HRVATSKI JEZIK

UVOD

Hrvatski jezik najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Nastava hrvatskoga jezika najuže je povezana sa svim ostalim predmetnim područjima jer se sva nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom. Predmet je zastupljen od prvoga do osmoga razreda, a obuhvaća četiri predmetne sastavnice: hrvatski jezik, književnost, jezično izražavanje i medijsku kulturu. Prema načelu unutarpredmetnoga povezivanja zadaće i sadržaji svih predmet­nih sastavnica međusobno se prožimaju i nadopunjuju, a prema načelu međupredmetnoga povezivanja funkcionalno se povezuju s ostalim nastavnim područjima.

CILJ

Temeljni je cilj nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje.
Ostvarivanje svrhe i zadaća nastave hrvatskoga jezika uključuje ovladavanje standardnim jezikom, a pridonosi:
– razvoju jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima;
– razvoju literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture;
– stvaranju zanimanja i potrebe za sadržajima medijske kulture; osvješćivanju važnosti znanja hrvatskoga jezika;
– razvijanju poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj književnosti i kulturi.
Nastava hrvatskoga jezika omogućuje učenicima stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stajališta, vrijednosti i navika koje pridonose njihovu osobnomu razvoju i omogućuje im aktivno sudjelovanje u društvu. S obzirom na složenu strukturu nastavnoga predmeta, potrebno je navesti kako svaka od predmetnih sastavnica pridonosi ostvarenju temeljnoga nastavnoga cilja: osposobljivanje učenika za jezičnu komunikaciju u svim priopćajnim situacijama u kojima se može zateći učenik osnovne škole.
Komunikacija ili sporazumijevanje ostvaruje se razmjenjivanjem poruka: primanjem i odašiljanjem. Primanje ili recepcija pret­postavlja razumijevanje jezične poruke, a odašiljanje pretpostavlja jezičnu proizvodnju ili oblikovanje zvučne i pismovne poruke.
Strukturalna i sadržajna složenost jezičnih poruka kojima su izloženi učenici osnovne škole mora biti primjerena zatečenoj razini njihovih jezično-komunikacijskih sposobnosti. Jezične sposobnosti ostvaruju se jezičnim djelatnostima i misaonom obradbom. Primanje poruka uključuje slušanje i čitanje te misaonu obradbu jezičnoga sadržaja. Odašiljanje poruka ili jezična proizvodnja ostvaruje se misaonom obradbom sadržaja i njegovim jezičnim oblikovanjem govorenjem ili pisanjem.

ZADAĆE

Zadaće svih sastavnica nastavnoga predmeta određene su s obzirom na to kako pojedina sastavnica pridonosi ostvarivanju temeljnoga nastavnoga cilja.
Zadaće nastavnoga područja hrvatski jezik:
– osposobljivanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama;
– ovladavanje jezičnim sredstvima potrebnim za uspješnu komunikaciju;
– osvješćivanje potrebe za jezičnim znanjem;
– suzbijanje straha od jezika;
– osvješćivanje razlika između standardnoga jezika i zavičajnih idioma;
– postupno usvajanje hrvatskoga jezičnog standarda.
Radi usklađivanja programskih zahtjeva sa zakonitostima jezično-intelektualnoga razvoja, znatno je svrhovitije učenika od prvoga do četvrtoga razreda osposobljivati za praktično služenje hrvatskim jezikom, posebno jezičnim normama, nego ga učiti jezikoslovnim pojmovima te normama i pravilima na teorijskoj razini.
Zadaće nastavnoga područja jezično izražavanje:
– razvoj sposobnosti izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova;
– stvaranje navika uporabe pravogovornih (ortoepskih) i pravopisnih (ortografskih) norma;
– ostvarivanje uspješne usmene i pisane komunikacije.
Zadaće nastavnoga područja književnosti:
– spoznavanje i doživljavanje, tj. primanje (recepcija) književnih djela;
– razvijanje osjetljivosti za književnu riječ;
– razvijanje čitateljskih potreba;
– stvaranje čitateljskih navika;
– osposobljivanje za samostalno čitanje i primanje (recepciju) književnih djela.
Zadaće nastavnoga područja medijska kultura:
– osposobljivanje za komunikaciju s medijima: kazalištem, filmom, radijem, tiskom, stripom, računalom;
– primanje (recepcija) kazališne predstave, filma, radijske i televizijske emisije;
– osposobljivanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja.

RAZREDNA NASTAVA

1. RAZRED

Početno čitanje i pisanje osobitost je prvoga razreda i provodi se cijele školske godine.

NASTAVNO PODRUČJE
POČETNO ČITANJE I PISANJE
TEME

1. Priprema za početno čitanje i pisanje
Ključni pojmovi:
riječ.
Obrazovna postignuća: globalno čitanje i zapamćivanje slike riječi; globalno čitanje i otkrivanje smisla pročitanih skupova riječi i rečenica; zamjećivanje glasova na početku, u sredini i na kraju riječi; stvaranje rima na zadani poticaj; rastavljanje rečenica na riječi.

2. Svladavanje glasova i slova
Ključni pojmovi:
slovo, čitanje.
Obrazovna postignuća: prepoznavanje tiskanih slova (grafema) i povezivanje s glasom (fonemom); povezivanje glasova i slova u cjelovitu riječ; otkrivanje značenja riječi.

3. Početno čitanje
Ključni pojmovi
: globalno čitanje, analitičko-sintetičko čitanje.
Obrazovna postignuća: globalno čitanje riječi; glasovna analiza i sinteza riječi; analitičko-sintetičko čitanje kraćih rečenica i tekstova.

4. Početno pisanje tiskanih slova (latinično pismo)
Ključni pojmovi:
veliko i malo tiskano slovo; napisana riječ i rečenica; abeceda tiskanih slova; glasovna abeceda.
Obrazovna postignuća: pisanje slova, riječi i rečenica velikim tiskanim slovima.

5. Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo)
Ključni pojmovi
: veliko i malo pisano slovo, abeceda pisanih slova.
Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova; riječi i rečenica pisanim slovima.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Glas, slovo, riječ
Ključni pojmovi:
glas, slovo, riječ.
Obrazovna postignuća: razumjeti i razlikovati pojmove glas, slovo, riječ.

2. Izgovor i pisanje glasova
Ključni pojmovi
: glas.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i zapisivati sve glasove u riječima, s osobitom pozornošću na one koje većina učenika teže zamjećuje i razlikuje (č, ć, dž, đ, lj, nj, potom ije/je).

3. Rečenica
Ključni pojmovi
: rečenica.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam rečenica u komunikacijskim situacijama; samostalno izgovarati i napisati rečenicu; prepoznati prema intonaciji i interpunkciji te samostalno upotrebljavati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu.

4. Interpunkcija
Ključni pojmovi
: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik.
Obrazovna postignuća: označiti kraj izjavne rečenice točkom; rabiti upitnik na kraju jednostavne upitne i uskličnik na kraju jednostavne usklične rečenice.

5. Veliko početno slovo
Ključni pojmovi
: veliko početno slovo, malo početno slovo.
Obrazovna postignuća: znati da se velikim početnim slovom uvijek piše početna riječ u rečenici i sva imena; primjenjivati pravilo o pisanju velikoga početnoga slova na početku rečenice, u imenima i prezimenima ljudi, te u imenu mjesta u kojem učenik živi.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVNJE
TEME

1. Slušanje i govorenje
Ključni pojmovi
: slušanje, govorenje.
Obrazovna postignuća: slušati sugovornika; govoriti, primiti kraću slušnu poruku; saslušati i primiti dulju slušnu poruku (priče, interpretativno čitanje književnih tekstova).

2. Postavljanje pitanja i davanje odgovora (razgovor)
Ključni pojmovi
: razgovor, pitanje, odgovor.
Obrazovna postignuća: poštivati pravila pristojnoga razgovaranja (komuniciranja); znati oblikovati pitanje i oblikovati odgovor.

3. Stvaranje nizova riječi
Ključni pojmovi
: niz riječi.
Obrazovna postignuća: pridružiti nekoj riječi druge riječi na temelju zadanoga poticaja (riječi kojima imenujemo odjeću, kojima naglašavamo kakva je odjeća, riječi kojima možemo reći da sunce jako grije itd.).

4. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi
Ključni pojmovi
: niz riječi, rečenica.
Obrazovna postignuća: sastavljati rečenicu od zadanoga niza riječi.

5. Dopunjavanje rečenica
Ključni pojmovi
: dopunjavanje rečenica.
Obrazovna postignuća: dopuniti rečenicu riječju koja nedostaje na različitim sintaktičkim mjestima.

