NKS kôd i ime
(II. razina)

NKS kôd i ime
(III. razina)

NKS kôd i ime
(IV. razina)

NKS kôd i ime (V. razina)

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A.1. Stajaćice

A.1.1. Stalne stajaćice

A.1.1.1. Stalne stajaćice

A.1.1.1.1. Oligotrofne vode siromašne vapnencem

 

 

 

 

A.1.1.1.2. Mezotrofne vode

 

 

 

 

A.1.1.1.3. Eutrofne vode

 

 

 

 

A.1.1.1.4. Oligotrofno-mezotrofne vode bogate vapnencem

 

 

 

 

A.1.1.1.5. Dna stalnih stajaćica

 

 

A.1.2. Povremene stajaćice

A.1.2.1. Povremene stajaćice

A.1.2.1.1. Povremene oligotrofne stajaćice siromašne vapnencem

 

 

 

 

A.1.2.1.2. Povremene mezotrofne stajaćice

 

 

 

 

A.1.2.1.3. Povremene eutrofne stajaćice

 

 

 

 

A.1.2.1.4. Povremene oligotrofno-mezotrofne stajaćice

 

 

 

 

A.1.2.1.5. Dna povremenih stajaćica (vodena faza)

 

 

A.1.3. Neobrasle i slabo obrasle obale stajaćica

A.1.3.1. Neobrasle i slabo obrasle obale stajaćica

A.1.3.1.1. Neobrasle i slabo obrasle obale stajaćica

 

A.2. Tekućice

A.2.1. Izvori

A.2.1.1. Izvori

A.2.1.1.1. Reokreni izvori

 

 

 

 

A.2.1.1.2. Limnokreni izvori

 

 

 

 

A.2.1.1.3. Helokreni izvori

 

 

A.2.2. Povremeni vodotoci

A.2.2.1. Povremeni vodotoci

A.2.2.1.1. Povremeni vodotoci povremeno suhog korita

 

 

 

 

A.2.2.1.2. Povremeni vodotoci s bazenčićima

 

 

A.2.3. Stalni vodotoci

A.2.3.1. Brzi, turbulentni vodotoci

A.2.3.1.1. Gornji i srednji tokovi turbulentnih vodotoka

 

 

 

 

A.2.3.1.2. Donji tokovi turbulentnih vodotoka

 

 

 

A.2.3.2. Spori vodotoci

A.2.3.2.1. Gornji tokovi sporih vodotoka

 

 

 

 

A.2.3.2.2. Srednji i donji tokovi sporih vodotoka

 

 

A.2.4. Kanali

A.2.4.1. Kanali sa stalnim protokom

 

 

 

 

A.2.4.2. Kanali s povremenim protokom

 

 

 

A.2.5. Vodopadi

A.2.5.1. Vodopadi

A.2.5.1.1. Geogeni vodopadi

 

 

 

 

A.2.5.1.2. Biogeni vodopadi

 

 

A.2.6. Termalna vrela

A.2.6.1. Termalna vrela

A.2.6.1.1. Termalna vrela

 

 

A.2.7. Neobrasle i slabo obrasle obale tekućica

A.2.7.1.  Neobrasle i slabo obrasle obale tekućica s mekim i mobilnim sedimentima (sprudovi)

A.2.7.1.1. Neobrasle šljunčane riječne obale

 

 

 

 

A.2.7.1.2. Neobrasle pješčane riječne obale

 

 

 

 

A.2.7.1.3. Neobrasle muljevite riječne obale

 

 

 

A.2.7.2. Neobrasle i slabo obrasle kamenite i stjenovite obale tekućica

A.2.7.2.1. Neobrasle i slabo obrasle kamenite i stjenovite obale tekućica

 

 

 

A.2.7.3. Strme odronjene obale tekućica

A.2.7.3.1. Strme odronjene obale tekućica

 

A.3. Hidrofitska staništa slatkih voda

A.3.1. Submerzna vegetacija parožina

A.3.1.1. Submerzna vegetacija parožina

A.3.1.1.1. Sastojine parožina roda Chara

 

 

 

 

A.3.1.1.2. Sastojine parožina roda Nitella

 

 

A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti

A.3.2.1. Zajednice slobodno plivajućih leća

A.3.2.1.1. Zajednica male vodene leće

 

 

 

 

A.3.2.1.2. Zajednica male i velike vodene leće

 

 

 

 

A.3.2.1.3. Zajednica trokrpe vodene leće

 

 

 

 

A.3.2.1.4. Zajednica velike vodene leće i plivajuće nepačke

 

 

 

 

A.3.2.1.5. Zajednica sitne i grbaste vodene leće

 

 

 

 

A.3.2.1.6. Zajednica vodenih leća i parožinaste paprati

 

 

 

A.3.2.2. Zajednice flotantne mješinke

A.3.2.2.1. Zajednica vodenih leća i obične mješinke

 

 

 

A.3.2.3. Zajednice žabogriza

A.3.2.3.1. Zajednica žabogriza i resca

 

 

 

 

A.3.2.3.2. Zajednica žabogriza

 

 

A.3.3. Zakorijenjena vodenjarska vegetacija

A.3.3.1. Zakorijenjene zajednice voda stajaćica

A.3.3.1.1. Zajednica krute roščike i kovrčavog mrijesnjaka

 

 

 

 

A.3.3.1.2. Zajednica krute roščike

 

 

 

 

A.3.3.1.3. Zajednica češljastog mrijesnjaka

 

 

 

A.3.3.2. Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica

A.3.3.2.1. Zajednica riječnog žabnjaka

 

 

 

 

A.3.3.2.2. Zajednica riječnog žabnjaka i uronjenog grešuna

 

 

 

 

A.3.3.2.3. Zajednica riječnog žabnjaka i žabovlatke

 

 

 

 

A.3.3.2.4. Zajednica potočne čestoslavice i jezerske žabovlatke

 

 

 

A.3.3.3. Zajednice natantnih hidrofita

A.3.3.3.1. Zajednica lopoča i lokvanja

 

 

 

 

A.3.3.3.2. Vodenjara klasastog krocnja i lokvanja

 

 

 

 

A.3.3.3.3. Zajednica vodenog orašca

 

 

 

 

A.3.3.3.4. Vodenjara vodenog orašca i okruglolisnog plavuna

 

 

 

 

A.3.3.3.5. Zajednica plavuna

 

 

 

 

A.3.3.3.6. Zajednica močvarne rebratice

 

 

A.3.4. Karbonatna vrela

 

 

 

 

A.3.5. Sedrotvorne riječne zajednice

 

 

 

 

A.3.6. Sedrotvorna vegetacija na slapovima

 

 

 

A.4. Obrasle obale površinskih kopnenih voda i močvarna staništa

A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi

A.4.1.1. Tršćaci i rogozici

A.4.1.1.1. Tršćaci obične trske

 

 

 

 

A.4.1.1.2. Tršćak obične trske i patuljastog rogoza

 

 

 

 

A.4.1.1.3. Zajednica običnog oblića

 

 

 

 

A.4.1.1.4. Močvara uspravnog ježinca

 

 

 

 

A.4.1.1.5. Rogozik širokolisnog rogoza

 

 

 

 

A.4.1.1.6. Rogozik uskolisnog rogoza

 

 

 

 

A.4.1.1.7. Zajednica primorskog oblića

 

 

 

 

A.4.1.1.8. Zajednica ljutka

 

 

 

 

A.4.1.1.9. Zajednica velike pirevine

 

 

 

 

A.4.1.1.10. Zajednica iđirota i velike pirevine

 

 

 

 

A.4.1.1.11. Zajednica divlje riže

 

 

 

A.4.1.2. Visoki šaševi i šiljevi

A.4.1.2.1. Močvara krutog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.2. Močvara krutog šaša s običnim ljepuškom

 

 

 

 

A.4.1.2.3. Močvara nježnog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.4. Močvara močvarnog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.5. Močvara obalnog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.6. Močvara mjehurastog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.7. Močvara metličastog šaša

 

 

 

 

A.4.1.2.8. Zajednica trstastog blješca

 

 

 

 

A.4.1.2.9. Zajednica dugolisnog šilja

 

 

 

 

A.4.1.2.10. Zajednica nježnog i lisičjeg šaša

 

 

 

A.4.1.3. Močvarna vegetacija sporo tekućih voda

A.4.1.3.1. Zajednica plivajuće pirevine

 

