Grad

Općina

Naselje

1. DUGA RESA

 

Belajska Vinica

 

 

Belavići

 

 

Bošt

 

 

Cerovački Galovići

 

 

Donje Mrzlo Polje

 

 

Donji Zvečaj

 

 

Duga Resa

 

 

Dvorjanci

 

 

Galović Selo

 

 

Gorica

 

 

Gornje Mrzlo Polje

 

 

Grganjica

 

 

Gršćaki

 

 

Kozalj Vrh

 

 

Lišnica

 

 

Mihalić Selo

 

 

Mrežničke Poljice

 

 

Mrežnički Brig

 

 

Mrežnički Novaki

 

 

Mrežnički Varoš

 

 

Mrežničko

 

 

Mrežničko Dvorište

 

 

Novo Brdo Mrežničko

 

 

Pećurkovo Brdo

 

 

Petrakovo Brdo

 

 

Sveti Petar Mrežnički

 

 

Šeketino Brdo

 

 

Venac Mrežnički

 

 

Zvečaj

2. KARLOVAC

 

Banska Selnica

 

 

Banski Moravci

 

 

Blatnica Pokupska

 

 

Brezova Glava

 

 

Brežani

 

 

Brođani

 

 

Cerovac Vukmanićki

 

 

Donja Trebinja

 

 

Donje Mekušje

 

 

Donji Sjeničak

 

 

Gornja Trebinja

 

 

Gornje Stative

 

 

Gornji Sjeničak

 

 

Goršćaki

 

 

Husje

 

 

Ivančići Pokupski

 

 

Ivanković Selo

 

 

Ivošević Selo

 

 

Kablar

 

 

Karasi

 

 

Karlovac

 

 

Klipino Brdo

 

 

Kljaić Brdo

 

 

Knez Gorica

 

 

Kobilić Pokupski

 

 

Konjkovsko

 

 

Koritinja

 

 

Ladvenjak

 

 

Lipje

 

 

Luka Pokupska

 

 

Mahićno

 

 

Manjerovići

 

 

Okić

 

 

Popović Brdo

 

 

Priselci

 

 

Rečica

 

 

Ribari

 

 

Skakavac

 

 

Slunjska Selnica

 

 

Slunjski Moravci

 

 

Šebreki

 

 

Šišljavić

 

 

Tušilović

 

 

Tuškani

 

 

Udbinja

 

 

Utinja

 

 

Vodostaj

 

 

Vukmanić

 

 

Vukoder

 

 

Zadobarje

 

 

Zagraj

 

 

Zamršje

3. OGULIN

 

Desmerice

 

 

Donje Dubrave

 

 

Donje Zagorje

 

 

Drežnica

 

 

Dujmić Selo

 

 

Gornje Dubrave

 

 

Gornje Zagorje

 

 

Hreljin Ogulinski

 

 

Jasenak

 

 

Marković Selo

 

 

Ogulin

 

 

Otok Oštarijski

 

 

Ponikve

 

 

Popovo Selo

 

 

Potok Musulinski

 

 

Puškarići

 

 

Ribarići

 

 

Sabljak Selo

 

 

Salopek Selo

 

 

Sveti Petar

 

 

Trošmarija

 

 

Turkovići Ogulinski

 

 

Vitunj

 

 

Zagorje

4. OZALJ

 

Badovinci

 

 

Belinsko Selo

 

 

Belošići

 

 

Boševci

 

 

Brašljevica

 

 

Bratovanci

 

 

Brezje Vivodinsko

 

 

Breznik

 

 

Brezovica Žumberačka

 

 

Budim Vivodinski

 

 

Bulići

 

 

Cerje Vivodinsko

 

 

Cvetišće

 

 

Dančulovići

 

 

Dojutrovica

 

 

Doljani Žumberački

 

 

Donji Lović

 

 

Donji Oštri Vrh Ozaljski

 

 

Dragoševci

 

 

Dučići

 

 

Durlinci

 

 

