Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 69/2024 (7.6.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

1197

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA IZ SEKTORA VINA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 140/23. i 152/23.) u članku 5. stavak 6. briše se.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj koji nije obveznik javne nabave dužan je u intervenciji 58.1.b.01. Ulaganja nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, za sve prihvatljive troškove projekta provesti postupak nabave putem EONA-e.

(2) Pravila za provođenje postupka nabave iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se uz natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) U provođenju postupka iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je u EONA-i obvezan odabrati ispravnu intervenciju i natječaj, u suprotnom provedeni postupak i troškovi neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

(4) Podnositelj je obvezan prije podnošenja zahtjeva za potporu u EONA-i ocijeniti ponude i završiti postupak nabave iz stavka 1. ovoga članka kreiranjem obavijesti o rezultatu postupka nabave, a u suprotnom provedeni postupak i troškovi neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

(5) Podnositelj je dužan u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda, intervenciji 58.1.h.01. Informiranje i intervenciji 58.1.k.01 Promidžba nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, izravno prikupiti ponude od ponuditelja za sve prihvatljive troškove projekta.

(6) U provođenju postupka iz stavka 5. ovoga članka, u cilju osiguranja opravdanosti visine troškova, Ministarstvo određuje financijska ograničenja za prihvatljive troškove.

(7) Za prihvatljive troškove, za koje su određena financijska ograničenja u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, podnositelj je dužan izravno prikupiti jednu ponudu.

(8) Za prihvatljive troškove, za koje nisu određena financijska ograničenja u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, podnositelj je dužan izravno prikupiti tri usporedive ponude te obrazložiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude, a ako pravovremeno ne obrazloži ekonomski najpovoljniju ponudu, Agencija za plaćanja će odobriti najjeftiniju ponudu.

(9) Način prikupljanja ponuda i listu potrebne dokumentacije koju podnositelj koristi u izravnom prikupljanju ponuda iz stavka 5. ovoga članka s uputama za njihovo popunjavanje Agencija za plaćanja objavljuje na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(10) Postupci iz stavka 1. i stavka 5. ovoga članka ne provode se za troškove kupnje zemljišta i objekata.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti prihvatljivosti troškova u provedbi intervencija iz članka 3. ovoga Pravilnika su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika prema izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga

d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti i usporedivost s odobrenim troškovima

e) usklađenost s EU odredbama koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja

f) evidentiranost računa u poslovnim knjigama korisnika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

g) dokument na osnovi kojeg je izvršeno plaćanje računa (ponuda, predračun ili drugi dokument) ne smije biti datiran prije odobrene ponude

h) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Korisnik s odabranim ponuditeljima ne smije sklapati obvezujuće odnose (poput sklapanja ugovora, izdavanja narudžbenice, izjave o prihvaćanju ponude, plaćanje akontacije, davanje kapare) niti započeti s realizacijom nabave (poput kupovine opreme, početka građenja) prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim za opće troškove i troškove kupnje zemljišta i/ili objekata u skladu s člankom 22. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik mora osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima te poduzeti sve potrebne mjere kako bi utvrdio i spriječio sukobe interesa navedene u stavku 8. ovoga članka u vezi s postupkom nabave, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa.

(5) Korisnik se kod odabira ponuditelja mora pridržavati načela nepristranosti i neovisnosti u okviru postupka nabave te izbjegavati situacije u kojima odabir ponuditelja može upućivati na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(6) Korisnik mora dokazati da je osigurao jednak pristup i sudjelovanje na tržištu svim ponuditeljima s jasno definiranim i dostupnim podacima o postupku nabave, da je osigurao objektivan i nepristran tretman svih ponuditelja prilikom pregleda i ocjena ponuda te poštivao sva načela provođenja postupka nabave kako bi spriječio situacije u kojima odabir ponuditelja upućuje na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(7) Korisnik mora dokazati da je unatoč poduzetim mjerama za sprečavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa odabrano poduzeće jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja.

