120
Agrotehničar 4 g.3306244124
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3333B8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.0118033124
Mljekar 3 g.09160330,3333B8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3333B8
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A12
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Škola: Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00122
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4583C11
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133330,4167K10
Kuhar 3 g.07123330,5833K14
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193316
Prodavač – JMO 3 g.06115330,25C6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Zidar – JMO 3 g.13315330,2917C7
Škola: Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00226
Ekonomist 4 g.0607244120
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Komercijalist 4 g.0603044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244124
Prodavač DON DO 3 g.4409333124
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00202
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,375e9
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5833d14
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,4167d10
Frizer – JMO 3 g.25035330,375f9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,2917e7
Konobar – JMO 3 g.07135330,2917h7
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333f8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,375h9
Pediker – JMO 3 g.25025330,2917f7
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333h8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333e8
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
24
Web-dizajner 4 g.2112244124
Škola: Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica (06-037-504)2,0037
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Županija: Krapinsko-zagorska66,001380
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Pomoćni krojač – TES 3 g.2283933110
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.0883933110
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok (02-097-503)4,00104
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Pregrada (02-123-502)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)6,00111
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.290002217
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Grafički urednik – dizajner 4 g.2106044120
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004126
Medijski tehničar 4 g.2111244124
Web-dizajner 4 g.2112244124
Škola: Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00216
Agrotehničar 4 g.3306244120
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5G10
Cvjećar IG 3 g.08140330,3333c8
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5G10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5d10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,4167c10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045128
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,2727b6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4545a10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,5d10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25c6
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.1355012120
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,7273b16
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,6f12
Staklar DON DO 3 g.44116330,4f8
Tesar 3 g.13323330,2727a6
Zidar 3 g.13313330,2727a6
Škola: Srednja škola Konjšćina, Konjščina (02-177-501)5,00108
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3636C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3846D10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,6364C14
Komercijalist 4 g.0603044120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3077D8
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077D8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00264
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5385C14
Bravar – JMO 3 g.01415330,4615C12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033248
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5455A12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,4545A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,5B10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Komercijalist 4 g.0603044120
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5B10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00114
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Frizer – JMO 3 g.25035330,3077B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3077B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,3846B10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333A8
Tehničar za energetiku 4 g.0104044120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333A8
Škola: Srednja škola Pregrada (02-123-501)7,00148
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.2411044120
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045240
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Slastičar 3 g.09253330,5A10
Škola: Srednja škola Zabok (02-097-501)9,00186
Ekonomist 4 g.0607244240
Eksperimentalni posebni program za učenike s teškoćama u razvoju
za stjecanje kvalifikacije pomoćni ugostitelj/pomoćna ugostiteljica 3 g.
3210203110
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje
kvalifikacije tehničar za ugostiteljstvo 4 g.
3210184120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Komercijalist 4 g.0603044122
Konobar 3 g.07133330,2857A8
Kuhar 3 g.07123330,7143A20
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja škola Zlatar (02-189-501)4,0084
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Upravni referent 4 g.0604044120
Županija: Ličko-senjska20,00402
Škola: Gimnazija Gospić (09-026-504)2,0040
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Škola: Srednja škola Otočac (09-061-501)5,00100
Automehaničar 3 g.01423330,4F8
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar 3 g.04233330,6F12
Frizer – JMO 3 g.25035331
20
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju (09-074-501)3,0060
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Plitvička jezera, Korenica (09-455-501)3,0058
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,3077A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3846A10
Pomoćni konobar 2 g.07530220,5B6
Pomoćni kuhar 2 g.07520220,5B6
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3077A8
Škola: Strukovna škola Gospić (09-026-503)7,00144
Automehaničar 3 g.01423330,6A12
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Konobar 3 g.07133330,4B8
Kuhar 3 g.07123330,6B12
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244120
Vodoinstalater 3 g.01383330,4A8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Županija: Međimurska52,001164
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec (20-010-504)8,00192
Ekonomist 4 g.06072442
48
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442
48
Komercijalist 4 g.06030441
24
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S41
24
Prodavač DON DO 3 g.44093331
24
Upravni referent 4 g.06040441
24
Škola: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00154
Opća gimnazija 4 g.32010445110
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Gospodarska škola, Čakovec (20-010-505)8,00164
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,5833C14
Frizer – JMO 3 g.25035330,5833A14
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,4167A10
Krojač – JMO 3 g.22215330,5B11
Modni tehničar 4 g.3315244120
Obućar – JMO 3 g.23115330,5B11
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,4167C10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4D4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3D3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,3D3
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)11,00254
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441
26
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,2308G6
Fasader – JMO 3 g.13345330,3846H10
Građevinski tehničar 4 g.13110441
26
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,5E13
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,3462F9
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041
26
Medijski tehničar 4 g.21112440,5D13
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5E13
Podopolagač IG 3 g.13160330,2692F7
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.1381933110
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.2681933110
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3846F10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331
26
Stolar – JMO 3 g.12111330,4615G12
Tesar – JMO 3 g.13325330,2308H6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077G8
Web-dizajner 4 g.21122440,5D13
Zidar – JMO 3 g.13315330,3846H10
Škola: Srednja škola Prelog (20-527-501)7,00142
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar 3 g.07133330,5A11
Kuhar 3 g.0712333124
Mesar – JMO 3 g.09245330,5B11
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Pekar – JMO 3 g.09215330,5B11
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3C3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,7C7
Slastičar 3 g.09253330,5A11
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Škola: Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00258
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A12
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533122
Bravar – JMO 3 g.0141533122
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B12
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Strojobravar – JMO 3 g.0135533122
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,5C36
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,5C36
Tokar – JMO 3 g.01315330,5A12
Županija: Osječko-baranjska144,003032
Škola: Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)5,00104
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,25B6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5B12
Mesar IG 3 g.09140330,25B6
Upravni referent 4 g.0604044120
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)6,00120
Ekonomist 4 g.0607244360
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Upravni referent 4 g.0604044240
Škola: Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo (14-022-501)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Upravni referent 4 g.0604044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)8,00188