Dvorišće Ozaljsko

 

 

Dvorišće Vivodinsko

 

 

Ferenci

 

 

Fratrovci Ozaljski

 

 

Furjanići

 

 

Galezova Draga

 

 

Galin

 

 

Goleši Žumberački

 

 

Goli Vrh Ozaljski

 

 

Gorniki Vivodinski

 

 

Gornje Pokupje

 

 

Gornji Lović

 

 

Gornji Oštri Vrh Ozaljski

 

 

Goršćaki Ozaljski

 

 

Grandić Breg

 

 

Grdun

 

 

Gudalji

 

 

Hodinci

 

 

Hrastovica Vivodinska

 

 

Ilovac

 

 

Jaškovo

 

 

Kamenci

 

 

Kašt

 

 

Keseri

 

 

Kuljaji

 

 

Kunčani

 

 

Levkušje

 

 

Liješće

 

 

Lović Prekriški

 

 

Lukšići Ozaljski

 

 

Lukunić Draga

 

 

Mali Erjavec

 

 

Malinci

 

 

Novaki Ozaljski

 

 

Obrež Vivodinski

 

 

Ozalj

 

 

Pećarići

 

 

Petruš Vrh

 

 

Pilatovci

 

 

Podbrežje

 

 

Podgraj

 

 

Police Pirišće

 

 

Polje Ozaljsko

 

 

Popovići Žumberački

 

 

Požun

 

 

Radatovići

 

 

Radina Vas

 

 

Rajakovići

 

 

Rujevo

 

 

Sekulići

 

 

Slapno

 

 

Soldatići

 

 

Sršići

 

 

Stojavnica

 

 

Svetice

 

 

Svetičko Hrašće

 

 

Šiljki

 

 

Škaljevica

 

 

Tomašnica

 

 

Trešćerovac

 

 

Trg

 

 

Varaštovac

 

 

Veliki Erjavec

 

 

Vini Vrh

 

 

Vivodina

 

 

Vrbanska Draga

 

 

Vrh Ozaljski

 

 

Vrhovac

 

 

Vrhovački Sopot

 

 

Vrškovac

 

 

Vuketić

 

 

Vuksani

 

 

Zajačko Selo

 

 

Zaluka

 

 

Zorkovac

 

 

Zorkovac na Kupi

 

 

Zorkovac Vivodinski

5. SLUNJ

 

Arapovac

 

 

Bandino Selo

 

 

Blagaj

 

 

Bukovac Perjasički

 

 

Crno Vrelo

 

 

Cvijanović Brdo

 

 

Cvitović

 

 

Čamerovac

 

 

Donja Glina

 

 

Donja Visočka

 

 

Donje Primišlje

 

 

Donje Taborište

 

 

Donji Cerovac

 

 

Donji Furjan

 

 

Donji Kremen

 

 

Donji Lađevac

 

 

Donji Nikšić

 

 

Donji Poloj

 

 

Donji Popovac

 

 

Dubrave

 

 

Glinsko Vrelo

 

 

Gornja Glina

 

 

Gornja Visočka

 

 

Gornje Primišlje

 

 

Gornje Taborište

 

 

Gornji Cerovac

 

 

Gornji Furjan

 

 

Gornji Kremen

 

 

Gornji Lađevac

 

 

Gornji Nikšić

 

 

Gornji Popovac

 

 

Grobnik

 

 

Jame

 

 

Klanac Perjasički

 

 

Kosa

 

 

Kosijer Selo

 

 

Kutanja

 

 

Kuzma Perjasička

 

 

Lađevačko Selište

 

 

Lapovac

 

 

Lumbardenik

 

 

Mali Vuković

 

 

Marindolsko Brdo

 

 

Miljevac

 

 

Mjesto Primišlje

 

 

Novo Selo

 

 

Pavlovac

 

 

Podmelnica

 

 

Polje

 

 

Rabinja

 

 

Rastoke

 

 

Salopek Luke

 

 

Sastavak

 

 

Slunj

 