 

 

 

A.4.1.3.2. Zajednica obične potočarke

 

 

 

 

A.4.1.3.3. Zajednica razgranjenog ježinca i dugolisnog šilja

 

 

 

A.4.1.4. Vegetacija plitkih močvara

A.4.1.4.1. Zajednica vodene trbulje i vodozemskog grpka

 

 

 

 

A.4.1.4.2. Močvara obične strelice i uronjenog ježinca

 

 

A.4.2. Amfibijske zajednice

A.4.2.1. Niski šiljevi

A.4.2.1.1. Zajednica žućkastog oštrika

 

 

 

 

A.4.2.1.2. Zajednica sitnog trpuca i razgranjene trnike

 

 

 

 

A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora

 

 

 

A.4.2.2. Mediteranske amfibijske zajednice

A.4.2.2.1. Zajednica dvostupke i viličastog resastog šilja

 

 

 

 

A.4.2.2.2. Zajednica smeđeg šilja i dvoklasog paspala

B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine

B.1. Neobrasle i slabo obrasle stijene

B.1.1. Neobrasli odsjeci strmih stijena

B.1.1.1. Neobrasle strme stijene

B.1.1.1.1. Teško trošive neobrasle stijene

 

 

 

 

B.1.1.1.2. Lako trošive neobrasle stijene

 

 

B.1.2. Vlažne kopnene stijene, polušpilje i nakapnice

B.1.2.1. Mediteranske nakapnice i plitke polušpilje

B.1.2.1.1. Zajednica gospinog vlaska

 

 

 

 

B.1.2.1.2. Zajednica primorskog jelenka

 

 

B.1.3. Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenačke stijene

B.1.3.1. Zajednice sa stablastim petoprstom

B.1.3.1.1. Zajednica rascjepkane slezenice i hajekove pušine

 

 

 

B.1.3.2. Brdske i gorske stijene Gorskog kotara i Istre

B.1.3.2.1. Zajednica tomasinijeva i justinianova zvončića

 

 

 

 

B.1.3.2.2. Zajednica mahovinaste merinke i bijele padimovice

 

 

 

B.1.3.3. Ilirsko-dinarske vapnenačke stijene

B.1.3.3.1. Zajednica kitajbelovog jaglaca i kluzijeve petoprste

 

 

 

 

B.1.3.3.2. Zajednica vunastog rošca

 

 

B.1.4. Tirensko-jadranske vapnenačke stijene

B.1.4.1. Kvarnersko-liburnijske vapnenačke stijene

B.1.4.1.1. Zajednica istarskog zvončića i dalmatinske zečine

 

 

 

 

B.1.4.1.2. Zajednica sitolisne šašike i austrijskog zmijka

 

 

 

 

B.1.4.1.3. Zajednica kozlačice i prozorskog zvončića

 

 

 

 

B.1.4.1.4. Zajednica tomasinijeve merinke

 

 

 

B.1.4.2. Dalmatinske vapnenačke stijene

B.1.4.2.1. Zajednica busine i dubrovačke zečine

 

 

 

 

B.1.4.2.2. Zajednica portenšlagije i portenšlagovog zvončića

 

 

 

 

B.1.4.2.3. Zajednica piramidalnog zvončića i modrog lasinja

 

 

 

 

B.1.4.2.4. Zajednica slavulje i crvenkaste biokovske zečine

 

 

 

 

B.1.4.2.5. Zajednica gorostasne šašike i kalabrijske pogačine

 

B.2. Točila

B.2.1. Gorska, pretplaninska i planinska točila

B.2.1.1. Gorska, pretplaninska i planinska točila

B.2.1.1.1. Zajednica mirisne paprati

 

 

 

 

B.2.1.1.2. Zajednica planinskog mekinjaka

 

 

 

 

B.2.1.1.3. Točilo planinskog koporca i ognjice

 

 

 

 

B.2.1.1.4. Točilo dinarskog rošca

 

 

 

 

B.2.1.1.5. Ilirsko točilo planinskog lopuha

 

 

B.2.2. Ilirsko-jadranska, primorska točila

B.2.2.1. Ilirsko-jadranska, primorska točila

B.2.2.1.1. Točilo primorskog mekinjaka

 

 

 

 

B.2.2.1.2. Točilo primorskog mekinjaka i biokovskog lanilista

 

 

 

 

B.2.2.1.3. Zajednica stjenjarske iglice i bradavičaste krasuljice

 

B.3. Požarišta

B.3.1. Požarišta

B.3.1.1. Šumska požarišta

B.3.1.1.1. Požarišta nakon podzemnog požara

 

 

 

 

B.3.1.1.2. Požarišta nakon prizemnog požara

 

 

 

 

B.3.1.1.3. Požarišta nakon požara krošanja

 

 

 

B.3.1.2. Nešumska požarišta

B.3.1.2.1. Nešumska požarišta

 

 

 

 

 

 

B.4. Erodirane površine

B.4.1. Erodirane površine

B.4.1.1. Površine erodirane oborinskom vodom

B.4.1.1.1. Površine pod utjecajem slojevite erozije

 

 

 

 

B.4.1.1.2. Površine pod utjecajem brazdaste erozije

 

 

 

 

B.4.1.1.3. Površine pod utjecajem jaružne erozije

 

 

 

B.4.1.2. Klizišta

B.4.1.2.1. Klizišta

 

 

 

B.4.1.3. Površine erodirane vjetrom

B.4.1.3.1. Površine erodirane vjetrom

C. Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C.1. Cretovi

C.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi)

C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi)

C.1.1.1.1. Cretovi crnkaste šiljevine

 

 

 

 

C.1.1.1.2. Dinarski bazofilni cretovi suhoperke

 

 

 

 

C.1.1.1.3. Srednjoeuropski niski cret stisnute trešnice

 

 

 

 

C.1.1.1.4. Bazofilni cretovi beskoljenke i hostovog šaša

 

 

 

 

C.1.1.1.5. Cretovi cretnog šaša

 

 

 

 

C.1.1.1.6. Cret uskolisne suhoperke i bijele šiljkice

 

 

C.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice

 

 

 

 

C.1.2.1.2. Cret zvjezdastog šaša i rosike

 

 

 

C.1.2.2. Nadignuti borealni cretovi s tresetom

C.1.2.2.1. Gorski tresetni cret

 

C.2. Higrofilni i mezofilni travnjaci

C.2.1. Prijelaz između visokih šaševa i higrofilnih travnjaka

C.2.1.1. Prijelaz između visokih šaševa i higrofilnih travnjaka

C.2.1.1.1. Prijelaz između visokih šaševa i higrofilnih travnjaka

 

 

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe

C.2.2.1. Poplavne livade ošaka

C.2.2.1.1. Livade pilice i visokog trpuca

 

 

 

 

C.2.2.1.2. Poplavne livade dugolisne čestoslavice i sjajne mlječike

 

 

 

 

C.2.2.1.3. Poplavne livade ljekovite milice i ranog šaša

 

 

 

C.2.2.2. Trajno vlažne livade Srednje Europe

C.2.2.2.1. Srednjoeuropske livade obične beskoljenke

 

 

 

 

C.2.2.2.2. Livade bodljozobi i blijede djeteline

 

 

 

 

C.2.2.2.3. Livade plućne sirištare i primorske beskoljenke

 

 

 

C.2.2.3. Zajednice higrofilnih zeleni

C.2.2.3.1. Zajednica močvarne preslice i obične šašine

 

 

 

 

C.2.2.3.2. Zajednica šumskog kravuljka i zeljastog osjaka

 

 

 

 

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita

 

 

 

C.2.2.4. Periodički vlažne livade

C.2.2.4.1. Livade busike

 

 

 

 

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša

 

 

 

C.2.2.5. Zajednice s blijedom djetelinom

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma

 

 

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe

C.2.3.1. Umjereno vlažne livade

C.2.3.1.1. Livade ljulja i trave krestac

 

 

 

 

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac

 

 

 

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke

 

 

 

 

C.2.3.2.2. Livade zečjeg trna i rane pahovke

 

 

 

 

C.2.3.2.3. Livade brdske zečine i rane pahovke

 

 

 

 

C.2.3.2.4. Livade gomoljaste končare i rane pahovke

 

 

 

 

C.2.3.2.5. Livade šuškavca i končare

 

 

 

 

