Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

NN 64/2024 (29.5.2024.), Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

Ministarstvo zdravstva

1135

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara, na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE I SANITETSKOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju organizacija i način obavljanja djelatnosti hitne medicine i hitnog medicinskog prijevoza i djelatnosti sanitetskog prijevoza u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Djelatnost hitne medicine obuhvaća hitno medicinsko zbrinjavanje svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u vrlo kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja.

(2) Hitan medicinski prijevoz je prijevoz i pružanje medicinske skrbi životno ugroženoj osobi između kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica ili općih bolnica vozilom za hitni medicinski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom, uz pratnju doktora medicine iz bolničke ustanove koja inicira prijevoz i koji osigurava kontinuiranu skrb tijekom prijevoza.

(3) Djelatnost sanitetskog prijevoza obuhvaća prijevoz nepokretnih, teško pokretnih i bolesnika kojima zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje, u ili iz zdravstvene ustanove odnosno privatne ugovorene ordinacije u svrhu dobivanja zdravstvenih usluga.

Članak 3.

(1) Mjere i postupci hitnog izvanbolničkog medicinskog zbrinjavanja u djelatnosti hitne medicine provode se na mjestu događaja ili u prostoru za reanimaciju/ambulantu zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba) ili tijekom prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba prijevoznim sredstvima hitne medicinske službe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, a mjere i postupci hitnog bolničkog medicinskog zbrinjavanja provode se u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) Mjere i postupci hitnog medicinskog prijevoza provode se u vozilu hitne medicinske službe (u daljnjem tekstu: HMS).

(3) Mjere i postupci u djelatnosti sanitetskog prijevoza provode se tijekom primopredaje bolesnika te u vozilu za sanitetski prijevoz Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba.

Članak 4.

(1) Djelatnost hitne medicine u Republici Hrvatskoj organizirana je po modelu cjelovitog sustava izvanbolničke i bolničke djelatnosti hitne medicine neprekidno 24 sata dnevno.

(2) Djelatnost sanitetskog prijevoza u Republici Hrvatskoj organizirana je neprekidno 24 sata dnevno.

(3) Djelatnost hitne medicine organizira se i provodi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

(4) Djelatnost sanitetskog prijevoza organizira se i provodi na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

(5) Organizacija djelatnosti hitne medicine podrazumijeva funkcionalnu povezanost i usklađenost na svim horizontalnim i vertikalnim razinama te suradnju svih pružatelja zdravstvene zaštite, telemedicinsku konzultaciju, ovisno o opsegu i složenosti poslova, karakteristikama pojedinih područja i drugim objektivnim okolnostima.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 5.

(1) Djelatnost hitne medicine u izvanbolničkim uvjetima obavljaju Zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba kopnom, morem i zrakom.

(2) Izvanbolničko hitno medicinsko zbrinjavanje obvezan je pružiti onaj Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba čiji je tim najbliži mjestu događaja na kojem je nastupila potreba hitnog medicinskog zbrinjavanja, neovisno o granicama jedinica područne (regionalne) samouprave, uz koordiniranje medicinske prijavno-dojavne jedinice zavoda kojoj je događaj prijavljen, osim ako općim aktom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu nije utvrđeno drugačije.

(3) Ako Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba iz stavka 2. ovoga članka nije u mogućnosti pružiti potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje, obvezan je zatražiti sudjelovanje najbližeg Zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba putem medicinske prijavno-dojavne jedinice.

(4) Hitan medicinski prijevoz provodi Tim hitnog medicinskog prijevoza vozilom HMS-a kojem se pridodaje doktor medicine iz bolnice koja inicira prijevoz.

Članak 6.

Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba obavlja sljedeće poslove izvanbolničke hitne medicine:

– zaprima hitne medicinske pozive te upućuje timove na intervencije i upravlja komunikacijskim sustavom,

– obavlja hitno medicinsko zbrinjavanje oboljelih i ozlijeđenih osoba,

– sudjeluje u provođenju postupaka telekonzultacijskih usluga unutar djelatnosti hitne medicine,

– u slučaju potrebe prevozi ozlijeđene, odnosno oboljele osobe u najbližu zdravstvenu ustanovu koja može pružiti odgovarajuću razinu zdravstvene skrbi,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u dijagnostici i liječenju,

