Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

NN 77/2024 (28.6.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

1316

Na temelju članka 78. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 46. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 68/23) u članku 6. stavku 5. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim studenata koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini, a u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj bit će upisani u 4., 5. ili 6. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »čiji mjesečni prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisima i« brišu se.

Članak 3.

U članku 15. stavku 8. riječi: »stavku 10. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavku 11. ovoga članka«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/22-06/00024

Urbroj: 533-04-24-0022

Zagreb, 21. lipnja 2024.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs v. r.