Pravilnik o provedbi mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova«

NN 76/2024 (26.6.2024.), Pravilnik o provedbi mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

1304

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20, 30/23 i 14/24), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« u okviru Prioriteta 2. Europske unije »Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji« u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

2. »Akvakultura« – uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova

3. »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture

4. »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

5. »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju

6. »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

7. »Iznos osiguranja« – ugovorena vrijednost predmeta osiguranja

8. »Izostanak prijavljene štete« (eng. »no-claim bonus«) – izostanak prijavljene štete na predmetu osiguranja u razdoblju važenja police koji se obračunava na kraju osiguravateljskog razdoblja

9. »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za 14. 12. 2023. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

10. »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

11. »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124, 20. 5. 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ)

12. »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

13. »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa odnosno predmet potpore iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika odabran na temelju ovoga Pravilnika

14. »Osiguravatelj« – pravna osoba koja obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22)

15. »Osiguravateljsko razdoblje« – razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja

16. »Polica osiguranja« – isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja

17. »Premija osiguranja« – novčani iznos koji je korisnik dužan platiti osiguravatelju na temelju police osiguranja

18. »Prosječni prihod od prodaje proizvoda akvakulture« – prosječni prihod od prodaje proizvoda akvakulture korisnika, izračunat na osnovi prosječnog prihoda od prodaje proizvoda akvakulture u tri kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju korisnika koji obavlja djelatnost akvakulture u razdoblju kraćem od tri kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu, pod prosječnim godišnjim prihodom od prodaje proizvoda se smatra prosječni godišnji prihod od prodaje proizvoda korisnika ostvaren od djelatnosti akvakulture izračunat na osnovi prosječnog prihoda od prodaje proizvoda u dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu odnosno godišnji prihod od prodaje proizvoda korisnika ostvaren od djelatnosti akvakulture u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

19. »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

20. »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

21. »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja te svaki drugi slučaj kako je definirano ovim Pravilnikom, a u kojem je ugrožena nepristrana i objektivna provedba operacije zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa

22. »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28.7.2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

23. »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

24. »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

25. »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139 i Uredbi (EU) br. 2021/1060.

Predmet i prihvatljivost potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:

a) prirodnim nepogodama

b) iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran

c) bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran

d) kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

(2) Pojava prirodne nepogode iz stavka 1. točke a) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave događaja opisanih Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19).

(3) Pojava iznenadne promjene kvalitete i količine vode iz stavka 1. točke b) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda, a sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (»Narodne novine«, broj 5/11).

(4) Pojava bolesti u akvakulturi iz stavka 1. točke c) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave bolesti sukladno Prilogu IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/14).

(5) Nastanak kvarova ili uništenje proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija iz stavka 1. točke d) ovoga članka podrazumijeva rizik od kvarova ili uništenja proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija uzrokovanih pojavom događaja koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka.

(6) Potpora se dodjeljuje samo za police osiguranja akvakulturnih stokova koje pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. ovoga članka i čiji je iznos osiguranja veći od 30 posto prosječnog godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog od prodaje proizvoda akvakulture.

(7) Korisnici koji nisu ostvarili prihod od prodaje proizvoda akvakulture ni u jednoj od tri kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu nisu prihvatljivi korisnici.

(8) Potpora se dodjeljuje samo za police osiguranja koje pokrivaju rizike od pojave okolnosti iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka na području Republike Hrvatske.

(9) Potpora se na temelju ovoga Pravilnika može dodijeliti za osiguravateljska razdoblja počevši od 1. siječnja 2024. godine.

(10) Neprihvatljivi su troškovi vezani uz izostanak prijavljene štete iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu

b) moraju biti ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 3. ovoga Pravilnika

c) premija osiguranja koja je predmet potpore ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim doprinosima

d) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu odnosno premija osiguranja ne smije biti plaćena u cijelosti te polica osiguranja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

e) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

f) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

g) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s osiguravateljem

h) iznimno od točke g) ovoga stavka, u slučaju mogućeg sukoba interesa, korisnik je dužan na odgovarajući način dokazati da nije ugroženo nepristrano i objektivno poslovanje odnosno da se poslovanje korisnika i osiguravatelja odvija u skladu s normalnim tržišnim uvjetima te da ne dovodi do davanja ekonomske prednosti i korisnika i osiguravatelja

i) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis koji se objavljuje u skladu sa člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio kazneno djelo protiv okoliša iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

b) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu u okviru ovoga Pravilnika te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(2) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(3) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(4) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(5) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premije osiguranja koju korisnik plaća na temelju polica osiguranja iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se na temelju članka 41. i Priloga III. Uredbe (EU) br. 2021/1139 i na temelju Programa, a u skladu sa Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako operacija obuhvaća više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje poseban intenzitet potpore iz stavka 2. ovoga članka, taj se intenzitet primjenjuje na troškove koji se odnosi na tu/te lokaciju/e.

(4) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 70 posto udjela, a Republika Hrvatska s 30 posto udjela.

(5) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po pojedinom razdoblju podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 8. ovoga Pravilnika određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti po korisniku temeljem ovoga Pravilnika iznosi 1.428.571,43 eura.

(7) Potpora se može dodijeliti od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do iskorištenja financijskih sredstava iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, ali uzimajući u obzir razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika.

IV. INFORMACIJSKI SUSTAV FISHNET

Članak 7.

(1) Provedba potpore na temelju ovoga Pravilnika provodi se putem informacijskog sustava FISHNET (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET).

(2) Korisnik mora biti registriran u sustavu FISHNET kako bi sudjelovao u provedbi potpore te podnosio zahtjeve na temelju ovoga Pravilnika.

