Grad

Općina

Naselje

1. BELI
MANASTIR

 

Beli Manastir

Branjin Vrh

Šećerana

Šumarina

2. BELIŠĆE

 

Belišće

 

 

Bistrinci

 

 

Bocanjevci

 

 

Gat

 

 

Gorica Valpovačka

 

 

Kitišanci

 

 

Tiborjanci

 

 

Veliškovci

 

 

Vinogradci

3. DONJI MIHOLJAC

 

Donji Miholjac
Golinci

 

 

Miholjački Poreč

 

 

Podgajci Podravski

 

 

Radikovci

 

 

Rakitovica

 

 

Sveti Đurađ

4. ĐAKOVO

 

Budrovci

 

 

Đakovo

 

 

Đurđanci

 

 

Ivanovci Gorjanski

 

 

Kuševac

 

 

Novi Perkovci

 

 

Piškorevci

 

 

Selci Đakovački

 

 

Široko Polje

5. NAŠICE

 

Brezik Našički

 

 

Ceremošnjak

 

 

Crna Klada

 

 

Gradac Našički

 

 

Granice

 

 

Jelisavac

 

 

Lađanska

 

 

Lila

 

 

Londžica

 

 

Makloševac

 

 

Markovac Našički

 

 

Martin

 

 

Našice

 

 

Polubaše

 

 

Ribnjak

 

 

Rozmajerovac

 

 

Velimirovac

 

 

Vukojevci

 

 

Zoljan

6. OSIJEK

 

Brijest

 

 

Briješće

 

 

Josipovac

 

 

Klisa

 

 

Nemetin

 

 

Osijek

 

 

Podravlje

 

 

Sarvaš

 

 

Tenja

 

 

Tvrđavica

 

 

Višnjevac

7. VALPOVO

 

Harkanovci

 

 

Ivanovci

 

 

Ladimirevci

 

 

Marjančaci

 

 

Nard

 

 

Šag

 

 

Valpovo

 

 

Zelčin

 

1. Antunovac

Antunovac

 

 

Ivanovac

 

2. Bilje

Bilje

 

 

Kopačevo

 

 

Kozjak

 

 

Lug

 

 

Podunavlje

 

 

Tikveš

 

 

Vardarac

 

 

Zlatna Greda

 

3. Bizovac

Bizovac

 

 

Brođanci

 

 

Cerovac

 

 

Cret Bizovački

 

 

Habjanovci

 

 

Novaki Bizovački

 

 

Samatovci

 

 

Selci

 

4. Čeminac

Čeminac

 

 

Grabovac

 

 

Kozarac

 

 

Mitrovac

 

 

Novi Čeminac

 

5. Čepin

Beketinci

 

 

Čepin

 

 

Čepinski Martinci

 

 

Čokadinci

 

 

Livana

 

6. Darda

Darda

 

 

Mece

 

 

Švajcarnica

 

 

Uglješ

 

7. Donja Motičina (sjedište Donja
Motičina)

Donja Motičina
Gornja Motičina
Seona

 

8. Draž

Batina

 

 

Draž

 

 

Duboševica

 

 

Gajić

 

 

Podolje

 

 

Topolje

 

9. Drenje

Borovik

 

 

Bračevci

 

 

Bučje Gorjansko

 

 

Drenje

 

 

Kućanci Đakovački

 

 

Mandićevac

 

 

Paljevina

 

 

Podgorje Bračevačko

 

 

Potnjani

 

 

Preslatinci

 

 

Pridvorje

 

 

Slatinik Drenjski

 

10. Đurđenovac

Beljevina

 

 

Bokšić

 

 

Bokšić Lug

 

 

Đurđenovac

 

 

Gabrilovac

 

 

Klokočevci

 

 

Ličko Novo Selo

 

 

Lipine

 

 

Našičko Novo Selo

 

 

Pribiševci

 

 

Sušine

 

 

Šaptinovci

 

 

Teodorovac

 