C.2.3.2.6. Livade crvene vlasulje i obične rosulje

 

 

 

C.2.3.3. Srednjoeuropske brdske košanice

C.2.3.3.1. Livade vrkute i žućkaste zobike

 

 

C.2.4. Vlažni, nitrofilni travnjaci i pašnjaci

C.2.4.1. Nitrofilni pašnjaci i livade-košanice nizinskog vegetacijskog pojasa

C.2.4.1.1. Pašnjak gušće petoprste

 

 

 

 

C.2.4.1.2. Travnjaci sitova i dugolisne metvice

 

 

 

 

C.2.4.1.3. Travnjaci grpka i puzave rosulje

 

 

 

 

C.2.4.1.4. Livade djeteline i puzave rosulje

 

 

 

 

C.2.4.1.5. Livade kovrčave kiselice i koljenčastog repka

 

 

C.2.5. Vlažne livade submediteranske vegetacijske zone

C.2.5.1. Ilirsko-submediteranske livade rječnih dolina

C.2.5.1.1. Livade-košanice obične beskoljenke i panonskog grašara

 

 

 

 

C.2.5.1.2. Livade divljeg ječma i bubuljičaste vlasnjače

 

 

 

 

C.2.5.1.3. Livade močvarne trbulje i gomoljastog repka

 

 

 

 

C.2.5.1.4. Livade kožastog smudnjaka i primorske beskoljenke

 

 

 

 

C.2.5.1.5. Livade djetelinâ i divljeg ječma

 

 

 

 

C.2.5.1.6. Livade sitne busike s livadnim procjepkom

 

 

 

C.2.5.2. Heleno-mezijske poplavne i vlažne livade

C.2.5.2.1. Livade žabnjaka i mješinastog repka

 

 

 

 

 

 

C.3. Suhi travnjaci

C.3.1. Subkontinentalni suhi travnjaci

C.3.1.1. Subpanonski travnjaci vlasulje-stjenjače

C.3.1.1.1. Travnjaci šiljke i kršina

 

 

C.3.2. Kontinentalne sipine

C.3.2.1. Panonski otvoreni travnjaci na pijescima

C.3.2.1.1. Travnjak duguljaste gladice i vlasulje bradice

 

 

C.3.3. Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima

C.3.3.1. Brdske livade uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi

C.3.3.1.1. Travnjaci uspravnog ovsika i srednjeg trpuca

 

 

 

 

C.3.3.1.2. Travnjak uspravnog ovsika i jednoklase šiljke

 

 

 

 

C.3.3.1.3. Travnjak sjetvene grahorke i uspravnog ovsika

 

 

 

 

C.3.3.1.4. Travnjaci nježne smilice i kamenjarske kostrice

 

 

 

 

C.3.3.1.5. Travnjak ilirske sabljice i primorske beskoljenke

 

 

 

 

C.3.3.1.6. Travnjak glavulje i kršina

 

 

 

 

C.3.3.1.7. Travnjaci kalničke šašike

 

 

C.3.4. Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače

C.3.4.1. Zapadnoeuropske vrištine

C.3.4.1.1. Ličke vrištine

 

 

 

C.3.4.2. Travnjaci trave tvrdače

C.3.4.2.1. Travnjak trave tvrdače

 

 

 

C.3.4.3. Travnjaci vlasaste vlasulje

C.3.4.3.1. Zajednica vlasaste vlasulje

 

 

 

 

C.3.4.3.2. Travnjak uzdignute beskoljenke i dimka

 

 

C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

C.3.5.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone

C.3.5.1.1. Kamenjarski pašnjak sjajne smilice i kamenjarske vlasulje

 

 

 

 

C.3.5.1.2. Jadranske kamenjare kadulje i kovilja

 

 

 

 

C.3.5.1.3. Kamenjarski pašnjak čepljeza i kršina

 

 

 

 

C.3.5.1.4. Kamenjara smilja i babosvilke

 

 

 

 

C.3.5.1.5. Kamenjare sunovrata i čepljeza

 

 

 

 

C.3.5.1.6. Kamenjara primorskog vriska i vlaske

 

 

 

 

C.3.5.1.7. Kamenjarski pašnjak uspravnog ovsika i jadranske vlasulje

 

 

 

 

C.3.5.1.8. Travnjaci vlasulja

 

 

 

C.3.5.2. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone

C.3.5.2.1. Kamenjarski pašnjak šaša crljenike i žute kraške zečine

 

 

 

 

C.3.5.2.2. Travnjaci uskolisne šašike i šaša crljenike

 

 

 

 

C.3.5.2.3. Kamenjare uspravnog ovsika i isprekidane šašike

 

 

 

 

C.3.5.2.4. Kamenjare primorskog kovilja i šaša crljenike

 

 

 

 

C.3.5.2.5. Kamenjara crvenog primorskog vriska i šaša crljenike

 

 

 

 

C.3.5.2.6. Kamenjare kadulje i isprekidane šašike

 

 

 

 

C.3.5.2.7. Kamenjarski travnjak biokovskog kozlinca i velike šašike

 

 

 

 

C.3.5.2.8. Kamenjare prizemnog ušljivca i šaša crljenike

 

 

 

 

C.3.5.2.9. Kamenjare uskolisne žutilovke i šiljastog šaša

 

 

 

 

C.3.5.2.10. Kamenjare vlasaste mišjakinjice i kamenjarske žutilovke

 

 

 

 

C.3.5.2.11. Zajednica vriska i travolisnog zvonca

 

 

 

C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijka

C.3.5.3.1. Livade i pašnjaci šiljke i vlasastog zmijka

 

 

 

 

C.3.5.3.2. Travnjaci mlječike i kršina

 

 

 

 

C.3.5.3.3. Travnjaci primorskog zečjeg trna

 

 

 

 

C.3.5.3.4. Travnjaci zmijka i pjegavog jastrebljaka

 

 

 

 

C.3.5.3.5. Travnjak uspravnog ovsika i brdskog šaša

 

 

 

 

C.3.5.3.6. Travnjaci vlaske i krutovlatke

 

 

 

 

C.3.5.3.7. Travnjaci sivkaste babine svile i vlasulje

 

 

 

 

C.3.5.3.8. Travnjaci ilirske vlasulje i gomoljaste vlasnjače

 

 

C.3.6. Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana

C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice

C.3.6.1.1. Kamenjare raščice i dlakave oštre vlaske

 

 

 

 

C.3.6.1.2. Kamenjare raščice i zvjezdaste djeteline

 

 

 

 

C.3.6.1.3. Zasjenjeni travnjak prosuljastog ščevara

 

 

 

 

C.3.6.1.4. Travnjaci zupčice

 

 

 

C.3.6.2. Jadranski travnjaci brčka

C.3.6.2.1. Travnjak primorske rosulje

 

 

 

 

C.3.6.2.2. Travnjaci kršina i metlače

 

 

 

 

C.3.6.2.3. Travnjaci žute ptičje noge i mišjeg brčka

 

 

 

 

C.3.6.2.4. Travnjaci trbušaste gnjidače i raščice

 

 

 

 

C.3.6.2.5. Travnjaci ščetinca i helerove djeteline

 

 

 

 

C.3.6.2.6. Travnjaci vlasastog pira i mačice

 

 

 

 

C.3.6.2.7. Travnjak djetelinâ i kamenjarske kostrike

 

 

C.3.7. Panonski slani travnjaci (Puccinelion limosae)

 

 

 

C.4. Rudine

C.4.1. Planinske rudine

C.4.1.1. Ilirsko-
-dinarske planinske rudine uskolisne šašike

C.4.1.1.1. Rudine uskolisne šašike i oštrog šaša

 

 

 

 

C.4.1.1.2. Planinske rudine vazdazelenog šaša i uskolisne šašike

 

 

 

 

C.4.1.1.3. Planinske rudine kitajbelovog šaša i alpske sunčanice

 

 

 

 

C.4.1.1.4. Planinske rudine kitajbelovog šaša i balkanske sunčanice

 

 

 

 

C.4.1.1.5. Planinske rudine biokovskog zvonca i uskolisne šašike

 

 

 

C.4.1.2. Pretplaninske rudine oštre vlasulje

C.4.1.2.1. Rudine oštre vlasulje

 

 

 

 

C.4.1.2.2. Travnjaci dugodlake smilice i ljubičaste vlasulje

 

 

 