– sudjeluje u organizaciji i provedbi zdravstvene zaštite u izvanrednim okolnostima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– osigurava provođenje općih akata, obvezujućih standardnih operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,

– koordinira suradnju s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u zbrinjavanju hitnih pacijenata,

– osigurava opremljenost vozila i timova prema utvrđenim standardima,

– vodi propisanu dokumentaciju i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dostavlja zatražena izvješća,

– obavlja i druge poslove na zahtjev i u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– sudjeluje u organizaciji i provođenju hitnog medicinskog prijevoza,

– sudjeluje u organizaciji i provođenju hitnog zračnog medicinskog prijevoza,

– sudjeluje u organizaciji i provođenju hitnog pomorskog medicinskog prijevoza.

Članak 7.

(1) U organizaciju izvanbolničke hitne medicine uključeni su i timovi koje iznad standarda utvrđenih mrežom hitne medicine osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i/ili jedinica lokalne samouprave.

(2) Na područjima na kojima je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreba su obvezne, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, turističkom zajednicom, Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama, drugim upraviteljima prometnica u Republici Hrvatskoj, Hrvatskim auto-klubom, Hrvatskim ronilačkim savezom, društvima za osiguranje i drugim zainteresiranim subjektima, organizirati i osigurati povećani broj timova hitne medicinske službe na određenome području u odnosu na broj timova određenih mrežom hitne medicine, sukladno posebnom sporazumu koji sklapa sa Zavodom za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodom Grada Zagreba.

1. Medicinska prijavno-dojavna jedinica za izvanbolničku hitnu medicinu

Članak 8.

(1) Medicinska prijavno-dojavna jedinica (u daljnjem tekstu: MPDJ) za izvanbolničku hitnu medicinu organizira se na razini jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) MPDJ je dispečerska služba izvanbolničke hitne medicine i odgovorna je za primanje poziva na standardizirani način prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu, za upućivanje tima na intervenciju, koordinaciju svih timova te upravljanje komunikacijskim sustavom na svojem području i upravljanje audio-video nadzorom u ispostavama Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba.

(3) Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za MPDJ iz stavka 2. ovog članka donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

(4) Radnici MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ iz stavka 2. ovog članka obavljaju prijem poziva, određuju stupanj hitnosti, upućuju tim na intervenciju, obavještavaju bolničku hitnu medicinsku službu o dolasku hitnoga pacijenta, surađuju s policijom, vatrogasnom službom i drugim odgovarajućim službama i daju savjete pozivatelju sukladno Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ.

(5) MPDJ odgovorna je za zaprimanje poziva za hitni medicinski prijevoz i koordinira njegovu provedbu.

(6) MPDJ obvezna je o velikoj nesreći odmah obavijestiti Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

(7) MPDJ prema potrebi surađuje s medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama drugih Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba, s bolničkim ustanovama i s drugim hitnim službama.

(8) Svi radnici MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(9) Svi radnici MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju prije početka rada imati završen edukacijski program koji donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu i svoja znanja i vještine moraju obnavljati jednom u tri godine.

(10) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(11) Za obavljanje svih zadaća i radnih procesa MPDJ mora imati razvijenu tehničku podršku koja se sastoji od telekomunikacijskog sustava i računalno podržanog dispečerskog sustava.

Članak 9.

(1) Izvanbolnička hitna medicinska služba se poziva na broj 194.

(2) Veza između vozila hitne medicinske službe i MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba provodi se putem TETRA radio-komunikacijskog sustava, a iznimno putem javne mobilne mreže.

(3) Putem TETRA radio-komunikacijskog sustava i javne mobilne mreže osigurava se komunikacija između vozila hitne medicinske službe, MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba, objedinjenog hitnog bolničkog prijema, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

(4) Svi telefonski razgovori na liniji 194 kao i na TETRA radio-komunikacijskom sustavu u MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju se snimati i pohranjivati na trajnom mediju te biti dostupni za reprodukciju.

(5) MPDJ mora imati osiguranu mogućnost prijema poziva sa svim automatskim vanjskim defibrilatorima koji imaju mogućnost telefonskog povezivanja na svom području.

Članak 10.

(1) Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 194, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva.