(8) Da bi trošak nabave robe koji uključuje kupnju zemljišta i objekata, izvođenja radova te pružanje usluga bio prihvatljiv za sufinanciranje moraju biti ispunjeni uvjeti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka kad korisnik ili konzultant korisnika nabavlja od:

a) srodnika u pravoj liniji od drugog do četvrtog stupnja, pobočnoj liniji u trećem i četvrtom stupnju i srodnika po tazbini u drugom stupnju te kad takvu povezanost poduzeća ponuditelja/podugovaratelja, kao i u slučaju korištenih usluga konzultanta u postupcima nabave ostvarenih posredstvom fizičkih osoba te

b) ponuditelja/podugovaratelja koji zajedno s korisnikom ima vlasnička/glasačka ili upravljačka prava u bilo kojem poduzeću ili postoji povezanost ponuditelja/podugovaratelja i korisnika/konzultanta korisnika, kao i u slučaju korištenih usluga konzultanta u postupcima nabave ostvarenih posredstvom fizičkih osoba.

(9) Nove kategorije troškova dodane revizijom Strateškog plana prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Strateškog plana Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 86. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i e), stavka 3., 4., 5., 6. i 9. ovoga članka, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(11) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz stavka 1. i 3. ovoga članka, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(12) Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije ili izdaje odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava, ako su bila isplaćena sredstva.«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »vegetacijskoj godini« zamjenjuje se riječima: »vinskoj godini«.

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi troškovi u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih aktivnosti:

a) konverzije sorti, uključujući i putem precjepljivanja radi prilagodbe klimatskim promjenama ili poboljšanja genetske raznolikosti, među ostalim radi poboljšanja kvalitete ili okolišne održivosti

b) premještanja vinograda

c) poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima kao i aktivnosti vezanih za izgradnju terasa, zidova, antierozijskih sustava i navodnjavanja te aktivnosti vezane za tehnike upravljanja vinogradom osobito uvođenje naprednih sustava održive proizvodnje, uključujući manju upotrebu pesticida, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ako je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

(2) Intervencija 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda obuhvaća provođenje niza agrotehničkih i ampelotehničkih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka unutar postojećih površina nasada vinograda kojima se restrukturira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji s drugim navedenim aktivnostima koje se moraju obavljati i odvijati kronološkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta.

(4) Kod aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka krčenje vinograda je prihvatljiv trošak samo u slučaju premještanja vinograda ili zamjene sorte na istoj parceli.

(5) Aktivnosti poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima koje obuhvaćaju izgradnju i/ili poboljšanje infrastrukture za navodnjavanje radi doprinosa ublažavanju klimatskih promjena te prilagodbi vinograda tim promjenama u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe EU 2021/2115 te navodnjavanja trebaju zadovoljiti uvjete iz članka 11. Uredbe (EU) 2022/126.

(6) Podnositelj uz zahtjev za potporu mora dostaviti dokaz o predanom zahtjevu za ishođenje Potvrde o prethodnom odobrenju projekta koju izdaje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, a ishođenom Potvrdom mora biti dokazano da ulaganje u navodnjavanje ispunjava sljedeće specifične uvjete prihvatljivosti:

a) cijelo područje na kojem će se ulagati u navodnjavanje, kao i sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem moraju biti uključena u plan upravljanja vodnim područjima u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

b) ulaganje se odnosi na gradnju novog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

c) ulaganja su prihvatljiva ako status vodnog tijela nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode

d) ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode te je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš

e) ulaganje mora biti u skladu s člankom 4. stavcima 7., 8. i 9. Okvirne direktive o vodama 2000/60/EC, uzimajući u obzir kumulativni utjecaj i odgovarajuće intervencije iz Strateškog plana na nivou upravljanja vodnim područjem.

(7) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije dokazao da ulaganje u navodnjavanje ispunjava specifične uvjete prihvatljivosti iz stavka 6. ovoga članka, trošak će biti svrstan u neprihvatljive troškove ili će korisniku biti izdana odluka o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(8) Mjerenje zahvaćenih količina vode mora biti uspostavljeno najkasnije do kraja provedbe projekta i postojati i u ex post razdoblju.

(9) Korisnik mora imati vodopravnu dozvolu za zahvaćanje voda za navodnjavanje koju je izdalo nadležno tijelo najkasnije do kraja provedbe projekta i tijekom ex post razdoblja.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 8. i 9. ovoga članka, korisniku neće odobriti isplatu potpore za troškove vezane uz navodnjavanje ili će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu u skladu s člankom 58. ovoga Pravilnika i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 63. ovoga Pravilnika.

(11) Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda, mora biti proizveden i označen u skladu s Pravilnikom o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (»Narodne novine«, br. 100/23.), a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju u skladu s Pravilnikom o vinogradarstvu (»Narodne novine«, br. 81/22.).