C.4.1.3. Rudine hrđastog šaša

C.4.1.3.1. Rudine planinske pljuskavice i hrđastog šaša

 

 

 

 

C.4.1.3.2. Rudina šašuljice i zelene zečine

 

C.5. Visoke zeleni

C.5.1. Šumski rubovi

C.5.1.1. Termofilni šumski rubovi crvene iglice

C.5.1.1.1. Zajednica crvene iglice i jelenske pukovice

 

 

 

 

C.5.1.1.2. Zajednica crvene iglice i velike šumarice

 

 

 

C.5.1.2. Kserotermofilne zajednice šumskih rubova

C.5.1.2.1. Zajednica panonskog osjaka i jelenske pukovice

 

 

 

 

C.5.1.2.2. Zajednica mrkvastog zdravinjka i gorskog gladca

 

 

 

 

C.5.1.2.3. Zajednica barelijereve i žakenove čestoslavice

 

 

 

 

C.5.1.2.4. Zajednica osjaka i uspravne vinjage

 

 

 

 

C.5.1.2.5. Zajednica vlasnatog zmijka i planinske djeteline

 

 

 

 

C.5.1.2.6. Zajednica ilirske prženice i pršljenastog doljana

 

 

 

C.5.1.3. Mezofilni šumski rubovi srednje djeteline

C.5.1.3.1. Zajednica srednje djeteline i obične turice

 

 

C.5.2. Šumske čistine

C.5.2.1. Zajednice šumskih čistina

C.5.2.1.1. Šumske čistine velebilja

 

 

 

 

C.5.2.1.2. Šumske čistine uskolisnog lupreja

 

 

 

 

C.5.2.1.3. Šumske čistine, rubovi šumskih putova

 

 

C.5.3. Pretplaninska i planinska vegetacija visokih zeleni

C.5.3.1. Pretplaninske zajednice visokih zeleni

C.5.3.1.1. Dinarska zajednica ljepike i austrijskog zmijka

 

 

 

 

C.5.3.1.2. Zajednica strička i jedića

 

 

 

 

C.5.3.1.3. Zajednica gladca

 

 

 

 

C.5.3.1.4. Zajednica planinske zečine i planinskog luka

 

 

C.5.4. Nizinske zajednice visokih zeleni

C.5.4.1. Visoke zeleni s pravom končarom

C.5.4.1.1. Visoke zeleni s pravom končarom

D. Šikare

D.1. Kontinentalne šikare

D.1.1. Vrbici na sprudovima

D.1.1.1. Vrbici šljunkovitih i pjeskovitih riječnih sprudova

D.1.1.1.1. Predalpski vrbici s kebračem

 

 

 

 

D.1.1.1.2. Vrbici pepeljaste i likovaste vrbe

 

 

 

 

D.1.1.1.3. Vrbici pepeljaste vrbe i rakite

 

 

 

 

D.1.1.1.4. Predalpski vrbici s pasjim trnom

 

 

 

 

D.1.1.1.5. Vrbici rakite

 

 

D.1.2. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

D.1.2.1.1. Mezofilne šikare i živice brežuljkastog i brdskog vegetacijskog pojasa

 

 

 

 

D.1.2.1.2. Šikare lijeske

 

 

 

 

D.1.2.1.3. Termofilne šikare brdskog vegetacijskog pojasa

 

 

 

 

D.1.2.1.4. Šikare i živice planarnog vegetacijskog pojasa

 

 

 

 

D.1.2.1.5. Vrištine bijadnice s običnom borovicom (Juniperus communis)

 

D.2. Pretplaninske šikare

D.2.1. Pretplaninska klekovina

D.2.1.1. Pretplaninska klekovina

D.2.1.1.1. Šuma klekovine i borbaševe kozokrvine

 

 

 

 

D.2.1.1.2. Šikare velelisne vrbe

 

 

 

 

D.2.1.1.3. Šikare dlakavog pjenišnika i klečice

 

 

D.2.2. Zajednice s kozokrvinom i krkavinom

D.2.2.1. Zajednice s kozokrvinom i krkavinom

D.2.2.1.1. Šikare žestike i ribiza

 

 

 

 

D.2.2.1.2. Šikara hrvatske žutike i žestike

 

D.3. Mediteranske šikare

D.3.1. Dračici

D.3.1.1. Dračici

D.3.1.1.1. Dračik drače s trnovitom krkavinom

 

 

D.3.2. Termofilne poplavne šikare

D.3.2.1. Termofilne poplavne šikare

D.3.2.1.1. Termofilne poplavne šikare

 

 

 

D.3.2.2. Sastojine (Galerije) oleandra

 

 

 

D.3.3. Sastojine brnistre

D.3.3.1. Sastojine brnistre

D.3.3.1.1. Sastojine brnistre

 

 

D.3.4. Bušici

D.3.4.1. Zapadnomediteranski bušici ružmarina

D.3.4.1.1. Bušik ružmarina s mnogocvjetnom resikom

 

 

 

D.3.4.2. Istočnojadranski bušici

D.3.4.2.1. Bušik pršljenaste resike i kretskog bušinca

 

 

 

 

D.3.4.2.2. Bušik pršljenaste resike i dalmatinske žutilovke

 

 

D.3.5. Ljeti listopadne šikare

D.3.5.1. Ljeti listopadne šikare

D.3.5.1.1. Sastojine velike vrebine

 

 

 

 

D.3.5.1.2. Sastojine drvenaste mlječike

 

D.4. Šikare alohtonog grmlja

D.4.1. Šikare alohtonog grmlja

D.4.1.1. Sastojine čivitnjače

D.4.1.1.1. Sastojine čivitnjače

 

 

 

D.4.1.2. Ostale šikare alohtonog grmlja

D.4.1.2.1. Ostale šikare alohtonog grmlja

E. Šume

E.1. Priobalne poplavne šume vrba i topola

E.1.1. Poplavne šume vrba

E.1.1.1. Poplavna šuma bijele i krhke vrbe

 

 

 

 

E.1.1.2. Poplavna šuma bijele vrbe s močvarnom broćikom

 

 

 

 

E.1.1.3. Poplavna šuma vrba i topola

 

 

 

E.1.2. Poplavne šume topola

E.1.2.1. Poplavna šuma bijele topole

 

 

 

 

E.1.2.2. Poplavna šuma crne i bijele topole

 

 

 

E.1.3. Šume bijele johe

E.1.3.1. Šuma bijele johe sa zimskom preslicom

 

 

 

 

E.1.3.2. Šuma johe uz gorske potoke

 

 

E.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i poljskog jasena

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena

E.2.1.1. Šuma veza i poljskog jasena

 

 

 

 

E.2.1.2. Poplavna šuma jasena i johe s razmaknutim šašem

 

 

 

 

E.2.1.3. Šuma crne johe s blijedožućkastim šašem

 

 

 

 

E.2.1.4. Šuma crne johe s trušljom

 

 

 

 

E.2.1.5. Mješovita šuma crne johe i poljskog jasena sa sremzom

 

 

 

 

E.2.1.6. Šuma crne johe s dugoklasim šašem

 

 

 

 

E.2.1.7. Šuma poljskoga jasena s kasnim drijemovcem

 

 

 

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka

E.2.2.1. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (subasocijacija s rastavljenim šašem)

 

 

 

 

E.2.2.2. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (subasocijacija s drhtavim šašem)

 

 

 

 

E.2.2.3. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (subasocijacija sa žestiljem)

 

 

 

 

E.2.2.4. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (subasocijacija s običnim grabom)

 

 

 

 

E.2.2.5. »Motovunska šuma« poljskog jasena i hrasta lužnjaka s visećim šašem

 

 

E.3. Šume listopadnih hrastova izvan dohvata poplava

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume

E.3.1.1. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (tipična subasocijacija)

 

 

 

 

E.3.1.2. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija s bukvom)

 

 

 

 

E.3.1.3. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija s cerom)

 

 

 

 

E.3.1.4. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija sa srebrnolisnom lipom)

 

 

 

 

E.3.1.5. Šuma hrasta kitnjaka i običnog graba

 

 

 

 

E.3.1.6. Šuma hrasta kitnjaka i običnog graba s vlasuljom

 

 

 

 

E.3.1.7. Šuma običnog graba s dlakavim šašem

 

 

 

 

E.3.1.8. Šuma običnog graba sa šumaricom

 

 

 