(3) Detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za police osiguranja sklopljene nakon 31. kolovoza godine »n«, a za koje osiguravateljsko razdoblje iz članka 2. stavka 1. točke 15. ističe prije 1. srpnja godine »n+1«, Zahtjev za potporu podnosi se u roku od 30 dana od sklapanja police, ali uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. točku d) ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik popunjava i podnosi Zahtjev za potporu putem sustava FISHNET iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Detaljne upute za popunjavanje i podnošenje Zahtjeva za potporu dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost i potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti Upravljačkom tijelu traženu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka putem sustava FISHNET u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(8) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. odnosno stavka 9. ovoga članka.

Dodjela bodova i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, potpunim i pravovremenim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine i koji se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(2) Na temelju dodijeljenih bodova sukladno stavku 1. ovoga članka, bit će izrađena Rang-lista.

(3) Zahtjevi za potporu koji ostvare manje od minimalnog broja bodova se na Rang-listi iskazuju ispod praga minimalnog broja bodova te se za njih ne provode postupci iz stavaka 4. do 8. ovoga članka.

(4) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon dodjele bodova sukladno stavku 1. ovoga članka imaju jednaki broj bodova, a nalaze se iznad praga minimalnog broja bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do propisanog roka za podnošenje Zahtjeva za potporu odnosno za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni odnosno za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu.

(5) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 4. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu putem informacijskog sustava FISHNET.

(6) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 4. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od vremena zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu u skladu sa člankom 9. stavkom 5. odnosno stavkom 9. ovoga Pravilnika (datum, sat, minuta) do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(7) Ako Zahtjevi iz stavka 4. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(8) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 11.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom, uključujući neispunjavanje kriterija najmanjeg broja bodova na temelju kriterija za odabir iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 9. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu sa procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– sufinanciranja premije osiguranja drugim javnim doprinosima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu sa procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i donijeti Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Promjena Zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku kao što su promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva i slično

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenja o isplati, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenje o isplati, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(7) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 5. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) i ako je primjenjivo Rješenja o isplati iz članka 17. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Odustajanje od potpore

Članak 13.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Poništenje obveze

Članak 14.

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadržava i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

b) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

c) ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu iz članka 15. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 15.

(1) Potpora za isplatu se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu putem sustava FISHNET iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za isplatu se podnosi u roku propisanom Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune za premiju osiguranja koja je predmet potpore, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 31. prosinca 2029. godine.

(5) Ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 5. ovoga Pravilnika, dozvoljena su odstupanja iznosa računa za premiju osiguranja u odnosu na iznos premija odobren Rješenjem o dodjeli sredstava odnosno Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika do kojih dolazi zbog konačnog obračuna premije na kraju osiguravateljskog razdoblja koji se temelji na prijavljenom mjesečnom stanju uzgojenih organizama.

(6) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Članak 16.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu).

(3) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka putem informacijskog sustava FISHNET Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(6) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(7) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 3. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 2. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(9) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka kroz informacijski sustav FISHNET.

Odlučivanje o zahtjevu za isplatu

Članak 17.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za isplatu

b) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 16. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za isplatu u cijelosti

c) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

e) negativnog nalaza kontrole na terenu

f) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

g) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka vrši Agencija za plaćanja.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 18.

(1) Redovnu kontrolu na terenu, ukoliko se ukaže potreba za time prilikom administrativne provjere dokumentacije, provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama 4. i 20. ovoga Pravilnika.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), predstavnici Europskog revizorskog suda, predstavnici Ureda europskog javnog tužitelja i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 20. ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

c) provjeravati ostale dokumente vezane uz predmet potpore

d) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

e) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

f) provjeravati da predmet potpore nije sufinanciran drugim javnim doprinosima.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa) (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

c) provjeravati ostale dokumente vezane uz predmet potpore

d) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

e) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

g) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

h) provjeravati da predmet potpore nije sufinanciran drugim javnim izdacima

i) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(4) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmeta potpore, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(5) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(6) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

(7) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 19.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost sa financijskim učinkom

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška sa financijskim učinkom

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

d) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

e) ako korisnik ne postupa u skladu sa člankom 5. stavkom 4. ovoga Pravilnika

f) ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

g) ako se nastavno na provedenu ex-post kontrolu na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika utvrdi neprihvatljivosti pojedinih dijelova ili predmeta potpore u cjelini

h) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu.

(3) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen Rješenjem o povratu, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(5) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 20.

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(6) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak akt koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 22.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/24-01/170

Urbroj: 525-12/899-24-1

Zagreb, 17. lipnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Josip Dabro, v. r.

PRILOG I.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Na temelju članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1139, intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

U slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1139 i/ili Programa, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

R. br.KriterijPovećanje/
smanjenje
Broj postotnih bodovaIntenzitet javne potpore (%)
1.

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: lokacija uzgajališta obuhvaćenog policom osiguranja je na navedenim otocima

Povećanje3585
2.

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima koja je nositelj dozvole za akvakulturu

Povećanje1060
3.

Operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje2575
4.

Operaciju za potporu održivoj akvakulturi provodi MSP

Pojašnjenje: korisnik je mikro, malo ili srednje poduzeće koje je obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ

Povećanje1060
5.

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: u skladu s Programom, ako je korisnik veliko poduzeće tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ, intenzitet javne potpore iznosi 20 % ukupnih prihvatljivih troškova

Smanjenje3020


Ako operacija obuhvaća više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje povećanje, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e, a u skladu s člankom 6. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

U skladu s člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1139, ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje.

Ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova i smanjenje postotnih bodova, primjenjuje se samo smanjenje.