(2) Zlouporaba poziva na broj 194 je ostvarivanje poziva na broj 194 kojim se lažno dojavljuje o nepostojećem hitnom medicinskom slučaju te ostvarivanje poziva na broj 194 koji nije vezan za hitni medicinski slučaj, a koji pozivatelj uporno nastavlja unatoč opetovanim upozorenjima dispečera kako poziv nije u nadležnosti MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba.

(3) Zlouporabu poziva na broj 194 dispečer MPDJ Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba dužan je prijaviti ovlaštenoj osobi Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba kao izvanredni događaj na za to propisanom obrascu.

2. Hitno medicinsko izvanbolničko zbrinjavanje

Članak 11.

(1) Doktor medicine u Timu 1 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem te koordinira radom ostalih članova tima.

(2) Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra u Timu 1 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka te obavlja komunikaciju s MPDJ.

(3) Prvostupnik sestrinstva/medicinska sestra koja upravlja vozilom ili vozač upravljaju vozilom te sudjeluje u radu Tima 1 tijekom zbrinjavanja pacijenta.

(4) Svi članovi Tima 1 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(5) Svi radnici Tima 1 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju završiti edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada u Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodu Grada Zagreba i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(6) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u Timu 1 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka članovi tima na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 12.

(1) Najmanje prvostupnik sestrinstva specijalist u djelatnosti hitne medicine u Timu 2 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem te koordinira radom tima.

(2) Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra u Timu 2 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka, obavlja komunikaciju s MPDJ te upravlja vozilom.

(3) Ako su oba člana Tima 2 najmanje prvostupnici sestrinstva specijalisti u djelatnosti hitne medicine Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba odlučuje koji upravlja vozilom.

(4) Svi članovi Tima 2 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(5) Svi radnici Tima 2 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju završiti edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada u Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodu Grada Zagreba i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(6) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u Timu 2 Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka članovi tima na specijalističkom usavršavanju u djelatnosti hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 13.

(1) Doktor medicine u Timu pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke, sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem te koordinira radom ostalih članova tima.

(2) Najmanje medicinska sestra u Timu pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba sudjeluje u obavljanju pregleda i primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka te obavlja komunikaciju sa MPDJ.

(3) Vozač upravlja vozilom te sudjeluje u radu Tima pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba tijekom zbrinjavanja pacijenta.

(4) Svi članovi Tima pripravnosti moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(5) Tim pripravnosti obvezan je bez odgode po prijemu poziva i zaprimanju intervencije od MPDJ odazvati se i krenuti na intervenciju.

(6) Tim pripravnosti je pripravan neprekidno 24 sata dnevno sukladno Mreži hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

Članak 14.

(1) Doktor medicine u Timu hitnog zračnog medicinskog prijevoza obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem te koordinira radom ostalih članova tima.

(2) Najmanje prvostupnik sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine ili prvostupnik sestrinstva u Timu hitnog zračnog medicinskog prijevoza sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka te obavlja komunikaciju s pilotom i MPDJ.

(3) Svi članovi Tima hitnog zračnog medicinskog prijevoza moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(4) Svi radnici Tima hitnog zračnog medicinskog prijevoza moraju prije početka rada imati završene edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine te druge obvezne edukacije vezane za sigurnost u provođenju hitnog zračnog medicinskog prijevoza.

(5) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u Timu hitnog zračnog medicinskog prijevoza i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka članovi tima na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 15.

(1) Doktor medicine u Timu hitnog pomorskog medicinskog prijevoza obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem te koordinira radom tima.

(2) Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra u Timu hitnog pomorskog medicinskog prijevoza sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka te obavlja komunikaciju s MPDJ.

(3) Svi članovi Tima hitnog zračnog medicinskog prijevoza moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima postupanja.

(4) Svi radnici Tima hitnog pomorskog medicinskog prijevoza moraju završiti edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada u Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodu Grada Zagreba i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(5) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u Timu hitnog pomorskog medicinskog prijevoza i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(6) Iznimno od stavka 4. ovog članka članovi tima na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

3. Hitan medicinski prijevoz

Članak 16.

(1) Tim hitnog medicinskog prijevoza pruža medicinsku skrb životno ugroženoj osobi tijekom prijevoza između kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica ili općih bolnica vozilom za hitni medicinski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom, uz pratnju doktora medicine iz bolničke ustanove koja inicira prijevoz i koji osigurava kontinuiranu skrb tijekom prijevoza.