E.3.2. Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka te obične breze

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

 

 

 

 

E.3.2.2. Šuma hrasta kitnjaka s bekicama

 

 

 

 

E.3.2.3. Šuma hrasta kitnjaka s grozdastom runjikom

 

 

 

 

E.3.2.4. Šuma hrasta kitnjaka s brdskom vlasuljom

 

 

 

 

E.3.2.5. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i obične breze

 

 

 

 

E.3.2.6. Šuma breze s bujadi

 

 

 

 

E.3.2.7. Cretne brezove šumice na sfagnumskom cretu

 

 

 

E.3.3. Mezijske šume hrasta sladuna

E.3.3.1. Šuma sladuna i cera

 

 

 

E.3.4. Srednjoeuropske termofilne hrastove šume

E.3.4.1. Termofilna šuma hrasta kitnjaka s crnim grahorom

 

 

 

 

E.3.4.2. Šuma hrasta kitnjaka s jesenskom šašikom

 

 

 

 

E.3.4.3. Termofilna šuma medunca i modrog vrabsjemena

 

 

 

 

E.3.4.4. Termofilna šuma medunca s trstolikom beskoljenkom

 

 

 

 

E.3.4.5. Termofilna i slabo acidofilna šuma medunca s bijelom petoprstom

 

 

 

 

E.3.4.6. Šuma cera i crnog jasena

 

 

 

 

E.3.4.7. Šuma hrasta medunca i crnog jasena

 

 

 

E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca

E.3.5.1. Šuma i šikara medunca i bjelograba

E.3.5.2. Mješovita šuma i šikara medunca »duba« i bjelograba

 

 

 

 

E.3.5.3. Mješovita šuma i šikara medunca i crnoga graba

 

 

 

 

E.3.5.4. Mješovita šuma medunca »duba« i crnoga graba

 

 

 

 

E.3.5.5. Mješovita šuma medunca »duba« i crnoga jasena

 

 

 

 

E.3.5.6. Šuma i šikara crnoga graba s jesenskom šašikom

 

 

 

 

E.3.5.7. Šikara bjelograba s proljetnom broćikom

 

 

 

 

E.3.5.8. Šikara zelenike i bjelograba

 

 

 

 

E.3.5.9. Mješovita šuma crnoga bora i crnog graba

 

E.4. Brdske bukove šume

E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove šume

E.4.1.1. Šuma bukve s lazarkinjom

 

 

 

 

E.4.1.2. Šuma bukve s dlakavim šašem

 

 

 

 

E.4.1.3. Šuma bukve s bijelim šašem

 

 

 

E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume

E.4.2.1. Šuma bukve s bjelkastom bekicom

 

 

 

 

E.4.2.2. Šuma bukve s rebračom

 

 

 

E.4.3. Mezofilne bukove šume predalpskog prostora

E.4.3.1. Šuma bukve s volujskim okom

 

 

 

 

E.4.3.2. Šuma bukve i širokolisne grašolike

 

 

 

E.4.4. Šume bukve i plemenitih listača uvala i klanaca

E.4.4.1. Mješovita šuma bukve i gorskog javora

 

 

 

 

E.4.4.2. Šuma gorskog javora i mjesečarke

 

 

 

 

E.4.4.3. Mješovita šuma tise i lipe

 

 

 

E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume

E.4.5.1. Šuma bukve s velikom mrtvom koprivom

 

 

 

E.4.6. Jugoistočnoalpsko-ilirske, termofilne bukove šume

E.4.6.1. Šuma bukve i crnoga graba

 

 

 

 

E.4.6.2. Šuma bukve s risjem

 

 

 

 

E.4.6.3. Primorska bukova šuma s jesenskom šašikom

 

 

 

 

E.4.6.4. Šuma bukve sa širokolisnim gladcem

 

 

E.5. Bukovo-
-jelove šume

E.5.1. Panonske bukovo-jelove šume

E.5.1.1. Panonska bukovo-jelova šuma

 

 

 

E.5.2. Dinarske bukovo-jelove šume

E.5.2.1. Dinarska bukovo-jelova šuma

 

 

 

E.5.3. Termofilne šume jele i crnoga graba

E.5.3.1. Termofilna šuma jele i crnoga graba

 

 

E.6. Pretplaninske bukove šume

E.6.1. Pretplaninske bukove šume

E.6.1.1. Pretplaninska šuma bukve s planinskim žabnjakom

 

 

 

 

E.6.1.2. Pretplaninska šuma bukve i gorskog javora

 

 

 

 

E.6.1.3. Pretplaninska šuma bukve s planinskim divokozjakom

 

 

E.7. Kontinentalne crnogorične šume

E.7.1. Kalcifilne jelove šume

E.7.1.1. Dinarska šuma jele na vapnenačkim blokovima

 

 

 

 

E.7.1.2. Šuma jele sa žestikom na blokovima

 

 

 

E.7.2. Acidofilne jelove šume

E.7.2.1. Šuma jele s rebračom

 

 

 

 

E.7.2.2. Močvarna šuma jele s blijedožućkastim šašem

 

 

 

E.7.3. Smrekove šume

E.7.3.1. Gorska šuma smreke sa šumskim pavlovcem

 

 

 

 

E.7.3.2. Pretplaninska šuma smreke s čopocem

 

 

 

 

E.7.3.3. Pretplaninska šuma smreke s ljepikom

 

 

 

 

E.7.3.4. Pretplaninska šuma smreke s alpskom pavitinom

 

 

 

 

E.7.3.5. Šuma smreke s bijelim šašem na dolomitu

 

 

 

E.7.4. Šume običnog i crnog bora na dolomitima

E.7.4.1. Šuma običnog bora s kukurijekom na dolomitima

 

 

 

 

E.7.4.2. Šuma crnoga graba s risjem

 

 

 

 

E.7.4.3. Šuma crnoga graba s omelikom

 

 

 

 

E.7.4.4. Šuma crnoga bora i pustenaste dunjarice

 

 

 

 

E.7.4.5. Šuma crnog bora s trocvjetnom mlječikom na dolomitima

 

 

 

 

E.7.4.6. Šuma dalmatinskog crnog bora s primorskom resikom na dolomitima

 

 

E.8. Primorske vazdazelene šume i makije

E.8.1. Mješovite, rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike ili oštrike

E.8.1.1. Mješovita šuma i makija crnike s crnim jasenom

 

 

 

 

E.8.1.2. Mješovita šuma crnike i medunca »duba«

 

 

 

 

E.8.1.3. Čista, vazdezelena šuma i makija crnike s mirtom

 

 

 

 

E.8.1.4. Šuma i makija tršlje i vazdazelene krkavine

 

 

 

 

E.8.1.5. Mješovita šuma i makija oštrike i crnoga jasena

 

 

 

 

E.8.1.6. Mješovita šuma i makija crnike s crnim grabom

 

 

 

 

E.8.1.7. Šuma dalmatinskog crnog bora i crnike

 

 

 

E.8.2. Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike

E.8.2.1. Makija div­lje masline i tršlje

 

 

 

 

E.8.2.2. Makija divlje masline i drvenaste mlječike

 

 

 

 

E.8.2.3. Makija tršlje i somine

 

 

 

 

E.8.2.4. Makija divlje masline i somine

 

 

 

 

E.8.2.5. Makija velike resike i planike

 

 

 

 

E.8.2.6. Makija velike resike i kapinike

 

 

 

 

E.8.2.7. Mješovita šuma alepskog bora i crnike

 

 

 

 

E.8.2.8. Šuma alepskog bora sa sominom

 

 

 

 

E.8.2.9. Šuma alepskog bora s tršljom

 

 

 

 

E.8.2.10. Šume i nasadi pinije (Pinus pinea) i primorskoga bora (Pinus pinaster)

 

 

E.9. Antropogene šumske sastojine

E.9.1. Šume i šikare alohtonih vrsta drveća

E.9.1.1. Sastojine bagrema

 

 

 

 

E.9.1.2. Sastojine pajasena

 

 

 

 

E.9.1.3. Sastojine negundovca

 

 

 

 

E.9.1.4. Ostale sastojine alohtonih vrsta drveća

 

 

 

E.9.2. Nasadi četinjača

E.9.2.1. Nasadi obične smreke

 

 

 

 

E.9.2.2. Nasadi crnog bora

 

 

 

 

E.9.2.3. Nasadi običnog bora

 