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5A12
Elektromonter IG 3 g.04110330,5A12
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo (14-022-502)4,0088
Opća gimnazija 4 g.3201044366
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)1,0028
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Škola: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)5,00108
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,75A18
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,4167B10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333B8
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244120
Tesar 3 g.13323330,25B6
Zidar 3 g.13313330,25A6
Škola: I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00134
Opća gimnazija 4 g.32010445110
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
Jezična gimnazija 4 g.32030445130
Škola: III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00144
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446144
Škola: Medicinska škola Osijek (14-060-506)6,00136
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Primalja – asistentica/asistent 4 g.2413044120
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044124
Škola: Obrtnička škola Osijek (14-060-513)7,00110
Autolakirer 3 g.26053330,5C10
Frizer – JMO 3 g.2503533120
Krojač – JMO 3 g.22215330,5A10
Mesar – JMO 3 g.09245330,5B10
Pediker 3 g.25023330,5C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,5B10
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,3E3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3E3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4F4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,4F4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,2F2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,4E4
Stolar – JMO 3 g.12111330,5A10
Škola: Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0062
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,3636B8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,3636B8
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Vrtlar IG 3 g.08130330,2727B6
Škola: Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek (14-060-021)5,0035
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41
7
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41
7
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31
7
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41
7
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM31
7
Škola: Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)5,00104
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Bravar 3 g.01413330,25A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4167A10
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0080
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004480
Škola: Srednja škola Dalj (14-411-501)2,0040
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Škola: Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00106
Agrotehničar 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac)3306244120
Automehaničar 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac)01423330,5455B12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac)01270330,5455A12
Cvjećar IG 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac)08140330,4545A10
Opća gimnazija 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac)3201044122
Strojobravar 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac)01353330,4545B10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac)0702044120
Škola: Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)13,00288
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3333A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333B8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Konobar 3 g.07133330,5C10
Kuhar 3 g.0712333120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Mesar – JMO 3 g.09245330,3333B8
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Slastičar 3 g.09253330,5C10
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,3333B8
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)3,0045
Bačvar 3 g.12163330,3A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4A8
Pomoćni stolar – TES 3 g.128193315
Stolar 3 g.12113330,3A6
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Valpovo (14-085-501)5,00100
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3A6
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,3A6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Strojobravar 3 g.01353330,4A8
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo (14-022-503)9,00196
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehaničar 3 g.01423330,4167C10
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,5455D12
Cvjećar IG 3 g.08140330,2727E6
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333C8
Fotograf 3 g.26013330,2727E6
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A12
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,4545E10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,7273B16
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,25C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,25A6
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,25A6
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2727B6
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,4545D10
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
22
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Autolimar 3 g.01403330,25B6
Automehaničar 3 g.01423330,5B12
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533124
Bravar 3 g.01413330,25B6
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033124
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,75C18
Limar 3 g.01393330,25C6
Plinoinstalater 3 g.01373330,5D12
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,5A12
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122440,5A12
Vodoinstalater 3 g.01383330,5D12
Škola: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek (14-060-510)5,00112
Grafički urednik – dizajner 4 g.2106044120
Kemijski tehničar 4 g.2001044120
Kozmetičar DON 4 g.4401144124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Škola: Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek (14-060-514)4,0070
Administrator pril. 3 g.0681932110
Komercijalist 4 g.0603044240
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Škola: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek (14-060-512)8,00206
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije slastičar 3 g.3210193124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.0712333378
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044256
Županija: Požeško-slavonska37,00786
Škola: Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)0604044120
Škola: Gimnazija, Požega (11-077-501)5,00128
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Škola: Obrtnička škola, Požega (11-077-505)6,00132
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,5H12
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5H12
Modni tehničar 4 g.3315244120
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,3571E10
Stolar – JMO 3 g.1211133120
Tesar – JMO 3 g.13325330,2857E8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Zidar – JMO 3 g.13315330,3571E10
Škola: Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega (11-077-503)6,00116
Agrotehničar 4 g.33062440,5a12
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
20
3210284122
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331
20
Mesar IG 3 g.09140330,35e7
Pekar IG 3 g.09120330,35e7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3e6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5s5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5s5
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5a12
Škola: Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441
20
Građevinski tehničar 4 g.13110441
20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452
44
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5M10
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5M10
Škola: Tehnička škola, Požega (11-077-504)7,00144
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,4g8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3d6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,7d14
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5833c14
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3g6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3g6
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar 3 g.01353330,4167c10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Županija: Primorsko-goranska141,003014
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka (08-071-026)4,0025
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,1818C1
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,375B3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,7273C4
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3333A2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,375B3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6667A4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5455C3
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5455C3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,25B2
Škola: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj (08-292-502)9,0063
Bravar 3 g.014133317
Konobar 3 g.071333317
Kuhar 3 g.071233317
Parketar 2 g.125102217
Pomoćni konobar 2 g.075302217
Pomoćni kuhar 2 g.075202217
Stolar 3 g.121133317
Tokar 3 g.013133317
Vodoinstalater – JMO 3 g.013853317
Škola: Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka (08-071-512)3,0072
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,4167B10
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A12
Stolar – JMO 3 g.12111330,5833B14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5A12
Škola: Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)8,00150
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244248
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent pril. 4 g.0604944110
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Autoelektričar 3 g.04223330,5D12
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije tehničar
za informacijske tehnologije/tehničarka za informacijske tehnologije 4 g.