6. Pripovijedanje
Ključni pojmovi
: pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: samostalno pripovijedati prema poticaju: slike ili niza slika, vlastita iskustva ili zamišljanja.

7. Čitanje
Ključni pojmovi
: tekst, čitanje.
Obrazovna postignuća: čitati i otkriti poruku u pročitanome tekstu; čitati glasno s točnom intonacijom izgovornih cjelina i rečenice; usavršavati vještinu čitanja.

8. Pisanje
Ključni pojmovi
: pisanje.
Obrazovna postignuća: samostalno oblikovati kraću pisanu poruku.

9. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo na početku rečenice, točka, upitnik, uskličnik.
Obrazovno postignuće: slušanjem određivati rečenične granice i pisati ih u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Priča
Ključni pojmovi
: priča.
Obrazovna postignuća: ostvariti vezu (komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanjima zatvorenoga i otvorenoga tipa; spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku.

2. Pjesma
Ključni pojmovi
: pjesma.
Obrazovna postignuća: spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme, stilski i sadržajno primjerene učeniku; po obliku razlikovati pjesmu od proznoga teksta.

3. Lik
Ključni pojmovi
: lik.
Obrazovna postignuća: zamijetiti i međusobno razlikovati likove u priči; zapaziti osnovne etičke osobine: dobar – loš.

4. Lutkarski igrokaz
Ključni pojmovi
: igrokaz, pozornica, gledalište.
Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti (recepcija) kraće igrokaze, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici.

5. Slikovnica
Ključni pojmovi
: slikovnica, slika, tekst.
Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti (recepcija) kratke slikovnice, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati slikovnicu od drugih knjiga zbog povezanosti slike i teksta.

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 4 djela, obavezno prvo)
1. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke (izbor)
2. Zvonimir Balog: Male priče o velikim slovima
3. Grigor Vitez: A zašto ne bi
4. Ljudevit Bauer: Tri medvjeda i gitara
5. Sunčana Škrinjarić: Kako sanjaju stvari ili Plesna haljina žutog maslačka
6. Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu
7. Ewa Janikovszky: Baš se veselim ili Znaš li i ti ili Da sam odrastao ili Kako da odgovorim
8. Željka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojed ili Slikopriče ili Leteći glasovir ili Petra uči plivati
9. Sonja Zubović: Kako se gleda abeceda
10. Ivanka Borovac: Životinjska abeceda
11. Stanislav Femenić: Idi pa vidi
12. Svjetlan Junaković: Dome, slatki dome
13. Jean-Baptiste Baronian: Figaro, mačak koji je hrkao
14. Ana Đokić-Pongrašić: Nemaš pojma, Grizlijane

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Animirani film
Ključni pojmovi
: lutkarski film, crtani film.
Obrazovna postignuća: primanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova, stilski i sadržajno primjerenih djetetu; razlikovati lut­karski i crtani film.

2. Lutkarska predstava
Ključni pojmovi
: lutka, lutkarska predstava.
Obrazovna postignuća: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne likove; oživiti scensku lutku; izvesti kraći ulomak igrokaza.

3. Knjižnica
Ključni pojmovi
: školska knjižnica, mjesna knjižnica, knjižničar.
Obrazovna postignuća: upoznati školsku i mjesnu knjižnicu; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige; razlikovati knjižnicu od knjižare.

POPIS FILMOVA:
1. B. Kolar: Vau-vau
2. M. Jović i S. Fabrio: Pale sam na svijetu
3. N. Kostelac: Crvenkapica
4. B. Ranitović: Srce u snijegu
5. N. Park: Krive hlače
6. B. Dovniković i A. Marks: Tvrdoglavo mače ili Bijela priča ili Tko je Videku napravio košuljicu
7. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, Mickeyu Mouseu, Profesoru Baltazaru i Ch. Chaplinu

2. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Imenice
Ključni pojmovi
: imenice.
Obrazovna postignuća: razumjeti imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; razlikovati imenice među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji.

2. Veliko početno slovo
Ključni pojmovi
: imena, veliko početno slovo.
Obrazovna postignuća: naučiti pisati veliko početno slovo u imenima s kojima učenik dolazi u doticaj (jednočlanima i višečlanima), imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta.

3. Rečenice
Ključni pojmovi
: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična rečenica, jesna rečenica, niječna rečenica.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu; prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu.

4. Red riječi u rečenici
Ključni pojmovi
: rečenica, red riječi.
Obrazovna postignuća: povezati riječi u smislenu, jasnu i razumljivu cjelinu.

5. Otvornici, zatvornici, slog
Ključni pojmovi
: otvornici, zatvornici, slog.
Obrazovna postignuća: razlikovati otvornike i zatvornike; rastavljati riječi na slogove; odrediti broj slogova u riječi prema broju otvornika.

6. Rastavljanje riječi na kraju retka, spojnica
Ključni pojmovi
: spojnica.
Obrazovna postignuća: pravilno rastavljati riječi na kraju retka; naučiti pravopisni znak spojnicu i rabiti ju.

7. Skupovi ije/je/e/i
Ključni pojmovi
: ije, je, riječ.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati skupove ije/je/e/i u češće rabljenim riječima.

8. Pisanje niječnica
Ključni pojmovi
: niječnice, ne i ni.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati niječnice (riječce ne i ni) u niječnim izjavnim rečenicama.

9. Pisanje riječce li
Ključni pojmovi
: riječca li.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati riječcu li u upitnim rečenicama.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
TEME

1. Slušanje sugovornika i govorenje - telefonski razgovor
Ključni pojmovi
: govornik, sugovornik.
Obrazovna postignuća: uljudno razgovarati i slušati sugovornika u telefonskome razgovoru; razlikovati razgovor i telefonski razgovor; postavljati pitanja i odgovarati na pitanja.

2. Pripovijedanje prema poticaju
Ključni pojmovi
: pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: oblikovati i ispričati kratku priču prema poticaju; uočavati nejezične sastavnice u komunikaciji.

3. Opisivanje
Ključni pojmovi
: opisivanje, opis.
Obrazovna postignuća: zapažati pojedinosti u promatranju (primjerice predmeta, lika cvijeta...), opisati lik prema planu opisa; opisati predmet prema planu opisa.

4. Obavijest
Ključni pojmovi
: obavijest.
Obrazovna postignuća: ovladati pojmom obavijesti; oblikovati usmenu i pisanu obavijest.

5. Izvješćivanje o prošlome događaju
Ključni pojmovi
: usmeno izvješćivanje, prošli događaj.
Obrazovno postignuće: usmeno izvještavati o prošlome događaju bez suvišnih pojedinosti.

6. Izvješćivanje o obavljenome zadatku
Ključni pojmovi
: izvješćivanje.
Obrazovno postignuće: izvještavati o zadatku, obavljenome ili onome koji će se tek obaviti, držeći se kronološkoga slijeda događaja.

7. Izražajno čitanje (interpretativno)
Ključni pojmovi
: izražajno čitanje.
Obrazovna postignuća: glasno čitati ulomke svakoga obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika.

8. Pisanje čestitke i razglednice
Ključni pojmovi
: čestitka, razglednica.
Obrazovna postignuća: oblikovati pisanu poruku koja se uobičajeno upućuje primatelju kao razglednica i čestitka; poštivati pravopisnu normu.

9. Stvaralačko pisanje - sastavak
Ključni pojmovi
: sastavak.
Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju.

10. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo – višečlana vlastita imena, niječnice, točka, upitnik, uskličnik.
Obrazovno postignuće: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati višečlana vlastita imena, niječnicu u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Dijelovi pjesme
Ključni pojmovi
: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika.
Obrazovna postignuća: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; primati (recepcija) pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno primjerene učeniku.

2. Redoslijed događaja u priči
Ključni pojmovi
: redoslijed događaja.
Obrazovna postignuća: zamijetiti uzročno-posljedičnu i vremensku povezanost događaja u priči; primiri tekstove s jasnim fabulativnim tijekom stilski i sadržajno primjerene učeniku.

3. Glavni i sporedni likovi
Ključni pojmovi
: glavni lik, sporedni lik.
Obrazovna postignuća: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti važne pojedinosti o likovima: osnovne etičke osobine (npr. hrabar-kukavica, marljiv-lijen).

4. Bajka
Ključni pojmovi
: bajka.
Obrazovna postignuća: razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima.

5. Igrokaz
Ključni pojmovi
: igrokaz, glumac, uloga, gluma.
Obrazovna postignuća: ostvarivanje igrokaza primjerenih učeniku; u izvedenome igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu.