 

 

 

E.9.2.4. Nasadi alepskog bora

 

 

 

 

E.9.2.5. Ostali čisti nasadi autohtonih četinjača

 

 

 

 

E.9.2.6. Miješani nasadi autohtonih četinjača

 

 

 

 

E.9.2.7. Čisti nasadi alohtonih četinjača

 

 

 

 

E.9.2.8. Miješani nasadi alohtonih četinjača

 

 

 

 

E.9.2.9. Miješani nasadi autohtonih i alohtonih vrsta četinjača

 

 

 

E.9.3. Nasadi širokolisnog drveća

E.9.3.1. Nasadi autohtonih topola

 

 

 

 

E.9.3.2. Nasadi autohtonih vrba

 

 

 

 

E.9.3.3. Ostali čisti nasadi autohtonog širokolisnog drveća

 

 

 

 

E.9.3.4. Miješani nasadi autohtonog širokolisnog drveća

 

 

 

 

E.9.3.5. Nasadi alohtonih topola

 

 

 

 

E.9.3.6. Nasadi alohtonih vrba

 

 

 

 

E.9.3.7. Ostali čisti nasadi alohtonog širokolisnog drveća

 

 

 

 

E.9.3.8. Miješani nasadi alohtonog širokolisnog drveća

 

 

 

 

E.9.3.9. Miješani nasadi autohtonih i alohtonih vrsta širokolisnog drveća

 

 

 

E.9.4. Mješoviti nasadi četinjača i širokolisnog drveća

E.9.4.1. Mješoviti nasadi četinjača i širokolisnog drveća s autohtonim vrstama

 

 

 

 

E.9.4.2. Mješoviti nasadi četinjača i širokolisnog drveća s alohtonim vrstama

 

 

 

 

E.9.4.3. Mješoviti nasadi četinjača i širokolisnog drveća s autohtonim i alohtonim vrstama

 

 

 

E.9.5. Šumski nasadi s prirodnom šumskom vegetacijom

E.9.5.1. Grupimični šumski nasadi u sklopu prirodne šumske vegetacije

 

 

 

 

E.9.5.2. Stablimični šumski nasadi u sklopu prirodne šumske vegetacije

 

F. Morska obala

F.1. Muljevita morska obala

F.1.1. Površine slanih, plitkih, muljevitih močvara pod halofitima

F.1.1.1. Slanjače caklenjača i sodnjača

F.1.1.1.1. Slanjača caklenjače

 

 

 

 

F.1.1.1.2. Slanjača sodnjače

 

 

 

F.1.1.2. Sredozemne sitine visokih sitova

F.1.1.2.1. Europsko-mediteranske sitine visokih sitova

 

 

 

 

F.1.1.2.2. Zajednica tamnog sitnika i primorskog trpuca

 

 

 

 

F.1.1.2.3. Zajednica valjkastog tankorepića i primorske pirike

 

 

 

 

F.1.1.2.4. Sitina tupocvjetnog sita i politovca

 

 

 

F.1.1.3. Sredozemne grmaste slanjače

F.1.1.3.1. Livade grmolike caklenjače i slanuške

 

 

 

 

F.1.1.3.2. Zajednica jesenske mrižice i modrikastog pelina

 

 

 

 

F.1.1.3.3. Zajednica jesenske mrižice i dalmatinskog vražemila

 

 

F.1.2. Supralitoralni muljevi

F.1.2.1. Biocenoza plaža sa sporosušećim nakupinama ostataka morske vegetacije

F.1.2.1.1. Biocenoza plaža sa sporosušećim nakupinama ostataka morske vegetacije

 

F.2. Pjeskovita morska obala

F.2.1. Površine pješčanih plaža pod halofitima

F.2.1.1. Površine pješčanih plaža pod halofitima

F.2.1.1.1. Travnjaci sitolisne pirike i ježike

 

 

F.2.2. Supralitoralni pijesci

F.2.2.1. Biocenoza supralitoralnih pijesaka

F.2.2.1.1. Facijes pijesaka bez vegetacije

 

 

 

 

F.2.2.1.2. Facijes udubina s rezidualnom vlagom

 

 

 

 

F.2.2.1.3. Facijes brzosušećih nakupina ostataka morske vegetacije

 

 

 

 

F.2.2.1.4. Facijes naplavljenih balvana

 

 

 

 

F.2.2.1.5. Facijes naplavljenih ostataka morskih cvjetnica

 

F.3. Šljunkovita morska obala

F.3.1. Površine šljunčanih žalova pod halofitima

F.3.1.1. Površine šljunčanih žalova pod halofitima

F.3.1.1.1. Zajednica polegle mlječike i morske makovice

 

 

F.3.2. Supralitoralni šljunci i kamenje

F.3.2.1. Biocenoza sporosušećih nakupina ostataka morske vegetacije na šljuncima

F.3.2.1.1. Biocenoza sporosušećih nakupina ostataka morske vegetacije

 

F.4. Stjenovita morska obala

F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima

F.4.1.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima

F.4.1.1.1. Grebenjača rešetkaste mrižice i grebenskog trpuca

 

 

 

 

F.4.1.1.2.Grebenjača savitljive mrižice

 

 

 

 

F.4.1.1.3. Grebenjača maljave mrižice i šćulca

 

 

F.4.2. Supralitoralne stijene

F.4.2.1. Biocenoza supralitoralnih stijena

F.4.2.1.1. Asocijacija s vrstama rodova Entophysalis i Verrucaria

 

 

 

 

F.4.2.1.2. Lokvice s promjenjivom slanošću (mediolitoralna enklava)

 

 

 

 

F.4.2.1.3. Facijes supralitorala kraških morskih jezera

 

F.5. Antropogena staništa morske obale

F.5.1. Antropogena staništa morske obale

F.5.1.1. Zajednice morske obale na pomičnoj podlozi pod utjecajem čovjeka (mulj, pijesak, šljunak)

F.5.1.1.1. Turističke plaže

 

 

 

F.5.1.2. Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka

F.5.1.2.1. Izgrađene i konstruirane obale

G. More

G.1. Pelagijal

G.1.1. Pelagijske zajednice neritičke provincije

G.1.1.1. Prirodne pelagijske zajednice neritičke provincije

G.1.1.1.1. Prirodne pelagijske euhaline zajednice neritičke provincije

 

 

 

 

G.1.1.1.2. Pelagijal estuarija

 

 

 

G.1.1.2. Pelagijske zajednice neritičke provincije pod antropogenim utjecajem

G.1.1.2.1. Akvatoriji morskih luka

 

 

 

 

G.1.1.2.2. Akvatoriji brodogradilišta

 

 

 

 

G.1.1.2.3. Akvatoriji naseljenih mjesta uz obalu, lučica, mandrača

 

 

 

 

G.1.1.2.4. Akvatoriji marina

 

 

 

 

G.1.1.2.5. Akvatoriji marikulturnih zahvata

 

 

 

 

G.1.1.2.6. Akvatoriji oko podmorskih ispusta otpadne vode

 

 

G.1.2. Pelagijske zajednice oceanske provincije

G.1.2.1. Pelagijske zajednice oceanske provincije

G.1.2.1.1. Pelagijske zajednice oceanske provincije

 

 

G.1.3. Neuston

G.1.3.1. Neuston

G.1.3.1.1. Neuston

 

 

G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi

G.2.1.1. Biocenoza mediolitoralnih muljevitih pijesaka i muljeva

 

 

 

G.2.2. Mediolitoralni pijesci

G.2.2.1. Biocenoza mediolitoralnih pijesaka

G.2.2.1.1. Facijes s vrstama roda Ophelia

 

 

G.2.3. Mediolitoralni šljunci i kamenje

G.2.3.1. Biocenoza mediolitoralnih dna s krupnim detritusom

G.2.3.1.1. Facijes s naslagama mrtvog lišća vrste Posidonia oceanica i drugih morskih cvjetnica

 

 

G.2.4. Mediolitoralno čvrsto dno i stijene

G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala

G.2.4.1.1. Asocijacija s vrstom Bangia atropurpurea

 

 

 

 

G.2.4.1.2. Asocijacija s vrstom Porphyra leucosticta

 

 

 

G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala

G.2.4.2.1. Asocijacija s vrstom Lithophyllum lichenoides

 

 

 

 

G.2.4.2.2. Asocijacija s vrstom Lithophyllum byssoides

 

 

 

 

G.2.4.2.3. Asocijacija s vrstom Tenarea undulosa

 

 

 

 

G.2.4.2.4. Asocijacija s vrstama rodova Ceramium i Corallina

 

 

 

 

G.2.4.2.5. Asocijacija s vrstom Enteromorpha compressa

 

 

 

 

G.2.4.2.6.  Asocijacija s vrstom Fucus virsoides

 

 

 

 

G.2.4.2.7. Asocijacija s vrstom Gelidium spp.