3210314124
Elektroinstalater 3 g.04213330,5D12
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5C12
Elektroničar IG 3 g.04140330,5C12
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00130
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0059
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022124
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044235
Škola: Građevinska tehnička škola, Rijeka (08-071-508)4,0096
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.3001044124
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Škola: Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka (08-071-515)2,0048
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,4167B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,25A6
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,5A12
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,3333B8
Vrtlar IG 3 g.08130330,25A6
Zidar – JMO 3 g.13315330,25B6
Škola: Hotelijersko-turistička škola, Opatija (08-058-504)3,0072
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443
72
Škola: Medicinska škola u Rijeci, Rijeka (08-071-516)8,00192
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Škola: Obrtnička škola, Opatija (08-058-503)4,0096
Frizer – JMO 3 g. (Obrtnička škola)25035332,4167A58
Kozmetičar 4 g. (Obrtnička škola)2502044124
Mesar – JMO 3 g. (Obrtnička škola)09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g. (Obrtnička škola)25025330,3333A8
Škola: Pomorska škola, Bakar (08-275-501)4,0088
Pomorski nautičar 4 g.1609044248
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044240
Škola: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00122
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5A12
Kemijski tehničar 4 g.20010441
24
Medijski tehničar 4 g.21112441
24
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441
26
Web-dizajner 4 g.21122441
24
Škola: Prometna škola, Rijeka (08-071-517)4,0092
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033248
Škola: Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (08-071-506)6,00154
IBMYP program 2 g.3205024124
Jezična gimnazija 4 g.3203044252
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4126
Škola: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Rijeka (08-071-509)8,00198
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010440,58
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020440,58
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka (08-071-524)2,0052
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004252
Škola: Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka (08-071-503)3,0074
Dizajner odjeće 4 g.3011044126
Komercijalist 4 g.0603044124
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj (08-292-501)6,0098
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,5B8
Kuhar 3 g.07123330,5B8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.088393312
Pomorski nautičar 4 g.16090440,5A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,5A10
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)3201044120
Škola: Srednja škola Delnice (08-013-501)3,0058
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,625A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,375A6
Opća gimnazija 4 g.3201044118
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Škola: Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,00108
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.07133330,2308A6
Kuhar 3 g.07123330,3846A10
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Vodoinstalater 3 g.01383330,3846A10
Škola: Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (08-042-501)6,00160
Automehaničar 3 g.01423330,4615B12
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044252
Konobar 3 g.07133330,4615A12
Kuhar 3 g.07123330,5385A14
Opća gimnazija 4 g.3201044256
Vodoinstalater 3 g.01383330,5385B14
Škola: Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0060
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Vladimir Nazor, Čabar (08-009-501)2,0040
Automehaničar – JMO 3 g.01425331
20
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka
(08-071-504)
5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore
Italiana – Fiume (08-071-502)
4,0061
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT4113
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT4116
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT4118
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT4114
Škola: Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja,
Rijeka (08-071-501)
4,0096
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,75B18
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,6667C40
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater-monter IG 3 g.01150330,25A6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25B6
Škola: Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)4,0096
Brodograđevni tehničar 4 g.0201044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.0104044124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)5,00130
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar posluživanja 4 g.3210164124
Konobar 3 g.07133330,5A14
Kuhar 3 g.0712333252
Slastičar 3 g.09253330,5A14
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0060
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,5A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,5A10
Županija: Šibensko-kninska52,001070
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Šibenik (15-081-011)3,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193314
Pomoćni stolar – TES 3 g.128193312
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.088393314
Škola: Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0076
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244122
Komercijalist 4 g.0603044122
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (15-081-506)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030441,4615A38
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5385A14
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Ivana Lukačića, Šibenik (15-081-511)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)4,00102
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5B13
Bravar 3 g.01413330,236
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,46C12
Brodski električar 4 g.0422344124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3846E10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,2308E6
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,31C8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3846E10
Škola: Medicinska škola, Šibenik (15-081-504)4,0094
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Škola: Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0090
Pomorski nautičar 4 g. (Dodatna lokacija)16090441
22
Tehničar za jahte i marine 4 g. (Dodatna lokacija)02022441
22
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. (Dodatna lokacija)17022441
22
Vozač motornog vozila IG 3 g. (Dodatna lokacija)14110331
24
Škola: Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0072
Ekonomist 4 g.0607244118
Elektromehaničar 3 g.04233330,5C9
Konobar 3 g.07133330,5C9
Opća gimnazija 4 g.3201044118
Elektrotehničar 4 g. (radionice)0401044118
Škola: Srednja škola Lovre Montija, Knin (15-036-502)4,0064
Agrotehničar 4 g.3306244116
Ekonomist 4 g.0607244116
Jezična gimnazija 4 g.3203044116
Opća gimnazija 4 g.3201044116
Škola: Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Knin (15-036-503)4,0068
Automehaničar 3 g.01423330,3333d6
Elektromehaničar 3 g.04233330,5C9
Frizer 3 g.25033330,5C9
Konobar 3 g.07133330,3333d6
Kuhar 3 g.07123330,3333d6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244116
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244116
Škola: Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,00120
Agroturistički tehničar 4 g.3304044122
Frizer 3 g.25033330,6923C18
Kozmetičar 4 g.2502044122
Mesar IG 3 g.09140330,5E13
Pediker 3 g.25023330,3077C8
Prodavač DON DO 3 g.4409333124
Stolar 3 g.12113330,5E13
Škola: Tehnička škola, Šibenik (15-081-507)4,0092
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044124
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0096
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.0712333126
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Županija: Sisačko-moslavačka69,001463
Škola: Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0066
Ekonomist 4 g.0607244244
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Škola: Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak (03-076-508)2,0037
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022113