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 5 djela, obavezno prvo)
1. Hans Christian Andersen: Bajke (izbor)
2. Ratko Zvrko: Grga Čvarak
3. Karel Čapek: Poštarska bajka
4. Carlo Collodi: Pinokio
5. Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh
6. Dubravko Horvatić: Stanari u slonu
7. Nevenka Videk: Pismo iz Zelengrada
8. Nada Iveljić: Nebeske barke ili Pronađeno blago ili Božićna bajka
9. Želimir Hercigonja: Poštar zeko Brzonogi ili Prašnjavko ili Kjel crna labud ptica ili Vodenjak i stara kruška
10. Andrea Peterlik-Huseinović: Plavo nebo ili Ciconia ciconia
11. Desa Muck: Anica i sportski dan ili Anica i čarobnica Lili
12. Ela Peroci: Djeco, laku noć (izbor)
13. Ivica Bednjanec: Male ljubavi
14. Mila Željeznjak: Sretne priče
15. Božidar Prosenjak: Miš
16. Hrvoje Kovačević: General Kiro miš
17. Larisa Mravunac: Dječak u zvjezdanim čizmama
18. Charles Perrault: Bajke (izbor: Vile, Kraljević Čuperak, Mačak u čizmama Pepeljuga, ili Ljepotica i zvijer Mme Leprimce de Beaumont koja se redovito tiska pod Perraultovim imenom.)
19. Nada Zidar-Bogadi: Sretni cvrčak

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Filmska priča
Ključni pojmovi
: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu.
Obrazovna postignuća: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.

2. Kazalište
Ključni pojmovi
: kazališna predstava, pozornica, gledalište.
Obrazovna postignuća: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti); razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta.

3. Televizija
Ključni pojmovi
: televizija, televizijski program, televizijska emisija.
Obrazovna postignuća: izdvojiti iz televizijskoga programa najdražu emisiju, pogledati ju i razgovarati o njoj.

4. Dječji časopisi
Ključni pojmovi
: dječji časopisi, strip.
Obrazovna postignuća: upoznavati neke dječje časopise i stripove u njima, čitati ih, razlikovati ih od ostaloga tiska.

POPIS FILMOVA:
1. Vrbanić: Svi crteži grada
2. D. Vukotić: Kauboj Jimmy
3. Z. Grgić: Posjet iz Svemira
4. A. Marks: Kako je Ana kupila kruh
5. M. Lovrić: Putovanje plavog lonca
6. M. Lovrić: Ružno pače
7. Lj. Jojić: Svinjar
8. Lj. Jojić: Kraljevna na zrnu graška
9. K. Golik: Gliša, Raka i Njaka
10. M. Jović I S. Fabrio: Metla i Metlenko
11. W. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio
12. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, Mickeyu Mouseu, profesoru Baltazaru, Ch. Chaplinu
13. Televizijske emisije s tematikom doma, škole i zavičaja

3. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Imenice
Ključni pojmovi
: vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jednina/množina.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam imenice kao vrste riječi; razlikovati opće i vlastite imenice; razlikovati jedninu i množinu imenica.

2. Veliko početno slovo
Ključni pojmovi
: imena, veliko početno slovo.
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vlastitih imenica u pisanju imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta.

3. Umanjenice i uvećanice
Ključni pojmovi
: umanjenice, uvećanice.
Obrazovna postignuća: prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste imenica.

4. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama
Ključni pojmovi
: glas č, glas ć.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjenicama na –ić, –čić, –čica, u uvećanicama na –čina.

5. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama
Ključni pojmovi
: ije, je.
Obrazovna postignuća: pravilan izgovor i pisanje ije/je/e/i u češće rabljenim umanjenicama i uvećanicama.

6. Glagoli
Ključni pojmovi
: glagoli.
Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa; prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima što netko radi, što se događa.

7. Pridjevi
Ključni pojmovi
: pridjevi.
Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje - kakvo je što, čije je što.

8. Dvotočje i zarez u nabrajanju
Ključni pojmovi
: nabrajanje, dvotočje, zarez.
Obrazovna postignuća: upoznati dvotočje i zarez kao interpunkcijske znakove, pravilno ih rabiti u nabrajanju.

9. Kratice
Ključni pojmovi
: kratice.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati opće kratice: r., uč., itd., npr., te češće oznake za mjere.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVNJE
TEME

1. Slušanje i govorenje
Ključni pojmovi
: samostalni govorni nastup i razgovor.
Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga); uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim različitim dijaloškim komunikacijskim situacijama; ostvariti kraći samostalni govorni nastup; zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije.

2. Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom
Ključni pojmovi
: sporazumijevanje, razgovor, samostalni govor poruka.
Obrazovna postignuća: ovladati pojmovima govornik, sugovornik, slušatelj, poruka.

3. Pripovijedanje
Ključni pojmovi
: stvarni događaji, nestvarni događaji.
Obrazovna postignuća: razlikovati zamišljeni događaj od stvarnoga; pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju.

4. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju
Ključni pojmovi
: zajednička priča prema poticaju.
Obrazovna postignuća: sudjelovati u stvaranju zajedničke priče prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, poštujući uzročno- posljedične veze.

5. Obavijest
Ključni pojmovi
: obavijest.
Obrazovna postignuća: razlikovati obavijest kao vrstu teksta čije su sastavnice provjerljive i istoznačne za sve primatelje – ovladati pojmom; oblikovati kraću obavijest.

6. Izvješćivanje o obavljenome zadatku
Ključni pojmovi
: izvješćivanje.
Obrazovna postignuća: izvještavati o obavljenome zadatku držeći se kronološkoga slijeda događaja.

7. Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćeg sastavka
Ključni pojmovi
: uvod, glavni dio, zaključak u sastavku.
Obrazovna postignuća: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega.

8. Čitanje po ulogama
Ključni pojmovi
: čitanje po ulogama.
Obrazovna postignuća: izražajno glasno čitati dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenoga jezika; sudjelovati u dramskim improvizacijama.

9. Rasprava
Ključni pojmovi
: rasprava, raspravljanje.
Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme, poštujući tuđe i iznoseći vlastito mišljenje.

10. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo (višečlana vlastita imena voda, gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku), skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama, č i ć u umanjenicama i uvećanicama, kratice.
Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo višečlanih vlastitih imena voda i gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku) u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Tema u poeziji i prozi
Ključni pojmovi
: tema.
Obrazovna postignuća: zamjećivanje i izdvajanje teme u proznome i poetskome tekstu.

2. Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi
Ključni pojmovi
: ritam, srok/rima.
Obrazovna postignuća: zamijetiti ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi radi isticanja i naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme; slušno i vidno zamjećivanje sroka.

3. Šaljiva pjesma
Ključni pojmovi
: šaljiva pjesma.
Obrazovna postignuća: primati šaljive pjesme (recepcija); razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama.

4. Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom
Ključni pojmovi
: događaj, lik, vrijeme radnje, mjesto radnje.
Obrazovna postignuća: povezati događaje i likove proznoga teksta s vremenom radnje i mjestom.

5. Izgled i ponašanje lika
Ključni pojmovi
: obilježja lika.
Obrazovna postignuća: odrediti osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru.

6. Usporedba
Ključni pojmovi
: usporedba.
Obrazovna postignuća: uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti.

7. Pripovijetka
Ključni pojmovi
: pripovijetka.
Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijetku od bajke u stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima.

8. Basna
Ključni pojmovi
: basna, pouka.
Obrazovna postignuća: primati basnu (recepcija); zamijetiti osobine likova; uopćiti zaključak basne u obliku pouke; zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima.

9. Dječji roman
Ključni pojmovi
: dječji roman.
Obrazovna postignuća: prepoznati dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama.

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 7 djela, obavezna prva dva)
1. Mato Lovrak: Vlak u snijegu
2. Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
3. Luko Paljetak: Miševi i mačke naglavačke
4. Vladimir Nazor: Bijeli jelen
5. Dubravko Horvatić: Grički top
6. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P. ili Drugi dnevnik Pauline P.
7. Sanja Pilić: Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja
8. Stanislav Femenić: Ludi kamen
9. Hugh Lofting: Pripovijest o doktoru Dolittleu
10. Nada Iveljić: Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova
11. Božidar Prosenjak: Sijač sreće
12. Gianni Rodari: Putovanje Plave strijele ili Čipolino
13. Hrvatske narodne bajke
14. James M. Barrie: Petar Pan
15. Slavko Kolar: Jurnjava na motoru
16. Frank Lyman Baum: Čarobnjak iz Oza
17. Otfried Preussler: Mali vodenjak ili Mala vještica
18. Elwyn Brooks White: Paukova mreža
19. Dragutin Horkić: Čađave zgode
20. Basne (izbor)
 

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Dječji film
Ključni pojmovi
: dječji film, glumac.
Obrazovna postignuća: primati primjerene dječje filmove (recepcija); razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma; ispričati filmsku priču.