(2) Na zahtjev doktora medicine bolničke zdravstvene ustanove koja je zatražila hitni medicinski prijevoz timu se pridružuje i drugi zdravstveni radnik iz bolničke zdravstvene ustanove sa specifičnim znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje sigurnog hitnog medicinskog prijevoza.

(3) Doktora medicine iz stavka 1. ovoga članka dužna je osigurati bolnička zdravstvena ustanova koja je inicirala hitan medicinski prijevoz. Bolnička zdravstvena ustanova dužna je donijeti interni akt kojim se uređuje procedura organiziranja pratnje od strane bolničke zdravstvene ustanove koja je inicirala hitni medicinski prijevoz.

(4) Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra u Timu hitnog medicinskog prijevoza sudjeluje u zbrinjavanju pacijenta te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

(5) Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra u Timu hitnog medicinskog prijevoza koja upravlja vozilom sudjeluje u primopredaji pacijenta i obavlja komunikaciju s MPDJ.

(6) Ako Tim hitnog zračnog medicinskog prijevoza provodi hitni medicinski prijevoz između dvije bolnice, umjesto doktora medicine iz Tima hitnog zračnog medicinskog prijevoza, timu se može pridodati doktor medicine kliničkog bolničkog centra, kliničke bolnice ili opće bolnice koja je zatražila hitan medicinski prijevoz i koji osigurava kontinuitet skrbi tijekom prijevoza pacijenta iz jedne u drugu bolničku ustanovu.

(7) Članovi tima hitnog medicinskog prijevoza moraju završiti edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada u Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodu Grada Zagreba i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(8) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad u timu hitnog medicinskog prijevoza i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(9) Iznimno od stavka 7. ovog članka članovi tima na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 17.

(1) Obrazac zahtjeva za hitni medicinski prijevoz koji se nalazi u Prilogu 8a. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio ispunjava doktor medicine bolničke zdravstvene ustanove koji je utvrdio potrebu za hitnim medicinskim prijevozom i dogovorio prijem u drugu bolničku zdravstvenu ustanovu.

(2) Ispunjeni zahtjev za hitni medicinski prijevoz dostavlja se provoditelju hitnog medicinskog prijevoza.

Članak 18.

(1) Vozila za hitni medicinski prijevoz moraju u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme ispunjavati uvjete za vozilo Tima 1.

(2) Bolnička zdravstvena ustanova koja podnosi zahtjev za hitni medicinski prijevoz obvezna je osigurati dodatnu potrebnu specifičnu medicinsko-tehničku opremu i lijekove.

(3) Hitni medicinski prijevoz organizira se neprekidno tijekom 24 sata dnevno sukladno mreži hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

III. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA BOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 19.

(1) Djelatnost hitne medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite obavlja ustrojstvena jedinica Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u bolnici.

(2) U Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu iz stavka 1. ovoga članka provodi se trijaža, pregled, postupci dijagnostike i liječenja pacijenata.

Članak 20.

Objedinjeni hitni bolnički prijem je ustrojstvena jedinica bolnice koja obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere u djelatnosti hitne medicine

– osigurava provođenje obvezujućih standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine

– osigurava dostupnost i korištenje opreme prema utvrđenim standardima

– komunicira putem TETRA komunikacijskog sustava sa MPDJ

– prikuplja podatke iz područja hitne medicine za potrebe Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u dijagnostici i liječenju

– sudjeluje u organizaciji i provedbi zdravstvene zaštite u izvanrednim okolnostima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

– vodi propisanu dokumentaciju i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dostavlja zatražena izvješća

– obavlja i druge poslove u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Članak 21.

(1) Trijaža u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu provodi se na temelju trijažnog sustava.

(2) Trijažnim postupkom procjenjuje se stanje pacijenta te se ovisno o utvrđenom stupnju hitnosti pacijenti razvrstavaju u pet trijažnih kategorija, sukladno Australo-azijskoj ljestvici trijaže.

(3) Magistar sestrinstva, prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra koja radi na poslovima trijaže u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu mora prije početka rada imati završen edukacijski program koji donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu i mora svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(4) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne ispunjavaju uvjete za rad na trijaži i ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka medicinske sestre trijaže na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 22.

(1) U prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata Objedinjenog hitnog bolničkog prijema zbrinjavaju se životno ugroženi pacijenti koji zahtijevaju stalni nadzor i praćenje najdulje šest sati.