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Škola: Glazbena škola u Novskoj, Novska (03-054-502)1,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)5,00102
Autolimar 3 g.01403330,2727B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331
20
Bravar – JMO 3 g.01415330,5C10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331
20
Elektroinstalater 3 g.04213330,4545B10
Elektromehaničar 3 g.04233330,2727B6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331
20
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5C10
Škola: Srednja škola Glina (03-025-501)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar 3 g.1211333120
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Novska (03-054-501)5,00116
Bravar 3 g.01413330,3333a8
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prodavač IG 3 g.0609233124
Stolar 3 g.12113330,3333a8
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333a8
Škola: Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00110
Cvjećar IG 3 g.08140330,5A10
Mesar IG 3 g.09140330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.088293316
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244120
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Kutina (03-043-501)5,00118
Ekonomist 4 g.0607244240
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5S10
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5S10
Konobar 3 g.07133330,3U6
Kuhar 3 g.07123330,4U8
Slastičar 3 g.09253330,3U6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Viktorovac, Sisak (03-076-503)6,00140
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Frizer – JMO 3 g.25035331
24
Konobar 3 g.07133330,5b10
Kuhar 3 g.07123331
20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Prodavač IG 3 g.0609233124
Slastičar 3 g.09253330,5b10
Škola: Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00172
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5a10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5a10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4167e10
Krojač 3 g.22213330,2917e7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,2917e7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4i4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2h2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5h5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3h3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3i3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3i3
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5455g12
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,2917d7
Stolar – JMO 3 g.12111330,4167d10
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441
20
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,4545g32
Web-dizajner 4 g.21122441
20
Zidar – JMO 3 g.13315330,2917d7
Škola: Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00108
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,3333A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333A8
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00140
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije tehničar za robotiku/tehničarka za robotiku 4 g.3210244122
Kemijski tehničar 4 g.2001044122
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244126
Županija: Splitsko-dalmatinska231,005185
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split (17-126-535)3,009
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.218293313
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193313
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.268193313
Škola: Ekonomska i upravna škola, Split (17-126-511)8,00192
Ekonomist 4 g.0607244496
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent 4 g.0604044372
Škola: Ekonomska škola, Imotski (17-030-503)4,0090
Ekonomist 4 g.0607244122
Poslovni tajnik 4 g.06050441
22
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Upravni referent 4 g.06040441
22
Škola: Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044248
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju (17-075-502)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski (17-030-505)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)2,0025
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Glazbena škola Jakova Gotovca, Sinj (17-075-505)2,0019
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X290004419
Škola: Glazbena škola Josipa Hatzea, Split (17-126-525)5,0083
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044244
Plesač klasičnog baleta 4 g.310104417
Plesač klasičnog baleta – pripremno obrazovanje 1 g.3101032112
Škola: Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0022
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.290002217
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split (17-126-503)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044252
Građevinski tehničar 4 g.1311044252
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244126
Škola: I. gimnazija Split (17-126-505)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.32030445120
Klasična gimnazija 4 g.3204044124
Škola: II. gimnazija, Split (17-126-506)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.32030446144
Škola: III. gimnazija, Split (17-126-507)7,00168
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446144
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta
na stranom jeziku 4 g.
3210144124
Škola: Industrijska škola, Split (17-126-516)2,0056
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5B14
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C14
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5C14
Instalater-monter IG 3 g.01150330,5B14
Škola: IV. gimnazija Marko Marulić, Split (17-126-508)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0032
Klesar – JMO 3 g.1337533116
Klesarski tehničar 4 g.1308244116
Škola: Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)5,00106
Administrator pril. 3 g.0681932110
Komercijalist 4 g.0603044372
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Obrtna tehnička škola, Split (17-126-515)11,00250
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,5G12
Autolimar – JMO 3 g.01405330,5C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,5C36
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533124
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5G12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533124
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5I5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5I5
Stolar – JMO 3 g.1211133124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331
24
Škola: Obrtnička škola, Split (17-126-504)8,00206
Fotograf – JMO 3 g.26015330,5G12
Frizer – JMO 3 g.2503533252
Frizer DO 4 g.4403544126
Kozmetičar DON 4 g.4401144126
Krojač – JMO 3 g.22215330,5G12
Modni tehničar 4 g.3315244126
Pediker – JMO 3 g.2502533126
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044126
Škola: Obrtničko-industrijska škola u Imotskom, Imotski (17-030-502)6,00130
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3333O8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3077M8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4167O10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25O6
Frizer – JMO 3 g.25035330,3846L10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3846M10
Konobar – JMO 3 g.07135330,25N6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3846L10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75N18
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331
10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,2308L6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077M8
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Škola: Pomorska škola, Split (17-126-518)7,00160
Pomorski nautičar 4 g.1609044372
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.3301044120
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044248
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044120
Škola: Prirodoslovna škola Split (17-126-501)5,00124
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Meteorološki tehničar 4 g.3303044124
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044252
Škola: Škola likovnih umjetnosti, Split (17-126-520)2,0052
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004252
Škola: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (17-126-517)9,00226
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3333E8
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5C12
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5C12