(12) Financijska ograničenja za prihvatljive troškove u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda određuje Ministarstvo, a objavljuju se uz natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(13) Detaljan prikaz troškova za prihvatljive aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(14) Sve aktivnosti koje su započete prije obavljanja kontrole na terenu neće se sufinancirati.

(15) Iznimno, od odredbe iz stavka 14. ovoga članka izuzete su aktivnosti naručivanja sadnog materijala.«.

Članak 6.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ako su nastali u razdoblju od dana objave natječaja do dana podnošenja zahtjeva za potporu u slučaju kad obuhvaćaju:

– ukupnu vrijednost prihvatljivog općeg troška koja ne iznosi više od 5.000 eura

– studije izvedivosti projekta, koje se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju i na opremanje, a da ukupna vrijednost prihvatljivog troška ne iznosi više od 3.000 eura

– naknade za arhitekte i inženjere, naknade za savjetovanja do 10 % od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, a da ukupna vrijednost prihvatljivog troška ne iznosi više od 5.000 eura

– naknade za studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša do 2 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, a u slučaju kad su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti ne više od 3.000 eura, dok ukupna vrijednost prihvatljivog troška kad je u pitanju samo opremanje ne može iznositi više od 2.000 eura.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 23. stavku 4. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 8.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Javnopravno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak. 9.

U članku 31. stavku 2. točki a) riječi: »godišnjim prometom« zamjenjuju se riječima: »godišnjim prihodom«.

Članak 10.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispravak natječaja radi uočene pogreške je moguće objaviti u bilo kojem trenutku tijekom trajanja natječaja.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 34. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

U članku 39. stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju da podnositelj u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se ne odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta i/ili na cjelokupno ulaganje, Agencija za plaćanja donosi odluku o dodjeli sredstava uz umanjenje troškova na koje se odnosi dopuna i/ili obrazloženje.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 9. i 10.

Članak 12.

U članku 41. stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(5) Administrativnom kontrolom provjerava se je li podnositelj pri popunjavanju zahtjeva za potporu pravilno izračunao traženi broj bodova.

(6) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova, kao ni iznos potpore veći od navedenoga u obrascu zahtjeva za potporu.

(7) U slučaju da se administrativnom kontrolom iz stavka 5. ovoga članka utvrdi broj bodova po pojedinom kriteriju i ukupan broj bodova manji od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje bodova te će razloge obrazložiti u odluci.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi iznos potpore i/ili intenzitet potpore manji od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje iznosa i/ili intenziteta potpore te će razloge obrazložiti u odluci o dodjeli sredstava.«.

Članak 13.

U članku 45. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) u kojem je utvrđeno da su svi prihvatljivi troškovi sufinancirani iz drugih izvora potpore«.

U točki l) riječi »stavkom 4.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 8.«.

Članak 14.

U članku 47. stavku 2. točka b) briše se.

Dosadašnje točke c) i d) postaju b) i c).

U stavku 7. riječi: »intervenciji 58.1.h.01. Informiranje i intervenciji 58.1.k.01. Promidžba« zamjenjuju se riječima: »intervencijama iz članka 3. ovoga Pravilnika«.

Članak 15.

U članku 48. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 16.

U članku 51. stavak 5. briše se, a dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 17.

U članku 52. stavku 5. točki a) riječi: »točke c)« zamjenjuju se riječima: »točke d)«.

Članak 18.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »listopada« briše se zarez i stavlja se točka, a riječi: »nakon godine u kojoj je predujam isplaćen« brišu se.

Članak 19.

U članku 56. stavku 5. iza riječi »isplatu« briše se točka i dodaju se riječi koje glase: »iz članka 55. stavka 1. točki a), b), c) i d) ovoga Pravilnika.«.

Stavak 11. briše se.

Dosadašnji stavci 12., 13. i 14. postaju stavci 11., 12. i 13.

Članak 20.

U članku 58. stavku 4. točki a) iza riječi: »sredstava« dodaje se zarez i riječ koja glasi: »natječajem«.

U točki f) riječi »utvrdi završetak aktivnosti« zamjenjuju se riječima: »utvrde aktivnosti«.

Članak 21.

U članku 59. stavku 4. iza riječi: »sredstava« stavlja se točka, a riječi »te je li došlo do nedopuštenog sufinanciranja troškova iz drugih izvora javne pomoći« brišu se.

