Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

NN 63/2024 (24.5.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Hrvatska vatrogasna zajednica

1110

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), glavni vatrogasni zapovjednik, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: HVZ).

Članak 2.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovoga Pravilnika, su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz članka 1. ovoga Pravilnika su prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, a odnose se na prihode od:

– provedbe osposobljavanja i usavršavanja (neformalnog obrazovanja),

– ispitivanja vatrogasne tehnike i opreme namijenjenim vatrogasnim intervencijama,

– ispitivanja i vještačenje vatrogasnih aparata,

– prodaje vatrogasne literature i drugih potrepština,

– pružanja usluge smještaja polaznicima Državne vatrogasne škole,

– izrade procjena i planova ugroženosti od požara i vatrogasnih planova,

– od drugih sličnih poslova za potrebe sustava vatrogastva.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 3.

(1) Najava nenamjenskih donacija od strane donatora počinje upućivanjem pisma namjere čelniku proračunskog korisnika o vrsti i vrijednosti donacije.

(2) Čelnik donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(3) Ukoliko je vrijednost nenamjenske donacije veća od 9.290,60 eura, odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek po dobivenoj suglasnosti Upravljačkog tijela.

(4) Čelnik proračunskog korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(5) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik proračunskog korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(6) Ugovor o donaciji iz stavka 5. ovog članka se ne sklapa ako je donator fizička osoba.

(7) Proračunski korisnik, koji je primio nenamjensku donaciju, dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(8) Dobivene donacije mogu se koristiti isključivo za obavljanje i razvoje svoje djelatnosti u skladu s svojim osnivačkim aktima.

(9) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 4.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni,

– podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, a koje su proračunski korisnici sklopili sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu,

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali prihodi mogu se koristiti za:

– podmirivanje rashoda za razvoj svoje djelatnosti,

– podmirenje ostalih rashoda redovne djelatnosti.

(3) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a koje će se financirati vlastitim prihodima, isključivo na način propisan Zakonom o proračunu.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 5.

(1) HVZ nadzire ostvarenje i trošenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode podnose HVZ-u godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.

(3) HVZ može od proračunskih korisnika iz članka 1. Pravilnika, u svakom trenutku, zahtijevati dodatne izvještaje i dokumentaciju o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, a rok dostave je 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode dužni su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz prethodno dobivenu suglasnost HVZ-a, donosi odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(2) Odluka upravljačkog tijela proračunskog korisnika mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/08
Urbroj: 444-03-02 -24-3
Zagreb, 8. svibnja 2024.

Glavni
vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.