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060440,5A12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3846D10
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004250
Medijski tehničar 4 g.21112440,4615B12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3077D8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3077D8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3333E8
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g.1309044126
Web-dizajner 4 g.21122440,5385B14
Web-programer 4 g.2122244126
Zidar – JMO 3 g.13315330,3333E8
Škola: Srednja škola »Braća Radić«, Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00160
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3846B10
Mesar IG 3 g.09140330,3077B8
Pekar IG 3 g.09120330,3077B8
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030440,5A12
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3D3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3D3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,4D4
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Jezična gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)3203044126
Opća gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)3201044126
Škola: Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo, Vis (17-090-501)3,0030
Kuhar – JMO 3 g.0712533110
Opća gimnazija 4 g.3201044110
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044110
Škola: Srednja škola Bol (17-444-501)3,0060
Konobar 3 g.07133330,5c10
Kuhar 3 g.07123330,5c10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Brač, Supetar (17-468-501)3,0072
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333A8
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Makarska (17-047-501)5,00118
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Jezična gimnazija 4 g.3203044248
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Hvar (17-029-501)7,00101
Konobar 3 g.07133330,4375A7
Kuhar 3 g.07123330,5625A9
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044115
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)3304044110
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)0701044115
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,5333B8
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)3201044115
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,4667B7
Škola: Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0092
Ekonomist 4 g.0607244120
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Škola: Srednja škola Jure Kaštelan, Omiš (17-057-501)7,00162
Frizer – JMO 3 g.25035330,3077A8
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3846A10
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Konobar – JMO 3 g.07135330,3846B10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3077A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6154B16
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac (17-093-501)3,0082
Automehaničar 3 g.01423330,2857A8
Ekonomist 4 g.0607244126
Konobar 3 g.07133330,2143A6
Kuhar 3 g.07123330,5A14
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Škola: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića, Sinj (17-075-501)9,00201
Ekonomist 4 g.0607244120
Frizer – JMO 3 g.25035330,5F13
Komercijalist 4 g.0603044240
Konobar 3 g.07133330,5K13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5F13
Kuhar 3 g.07123330,5K13
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045127
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Prodavač IG 3 g.0609233126
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin (17-083-502)7,00168
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333G8
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333G8
Konobar 3 g.07133330,5C12
Kuhar 3 g.07123331,5C36
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333G8
Škola: Srednja strukovna škola, Makarska (17-047-502)5,0099
Automehaničar 3 g.01423330,25A6
Elektrotehničar 4 g.04010441
21
Frizer 3 g.25033330,4167A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Konobar 3 g.07133330,4545B10
Kuhar 3 g.07123330,5455B12
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
22
Škola: Srednja tehnička prometna škola, Split (17-126-513)6,00144
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033372
Zrakoplovni prometnik 4 g.1801044124
Škola: Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
(17-075-503)
7,00154
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3182D7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5455B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3636D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3182D7
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,4545H10
Stolar – JMO 3 g.12111330,4545B10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244122
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5455H12
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033122
Škola: Tehnička škola u Imotskom, Imotski (17-030-504)3,0070
Ekološki tehničar 4 g.33072441
22
Elektrotehničar 4 g.04010441
24
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
24
Škola: Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split (17-126-514)4,0096
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244372
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)9,00206
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje
kvalifikacije turistički tehničar destinacije 4 g.
3210174124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Konobar 3 g.0713333124
Kuhar 3 g.07123332,4474B62
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,2A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,8A8
Slastičar 3 g.09253330,5526B14
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4126
Škola: Zdravstvena škola, Split (17-126-521)8,00202
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Sanitarni tehničar 4 g.2406044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Županija: Varaždinska95,001976
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin
(05-086-007)
2,0014
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493317
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193317
Škola: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
(05-031-503)
2,0014
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.015102217
Parketar 2 g.125102217
Škola: Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00124
Opća gimnazija 4 g.32010445100
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: Elektrostrojarska škola, Varaždin (05-086-504)12,00248
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3333m8
Bravar – JMO 3 g.01415330,5k12
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533120
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333m8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3333m8
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Grafičar pripreme 3 g.21213330,5j10
Grafičar tiska 3 g.21223330,5j10
Medijski tehničar 4 g.2111244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244240
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244240
Tokar – JMO 3 g.01315330,5k12
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Glazbena škola u Varaždinu (05-086-512)3,0067
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022127
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044240
Škola: Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)10,00190
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.0713333120
Kuhar 3 g.0712333120
Poslovni tajnik 4 g.06050440,5A10
Prodavač IG 3 g.0609233120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Upravni referent 4 g.06040440,5A10
Škola: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin
(05-086-509)
9,00204
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044240
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Geološki tehničar 4 g.05010440,6A12
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3571H10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3571H10
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,3571D10
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Rudarski tehničar 4 g.05030440,4A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,6429G18
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,6429D18
Tesar 3 g.13323330,3571G10
Zidar 3 g.13313330,2857H8
Škola: Medicinska škola Varaždin (05-086-505)5,00108
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452
40
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Škola: Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00208
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020444104
Škola: Srednja škola »Arboretum Opeka«, Marčan (05-230-501)5,0086