2. Radijska emisija
Ključni pojmovi
: radijska emisija za djecu.
Obrazovna postignuća: primati radijsku emisiju za djecu (recepcija); raspravljati o njoj; zamijetiti zvučna izražajna sredstva.

3. Knjižnica – korištenje enciklopedije
Ključni pojmovi
: dječja enciklopedija, sadržaj/kazalo, abecedni red.
Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom.

POPIS FILMOVA:
1. Z. Grgić, A. Zaninović, B. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru
2. M. Blažeković: Palčić
3. D. Vunak: Mali vlak
4. B. Dovniković, A. Marks: Dva miša
5. Lj. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš
6. M. Blažeković: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
7. M. Relja: Vlak u snijegu
8. V. Fleming: Čarobnjak iz Oza
9. A. Adamson, V. Jenson: Schrek
10. R. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga
 

4. RAZRED
 

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Imenice
Ključni pojmovi
: vrste riječi, muški rod, ženski rod, srednji rod.
Obrazovna postignuća: odrediti imenice kao vrstu riječi; razlikovati muški, ženski i srednji rod, jedninu i množinu imenica.

2. Glagoli
Ključni pojmovi
: glagoli.
Obrazovna postignuća: razlikovati glagole od drugih riječi u govorenju i pisanju, odrediti ih kao vrstu riječi; znati da glagolima iskazujemo tko radi, što radi ili što se događa.

3. Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Ključni pojmovi
: prošlost, sadašnjost, budućnost.
Obrazovna postignuća: prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju.

4. Pridjevi
Ključni pojmovi
: opisni pridjevi, posvojni pridjevi.
Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao vrstu riječi; međusobno razlikovati opisne i posvojne pridjeve.

5. Upravni i neupravni govor
Ključni pojmovi
: upravni govor, neupravni govor.
Obrazovna postignuća: razlikovati upravni od neupravnog govora; služiti se upravnim i neupravnim govorom u govorenju i pisanju.

6. Veliko početno slovo
Ključni pojmovi
: veliko početno slovo, naziv.
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikoga početnoga slova u višečlanim nazivima.

7. Kratice
Ključni pojmovi
: kratice.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.

8. Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ, lj, nj, ije/je/e/i
Ključni pojmovi
: izgovor glasa, pisanje glasa.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č, ć, dž, đ, lj i nj, ije/je/e/i u češće rabljenim riječima.

9. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena
Ključni pojmovi
: pridjevi izvedeni od vlastitih imena.
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikoga i maloga početnoga slova u pridjevima izvedenim od vlastitih imena.

10. Književni jezik i zavičajni govor
Ključni pojmovi
: književni jezik, zavičajni govor, narječje.
Obrazovna postignuća: razlikovati književni jezik od zavičajnoga govora; odrediti svoj zavičajni govor u odnosu na jedno od tri narječja hrvatskoga jezika; usmeno i pisano komunicirati na svome zavičajnome govoru.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
TEME

1. Pripovijedanje
Ključni pojmovi
: pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: tečno i samostalno pripovijedati o stvarnome i zamišljenome budućem događaju.

2. Sažimanje pripovjednih tekstova
Ključni pojmovi
: događaj, sažimanje, sažetak.
Obrazovna postignuća: zamjećivati i izdvajati događaj u pripovjednome tekstu i važne pojedinosti u događaju; sažeto prepričavati događaj uključujući bitne pojedinosti za razumijevanje teksta; samostalno oblikovati sažetak.

3. Samostalno stvaranje priče
Ključni pojmovi
: sastavak, događaj, likovi.
Obrazovna postignuća: samostalno stvarati priču prema ponuđenomu sažetku; samostalno pisati sastavak (stvaralačko pisanje).

4. Opisivanje
Ključni pojmovi
: stvaran opis, slikovit opis.
Obrazovna postignuća: razlikovati stvaran i slikovit opis; opisivati prema planu (usmeno i pisano).

5. Sporazumijevanje
Ključni pojmovi
: govorno i negovorno sporazumijevanje.
Obrazovna postignuća: razumjeti govorenu i negovorenu poruku; samostalno oblikovati govornu i negovorenu poruku; uočiti i prepoznati vrjednote govorenoga jezika; uočiti i prepoznati nejezične elemente u sporazumijevanju (pokreti).

6. Pisanje – pismo
Ključni pojmovi
: pismo.
Obrazovna postignuća: pisati pismo poštujući uljudbena pravila i formu.

7. Izražajno čitanje
Ključni pojmovi
: rečenična intonacija, rečenični naglasak.
Obrazovna postignuća: izražajno čitati i razumjeti pročitano; glasno čitati poštujući rečenični naglasak i intonaciju te ostale vrjednote govorenoga jezika.

8. Rasprava
Ključni pojmovi
: raspravljanje, rasprava.
Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme izražavajući svoje osjećaje i raspoloženje.

9. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena na –ov, –ev, –in); kratice poznatijih višečlanih naziva.
Obrazovno postignuće: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena –ov, –ev, –in) u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi; pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Određivanje teme u poeziji i prozi
Ključni pojmovi
: tema.
Obrazovna postignuća: primati tekstove primjerene učeniku (recepcija); zamijetiti i odrediti temu; određivati pojedinosti u tematsko – sadržajnome sloju.

2. Vidni i slušni doživljaj
Ključni pojmovi
: vidni i slušni doživljaj.
Obrazovna postignuća: primati (recepcija) prozne i poetske tekstove u cjelini i pojedine pjesničke slike primjerene učeniku; zamijetiti i izdvojiti vidne i slušne pjesničke slike.

3. Ritam u pjesmi
Ključni pojmovi
: srok, ritam, slog, stih.
Obrazovna postignuća: primati primjerene lirske pjesme (recepcija); zamjećivati pojedinosti zvučnoga sloja pjesme (duljinu stiha prema broju slogova, srok).

4. Uvod, rasplet i zaplet u priči
Ključni pojmovi
: uvod, zaplet, rasplet.
Obrazovna postignuća: primati primjerene fabulativne tekstove (recepcija); zamijetiti i razlikovati dijelove fabule (uvod, zaplet, rasplet).

5. Odnosi među likovima
Ključni pojmovi
: lik, govor lika, ponašanje lika.
Obrazovna postignuća: primati primjerene prozne tekstove (recepcija); oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju (govor i postupci); pratiti odnose među likovima i raspravljati o njima.

6. Personifikacija
Ključni pojmovi
: personifikacija (poosobljenje).
Obrazovna postignuća: upoznati personifikaciju kao pjesničku sliku; stvarati personifikacije na zadani poticaj.

7. Dijelovi teksta
Ključni pojmovi
: dijalog, monolog, opis, pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: zamjećivati i razlikovati ulogu dijelova proznoga teksta.

8. Književne vrste
Ključni pojmovi
: pjesma, bajka, pripovijetka, dječji roman, igrokaz.
Obrazovna postignuća: imenovati i razlikovati osnovna obilježja pjesme, basne, bajke, pripovijetke, dječjeg romana i igrokaza.

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 7 djela, obavezna prva dva)
1. Ivana Brlić-Mažuranić: Regoč i Šuma Striborova
2. Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice
3. Anto Gardaš: Duh u močvari ili Ljubičasti planet ili Izum profesora Leopolda ili Bakreni Petar ili Tajna zelene pećine ili Igračke gospođe Nadine
4. Erich Kästner: Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke
5. Hrvoje Kovačević: Tajna Ribljeg Oka ili Tajna mačje šape ili Tajna Tužnog psa ili Tajna graditelja straha ili Tajna zlatnog zuba
6. Slavko Mihalić: Petrica Kerempuh
7. Felix Salten: Bambi
8. Rudyard Kipling: Knjiga o džungli
9. Nikola Pulić: Ključić oko vrata
10. Matko Marušić: Snijeg u Splitu
11. Johanna Spyri: Heidi
12. Jagoda Truhelka: Zlatni danci
13. Zlata Kolarić-Kišur: Moja zlatna dolina
14. Maja Gluščević: Bijeg u košari ili Klopka za medvjedića
15. Nada Mihoković-Kumrić: Tko vjeruje u rode još
16. Silvija Šesto: Bum Tomica ili Bum Tomica 2
17. Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve
18. Hrvoje Hitrec: Eko Eko
19. Istvan Bekeffi: Pas zvan gospodin Bozzi
20. Sanja Lovrenčić: Esperel, grad malih čuda
21. Astrid Lindgren: Pipi Duga Čarapa ili Ronja razbojnička kći ili Razmo u skitnji
22. Zvonimir Balog: Ja magarac ili Pusa od Krampusa ili Nevidljiva Iva ili Zmajevi i vukodlaci
23. Ludwik Jerzy Kern: Ferdinand Veličanstveni
24. Anton van de Velde: Neobični doživljaji ptića Sovića
25. Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur: Igrokazi

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Dokumentarni film
Ključni pojmovi
: dokumentarni film.
Obrazovna postignuća: primanje primjerenih dokumentarnih filmova (ekološkoga sadržaja, zavičajna tematika) primjerenih učeniku; zamijetiti osnovna obilježja dokumentarnoga filma.