 

Slunjčica

 

 

Snos

 

 

Sparednjak

 

 

Stojmerić

 

 

Šlivnjak

 

 

Točak

 

 

Tržić Primišljanski

 

 

Veljun

 

 

Veljunska Glina

 

 

Veljunski Ponorac

 

 

Videkić Selo

 

 

Zapoljak

 

 

Zečev Varoš

 

1. Barilović

Banjsko Selo

 

 

Barilović

 

 

Belaj

 

 

Belajske Poljice

 

 

Belajski Malinci

 

 

Carevo Selo

 

 

Cerovac Barilovićki

 

 

Donja Perjasica

 

 

Donji Skrad

 

 

Donji Velemerić

 

 

Gaćeško Selo

 

 

Gornji Poloj

 

 

Gornji Velemerić

 

 

Kestenak

 

 

Koranska Strana

 

 

Koranski Brijeg

 

 

Koransko Selo

 

 

Kosijersko Selo

 

 

Križ Koranski

 

 

Leskovac Barilovićki

 

 

Lučica

 

 

Mala Kosa

 

 

Mali Kozinac

 

 

Marlovac

 

 

Maurovići

 

 

Miloševac

 

 

Mrežnica

 

 

Novi Dol

 

 

Novo Selo Perjasičko

 

 

Orijevac

 

 

Perjasica

 

 

Podvožić

 

 

Ponorac Perjasički

 

 

Potplaninsko

 

 

Siča

 

 

Srednji Poloj

 

 

Svojić

 

 

Šćulac

 

 

Štirkovac

 

 

Točak Perjasički

 

 

Veliki Kozinac

 

 

Vijenac Barilovićki

 

 

Zinajevac

 

 

Žabljak

 

2. Bosiljevo

Beč

 

 

Bitorajci

 

 

Bosanci

 

 

Bosiljevo

 

 

Dani

 

 

Dugače

 

 

Fratrovci

 

 

Fučkovac

 

 

Glavica

 

 

Grabrk

 

 

Hrsina

 

 

Jančani

 

 

Johi

 

 

Kasuni

 

 

Korenić Brdo

 

 

Kraljevo Selo

 

 

Krč Bosiljevski

 

 

Laslavići

 

 

Lipovšćaki

 

 

Lisičina Gorica

 

 

Malik

 

 

Mateše

 

 

Milani

 

 

Novo Selo Bosiljevsko

 

 

Orišje

 

 

Otok na Dobri

 

 

Podrebar

 

 

Podumol

 

 

Potok Bosiljevski

 

 

Pribanjci

 

 

Rendulići

 

 

Resnik Bosiljevski

 

 

Sela Bosiljevska

 

 

Skoblić Brdo

 

 

Soline

 

 

Spahići

 

 

Strgari

 

 

Špehari

 

 

Umol

 

 

Varoš Bosiljevska

 

 

Vodena Draga

 

 

Vrhova Gorica

 

 

Žubrinci

 

3. Cetingrad

Batnoga

 

 

Begovo Brdo

 

 

Bilo

 

 

Bogovolja

 

 

Buhača

 

 

Cetingrad

 

 

Cetinski Varoš

 

 

Delić Poljana

 

 

Donja Žrvnica

 

 

Donje Gnojnice

 

 

Đurin Potok

 

 

Glinice

 

 

Gnojnice

 

 

Gojkovac

 

 

Gornja Žrvnica

 

 

Gornje Gnojnice

 

 

Grabarska

 

 

Kapljuv

 

 

Kestenje

 

 

Komesarac

 

 

Kruškovača

 

 

Kuk

 

 

Luke

 

 

Maljevac

 

 

Maljevačko Selište

 

 

Pašin Potok

 

 

Podcetin

 

 

Polojski Varoš

 

 

Ponor

 

 

Ruševica

 

 

Sadikovac

 

 

Srednje Selo

 

 

Strmačka

 

 

Šiljkovača

 

 

Tatar Varoš

 

 