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,4B8
Kuhar – JMO 3 g.0712533120
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3B6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5A3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5A3
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Vrtlar IG 3 g.08130330,3B6
Škola: Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00128
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5A10
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4286B12
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prodavač IG 3 g.06092330,5A10
Stolar – JMO 3 g.12111330,2857B8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,2857B8
Škola: Srednja škola Ludbreg (05-087-501)5,00106
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,7143A20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3929B11
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,4C4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6C6
Prodavač DON DO 3 g.44093330,2857A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
20
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3929B11
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441
20
Tokar – JMO 3 g.01315330,2143B6
Škola: Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Opća gimnazija 4 g. (Dodatna)3201044120
Škola: Srednja strukovna škola, Varaždin (05-086-508)9,00207
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3077T8
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441
20
Frizer DO 4 g.44035440,5F14
Galanterist – JMO 3 g.23135330,2857P8
Kozmetičar DON 4 g.44011440,5F14
Krojač – JMO 3 g.22215330,2308T6
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B41
24
Mesar – JMO 3 g.09245330,2143P6
Modni tehničar 4 g.33152440,6667G16
Pekar – JMO 3 g.09215330,5P14
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3333S3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3333S3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3333S3
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,4615T12
Staklar – JMO 3 g.27115330,2143D6
Stolar – JMO 3 g.12111330,5714D16
Tapetar – JMO 3 g.26025330,2143D6
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,3333G8
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441
20
Škola: Strojarska i prometna škola, Varaždin (05-086-507)10,00212
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333F8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,6667E16
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333E8
Limar – JMO 3 g.01395330,25F6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244240
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,4167F10
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044120
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033240
Županija: Virovitičko-podravska44,00849
Škola: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
(10-089-004)
2,0012
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829331,1667A7
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,8333A5
Škola: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0094
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00107
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4D8
Frizer – JMO 3 g.25035330,6D12
Konobar – JMO 3 g.07135330,5A10
Krojač – JMO 3 g.22215330,3E6
Kuhar 3 g.07123330,6B12
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,4286F3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5714F4
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3E6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4E8
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3D6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,7D14
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,6B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,4B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3A6
Frizer DO 4 g.4403544120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,6C12
Kozmetičar 4 g.2502044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,7A14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4C8
Škola: Srednja škola »Stjepan Ivšić«, Orahovica (10-059-501)4,0080
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,6A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,6B12
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Kuhar – JMO 3 g.07125330,4A8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Vodoinstalater 3 g.01383330,4B8
Škola: Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00100
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača (10-317-501)5,00100
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,4D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6D12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,5C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5C10
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Strukovna škola Virovitica (10-089-504)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244240
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.0712333120
Slastičar 3 g.09253330,5A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00106
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Županija: Vukovarsko-srijemska102,002019
Škola: Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci (16-088-506)3,0060
Drvodjeljski tehničar 4 g.1201044120
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Stolar – JMO 3 g.1211133120
Škola: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci (16-088-504)7,00140
Ekonomist 4 g.0607244360
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g.0604044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Ekonomska škola Vukovar (16-096-502)8,00160
Ekonomist 4 g.0607244120
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS4120
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044120
Farmaceutski tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.240404-MS4120
Komercijalist 4 g.06030441
20
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS4120
Upravni referent 4 g.0604044120
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS4120
Škola: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci (16-088-502)7,00160
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Opća gimnazija 4 g.3201044366
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00132
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS4122
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS4122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS4122
Škola: Gimnazija Županja (16-111-502)3,0060
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Škola: Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci (16-088-510)3,0035
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022220
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)8,00150
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar – JMO 3 g.07135330,4C8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6C12
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044120
Automehaničar – JMO 3 g. (Stara zgrada)01425330,7A14
Bravar 3 g. (Stara zgrada)01413330,4F8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. (Stara zgrada)01270330,6F12
Elektroinstalater 3 g. (Stara zgrada)04213330,5B10
Elektromehaničar 3 g. (Stara zgrada)04233330,5B10
Frizer – JMO 3 g. (Stara zgrada)2503533120
Pomoćni bravar – TES 3 g. (Stara zgrada)01849330,3E3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. (Stara zgrada)08849330,3E3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. (Stara zgrada)07819330,4E4
Vodoinstalater – JMO 3 g. (Stara zgrada)01385330,3A6
Škola: Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci (16-088-509)8,00150
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,5f10
Eksperimentalni posebni program za učenike s teškoćama u razvoju
za stjecanje kvalifikacije pomoćnik/pomoćnica u hortikulturi 3 g.
32102230,5k5
Eksperimentalni posebni program za učenike s teškoćama u razvoju
za stjecanje kvalifikacije pomoćnik/pomoćnica u peradarstvu 3 g.
32102330,5k5
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije agromeliorator/
agromelioratorica IG 3 g.
3210293120
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331
20
Mesar IG 3 g.09140330,5d10
Pekar IG 3 g.09120330,5d10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5f10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044120
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Ilok (16-426-501)4,0080
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije tehničar za
voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo/tehničarka za voćarstvo,
vinogradarstvo i vinarstvo 4 g.