2. Usporedba filma s književnim djelom
Ključni pojmovi
: knjiga, film.
Obrazovna postignuća: primati nekoliko dječjih filmova nastalih na književnome predlošku (recepcija); iskazivati vlastiti doživljaj književnoga djela i filma; zamijetiti sličnosti i razlike između filma i književnoga djela prema kojemu je snimljen.

3. Računalo
Ključni pojmovi
: računalo, mreža (internet).
Obrazovna postignuća: razlikovati obavijesne i zabavne mogućnosti računala.

4. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom
Ključni pojmovi
: rječnik, pravopis.
Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u školskome rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom.

POPIS FILMOVA:
1. D. Vukotić: Krava na Mjesecu
2. B. Dovniković: Znatiželja
3. D. Vukotić: Piccolo
4. M. Blažeković: Čudesna šuma
5. V. Tadej: Družba Pere Kvržice
6. O. Gluščević: Vuk
7. B. Marjanović: Mala čuda velike prirode (izbor)
8. T. Burto: Batman
9. R. Donner: Superman

PREDMETNA NASTAVA

5. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Jednoznačnost i višeznačnost riječi
Ključni pojmovi
: osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi, jednoznačnost i višeznačnost riječi.
Obrazovna postignuća: razlikovati osnovno značenje riječi i preneseno značenje poznatih riječi; oprimjeriti nekoliko višeznačnih riječi; prikladno primjenjivati višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju, čitanju, govoru, razgovoru i pisanju).

2. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Ključni pojmovi
: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak.
Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu promjenjivih i nepromjenjivih riječi u hrvatskome jeziku; zapažati, imenovati i razlikovati poznate promjenjive i nepromjenjive riječi; dijeliti riječi na osnovu i nastavak u primjerima bez glasovnih promjena i umetaka.

3. Glagoli
Ključni pojmovi
: glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja.
Obrazovna postignuća: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u rečenici; uočavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim djelatnostima.

4. Sklonidba imenica
Ključni pojmovi
: sklonidba (deklinacija), nazivi padeža: padežna pitanja.
Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu padeža u hrvatskome jeziku; znati padežne nazive: nominativ, akuzativ, genitiv, dativ, lokativ, instrumental, vokativ, u rečenici prepoznavati padeže u temeljnim značenjskim ulogama; u određivanju padeža služiti se proširenim padežnim pitanjima (tj. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom); u govoru i pismu rabiti padežne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom; ovladati uporabom padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom; prepoznati jednake oblike riječi u različitim padežima.

5. Određeni i neodređeni oblik pridjeva
Ključni pojmovi
: određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu.
Obrazovna postignuća: prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; samostalno pronalaziti primjere određenih i neodređenih oblika pridjeva u rečenici i tekstu; pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva.

6. Sklonidba pridjeva
Ključni pojmovi
: sklonidba pridjeva, padeži.
Obrazovna postignuća: prepoznavati padeže pridjevnih oblika s pomoću proširenoga padežnoga pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže; rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih pridjeva; uočiti jednak glasovni sastav različitih oblika.

7. Stupnjevanje pridjeva
Ključni pojmovi
: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).
Obrazovna postignuća: imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju; prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju; pravilno rabiti komparativ i superlativ najčešćih pridjeva; moći tvoriti komparative i superlative plodnim načinima (sufiksom –iji i prefiksom naj–).

8. Brojevi
Ključni pojmovi
: glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva.
Obrazovna postignuća: prepoznati glavne i redne brojeve u rečenici; uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici; pisati brojeve u skladu s pravopisom.

9. Zamjenice
Ključni pojmovi
: osobne zamjenice; govornik, sugovornik, negovornik.
Obrazovna postignuća: prepoznati osobne zamjenice u tekstu; razumjeti pojam zamjenice kao riječi za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika; uočiti naglašene i nenaglašene oblike osobnih zamjenica.

10. Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, čestice, usklici
Ključni pojmovi
: pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznici, čestice, usklici.
Obrazovna postignuća: prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici; pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti priloge gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.

11. Predikat
Ključni pojmovi
: predikat.
Obrazovna postignuća: prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio rečenice; prepoznati glagolski predikat u rečenici u svim glagolskim vremenima; prepoznati i rabiti glagolski predikat.

12. Subjekt
Ključni pojmovi
: subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt.
Obrazovna postignuća: samostalno imenovati subjekt izrečen glagolskim oblikom; prepoznavati rečenice s više subjekata kao proširene rečenice s više istovrsnih dijelova; prepoznavati rečenice s neizrečenim subjektom.

13. Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta
Ključni pojmovi
: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta.
Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga početnoga slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom.

14. Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost
Ključni pojmovi
: hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti.
Obrazovna postignuća: razlikovati zavičajne idiome i književni jezik; osvijestiti postojanje različitih narodnih govora i potrebu njihova njegovanja; razvijati svijest o važnosti pravilnoga pisanja i govorenja hrvatskim književnim jezikom.

15. Hrvatski jezik i dvojezičnost
Ključni pojmovi
: materinski jezik, drugi jezik, dvojezičnost, službeni jezik, manjinski jezik.
Obrazovna postignuća: razlikovati materinski i drugi jezik; razumjeti razliku između jednojezičnoga i dvojezičnoga ovladavanja hrvatskim jezikom; razumjeti ulogu službenoga jezika; razumjeti ulogu manjinskoga jezika.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
TEME

1. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja
Ključni pojmovi
: subjektivno i objektivno pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje; subjektivno i objektivno iznositi događaje (usmeno i pisano).

2. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe
Ključni pojmovi
: opis, subjektivni opis osobe.
Obrazovna postignuća: razlikovati subjektivni od objektivnoga opisa osobe; stvarati subjektivni opis osobe (usmeni i pisani).

3. Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi
Ključni pojmovi
: pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi.
Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju; pripovijedati o nekome događaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treća osoba).

4. Stvaralačko prepričavanje
Ključni pojmovi
: prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj, lik).
Obrazovna postignuća: prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove.

5. Pisanje i izgovor prijedloga, priloga, veznika i čestica
Ključni pojmovi
: prijedlozi k(a), s(a); prijedlozi na, o, pri, u uz lokativ i akuzativ; prilozi gdje, kamo, kuda; čestica put.
Obrazovna postignuća: pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred riječi koje počinju sa k i g ili suglasničkim skupom koji završava sa k i g (ka školi, ka zgradi), s(a) (sa mnom) u govoru i pismu; prepoznavati i razlikovati akuzativ i lokativ (na, o, pri, u); pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje, kamo, kuda u govoru i pismu; pisati česticu put uz redne brojeve.

6. Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi)
Ključni pojmovi
: glasovi ije, je.
Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s obzirom na glasove ije/je; služiti se pravopisom.

7. Pisanje velikoga početnoga slova
Ključni pojmovi
: veliko početno slovo u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta (zavičaj).
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravopisnu normu u pisanju velikoga početnoga slova u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i zavičajnih mjesta s obzirom na zavičajnu pripadnost i najčešćih primjera.

8. Rečenični znakovi
Ključni pojmovi
: zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu.
Obrazovna postignuća: pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom; pisati zarez iza usklika na početku rečenice; pisati zarez iza riječi u vokativu.

9. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama
Ključni pojmovi
: riječi, glasovne promjene, pravopis.
Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u kojima su provedene glasovne promjene; služiti se pravopisom.

10. Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova
Ključni pojmovi
: interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova.
Obrazovna postignuća: zamjećivati razlike u doživljaju književnoumjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije; izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrjednotama govorenoga jezika).

11. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova
Ključni pojmovi
: književni i neknjiževni tekstovi.
Obrazovna postignuća: razlikovati književne i neknjiževne tekstove na temelju slušnoga primanja (recepcije); zamjećivati ulogu pridjeva i imenica te slikovitih izraza u tekstu.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Književnost
Ključni pojmovi
: književnost, književni rod (lirika, epika, drama), književna vrsta.
Obrazovna postignuća: razlikovati književne rodove s obzirom na vanjski oblik (proza, lirika, drama).