Trnovi

 

4. Draganić

Draganić

 

5. Generalski Stol

Brcković Draga

 

 

Crno Kamanje

 

 

Dobrenići

 

 

Donje Bukovlje

 

 

Duga Gora

 

 

Erdelj

 

 

Generalski Stol

 

 

Goričice Dobranske

 

 

Gorinci

 

 

Gornje Bukovlje

 

 

Gornji Zvečaj

 

 

Gradišće

 

 

Jankovo Selište

 

 

Keići

 

 

Lešće

 

 

Lipa

 

 

Lipov Pesak

 

 

Mateško Selo

 

 

Mrežnički Brest

 

 

Petrunići

 

 

Protulipa

 

 

Radočaji

 

 

Sarovo

 

 

Skukani

 

 

Tomašići

 

 

Trnovo

 

6. Josipdol

Carevo Polje

 

 

Cerovnik

 

 

Istočni Trojvrh

 

 

Josipdol

 

 

Modruš

 

 

Munjava

 

 

Munjava Modruška

 

 

Oštarije

 

 

Sabljaki Modruški

 

 

Salopeki Modruški

 

 

Skradnik

 

 

Trojvrh

 

 

Vajin Vrh

 

 

Vojnovac

 

7. Kamanje

Brlog Ozaljski

 

 

Kamanje

 

 

Mali Vrh Kamanjski

 

 

Orljakovo

 

 

Preseka Ozaljska

 

 

Reštovo

 

 

Veliki Vrh Kamanjski

 

8. Krnjak

Bijeli Klanac

 

 

Brebornica

 

 

Budačka Rijeka

 

 

Burić Selo

 

 

Čatrnja

 

 

Donji Budački

 

 

Dugi Dol

 

 

Dvorište

 

 

Gornji Budački

 

 

Gornji Skrad

 

 

Grabovac Krnjački

 

 

Grabovac Vojnićki

 

 

Hrvatsko Žarište

 

 

Jasnić Brdo

 

 

Keserov Potok

 

 

Krnjak

 

 

Mala Crkvina

 

 

Mlakovac

 

 

Pavković Selo

 

 

Perići

 

 

Podgorje Krnjačko

 

 

Poljana Vojnićka

 

 

Ponorac

 

 

Rastovac Budački

 

 

Suhodol Budački

 

 

Trupinjak

 

 

Velika Crkvina

 

 

Vojnović Brdo

 

 

Zagorje

 

 

Zimić

 

9. Lasinja

Banski Kovačevac

 

 

Crna Draga

 

 

Desni Štefanki

 

 

Desno Sredičko

 

 

Lasinja

 

 

Novo Selo Lasinjsko

 

 

Prkos Lasinjski

 

 

Sjeničak Lasinjski

 

10. Netretić

Baići

 

 

Bogovci

 

 

Brajakovo Brdo

 

 

Bukovje Netretićko

 

 

Culibrki

 

 

Donje Prilišće

 

 

Donje Stative

 

 

Dubravci

 

 

Dubravčani

 

 

Frketić Selo

 

 

Goli Vrh Netretićki

 

 

Gornje Prilišće

 

 

Jakovci Netretićki

 

 

Jarče Polje

 

 

Kolenovac

 

 

Kučevice

 

 

Kunići Ribnički

 

 

Ladešići

 

 

Lončar Brdo

 

 

Lonjgari

 

 

Maletići

 

 

Mali Modruš Potok

 

 

Mračin

 

 

Mrzljaki

 

 

Netretić

 

 

Novigrad na Dobri

 

 

Pavičići

 

 

Piščetke

 

 

Planina Kunićka

 

 

Račak

 

 

Rešetarevo

 

 

Rosopajnik

 

 

Skupica

 

 

Srednje Prilišće

 

 

Straža

 

 

Tončići

 

 

Veliki Modruš Potok

 

 

Vinski Vrh

 

 

Vukova Gorica

 

 

Zaborsko Selo

 

 

Zagradci

 