 

 

 

 

G.2.4.2.8. Lokvice i lagune s naseljima vermetida (enklava infralitorala)

 

 

 

G.2.4.3. Biocenoza mediolitoralnih špilja

G.2.4.3.1. Asocijacija s vrstama Phymatolithon lenormandii i Hildenbrandia rubra

 

 

 

G.2.4.4. Zajednice mediolitorala kraških morskih jezera

G.2.4.4.1. Zajednica mediolitorala kraških morskih jezera

 

 

G.2.5. Antropogena staništa u mediolitoralu

G.2.5.1. Zajednice mediolitorala na pomičnoj podlozi pod utjecajem čovjeka (mulj, pijesak, šljunak)

G.2.5.1.1. Facijesi turističkih plaža i ljekovitih blata

 

 

 

G.2.5.2. Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka

G.2.5.2.1. Facijesi mediolitorala betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodogradilišta) i ostalih ljudskih konstrukcija u moru (npr. plinske platforme)

 

G.3. Infralitoral

G.3.1. Infralitoralni pjeskoviti muljevi, pijesci, šljunci i stijene u eurihalinom i euritermnom okolišu

G.3.1.1. Eurihalina i euritermna biocenoza

G.3.1.1.1. Asocijacija s vrstom Ruppia maritima

 

 

 

 

G.3.1.1.2. Facijes s vrstom Ficopomatus enigmaticus

 

 

 

 

G.3.1.1.3. Asocijacija s vrstom Potamogeton pectinatus

 

 

 

 

G.3.1.1.4. Asocijacija s vrstom Zostera noltii u eurihalinom i euritermnom okolišu

 

 

 

 

G.3.1.1.5. Asocijacija s vrstom Zostera marina u eurihalinom i euritermnom okolišu

 

 

 

 

G.3.1.1.6. Asocijacija s vrstama roda Gracilaria

 

 

 

 

G.3.1.1.7. Asocijacija s vrstama rodova Chaetomorpha i Valonia

 

 

 

 

G.3.1.1.8. Asocijacija s vrstama rodova Ulva i Enteromorpha

 

 

 

 

G.3.1.1.9. Asocijacija s vrstom Cystoseira barbata

 

 

 

 

G.3.1.1.10. Asocijacija s vrstama roda Cladophora i vrstom Rytiphloea tinctoria

 

 

 

 

G.3.1.1.11. Facijes sitastih vrulja uz obalu

 

 

G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja

G.3.2.1. Biocenoza sitnih površinskih pijesaka

G.3.2.1.1. Facijes s vrstom Lentidium mediterraneum

 

 

 

G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka

G.3.2.2.1. Asocijacija s vrstom Cymodocea nodosa

 

 

 

G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala

G.3.2.3.1. Facijes s vrstama Callianassa tyrrhena i Kellia spp.

 

 

 

 

G.3.2.3.2. Facijes pod utjecajem slatke vode s vrstama Cerastoderma glaucum i Cyathura carinata

 

 

 

 

G.3.2.3.3. Facijes s vrstama Loripes lacteus, Tapes spp.

 

 

 

 

G.3.2.3.4. Asocijacija s vrstom Cymodocea nodosa

 

 

 

 

G.3.2.3.5. Asocijacija s vrstom Zostera noltii

 

 

 

 

G.3.2.3.6. Asocijacija s vrstom Caulerpa prolifera

 

 

G.3.3. Infralitoralni krupni pijesci s više ili manje mulja

G.3.3.1. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem valova

G.3.3.1.1. Asocijacija s rodolitima

 

 

 

G.3.3.2. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (pojavljuje se i u cirkalitoralu)

G.3.3.2.1. Facijes maërla (pojavljuje se i kao facijes u biocenozi obalnih detritusnih dna)

 

 

 

 

G.3.3.2.2. Asocijacija s rodolitima

 

 

G.3.4. Infralitoralno kamenje i šljunci

G.3.4.1. Biocenoza infralitoralnih šljunaka

G.3.4.1.1. Facijes s vrstom Gouania wildenowi

 

 

 

 

 

 

 

G.3.5. Naselja posidonije

G.3.5.1. Biocenoza naselja vrste Posidonia oceanica (=Asocijacija s vrstom Posidonia oceanica)

G.3.5.1.1. Ekomorfoza naselja u »prugama«

 

 

 

 

G.3.5.1.2. Ekomorfoza naselja koja tvore »barijeru«

 

 

 

 

G.3.5.1.3. Facijes mrtvih naslaga rizoma posidonije bez epiflore

 

 

 

 

G.3.5.1.4. Asocijacija s vrstom Caulerpa prolifera

 

 

G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene

G.3.6.1. Biocenoza infralitoralnih algi

G.3.6.1.1. Degradirani facijes s inkrustirajućim algama i ježincima

 

 

 

 

G.3.6.1.2. Asocijacija s vrstom Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta, var. spicata)

 

 

 

 

G.3.6.1.3. Facijes s vermetidima

 

 

 

 

G.3.6.1.4. Facijes s vrstom Mytilus galloprovincialis

 

 

 

 

G.3.6.1.5. Asocijacija s vrstom Corallina elongata

 

 

 

 

G.3.6.1.6. Asocijacija s vrstama Codium vermilara i Rhodymenia ardissonei

 

 

 

 

G.3.6.1.7. Asocijacija s vrstom Dasycladus vermicularis

 

 

 

 

G.3.6.1.8. Asocijacija s vrstom Ceramium rubrum

 

 

 

 

G.3.6.1.9. Facijes s vrstom Cladocora caespitose

 

 

 

 

G.3.6.1.10. Asocijacija s vrstom Cystoseira crinita

 

 

 

 

G.3.6.1.11. Asocijacija s vrstom Sargassum vulgare

 

 

 

 

G.3.6.1.12. Asocijacija s vrstom Dictyopteris polypodioides

 

 

 

 

G.3.6.1.13. Asocijacija s vrstom Colpomenia sinuosa

 

 

 

 

G.3.6.1.14. Asocijacija s vrstom Stypocaulon scoparium (=Halopteris scoparia)

 

 

 

 

G.3.6.1.15. Asocijacija s vrstom Cystoseira compressa

 

 

 

 

G.3.6.1.16. Asocijacija s vrstama Pterocladiella capillacea i Ulva laetevirens

 

 

 

 

G.3.6.1.17. Facijes s velikim obrubnjacima

 

 

 

 

G.3.6.1.18. Asocijacija s vrstama Flabellia petiolata i Peyssonnelia squamaria

 

 

 

 

G.3.6.1.19. Asocijacija s vrstama Peyssonnelia rubra i Peyssonnelia spp.