2. Obilježja pripovjednoga teksta
Ključni pojmovi
: pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza.
Obrazovna postignuća: uočiti da pripovjedni tekst pripovijeda o radnji; uočiti osnovnu misao pripovjednoga teksta.

3. Fabula i dijelovi fabule
Ključni pojmovi
: fabula, dijelovi fabule, poglavlje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje); uočiti poglavlje u dječjem romanu.

4. Načini pripovijedanja
Ključni pojmovi
: pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog.
Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi; uočiti odnos pripovjedača u 1. i 3. osobi prema pripovijedanome – oprimjeriti ga navodima iz teksta; razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog.

5. Lik u književnome djelu
Ključni pojmovi
: karakterizacija lika govorom i postupcima.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati osobine lika u proznome i dramskome djelu; oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta.

6. Pustolovni roman
Ključni pojmovi
: pustolovni roman.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pustolovnoga romana; odrediti dijelove fabule; okarakterizirati lik (etički, govorno) i odnose među likovima.

7. Preneseno značenje u književnome djelu
Ključni pojmovi
: preneseno značenje, pjesnička slika, poslovica, zagonetka.
Obrazovna postignuća: zamijetiti preneseno značenje iskazano personifikacijom i pjesničkom slikom u književnim djelima.

8. Lirsko pjesništvo
Ključni pojmovi
: lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja lirske pjesme; prepoznati i imenovati motive i temu; prepoznati i razlikovati vezani od slobodnoga stiha; imenovati vezani stih prema broju slogova; uočiti ritam u vezanome i slobodnome stihu.

9. Stilska izražajna sredstva
Ključni pojmovi
: onomatopeja, kontrast, epitet.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati stilska sredstva u poetskome i pripovjednome tekstu; razlikovati epitet od pridjeva.

10. Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama
Ključni pojmovi
: domoljubna, pejsažna i ljubavna pjesma, himna, haiku.
Obrazovna postignuća: razlikovati domoljubnu, pejsažnu i ljubavnu pjesmu s obzirom na temu i glavnu misao pjesme; hrvatska himna; uočiti obilježja himne, uočiti obilježja haiku pjesme.

11. Dramski tekstovi
Ključni pojmovi
: tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja teksta namijenjena izvođenju na pozornici; razlikovati dijalog od monologa.

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Mediji
Ključni pojmovi
: medij – prijenosnik poruke, vrste medija.
Obrazovna postignuća: osvijestiti postojanje različitih vrsta medija; navesti primjer za priopćajni proces (pošiljatelj – poruka – medij – primatelj sporazumijevanje) u jednom od medija

2. Filmski rodovi
Ključni pojmovi
: dokumentarni film, animirani film, igrani film.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati filmske rodove.

3. Animirani film
Ključni pojmovi
: crtež ili predmet u pokretu
Obrazovna postignuća: prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma; razlikovati crtani film od lutkarskoga filma.

4. Tisak
Ključni pojmovi
: vrste tiska.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati vrste tiska.

5. Kazalište
Ključni pojmovi
: kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, scenografija, kostimografija.
Obrazovna postignuća: uočiti suprotstavljene likove, prepoznati kazališna izražajna sredstva u predstavi: scenografiju, kostimografiju, rasvjetu.

IZBORNI SADRŽAJI
Duga i kratka množina
Zbirne imenice (tvorba, značenje, slaganje s predikatom)
Imenice koje imaju samo množinu/jedninu
Imenice koje množinu zamjenjuju zbirnim imenicama
Imenice koje množinu tvore zamjenskim (supletivnim) osnovama (čovjek–ljudi)
Nazivi država i sklonidba
Brojevne imenice
Akuzativ i genitiv uz glagol nemati
Navezak
Sibilarizacija,
Palatalizacija
Jotacija
Nepostojano a, e
Pravilna uporaba prijedloga uz pojedine padeže
Prijedlozi i padeži u medijima (dobri i pogrješni primjeri)
Jednostavni i složeni prijedlozi
Prilozi i prijedlozi – pisanje (iz daleka svijeta i izdaleka)
Prilozi ovdje, tu, ondje; ovako, tako...
Prilog ili prijedlog?
Prilog ili pridjev?
Uporaba evo, eto, eno
Hrvatski govori: ikavski, ekavski (i)jekavski
Čitanje s razumijevanjem (književnih i neknjiževnih tekstova)
Opsežno prepričavanje
Subjektivno i objektivno izvješćivanje
Osnovno i preneseno značenje
Osobno intimno pismo
Razgovor
U zavičaju hrvatske himne miruje prošlost i zrcali se budućnost moje zemlje
Postanak i razvoj himne od antike do suvremenoga doba
Usmene lirske pjesme o Božiću
Pripovijedanje zanimljivoga događaja jezikom moje bake i jezikom moje generacije
Priča nastala iz onomatopeje (učenički ostvaraji)
Lirske pjesme na zavičajnome narječju
Motiv u likovnoj i književnoj umjetnosti
Znanstvena fantastika, pustolovni i bajkoviti elementi u dječjim romanima odabranoga književnika
Pejsaž u djelima zavičajnih pisaca
Pokretna slika na filmu, televiziji i računalu
Zvuk u filmu
Kazališni plakat kao medij

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 9 djela, obvezatna prva tri)
1. Ivan Kušan: Uzbuna na Zelenom Vrhu ili Koko i duhovi ili Zagonetni dječak ili Koko u Parizu ili Lažeš, Melita ili Domaća zadaća
2. Šaljive narodne priče
3. Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice
4. Milivoj Matošec: Strah u Ulici lipa ili Tiki traži neznanca ili Posada oklopnog vlaka ili Suvišan u Svemiru
5. Grigor Vitez: Pjesme
6. Sempe/Goscinny: Nikica
7. Miro Gavran: Sretni dani ili Kako je tata osvojio mamu ili Zaljubljen do ušiju ili Svašta u mojoj glavi
8. Zlatko Krilić: Početak plovidbe ili Čudnovata istina ili Zabranjena vrata ili Veliki zavodnik ili Šaljive priče i priče bez šale
9. Sanja Pilić: Mrvice iz dnevnog boravka
10. Pavao Pavličić: Zeleni tigar ili Petlja ili Trojica u Trnju
11. Michael Coleman: Zov labirinta ili Mreža je bačena ili Bijeg s Mreže
12. Tihomir Horvat: Tajna Gornjega grada ili Frka u Ščitarjevu ili Muki
13. Mark Twain: Doživljaji Toma Sawyera ili Doživljaji Huckleberryja Finna
14. Jules Verne: Put u središte zemlje ili Put oko svijeta za 80 dana ili 20000 milja pod morem
15. Maja Brajko-Livaković: Finka Fi
16. Tito Bilopavlović: Paunaš
17. Aleksandar Puškin: Bajka o ribaru i ribici
18. Basne (izbor)
19. Branka Primorac: Ljubavni slučaj mačka Joje
20. Roald Dahl: Charlie i tvornica čokolade
21. Michael Ende: Jim Gumb i strojovođa Lucas
22. Ivan Cankar: Istina i ljubav
23. Henry Winterfeld: Timpetill (Grad bez roditelja)
24. Hrvoje Hitrec: Matko na štakama
25. Anto Gardaš: Miron u škripcu ili Filip dječak bez imena
26. Selma Lagerlöf: Legende o Kristu

POPIS FILMOVA:
Navedeni su ponajprije animirani filmovi jer se oni obrađuju u tom razredu.
1. Što je film: Uvod u filmske vrstež
2. B. Dovniković: Znatiželja
3. D. Vukotić: 1001 crtež, Igra
4. W. Fin, J. Sanford: Pobuna na farmi
5. W. Disney: po izboru
6. C. Wedge, C. Saldanha: Ledeno doba
7. Suvremeni animirani filmovi po izboru

6. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Vrste zamjenica
Ključni pojmovi
: vrste zamjenica: osobne, posvojne, povratna, povratno-posvojna, pokazne.
Obrazovna postignuća: prepoznavati i pravilno rabiti posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima; sklanjati osobne zamjenice.

2. Glagoli po predmetu radnje
Ključni pojmovi
: prijelazni i neprijelazni glagoli, povratni glagoli.
Obrazovna postignuća: prepoznavati glagole po predmetu radnje (tj. po imenskoj riječi u akuzativu); razlikovati prijelazne i neprijelazne glagole; prepoznavati povratne glagole; rabiti glagole po predmetu radnje u skladu s normom.