Članak 22.

U članku 60. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U fazi nakon realizacije aktivnosti za intervenciju 58.1.b.01. Ulaganje, a prije isplate provodi se kontrola na terenu na 100 % zahtjeva za isplatu.«.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nakon isplate za intervenciju 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda i 58.1.b.01. Ulaganja provode se ex post kontrole na terenu, u obuhvatu najmanje 1 % od ukupno isplaćenog iznosa potpore za pojedinu financijsku godinu.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 23.

U članku 62. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 24.

U članku 68. stavku 1. riječi »zahtjeva i dopuna i/ili obrazloženja« zamjenjuju se riječima: »zahtjeva za isplatu te dopuna i/ili obrazloženja zahtjeva za isplatu«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) U slučaju da korisnik ne provede ili odustane od aktivnosti ili troška koji nisu bili provjerljivi u administrativnoj obradi ili kontroli na terenu zahtjeva za potporu, a na temelju kojih je dobio bodove po kriterijima bodovanja, Agencija za plaćanja će odobreni iznos potpore za isplatu umanjiti u postotnom udjelu u visini razmjernog udjela dodijeljenih bodova po tom kriteriju u odnosu na ukupno dobivene bodove.«.

Članak 25.

U Prilogu III. i Prilogu IV. Pravilnika riječ: »konsekventno« zamjenjuje se s riječi: »konsekutivno«.

Članak 26.

Dosadašnji Prilog V. zamjenjuje se novim Prilogom V. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/24
Urbroj: 525-06/260-24-16
Zagreb, 4. lipnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i
ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Josip Dabro, v. r.

PRILOG V.

KRITERIJI BODOVANJA I RANGIRANJA
TE PRAG PROLAZNOSTI PROJEKATA ZA INTERVENCIJE U SEKTORU VINA

Intervencija 58.1.a.01. – Restrukturiranje i konverzija vinogradaBodovi
1.prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vinaNajviše 5
1.1.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina5
1.2.podnositelj kojem nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina3
1.3.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i/ili tekućem razdoblju za intervenciju Restrukturiranje i konverzija vinograda Strateškog plana za sektora vina2
2.podnositelj koji je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vinaNajviše 2
2.1.podnositelj je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina2
2.2.podnositelj je sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina u prelaznom razdoblju1
3.podnositelj je osoba koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještineNajviše 3
3.1.visoka stručnost – osoba koja je stekla kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) koja je završila stručni prijediplomski studij ili sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima kojima se uređuju biotehničke znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili prehrambena tehnologija3
3.2.srednja stručnost – osoba koja je po završenom srednje školskom obrazovanju stekla kvalifikaciju i posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti vinogradarsku i vinarsku poljoprivrednu proizvodnju na konvencionalni i ekološki način2
3.3.ostala stručnost – osoba koja je stekla kvalifikaciju iz drugih znanstvenih ili stručnih područja ili osobe bez stečene kvalifikacije ali s iskustvom od najmanje pet godina u poljoprivredi1
4.podnositelj je mladi poljoprivrednikNajviše 2
4.1.mladi poljoprivrednik2
5.izvedivost plana projektaNajviše 4
5.1.projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, primjenom novih tehnika upravljanja vinogradom (nabava softvera, upotreba dronova za praćenje zdravstvenog stanja)2
5.2.projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, postavljanjem infrastrukture za navodnjavanje koja racionalno koristi vodu i doprinosi prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena2
6.očekivani rezultati projektaNajviše 4
6.1.projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, primjenom okolišno održivih metoda i uzgojnih praksi nekemijske metode za unutar-rednu obradu tla u vinogradu (održavanje međurednog razmaka uz mehaničke, termičke, električne metode ili organski pokrivač (malč) unutar redova)2
6.2.projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, primjenom novih tehnika upravljanja vinogradom (usmjerena zaštita, folijarna gnojidba i sl.)2
7.primjenjivost rezultata projekta – zamjena sorteNajviše 2
7.1.zamjena postojećeg sortimenta preporučenim autohtonim sortama na svim parcelama koje su predmet restrukturiranja2
7.2.zamjena postojećeg sortimenta ostalim preporučenim sortama1
8.primjenjivost rezultata projekta – premještanje vinogradaNajviše 3
8.1.Premještanje vinograda na povijesne vinogradarske položaje3
8.2.Premještanje vinograda uz okrupnjavanje površina na vinogradarskom položaje koje tradicionalno daju bolju kvalitetu grožđa2
8.3.Premještanje vinograda (bez okrupnjavanja površina)na vinogradarske položaje koji tradicionalno daju bolju kvalitetu grožđa1
MAKSIMALNI BROJ BODOVA25
PRAG PROLAZNOSTI12


DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

1. Kriterij odabira 3

Bodovi po ovom kriteriju se mogu ostvariti ili za nositelja ili za zaposlenika poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a, obrta ili pravne osobe).