 

 

 

 

G.3.6.1.20. Facijesi i asocijacije koraligenske biocenoze (kao enklave)

 

 

 

 

G.3.6.1.21. Facijes s vrstom Chondrilla nucula

 

 

G.3.7. Infralitoral kraških morskih jezera

G.3.7.1. Zajednice infralitorala kraških morskih jezera

G.3.7.1.1. Zajednica infralitorala kraških morskih jezera

 

 

G.3.8. Antropogena staništa u infralitoralu

G.3.8.1. Antropogene infralitoralne zajednice na pomičnoj podlozi (mulju, pijesku, šljunku)

G.3.8.1.1. Infralitoralne zajednice dna turističkih plaža i ljekovitih blata

 

 

 

G.3.8.2. Antropogene infralitoralne zajednice na čvrstoj podlozi

G.3.8.2.1. Zajednice infralitorala betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodogradilišta) i ostalih ljudskih konstrukcija u moru (npr. plinske platforme)

 

 

 

 

G.3.8.2.2. Obraštajne zajednice na koritima brodova i brodica

 

 

 

 

G.3.8.2.3. Degradirana biocenoza infralitoralnih algi

 

 

 

G.3.8.3. Podmorska arheološka nalazišta

G.3.8.3.1. Podmorska arheološka nalazišta

 

 

 

G.3.8.4. Infralitoralne zajednice ispod marikulturnih zahvata

G.3.8.4.1. Uzgajališta riba

 

 

 

 

G.3.8.4.2. Uzgajališta školjkaša

 

 

 

 

G.3.8.4.3. Obraštajne zajednice na instalacijama marikulture

 

 

 

G.3.8.5. Infralitoralne zajednice oko podmorskih ispusta otpadne vode

G.3.8.5.1. Infralitoralne zajednice oko podmorskih ispusta otpadne vode

 

 

 

G.3.8.6. Infralitoralne zajednice s invazivnim vrstama

G.3.8.6.1. Zajednica s vrstom Caulerpa taxifolia

 

 

 

 

G.3.8.6.2. Zajednica s vrstom Caulerpa racemosa

 

 

 

 

 

 

G.4. Cirkalitoral

G.4.1. Cirkalitoralni muljevi

G.4.1.1. Biocenoza obalnih terigenih muljeva

G.4.1.1.1. Facijes mekanih muljeva s vrstom Turritella tricarinata communis

 

 

 

 

G.4.1.1.2. Facijes ljepljivih muljeva s vrstama Virgularia mirabilis i Pennatula phosphorea

 

 

 

 

G.4.1.1.3. Facijes ljepljivih muljeva s vrstama Alcyonium palmatum i Stichopus regalis

 

 

 

G.4.1.2. Biocenoza muljevitih dna otvorenog Jadrana i kanala sjevernog Jadrana

 

 

 

G.4.2. Cirkalitoralni pijesci

G.4.2.1. Biocenoza muljevitih detritusnih dna

G.4.2.1.1. Facijes s vrstom Ophiothrix quinquemaculata

 

 

 

 

G.4.2.1.2. Facijes s vrstom Schizaster chiajei

 

 

 

G.4.2.2. Biocenoza obalnih detritusnih dna

G.4.2.2.1. Asocijacija s rodolitima

 

 

 

 

G.4.2.2.2. Facijes maërla

 

 

 

 

G.4.2.2.3. Asocijacija s vrstom Peyssonnelia rosa-marina

 

 

 

 

G.4.2.2.4. Asocijacija s vrstom Laminaria rodriguezii

 

 

 

 

G.4.2.2.5. Facijes s vrstom Ophiura texturata

 

 

 

 

G.4.2.2.6. Facijes sa sinascidijama

 

 

 

 

G.4.2.2.7. Facijes s velikim mahovnjacima

 

 

 

G.4.2.3. Biocenoza detritusnog dna na rubu kontinentske podine

G.4.2.3.1. Facijes s vrstom Neolampas rostellata

 

 

 

 

G.4.2.3.2. Facijes s vrstom Leptometra phalangium

 

 

 

G.4.2.4. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (pojavljuje se i u infralitoralu)

G.4.2.4.1. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (pojavljuje se i u infralitoralu)

 

 

 

G.4.2.5. Biocenoza detritusnih dna otvorenog Jadrana

G.4.2.5.1. Facijes s vrstom Atrina pectinata

 

 

 

 

G.4.2.5.2. Facijes s vrstom Lytocarpia myriophyllum

 

 

G.4.3. Cirkalitoralna čvrsta dna i stijene

G.4.3.1. Koraligenska biocenoza

G.4.3.1.1. Asocijacija s vrstom Cystoseira corniculata

 

 

 

 

G.4.3.1.2. Asocijacija s autohtonim vrstama roda Sargassum

 

 

 

 

G.4.3.1.3. Asocijacija s vrstom Mesophyllum lichenoides

 

 

 

 

G.4.3.1.4. Asocijacija s vrstama Lithophyllum frondosum i Halimeda tuna

 

 

 

 

G.4.3.1.5. Facijes s vrstom Eunicella cavolinii

 

 

 

 

G.4.3.1.6. Facijes s vrstom Eunicella singularis

 

 

 

 

G.4.3.1.7. Facijes s vrstom Lophogorgia sarmentosa

 

 

 

 

G.4.3.1.8. Facijes s vrstom Paramuricea clavata

 

 

 

 

G.4.3.1.9. Facijes s vrstom Parazoanthus axinellae

 

 

 

 

G.4.3.1.10. Koraligenske platforme

 

 

 

G.4.3.2. Biocenoza polutamnih špilja (pojavljuje se i kao enklava u infralitoralu)

G.4.3.2.1. Facijes s vrstom Parazoanthus axinellae

 

 

 

 

G.4.3.2.2. Facijes s vrstom Corallium rubrum

 

 

 

 

G.4.3.2.3. Facijes s vrstom Leptopsammia pruvoti

 

 

 

G.4.3.3. Biocenoza potpučinskih stijena (stijena na rubu kontinentske podine)

G.4.3.3.1. Biocenoza potpučinskih stijena (stijena na rubu kontinentske podine)

 

 

 

G.4.3.4. Biocenoza vrulja ponorskog tipa

G.4.3.4.1. Biocenoza vrulja ponorskog tipa

 

 

 

 

 

 

 

G.4.4. Cirkalitoral kraških morskih jezera

G.4.4.1. Zajednice cirkalitorala kraških morskih jezera

G.4.4.1.1. Zajednica cirkalitorala kraških morskih jezera

 

 

G.4.5. Antropogena staništa u cirkalitoralu

G.4.5.1. Antropogene cirkalitoralne zajednice na dnima unutar luka i brodogradilišta

G.4.5.1.1. Dna morskih luka

 

 

 

 

G.4.5.1.2. Dna brodogradilišta

 

 

 

G.4.5.2. Podmorska arheološka nalazišta

G.4.5.2.1. Podmorska arheološka nalazišta

 

 

 

G.4.5.3. Kočarska dna

G.4.5.3.1. Muljevita kočarska dna

 

 

 

 

G.4.5.3.2. Detritusna (pjeskovita) kočarska dna

 

 

 

G.4.5.4. Cirkalitoralne zajednice ispod marikulturnih zahvata

G.4.5.4.1. Uzgajališta riba

 

 

 

G.4.5.5. Cirkalitoralne zajednice oko podmorskih ispusta otpadne vode

G.4.5.5.1. Cirkalitoralne zajednice oko podmorskih ispusta

 

 

 

G.4.5.6. Cirkalitoralne zajednice s invazivnim vrstama

G.4.5.6.1. Zajednica s vrstom Caulerpa taxifolia

 

 

 

 

G.4.5.6.2. Zajednica s vrstom Caulerpa racemosa

 

G.5. Batijal

G.5.1. Batijalni muljevi

G.5.1.1. Biocenoza batijalnih muljeva

G.5.1.1.1. Facijes pjeskovitih muljeva s vrstom Thenea muricata

 

 

 

 

G.5.1.1.2. Facijes tekućih muljeva s vrstom Brissopsis lyrifera

 

 

 

 

G.5.1.1.3. Facijes mekanih muljeva s vrstama Funiculina quadrangularis i Apporhais seressianus

 

 

 

 

G.5.1.1.4. Facijes tvrdih muljeva s vrstom Isidella elongata

 

 

 

 

G.5.1.1.5. Facijes s vrstom Pheronema grayi

 

 

G.5.2. Batijalni pijesci

G.5.2.1. Biocenoza batijalnih detritusnih pijesaka s vrstom Grypheus vitreus

G.5.2.1.1. Biocenoza batijalnih detritusnih pijesaka s vrstom Grypheus vitreus

 

 

G.5.3. Batijalno čvrsto dno i stijene

G.5.3.1. Biocenoza dubinskih koralja

G.5.3.1.1. Biocenoza dubinskih koralja

 

 

 

G.5.3.2. Biocenoza špilja i prolaza u potpunoj tami (javlja se i kao enklava u plićim stepenicama)

G.5.3.2.1. Biocenoza špilja i prolaza u potpunoj tami (javlja se i kao enklava u plićim stepenicama)

H. Podzemlje

H.1. Kraške špilje i jame

H.1.1. Kopnena kraška špiljska staništa

H.1.1.1. Polušpilje i ulazni (osvijetljeni) dijelovi špilja

H.1.1.1.1. Špilje sa subtroglofilnim beskralješnjacima

 

 

 

H.1.1.2. Suhe fosilne špilje

H.1.1.2.1. Suhe fosilne špilje