3. Glagoli po vidu
Ključni pojmovi
: glagolski vid, svršeni i nesvršeni glagoli.
Obrazovna postignuća: razlikovati svršene i nesvršene glagole; uočavati i razlikovati najčešće vidske parove.

4. Infinitiv
Ključni pojmovi
: infinitiv, infinitivna osnova i završetci.
Obrazovna postignuća: prepoznati infinitiv i njegove završetke; razumjeti ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika; razumjeti ulogu infinitiva u dopuni glagola.

5. Glagolski pridjevi i glagolska imenica
Ključni pojmovi
: glagolski pridjev: glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni, glagolska imenica.
Obrazovna postignuća: prepoznavati i tvoriti glagolske pridjeve; razlikovati i pravilno rabiti radni i trpni pridjev; prepoznavati glagolske imenice sa završetkom -nje; razlikovati i pravilno rabiti infinitiv i glagolsku imenicu.

6. Izricanje sadašnjosti prezentom
Ključni pojmovi
: prezent, sprezanje (konjugacija), prezent pomoćnih glagola.
Obrazovna postignuća: prepoznati prezent, razumjeti njegovo osnovno značenje; sprezati glagole u prezentu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj); usvojiti prezent pomoćnih glagola; prikladno rabiti prezent u govorenju i pisanju.

7. Izricanje prošlosti perfektom
Ključni pojmovi
: perfekt, krnji perfekt.
Obrazovna postignuća: prepoznati perfekt, razumjeti njegovo osnovno značenje, vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola; prikladno rabiti perfekt u govorenju i pisanju; razlikovati prezent i perfekt u govorenju i pisanju.

8. Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom
Ključni pojmovi
: aorist, imperfekt, pluskvamperfekt.
Obrazovna postignuća: prepoznavati aorist i imperfekt kao jednostavne glagolske oblike; prepoznati pluskvamperfekt kao složeni glagolski oblik; razumjeti njihovo osnovno značenje; usvojiti aorist i imperfekt pomoćnoga glagola biti; prepoznavati aorist i imperfekt pomoćnoga glagola htjeti; moći zamjenjivati aorist, imperfekt i pluskvamperfekt perfektom; moći proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu najčešće rabe.

9. Izricanje budućnosti futurom
Ključni pojmovi
: futur prvi, futur drugi.
Obrazovna postignuća: prepoznati, razlikovati, pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi; razumijevati njihova značenja i tvorbe; samostalno sprezati glagole u futuru prvome; zamjenjivati futur drugi svršenim prezentom; preoblikovati prezent u oba futura.

10. Izricanje zapovijedi i molbe imperativom
Ključni pojmovi
: glagolski način, imperativ.
Obrazovna postignuća: prepoznati imperativ kao glagolski način, razumjeti njegovo značenje, razumjeti njegovu tvorbu; iskazivati zapovijed i molbu imperativom; prepoznati imperativ u rečenici; razlikovati istoobličnice imperativa i prezenta u rečenici.

11. Izricanje želje kondicionalom
Ključni pojmovi
: kondicional prvi, kondicional drugi.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu; pravilno rabiti kondicional prvi u govorenju i pisanju za izricanje želje i molbe.

12. Vrste predikata
Ključni pojmovi
: glagolski i imenski predikat.
Obrazovna postignuća: prepoznati imenski predikat; prepoznati imenski predikat u različitim glagolskim oblicima; razlikovati imenski od glagolskoga predikata.

13. Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada
Ključni pojmovi
: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada.
Obrazovna postignuća: prepoznati trotočje, zagrade u tekstu kao rečenične znakove i crticu kao pravopisni znak; razumjeti njihovu uporabu; pravilno pisati trotočje, izostavnik, crticu, zagrade i znati ih ostvariti u čitanju; pravilno pisati veliko i malo slovo iza razgodaka.

14. Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica
Ključni pojmovi
: višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, ulica i trgova.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati veliko početno slovo u višečlanim imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti, dijelovi sela, trgovi, ulice, parkovi...); samostalno se koristiti pravopisom u pisanju velikoga početnoga slova.

15. Početci hrvatske pismenosti
Ključni pojmovi
: hrvatska pisma: latinica, glagoljica, ćirilica; Baščanska ploča, prvotisak.
Obrazovna postignuća: razlikovati latinicu, glagoljicu, ćirilicu i znati osnovne podatke o njima; prepoznati pismo kojim je pisan tekst; znati ime i osnovne podatke o Baščanskoj ploči, prvoj hrvatskoj tiskanoj knjizi i jednome spomeniku na svakome pismu; imenovati i prepoznati najvažnije o spomenike u svome zavičaju, znati važne povijesne podatke o njima.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
TEME

1. Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta
Ključni pojmovi
: gledište, prepričavanje s promjenom gledišta.
Obrazovna postignuća: prepričavati tekst usmeno i pisano mijenjajući gledište.

2. Sažeto prepričavanje
Ključni pojmovi
: sažeto prepričavanje, sažimanje, sažetak.
Obrazovna postignuća: sažimati tekst; sažeto prepričavati glavne događaje i bitne pojedinosti; samostalno oblikovati sažetak (usmeno i pisano).

3. Razgovor
Ključni pojmovi
: službeni razgovor, privatni razgovor.
Obrazovna postignuća: razlikovati službeni od privatnoga razgovora; sudjelovati u dramskim improvizacijama službenoga i privatnoga razgovora poštujući osobitosti svakoga od njih.

4. Interpretativno čitanje i krasnoslov
Ključni pojmovi
: interpretativno čitanje, krasnoslov.
Obrazovna postignuća: zamjećivati razlike u doživljaju književnoumjetničkoga teksta s obzirom na različite govorne interpretacije; izraziti doživljaj književnoumjetničkoga teksta prikladnim interpretativnim čitanjem; krasnosloviti.

5. Portret
Ključni pojmovi
: vanjski i unutarnji opis lika, plan opisa.
Obrazovna postignuća: razlikovati vanjski od unutarnjega opisa lika; portretirati lik na temelju prethodno stvorenoga plana.

6. Opis otvorenoga i zatvorenoga prostora
Ključni pojmovi
: pejsaž, otvoreni prostor, zatvoreni prostor, plan opisa.
Obrazovna postignuća: opisivati pejsaž, otvoreni i zatvoreni prostor na temelju prethodno stvorenoga plana opisa.

7. Stvaralačko pisanje i interpretativno kazivanje viceva i anegdota
Ključni pojmovi
: stvaralačko pisanje (anegdote iz školskoga života), govorenje anegdota i viceva.
Obrazovna postignuća: stvaralački pisati na zadani poticaj (vođeno i samostalno); slušati i slušno doživljavati interpretaciju anegdote i vica; interpretativno kazivati anegdotu i vic.

8. Dramatizacija pripovjednoga teksta
Ključni pojmovi
: dramatizacija, uloga, dijalog, monolog, didaskalije.
Obrazovna postignuća: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski; uprizoriti dramatizirani tekst.

9. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama
Ključni pojmovi
: riječi u kojima su provedene glasovne promjene.
Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u kojima su provedene glasovne promjene; služiti se pravopisom.

10. Pisanje i izgovor infinitiva i glagolskoga pridjeva radnog
Ključni pojmovi
: pisanje infinitiva i glagolskoga pridjeva radnog (m. r. jd.).
Obrazovna postignuća: pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje; pravilno pisati glagolski pridjev radni u m. r. jd. kojemu osnova završava na je- (htjeti, smjeti, živjeti, umrijeti, vidjeti...).

11. Pisanje, izgovor i čitanje glagolskih oblika
Ključni pojmovi
: pisanje i izgovor aorista glagola biti; niječnica uz glagolske oblike.
Obrazovna postignuća: pravilno rabiti aorist glagola biti u govoru i pismu; pravilno pisati niječnicu uz glagolske oblike.

12. Pisanje zamjenica
Ključni pojmovi
: pisanje zamjenice sebe, se; razlikovanje posvojne zamjenice i povratno- posvojne zamjenice u govoru i pismu.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se, šaliti se).

13. Čitanje i pisanje trotočja, izostavnika, crtice i zagrade
Ključni pojmovi
: rečenični i pravopisni znakovi.
Obrazovna postignuća: pravilno rabiti trotočje: izostavljanje riječi/skupa riječi/u rečenici, na kraju prekinutoga teksta koji se nastavlja, na mjestu prekida nabrajanja; pravilno rabiti crticu kao rečenični znak: izražavanje jače stanke nego što je izražena zarezom; pravilno pisati i rabiti crticu kao pravopisni znak: zamjena prijedloga do (80 – 90 km, 1852. – 1881.), udaljenost između dvaju (ili više) mjesta, smjer; prepoznati, pravilno pisati i govoriti izostavnik i zagradu.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Odnos teme i motiva u književnome djelu
Ključni pojmovi
: tema, motiv.
Obrazovna postignuća: zamijetiti i izdvojiti motive (najmanji dio teme, poticaj doživljaju, događaju, sukobu) u tematskom kontekstu.