(2) U prostoru za zbrinjavanje subakutnih pacijenata Objedinjenog hitnog bolničkog prijema zbrinjavaju se hitni pacijenti čije stanje zahtijeva nadzor i praćenje najdulje 24 sata.

Članak 23.

(1) Magistar sestrinstva, prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra koji rade u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu moraju završiti edukacijske programe koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka navedeni radnici na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine moraju obnavljati svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

IV. DOKUMENTACIJA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

Članak 24.

(1) O radu MPDJ i timova izvanbolničke hitne medicine vodi se evidencija na obrascima tiskanim u prilogu ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio, i to:

– Prilog 1a. Obrazac za prijem poziva

– Prilog 1b. Obrazac za predaju poziva timu HMS

– Prilog 2. Obrazac o kretanju timova HMS na terenu

– Prilog 3a. Obrazac za primopredaju cestovnog vozila HMS

– Prilog 3b. Obrazac za primopredaju medicinske opreme u cestovnom vozilu HMS

– Prilog 4. Obrazac o izvanrednom događaju u HMS

– Prilog 5. Obrazac za trijažu kod većih nesreća

– Prilog 6a. Obrazac medicinske dokumentacije o pacijentu Lista A za doktore medicine Tim 1

– Prilog 6b. Obrazac medicinske dokumentacije o pacijentu Lista B za medicinske sestre-medicinske tehničare Tim 2

– Prilog 6c. Nastavak Obrasca medicinske dokumentacije o pacijentu – Lista A za doktore medicine / Lista B za medicinske sestre-medicinske tehničare

– Prilog 7. Obrazac za praćenje postupka oživljavanja (Utstein obrazac).

(2) O radu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema vodi se evidencija na obrascima tiskanim u Prilogu 9. Obrazac trijaže u OHBP i Prilogu 10. Obrazac o izvanrednom događaju u OHBP ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio te Obrazac primarna procjena pacijenta – opservacija u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu s Uputama za primjenu sestrinske dokumentacije u opservaciji Objedinjenog hitnog bolničkog prijema propisanom pravilnikom kojim je regulirana sestrinska dokumentacija u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

(3) Dokumentacija o provođenju hitnog medicinskog prijevoza i radu tima hitnog medicinskog prijevoza vodi se na obrascima tiskanim u prilogu ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio, i to:

– Prilog 8a. Obrazac zahtjeva za hitni medicinski prijevoz

– Prilog 8b. Obrazac medicinske dokumentacije o pacijentu za hitni medicinski prijevoz.

(4) Svi obrasci mogu se voditi i u elektroničkom obliku, ali pri tome moraju sadržavati sve elemente kao i tiskani obrasci.

Članak 25.

(1) Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba zadržava za potrebe svoje evidencije podatke prema propisanim obrascima iz članka 24. stavka 1. i stavka 3. ovoga Pravilnika i iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Objedinjeni hitni bolnički prijem zadržava za potrebe svoje evidencije podatke prema propisanim obrascima iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Obrasce iz članka 24. stavka 1. podstavaka od 8. do 10. popunjava Tim 1 ili Tim 2 u dva primjerka, od kojih jedan (originalni primjerak) za potrebe svoje evidencije zadržava Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta.

(4) Obrazac trijaže u OHBP iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava Objedinjeni hitni bolnički prijem, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta.

(5) Obrazac iz Priloga 8b. Obrazac medicinske dokumentacije o pacijentu za hitni medicinski prijevoz ovog Pravilnika popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta. Obrazac popunjava doktor medicine bolničke zdravstvene ustanove koji ide u pratnju bolesnika.

V. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Članak 26.

Sanitetski prijevoz podrazumijeva primopredaju i prijevoz bolesnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u ili iz zdravstvene ustanove odnosno privatne ugovorene ordinacije vozilom za sanitetski prijevoz prema mjestu prebivališta bolesnika odnosno prijevoz bolesnika između dvije zdravstvene ustanove prema sjedištu ugovorene zdravstvene ustanove za sanitetski prijevoz.

Članak 27.