2. Kriterij odabira 5.2.

Korisnik u planu aktivnosti treba prikazati karakteristike postojećeg stanja sustava navodnjavanja i tehničke parametre novog sustava iz kojih mora biti vidljivo poboljšanje. Kod novog sustava navodnjavanja je potrebno u planu aktivnosti opisati/prikazati da taj uvedeni sustav udovoljava uvjetima iz članka 16. stavka 6. i 7. Pravilnika odnosno da doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama. Ukoliko je u okviru projekta novog sustava navodnjavanja obuhvaćeno građenje objekata za koje je izdana građevinska dozvola nije potrebno ishoditi rješenje o provedenom postupku utjecaja na okoliš jer je isto sastavni dio građevinske dozvole koju je potrebno priložiti.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je novo stanje sustava u potpunosti izvršeno u skladu s Planom aktivnosti.

Intervencija 58.1.b.01. UlaganjaBodovi
1.prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vinaNajviše 5
1.1.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina5
1.2.Podnositelj kojem nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina3
1.3.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za mjeru Ulaganja i/ili tekućem razdoblju za intervenciju Ulaganja Strateškog plana za sektora vina2
2.podnositelj zahtjeva za potporu koji je u sustavu ekološke proizvodnje vinaNajviše 2
2.1.podnositelj je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina2
2.2.podnositelj je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina u prelaznom razdoblju1
3.podnositelj ima vinarsku i vinogradarsku proizvodnjuNajviše 3
3.1.podnositelj ima vinogradarsku proizvodnju i proizvodnju vina sa zaštićenim oznakama izvornosti ili zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 30. Zakona o vinu3
4.podnositelj zahtjeva za potporu je osoba koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještineNajviše 3
4.1.visoka stručnost – osoba koja je stekla kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) koja je završila stručni prijediplomski studij ili sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima kojima se uređuju biotehničke znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili prehrambena tehnologija3
4.2.srednja stručnost – osoba koja je po završenom srednje školskom obrazovanju stekla kvalifikaciju i posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti vinogradarsku i vinarsku poljoprivrednu proizvodnju na konvencionalni i ekološki način2
4.3.ostala stručnost – osoba koja je stekla kvalifikaciju iz drugih znanstvenih ili stručnih područja ili osobe bez stečene kvalifikacije ali s iskustvom od najmanje pet godina u proizvodnji vina (vinarstvu)1
5.podnositelj je mladi poljoprivrednikNajviše 2
5.1.mladi poljoprivrednik2
6.izvedivost plana projektaNajviše 5
6.1.projekt doprinosi razvoju novih tehnoloških rješenja upravljanja vinskim podrumom, skladištem i otpremom vina (primjerice informatiziranje, automatiziranje, robotiziranje)3
6.2.projekt doprinosi smanjenju troškova i modernizaciji (primjerice nabava informatičke opreme i softvera za praćenje proizvodnog procesa)2
7.primjenjivost rezultata projektaNajviše 3
7.1.aktivnosti koje doprinose povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi te doprinose promjeni energetskog razreda za dva i više razreda ili izgradnja novog objekta prerade minimalno razreda A2
7.2.aktivnosti koje doprinose promjeni energetskog razreda za jedan razred ili kod izgradnje novog objekta prerade minimalno razreda B1
7.3.aktivnosti koje uvode ekološki održive postupke kod upravljanja sirovinama i/ili recikliranja otpada iz vinarije1
MAKSIMALNI BROJ BODOVA23
PRAG PROLAZNOSTI12


DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

1. Kriterij odabira 4.

Bodovi po ovom kriteriju se mogu ostvariti ili za nositelja ili za zaposlenika poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a, obrta ili pravne osobe).