11. Erdut

Aljmaš

 

 

Bijelo Brdo

 

 

Dalj

 

 

Erdut

 

12. Ernestinovo

Divoš

 

 

Ernestinovo

 

 

Laslovo

 

13. Feričanci

Feričanci

 

 

Gazije

 

 

Valenovac

 

 

Vučjak Feričanački

 

14. Gorjani

Gorjani

 

 

Tomašanci

 

15. Jagodnjak

Bolman

 

 

Jagodnjak

 

 

Majške Međe

 

 

Novi Bolman

 

16. Kneževi Vinogradi

Jasenovac
Kamenac

 

 

Karanac

 

 

Kneževi Vinogradi

 

 

Kotlina

 

 

Mirkovac

 

 

Sokolovac

 

 

Suza

 

 

Zmajevac

 

17. Koška

Andrijevac

 

 

Branimirovac

 

 

Breznica Našička

 

 

Koška

 

 

Ledenik

 

 

Lug Subotički

 

 

Niza

 

 

Normanci

 

 

Ordanja

 

 

Topoline

 

18. Levanjska Varoš

Borojevci
Breznica Đakovačka

 

 

Čenkovo

 

 

Levanjska Varoš

 

 

Majar

 

 

Milinac

 

 

Musić

 

 

Ovčara

 

 

Paučje

 

 

Ratkov Dol

 

 

Slobodna Vlast

 

19. Magadenovac

Beničanci

 

 

Kućanci

 

 

Lacići

 

 

Magadenovac

 

 

Malinovac

 

 

Šljivoševci

 

20. Marijanci

Bočkinci

 

 

Brezovica

 

 

Čamagajevci

 

 

Črnkovci

 

 

Kunišinci

 

 

Marijanci

 

 

Marjanski Ivanovci

 

21. Petlovac

Baranjsko Petrovo Selo

 

 

Luč

 

 

Novi Bezdan

 

 

Novo Nevesinje

 

 

Petlovac

 

 

Sudaraž

 

 

Širine

 

 

Torjanci

 

 

Zeleno Polje

 

22. Petrijevci

Petrijevci

 

 

Satnica

 

23. Podgorač

Bijela Loza

 

 

Budimci

 

 

Kelešinka

 

 

Kršinci

 

 

Ostrošinci

 

 

Podgorač

 

 

Poganovci

 

 

Razbojište

 

 

Stipanovci

 

24. Podravska Moslavina

Gezinci
Krčenik

 

 

Martinci Miholjački

 

 

Podravska Moslavina

 

25. Popovac

Branjina

 

 

Kneževo

 

 

Popovac

 

26. Punitovci

Josipovac Punitovački

 

 

Jurjevac Punitovački

 

 

Krndija

 

 

Punitovci

 

27. Satnica Đakovačka

Gašinci
Satnica Đakovačka

 

28. Semeljci

Kešinci

 

 

Koritna

 

 

Mrzović

 

 

Semeljci

 

 

Vrbica

 

29. Strizivojna

Merolino Sikirevačko

 

 

Strizivojna

 

30. Šodolovci

Ada

 

 

Koprivna

 

 

Palača

 

 

Paulin Dvor

 

 

Petrova Slatina

 

 

Silaš

 

 

Šodolovci

 

31. Trnava

Dragotin

 

 

Hrkanovci Đakovački

 

 

Kondrić

 

 

Lapovci

 

 

Svetoblažje

 

 

Trnava

 

32. Viljevo

Blanje

 

 

Bockovac

 

 

Cret Viljevski

 

 

Ivanovo

 

 

Kapelna

 

 

Krunoslavje

 

 

Viljevo

 

33. Viškovci

Forkuševci

 

 

Viškovci

 

 

Vučevci

 

34. Vladislavci

Dopsin

 

 

Hrastin

 

 

Vladislavci

 

35. Vuka

Hrastovac

 

 

Lipovac Hrastinski

 

 

Vuka