Zavod za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavod Grada Zagreba obavlja sljedeće poslove u djelatnosti sanitetskog prijevoza:

– zaprima nalog za sanitetski prijevoz u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza

– organizira timove sanitetskog prijevoza

– osigurava korištenje vozila i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz prema utvrđenim standardima

– organizira obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza

– organizira osposobljavanje članova tima sanitetskog prijevoza prema Edukacijskim programima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu

– vodi propisanu dokumentaciju i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dostavlja zatražena izvješća

1. Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza

Članak 28.

(1) Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza (u daljnjem tekstu: PDJ) Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba organizira se za cijelo područje jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) PDJ sanitetskog prijevoza odgovorna je za primanje poziva za sanitetski prijevoz, za upućivanje tima na prijevoz, koordinaciju svih timova sanitetskog prijevoza te upravljanje komunikacijskim sustavom na svojem području.

(3) Dispečer sanitetskog prijevoza je zdravstveni radnik s najmanje tri godine radnog staža u djelatnosti sanitetskog prijevoza ili djelatnosti hitne medicine.

(4) PDJ sanitetskog prijevoza prema potrebi izvršava naloge medicinske prijavno-dojavne jedinice.

(5) Za obavljanje svih zadaća i radnih procesa PDJ sanitetskog prijevoza mora imati razvijenu tehničku podršku za zaprimanje poziva i upravljanje timovima na terenu.

(6) Sanitetski prijevoz ne poziva se na broj 194, već na poseban broj Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba koji je istaknut na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba.

2. Tim sanitetskog prijevoza

Članak 29.

(1) Tim sanitetskog prijevoza odgovoran je za sigurno preuzimanje bolesnika iz prostorije u kojoj se bolesnik nalazi, prijenos/pratnju bolesnika do vozila, prijevoz i predaju bolesnika u prostoriju konačnog odredišta u kojoj će bolesnik biti smješten.

(2) Tim sanitetskog prijevoza obavlja poslove po nalogu PDJ sanitetskog prijevoza.

(3) Zdravstveni radnik u timu sanitetskog prijevoza priprema bolesnika za prijevoz i nadzire ga tijekom prijevoza u odjeljku za bolesnika te obavlja zadatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Vozač u timu sanitetskog prijevoza upravlja vozilom te obavlja zadatke iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Svi radnici u djelatnosti sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba moraju imati završen edukacijski program koji donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu u roku od 30 dana od dana početka rada u Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavodu Grada Zagreba i moraju svoja znanja i vještine obnavljati jednom u tri godine.

(6) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(7) Za vrijeme prijevoza bolesnika morskim putem, bolesnik mora biti pod stalnim nadzorom tima sanitetskog prijevoza u vozilu sanitetskog prijevoza ili u brodskoj kabini.

(8) Pravo na nemedicinsku pratnju imaju djeca do 18. godine i punoljetne osobe kojima je zbog njihovog trenutnog zdravstvenog stanja potrebna podrška druge osobe prilikom prijevoza.

(9) Potrebu pratnje iz stavka 8. ovoga članka utvrđuje doktor medicine koji je izdao nalog za sanitetski prijevoz.

Članak 30.

(1) Veza između vozila sanitetskog prijevoza i PDJ sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba provodi se putem radio-komunikacijskog sustava, a iznimno putem javne mobilne mreže.

(2) Svi telefonski razgovori u PDJ sanitetskog prijevoza moraju se snimati i pohranjivati na trajnom mediju te biti dostupni za reprodukciju.

(3) Zlouporabu poziva na broj sanitetskog prijevoza dispečer PDJ sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba dužan je prijaviti ovlaštenoj osobi Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba kao izvanredni događaj na za to propisanom obrascu.

3. Dokumentacija u sanitetskom prijevozu

Članak 31.

(1) O radu prijavno-dojavne jedinice sanitetskog prijevoza i timova sanitetskog prijevoza vodi se evidencija na obrascima tiskanim u prilogu ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio, i to:

– Prilog 12a. Obrazac za prijem poziva sanitetskog prijevoza

– Prilog 12b. Obrazac za predaju poziva timu sanitetskog prijevoza

– Prilog 13. Obrazac o kretanju timova sanitetskog prijevoza na terenu

– Prilog 14a. Obrazac za primopredaju cestovnog vozila sanitetskog prijevoza

– Prilog 14b. Obrazac za primopredaju medicinske opreme u cestovnom vozilu sanitetskog prijevoza

– Prilog 15. Obrazac o izvanrednom događaju u sanitetskom prijevozu

– Prilog 16. Obrazac dokumentacije o pacijentu u sanitetskom prijevozu

(2) Svi obrasci mogu se voditi i u elektroničkom obliku, ali pri tome moraju sadržavati sve elemente kao i tiskani obrasci.

