Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 69/2024 (7.6.2024.), Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1164

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2024. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednika:

mr. sc. BORIS LALOVAC

za potpredsjednika:

mr. sc. MIRO TOTGERGELI

za članove:

ANTON KLIMAN

ROBERT JANKOVICS

TOMISLAV ŠUTA

KREŠIMIR ČABAJ

KREŠIMIR AČKAR

LIVIA SANDA MADUNA

dr. sc. DAMIR BAKIĆ

MATE VUKUŠIĆ

BORIS PILIŽOTA

ZVONIMIR TROSKOT

MARIJANA PULJAK.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/24-03/23

Zagreb, 24. svibnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.