 

Završje Netretićko

 

11. Plaški

Janja Gora

 

 

Jezero I. Dio

 

 

Kunić

 

 

Lapat

 

 

Latin

 

 

Međeđak

 

 

Plaški

 

 

Pothum Plaščanski

 

12. Rakovica

Basara

 

 

Brajdić Selo

 

 

Brezovac

 

 

Broćanac

 

 

Čatrnja

 

 

Ćuić Brdo

 

 

Drage

 

 

Drežnik Grad

 

 

Gornja Močila

 

 

Grabovac

 

 

Irinovac

 

 

Jamarje

 

 

Jelov Klanac

 

 

Koranski Lug

 

 

Kordunski Ljeskovac

 

 

Korita

 

 

Lipovac

 

 

Lipovača

 

 

Mašvina

 

 

Nova Kršlja

 

 

Oštarski Stanovi

 

 

Rakovica

 

 

Rakovičko Selište

 

 

Sadilovac

 

 

Selište Drežničko

 

 

Stara Kršlja

 

13. Ribnik

Donja Stranica

 

 

Drenovica Lipnička

 

 

Gorica Lipnička

 

 

Gornja Stranica

 

 

Gornji Goli Vrh Lipnički

 

 

Griče

 

 

Jarnevići

 

 

Jasenovica

 

 

Lipnik

 

 

Martinski Vrh

 

 

Novaki Lipnički

 

 

Obrh

 

 

Ravnica

 

 

Ribnik

 

 

Skradsko Selo

 

 

Sopčić Vrh

 

 

Veselići

 

14. Saborsko

Begovac

 

 

Blata

 

 

Lička Jesenica

 

 

Saborsko

 

15. Tounj

Gerovo Tounjsko

 

 

Kamenica Skradnička

 

 

Potok Tounjski

 

 

Rebrovići

 

 

Tounj

 

 

Tržić Tounjski

 

 

Zdenac

 

16. Vojnić

Brdo Utinjsko

 

 

Bukovica Utinjska

 

 

Donja Brusovača

 

 

Dunjak

 

 

Džaperovac

 

 

Gačeša Selo

 

 

Gejkovac

 

 

Gornja Brusovača

 

 

Jagrovac

 

 

Johovo

 

 

Jurga

 

 

Kartalije

 

 

Kestenovac

 

 

Klokoč

 

 

Klupica

 

 

Ključar

 

 

Knežević Kosa

 

 

Kokirevo

 

 

Kolarić

 

 

Krivaja Vojnićka

 

 

Krstinja

 

 

Kupljensko

 

 

Kusaja

 

 

Lipovac Krstinjski

 

 

Lisine

 

 

Loskunja

 

 

Malešević Selo

 

 

Mandić Selo

 

 

Međeđak Utinjski

 

 

Miholjsko

 

 

Mracelj

 

 

Mračaj Krstinjski

 

 

Petrova Poljana

 

 

Podsedlo

 

 

Prisjeka

 

 

Radmanovac

 

 

Radonja

 

 

Rajić Brdo

 

 

Selakova Poljana

 

 

Svinica Krstinjska

 

 

Široka Rijeka

 

 

Štakorovica

 

 

Utinja Vrelo

 

 

Vojišnica

 

 

Vojnić

 

 

Živković Kosa

 

17. Žakanje

Breznik Žakanjski

 

 

Brihovo

 

 

Bubnjarački Brod

 

 

Bubnjarci

 

 

Donji Bukovac Žakanjski

 

 

Ertić

 

 

Gornji Bukovac Žakanjski

 

 

Jadrići

 

 

Jugovac

 

 

Jurovo

 

 

Jurovski Brod

 

 

Kohanjac

 

 

Mala Paka

 

 

Mišinci

 

 

Mošanci

 

 

Pravutina

 

 

Sela Žakanjska

 

 

Sračak

 

 

Stankovci

 

 

Velika Paka

 

 

Zaluka Lipnička

 

 

Žakanje