Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 62/2024 (22.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1094

Na temelju članka 146. stavka 2., članka 191. stavka 3., članka 192. i članka 193. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, POLUGODIŠNJIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA DOBROVOLJNOG
MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 104/17, 98/20 i 146/22) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond), kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Hanfe.«

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. alineja 5. koja glasi: »izvještaj o valutnoj izloženosti fonda« briše se.

Stavak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 5.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavaka 2. i 4. i članka 4. stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr.«

U stavku 2. riječi: »servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

U stavku 3. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Hanfe«.

U stavku 5. riječ: »Agencije« iza riječi: »zahtjev« te riječ: »Agencije« iza riječi: »djelokruga« zamjenjuju se riječju: »Hanfe«.

U stavku 6. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Hanfa«.

Članak 6.

PRILOG 6. uz Pravilnik briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-17
Zagreb, 14. svibnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.