Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 62/2024 (22.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1093

Na temelju članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 2/20, 98/20, 24/21 i 146/22) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i tromjesečne izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. alineja 4. koja glasi: »izvještaj o valutnoj izloženosti fonda« briše se.

Stavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 6. oznaka stavka (1) briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječ »Izvještaj« zamjenjuje se riječju »izvještaj«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. brišu se zarez iza riječi: »Hanfe« te riječi: »osim izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 4.«.

U stavku 2. riječi: »servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 6.

U PRILOGU 5. uz Pravilnik »IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA« u retku 11 stupac 2. mijenja se i glasi: »Udjeli ili dionice alternativnih investicijskih fondova«.

U retku 15 stupac 2. mijenja se i glasi: »Ostala imovina«.

Članak 7.

U PRILOGU 6. uz Pravilnik »PODLOGA ZA IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA« u retku 10 stupac 2. mijenja se i glasi: »Udjeli ili dionice alternativnih investicijskih fondova«.

U retku 13 stupac 2. mijenja se i glasi: »Ostala imovina«.

U retku 13. stupcu 2. rubrici 1. iza riječi: »ISIN 1« dodaju se riječi: »ili opis imovine«.

U retku 13. stupcu 2. rubrici 2. iza riječi: »ISIN 2« dodaju se riječi: »ili opis imovine«.

U retku 13. stupcu 2. rubrici 3. iza riječi: »ISIN 3« dodaju se riječi: »ili opis imovine«.

U retku 13. stupcu 2. rubrici 4. iza riječi: »ISIN x« dodaju se riječi: »ili opis imovine«.

Članak 8.

PRILOG 7. uz Pravilnik »IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI« briše se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-16
Zagreb, 14. svibnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.