3210274120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar (16-096-504)8,00158
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A10
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,5F10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,6C12
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,6D12
Konobar – JMO 3 g.07135330,25E6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,25B6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5A10
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,5F10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5E12
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,5B12
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331
10
Slastičar – JMO 3 g.07145330,25E6
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,25B6
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,4C8
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,4D8
Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)8,00154
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3636g8
Frizer – JMO 3 g.2503533120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,6364d14
Krojač – JMO 3 g.22215330,2727g6
Kuhar – JMO 3 g.0712533120
Modni tehničar 4 g.3315244120
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5h5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5h5
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3636d8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3636g8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar (16-096-503)12,00240
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3A6
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,3B6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3A6
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,3B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4A8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,4B8
Bravar – JMO 3 g.01415330,3C6
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS4120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS4120
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3C6
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,5D10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS4120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS4120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4C8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,5D10
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00200
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Autoelektričar 3 g.04223330,5j10
Automehaničar 3 g.01423330,6h12
Bravar 3 g.01413330,4h8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,6i12
Elektroinstalater 3 g.04213330,5j10
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3k6
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,4i8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,35k7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,35k7
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244240
Škola: Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0040
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara
Vinkovci (16-088-508)
5,00100
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045360
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Županija: Zadarska88,002023
Škola: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar (13-107-518)7,00158
Ekonomist 4 g.0607244244
Komercijalist 4 g.0603044122
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S4122
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Prodavač IG 3 g.0609233126
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar (13-107-503)5,00120
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar (13-107-502)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044372
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)2,0035
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar (13-107-519)9,00202
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044244
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.0712333252
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,4A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6A6
Slastičar 3 g.0925333126
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044244
Škola: Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)5,00120
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045496
Škola: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0074
Frizer – JMO 3 g.25035331,5417c37
Kozmetičar 4 g.2502044126
Pediker – JMO 3 g.25025330,4583c11
Škola: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka
Ožanića, Zadar (13-107-515)
5,00110
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Mesar IG 3 g.09140330,3571B10
Pekar IG 3 g.09120330,3571B10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A12
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5C5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5C5
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Vrtlar IG 3 g.08130330,2857B8
Škola: Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,00104
Pomorski nautičar 4 g.1609044252
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044252
Škola: Prirodoslovno-grafička škola, Zadar (13-107-514)3,0072
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441
24
Medijski tehničar 4 g.21112440,5A12
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Web-dizajner 4 g.21122440,5A12
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar (13-107-516)4,0086
Krojač 3 g.2221333120
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A4122
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4244
Škola: Srednja škola Bartula Kašića, Pag (13-063-501)2,0048
Konobar 3 g.07133330,4167A10
Kuhar 3 g.07123330,5833A14
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0098
Brodograditelj IG 3 g.02180330,4167E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5833E14
Ekonomist 4 g.0607244122
Konobar DO DO 3 g.44133330,2857C8
Kuhar DO DO 3 g.44123330,4286C12
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prodavač DON DO 3 g.44093330,29C8
Škola: Srednja škola Gračac (13-027-527)2,0024
Ekonomist 4 g.0607244112
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044112
Škola: Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)6,00134
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25S6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5P12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C12
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5S12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,5C12
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5P12
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25S6
Škola: Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Ekonomist 4 g.0607244114
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A7
Opća gimnazija 4 g.3201044114
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5A7
Škola: Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar (13-107-513)9,00226
Autolimar – JMO 3 g.01405330,5A12
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A12
Bravar – JMO 3 g.01415330,5B12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,3077C8
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije automehatroničar/
automehatroničarka IG 3 g.
3210253126
Eksperimentalni program za stjecanje kvalifikacije instalater kućnih
instalacija/instalaterka kućnih instalacija IG 3 g.
3210263126
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533124
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B12
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,5D12
Stolar – JMO 3 g.12111330,5D12
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110330,6923C18
Škola: Tehnička škola, Zadar (13-107-512)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,5B13
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,5B13
Županija: Zagrebačka88,002137
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana (01-073-505)2,009
Pomoćni autolimar – TES 3 g.018393313
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5B3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5B3
Škola: Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Ekonomist 4 g.0607244378
Komercijalist 4 g.0603044126
Škola: Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor
(01-073-501)
5,00122
Ekonomist 4 g.0607244248
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Kuhar 3 g.07123330,6154E16
Slastičar 3 g.09253330,3846E10
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor (01-073-502)3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Škola: Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)4,00112
Opća gimnazija 4 g.3201044384
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044128
Škola: Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Glazbena škola »Ferdo Livadić«, Samobor (01-073-504)2,0041
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044126
Škola: Srednja škola »Ban Josip Jelačić«, Zaprešić (01-108-501)8,00202
Ekonomist 4 g.0607244124
Frizer – JMO 3 g.25035330,5g13
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar – JMO 3 g.07135330,3077h8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5g13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3846h10
Opća gimnazija 4 g.32010442
52
Prodavač IG 3 g.0609233124
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3077h8
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Škola: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina
(01-109-501)
5,00116
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A13
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333B8
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044122
Škola: Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00218
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B12
Frizer – JMO 3 g.2503533124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3333A8
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Škola: Srednja škola »Ivan Švear« Ivanić-Grad (01-032-501)10,00242
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,2692E7
Ekonomist 4 g.0607244124
Elektromonter IG 3 g.04110330,2692E7
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Frizer – JMO 3 g.2503533126
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,4615E12