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 32.

Za potrebe zdravstvene zaštite u slučajevima izvanrednih okolnosti, velikih nesreća, prirodnih katastrofa i epidemija, izvanbolnička i bolnička hitna medicinska služba se organizira u skladu s posebnim propisima i standardnim operativnim postupcima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva.

Članak 33.

(1) Timovi Hitne medicinske službe (HMS) Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba pružaju hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja izvan redovitog opsega rada.

(2) Organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni su, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba tijekom održavanja okupljanja. Organizator snosi trošak osiguranja prisutnosti timova.

(3) Organizacija hitne medicine na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja i broj potrebnih timova nalazi se u Prilogu 11. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zavoda Grada Zagreba te Objedinjeni hitni bolnički prijemi obavezni su ispuniti uvjete u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/16) i Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (»Narodne novine«, broj 72/19).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/15
Urbroj: 534-07-1-1/6-24-3
Zagreb, 14. svibnja 2024.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG 1a.

OBRAZAC ZA PRIJEM POZIVA*

PRILOG 1b.

OBRAZAC ZA PREDAJU POZIVA TIMU HMS

PRILOG 2.

OBRAZAC O KRETANJU TIMOVA HMS NA TERENU

PRILOG 3a.

OBRAZAC ZA PRIMOPREDAJU CESTOVNOG VOZILA HMS

PRILOG 3b.

OBRAZAC ZA PRIMOPREDAJU MEDICINSKE OPREME U CESTOVNOM VOZILU HMS

PRILOG 4.

OBRAZAC O IZVANREDNOM DOGAĐAJU U HMS

PRILOG 5.

OBRAZAC ZA TRIJAŽU KOD VEĆIH NESREĆA

PRILOG 6a.

OBRAZAC MEDICINSKE DOKUMENTACIJE O PACIJENTU – LISTA A ZA DOKTORE MEDICINE TIM 1

PRILOG 6b.

OBRAZAC MEDICINSKE DOKUMENTACIJE O PACIJENTU
– LISTA B ZA MEDICINSKE SESTRE – MEDICINSKE TEHNIČARE TIM 2

PRILOG 6c.

NASTAVAK OBRASCA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE O PACIJENTU
– LISTA A ZA DOKTORE MEDICINE / LISTA B ZA MEDICINSKE SESTRE-MEDICINSKE TEHNIČARE

PRILOG 7.

OBRAZAC ZA PRAĆENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA (UTSTEIN OBRAZAC)

PRILOG 8a.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA HITAN MEDICINSKI PRIJEVOZ

PRILOG 8b.

OBRAZAC MEDICINSKE DOKUMENTACIJE O PACIJENTU ZA HITAN MEDICINSKI PRIJEVOZ

PRILOG 9.

OBRAZAC TRIJAŽE U OHBP

PRILOG 10.

OBRAZAC O IZVANREDNOM DOGAĐAJU U OHBP

PRILOG 11.

ORGANIZACIJA HITNE MEDICINE NA JAVNIM OKUPLJANJIMA

PRILOG 12a.*

OBRAZAC ZA PRIJEM POZIVA SANITETSKOG PRIJEVOZA

PRILOG 12b.

OBRAZAC ZA PREDAJU POZIVA TIMU SANITETSKOG PRIJEVOZA

PRILOG 13.

OBRAZAC O KRETANJU TIMOVA SANITETSKOG PRIJEVOZA NA TERENU

PRILOG 14a.

OBRAZAC ZA PRIMOPREDAJU CESTOVNOG VOZILA SANITETSKOG PRIJEVOZA

PRILOG 14b.

OBRAZAC ZA PRIMOPREDAJU MEDICINSKE OPREME U CESTOVNOM VOZILU SANITETSKOG PRIJEVOZA

PRILOG 15.

OBRAZAC O IZVANREDNOM DOGAĐAJU U SANITETSKOM PRIJEVOZU

PRILOG 16.

OBRAZAC DOKUMENTACIJE O PACIJENTU U SANITETSKOM PRIJEVOZU