2. Kriterij odabira 6.1.

Bodovi po ovom kriteriju se ostvaraju ako korisnik nabavlja informatički program (softver), automatike i automatiziranog upravljanja, robota i/ili robotske ruke.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je novo ulaganje u potpunosti izvršeno u skladu s Planom aktivnosti.

3. Kriterij odabira 6.2.

Bodovi po ovom kriteriju se ostvaraju ako korisnik nabavlja informatičku opremu i/ili program (softver) za upravljanje opremom.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je novo ulaganje u potpunosti izvršeno u skladu s Planom aktivnosti.

4. Kriterij odabira 7.1.

Bodovi po ovom kriteriju se ostvaruju ako korisnik prelazi u energetski razred A po jednom od navedenih pokazatelja prema članku 3. stavku 6. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, br. 88/17., 90/20., 01/21. i 45/21.) koji propisuje kako je energetski razred zgrade pokazatelj: a) specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i b) specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je energetski razred postignut u skladu s Planom aktivnosti.

U slučaju da novo izgrađena zgrada ima energetski certifikat nZEB, podnositelju se dodjeljuju 2 boda.

5. Kriterij odabira 7.2.

Bodovi po ovom kriteriju se ostvaruju ako korisnik prelazi u energetski razred B po jednom od navedenih pokazatelja prema članku 3. stavku 6. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, br. 88/17., 90/20., 01/21. i 45/21.) koji propisuje kako je energetski razred zgrade pokazatelj: a) specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i b) specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je energetski razred postignut u skladu s Planom aktivnosti.

6. Kriterij odabira 7.3.

Ekološki održivi načini se odnose na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te promicanje očuvanja okoliša uz smanjenje troškova i privlačenje ekološki osviještenih kupaca.

Kod ovog kriterija potrebno je podnijeti dokaz uz zahtjev za isplatu kojim se dokazuje da je ulaganje u potpunosti izvršeno u skladu s Planom aktivnosti.

Intervencija 58.1.h.01. InformiranjeBodovi
1.Prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vinaNajviše 5
1.1.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina5
1.2.podnositelj kojem nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina3
1.3.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za mjeru Informiranje i/ili tekućem razdoblju za intervenciju Informiranje Strateškog plana za sektora vina2
2.izvedivost plana projektaNajviše 5
2.1.projekt se odnosi odgovornu konzumaciju vina i upoznavanje potrošačke populacije o umjerenom i odgovornom pijenju vina te o rizicima povezanim sa štetnom konzumacijom alkohola3
2.2.projekt se odnosi na sustav Unije o zaštićenim oznakama izvornosti ili zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla u pogledu kakvoće i ugleda vina2
3.primjenjivost rezultata projektaNajviše 3
3.1.aktivnosti se odnose na više zaštićenih oznaka u skladu s člankom 30. Zakona o vinu3
3.2.aktivnosti se odnose na više vinskih regija2
3.3.aktivnosti se odnose na više država članica Europske unije1
MAKSIMALNI BROJ BODOVA13
PRAG PROLAZNOSTI6


Intervencija 58.1.k.01. PromidžbaBodovi
1.Prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vinaNajviše 5
1.1.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina5
1.2.podnositelj kojem nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. i/ili tekućem razdoblju iz intervencija Strateškog plana za sektor vina3
1.3.podnositelj kojem u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za mjeru Promidžba i/ili tekućem razdoblju za intervenciju Promidžba Strateškog plana za sektora vina2
2.izvedivost plana projektaNajviše 5
2.1.projekt se odnosi na tržište u trećoj zemlji za koje postoje podaci o prodaji europskih vina3
2.2.projekt se odnosi na tržište u trećoj zemlji za koje postoje podaci o prodaji hrvatskih vina2
3.primjenjivost rezultata projektaNajviše 3
3.1.projekt se odnosi na planirane promotivne aktivnosti općeg karaktera koje su vezane za više vinskih regija3
3.2.projekt se odnosi na planirane promotivne aktivnosti vezane za jednu vinsku regiju2
3.3.projekt se odnosi na planirane promotivne aktivnosti vezane za jednog proizvođača1
MAKSIMALNI BROJ BODOVA13
PRAG PROLAZNOSTI6

** imenovanje i promjene uvjeta za ostvarivanje bodova prema kriterijima odabira nastale na strani podnositelja nakon objave natječaja nisu prihvatljive.