Komercijalist 4 g.0603044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,5L5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,5L5
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044126
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)3201044126
Škola: Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00124
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A12
Ekonomist 4 g.0607244122
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Škola: Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00205
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333b9
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Ekonomist 4 g.0607244122
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333b9
Konobar 3 g.07133330,2857c8
Kuhar 3 g.07123330,5c14
Mesar IG 3 g.09140330,2143c6
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prodavač IG 3 g.0609233126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333b9
Škola: Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)9,00218
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533126
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3462G9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3077G8
Frizer – JMO 3 g.25035330,5E13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3462G9
Konobar – JMO 3 g.07135330,5H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5H13
Pediker – JMO 3 g.25025330,5E13
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Škola: Srednja strukovna škola, Samobor (01-073-503)7,00180
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5C13
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B13
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5C13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5A13
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica (01-087-505)3,0067
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044126
Scenski plesač 4 g.3105044126
Škola: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica
(01-087-504)
3,0084
Zrakoplovni prometnik 4 g.1801044128
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.0409144128
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.0105144128
2.062,0045 478II. DIO

ProgramŠifra programaTrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Brodsko-posavska3,0072
Škola: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti,
Slavonski Brod (12-078-508)
3,0072
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Županija: Dubrovačko-neretvanska1,0024
Škola: Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, Dubrovnik (19-018-503)1,0024
Klasična gimnazija 4 g.3204044124
Županija: Grad Zagreb9,00225
Škola: Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Zagreb (21-114-597)1,0025
Opća gimnazija 4 g.3201044125
Škola: Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
(21-114-546)
4,00104
Klasična gimnazija 4 g.32040444104
Škola: Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti«, Zagreb (21-114-598)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica
– s pravom javnosti, Zagreb (21-114-568)
3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Županija: Istarska2,0052
Škola: Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti
(18-065-502)
2,0052
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Županija: Međimurska5,00106
Škola: Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Županija: Osječko-baranjska2,0054
Škola: Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
(14-060-521)
2,0054
Klasična gimnazija 4 g.3204044254
Županija: Požeško-slavonska3,0052
Škola: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega (11-077-510)3,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044113
Opća gimnazija 4 g.3201044239
Županija: Primorsko-goranska3,0074
Škola: Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti, Rijeka
(08-071-522)
3,0074
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4248
Županija: Splitsko-dalmatinska4,0092
Škola: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti
(17-075-504)
2,0040
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Klasična gimnazija 4 g.3204044120
Škola: Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić
– s pravom javnosti, Split (17-126-510)
2,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Županija: Varaždinska2,0048
Škola: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec
(05-031-502)
2,0048
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Županija: Virovitičko-podravska1,0024
Škola: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici,
Virovitica (10-089-506)
1,0024
Klasična gimnazija 4 g.3204044124
Županija: Zadarska3,0072
Škola: Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar
(13-107-504)
3,0072
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Opća gimnazija 4 g.3201044124
38,00895III. DIO

ProgramŠifra programaTrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Dubrovačko-neretvanska1,0024
Škola: Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik (19-018-515)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Županija: Grad Zagreb62,001195
Škola: Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-635)1,0020
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Škola: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića,
s pravom javnosti, Zagreb (21-114-600)
4,0096
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija Marul, Zagreb (21-114-631)2,0048
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola »Muzički atelje«, Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022125
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044125
Škola: Glazbena škola Brkanović, Zagreb (21-114-626)6,00100
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022240
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044460
Škola: Glazbena škola Ladislav Račić, Zagreb (21-114-634)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Humanistička gimnazija, Zagreb (21-114-571)2,0048
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Škola: LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti, Zagreb (21-114-602)3,0060
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Međunarodna britanska škola »Vedri obzori«, Zagreb (21-114-632)1,0024
Međunarodni program za srednje škole 4 g.3206254124
Škola: Opća privatna gimnazija, Zagreb (21-114-623)1,0022
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Škola: Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-614)1,0020
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3206244120
Škola: Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski«, Zagreb (21-114-601)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti, Zagreb (21-114-615)5,00100
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044240
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak, Zagreb (21-114-621)6,00126
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5C10
Konobar 3 g.07133330,38A10
Kuhar 3 g.07123330,38A10
Mesar IG 3 g.09140330,5B10
Pekar IG 3 g.09120330,5B10
Prodavač IG 3 g.0609233120
Slastičar 3 g.09253330,24A6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,5C10
Škola: Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak«, Zagreb (21-114-158)12,00139
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022336
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449103
Škola: Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-620)1,0022
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Škola: Privatna škola Futura (21-114-617)3,0072
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Škola: Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb
(21-114-628)
1,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030440,510
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S40,510
Škola: Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, Zagreb
(21-114-569)
1,0025
Američki gimnazijski program 4 g.3206344125
Škola: Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti, Zagreb
(21-114-609)
4,0080
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Umjetnička gimnazija 4 g.3207044240
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-618)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Županija: Osječko-baranjska3,0071
Škola: EDukOS – privatna srednja škola s pravom javnosti
(14-060-523)
2,0043
Opća gimnazija 4 g.3201044123
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Škola: Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti (14-060-522)1,0028
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Županija: Primorsko-goranska6,00128
Škola: Međunarodna srednja škola adria (08-071-531)1,0020
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044120
Škola: Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka (08-071-528)2,0048
Farmaceutski tehničar 4 g.24040440,5f12
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070440,5f12
Hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima 4 g.3211094124
Škola: Srednja waldorfska škola u Rijeci (08-071-527)3,0060
Srednja škola – alternativni program waldorfske škole 4 g.0010114360
Županija: Splitsko-dalmatinska13,00256
Škola: Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti, Split
(17-126-530)
2,0040
Hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima 4 g.3211094240
Škola: Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti, Split (17-126-528)2,0040
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Privatna srednja škola Aspalathos Međunarodna škola,
Dugopolje (17-126-537)
2,0020
IBMYP program 2 g.3205024220
Škola: Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis,
s pravom javnosti, Split (17-126-529)
3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna srednja škola Wallner, Split (17-126-533)2,0052
Konobar – JMO 3 g.07135330,21A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,58A16
Slastičar – JMO 3 g.07145330,21A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
24
Škola: Srednja škola Dental centar Marušić, Split (17-126-527)2,0044
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044118
Županija: Varaždinska2,0040
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0040
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Županija: Zadarska2,0048
Škola: Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Zadar (13-126-537)2,0048
Opća gimnazija 4 g.3201044248
89,001762