2. Usmena (narodna) književnost
Ključni pojmovi
: usmena književnost, stalni epitet, epski deseterac, epska i lirska pjesma.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja epske i lirske narodne pjesme; uočiti stalni epitet i deseterac kao obilježja usmenoga stvaralaštva; razlikovati epsku od lirske pjesme na temelju oprjeke događaja/ili oživljaja.

3. Pripovjedne vrste: crtica, anegdota, vic
Ključni pojmovi
: crtica, anegdota, vic.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja crtice, anegdote, vica.

4. Povjestica
Ključni pojmovi
: povjestica, lirsko-epsko djelo, kompozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja povjestice kao djela koje ima elemente pjesničkoga i pripovjednoga izražavanja; razlikovati povjesticu od lirske pjesme.

5. Povijesni i znanstveno-fantastični roman
Ključni pojmovi
: povijesni roman, znanstveno-fantastični roman.
Obrazovna postignuća: razlikovati romane prema tematsko-motivskomu sloju; prepoznati načine pripovijedanja.

6. Pjesničke slike
Ključni pojmovi
: pjesnička slika.
Obrazovna postignuća: spoznati pjesničku sliku kao lirski slikovit izraz doživljen osjetilom vida, sluha, njuha, okusa i dodira. uočiti motive u pjesničkim slikama i povezati ih s osjetilima kojima su zamijećeni.

7. Stilska izražajna sredstva
Ključni pojmovi
: ponavljanje asonanca, aliteracija.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati stilska sredstva u poetskome i proznome tekstu, uočiti ulogu ponavljanja istih glasova, riječi, izraza, rečenica u ostvarivanju ritma.

8. Dijalektno pjesništvo
Ključni pojmovi
: zavičajni motivi; čakavsko, kajkavsko i štokavsko pjesništvo.
Obrazovna postignuća: prepoznati suodnos zavičajnoga govora (narječja ili dijalekta) i zavičajnih tema i motiva; uočiti ritmičnost u pjesmama na narječjima.

9. Vrste kitica (strofa)
Ključni pojmovi
: vrste kitica (strofa) prema broju stihova, vrste rima.
Obrazovna postignuća: odrediti i imenovati kiticu (strofu) prema broju stihova; dvostih, trostih, četverostih; prepoznati vrste rime; parna, obgrljena, ukrštena.

10. Dramski tekst
Ključni pojmovi
: drama, dijelovi dramskoga teksta.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja i dijelove dramskoga teksta: dramski sukob, dramski likovi, dramska situacija, čin; prepoznati dramski sukob kao temelj dramskoj radnji.

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Filmska izražajna sredstva
Ključni pojmovi
: kadar, plan, kut snimanja.
Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva u filmu; razlikovati vrste kadrova, planova i kuta snimanja.

2. Mreža (internet)
Ključni pojmovi
: mrežne stranice, hrvatski jezik i književnost na mreži.
Obrazovna postignuća: pronaći nekoliko mrežnih stranica o temama iz hrvatskoga jezika i književnosti.

3. Strip
Ključni pojmovi
: izražajna sredstva stripa: crtež, kvadrat, fabula prikazana kvadratima.
Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva stripa; uočiti sličnost i razliku između filmskoga kadra i kvadrata stripa (plan i kut gledanja).

IZBORNI SADRŽAJI
Glagoli po značenju
Povratni glagoli: pravi, nepravi, uzajamno povratni
Nesvršeni glagoli: trajni i učestali
Dvovidni glagoli
Prava i prenesena sadašnjost
Gnomski prezent, aorist
Futurski perfekt, aorist
Pripovjedni i svevremenski imperativ
Izricanje stroge zapovijedi i zabrane
Prezent ili aorist
Imperfekt - zaboravljeno glagolsko vrijeme
Aorist i imperfekt u sms-porukama
Inačice futura (razgovorne, međujezične, dijalektne)
Glasovne promjene u sprezanju
Jotacija ili palatalizacija u prezentu?
Glasovne promjene u gl. pridjevu radnom: vokalizacija i promjena je > i ispred o
Glagoljske knjige; glagoljične i latinične inkunabule
Povijesni spomenici na otoku Krku (Jurandvor) i u Istri (Aleja glagoljaša)
Pisanje naziva naselja i dijelova naselja na stranim jezicima
Sročnost posvojne zamjenice i imenica
Naglašeni i nenaglašeni oblici povratne zamjenice
Sklanjanje povratno-posvojne i pokaznih zamjenica
Stvaralačko pisanje (dnevnik)
Obavijest – vijest
Javni govor
Izražajno čitanje dijalektnih tekstova (zavičajni idiom)
Scenske improvizacije
Izlet u zavičaj duha (Josip Bratulić), škola glagoljice, Aleja glagoljaša od Roča do Huma; Bašćanska ploča (Krk), Valunska ploča (Cres) itd.
Početci hrvatske pismenosti i književnoga stvaralaštva
Hrvatski epski junaci usmene književnosti
Slike i zvukovi lirske pjesme u epitetu i usporedbi
Anegdote i vicevi na zavičajnome narječju
Crtice o životu u školi, obitelji i zavičaju
Dramski tekstovi zavičajnih pučkih pisaca
Zavičajne narodne poslovice i poruke u njima
Vrste stripa po temi
Uporaba riječi u stripu
Računalne igre

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 9 djela, obvezatna prva tri)
1. Ivana Brlić-Mažuranić: Priče iz davnine (osim Šume Striborove i Regoča koji su u četvrtome razredu)
2. Stjepan Tomaš: Mali ratni dnevnik
3. August Šenoa: Povjestice
4. Blanka Dovjak-Matković: Zagrebačka priča
5. Mark Twain: Kraljević i prosjak
6. Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu
7. Ivona Šajatović: Tajna ogrlice sa sedam rubina
8. Snježana Grković-Janović: Velebitske vilin staze
9. Josip Cvenić: Čvrsto drži joy-stick
10. Jadranko Bitenc: Twist na bazenu
11. Šime Storić: Poljubit ću je uskoro, možda
12. Christine Nöstlinger: Konrad, dječak iz limenke ili Olfi među ženama
13. Vlatko Šarić: Rogan ili Miško
14. Vladimir Nazor: Veli Jože
15. Milutin Majer: Dolazak Hrvata
16. Melita Rundek: Psima ulaz zabranjen
17. Dubravko Horvatić: Junačina Mijat Tomić
18. Jonathann Swift: Gulliverova putovanja
19. Alfonse Daudet: Pisma iz moga mlina
20. Joža Horvat: Waitapu ili Operacija Stonoga
21. Frances Hodgson Burnett: Mali lord
22. Pajo Kanižaj: Tričave pjesme
23. Danijel Dragojević: Bajka o vratima
24. Želimir Hercigonja: Tajni leksikon
25. C. S. Lewis: Kronike iz Narnije (izbor)
26. Oscar Wilde: Sretni kraljević
27. Nikola Pulić: Maksimirci

POPIS FILMOVA:
Trebalo bi birati filmove (od najstarijih do najnovijih) koji će učenicima najbolje pokazati pojedina filmska izražajna sredstva.
1. Što je film: Filmska izražajna sredstva
2. Kazalište: Sve je to kazalište, Gužva na pozornici
3. Braća Lumiere, G. Melies
4. P. Krelja: Povratak
5. R. Zemeckis: Forrest Gump
6. S. Raimi: Spiderman 2
7. G. Lucas: Zvjezdani ratovi (serijal)
8. W. Wyler: Ben Hur

7. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Objekt
Ključni pojmovi
: objekt, izravni objekt i neizravni objekt.
Obrazovna postignuća: uočiti i prepoznati objekt u rečenici; razlikovati izravni i neizravni objekt.

2. Priložne oznake
Ključni pojmovi
: priložne oznake, priložna oznaka mjesta, vremena, načina.
Obrazovna postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici; razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina.

3. Imenički dodatci: atribut i apozicija
Ključni pojmovi
: atribut: pridjevni i imenički atribut, atributni skup, apozicija, apozicijski skup.
Obrazovna postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup; apoziciju i apozicijski skup; razlikovati pridjevni i imenički atribut; prikladno rabiti atribut i apoziciju u govorenju i pisanju; pravilno pisati zarez kod apozicije i apozicijskoga skupa u poslijeimeničnome položaju.

4. Zamjenice i njihova uloga u rečenici
Ključni pojmovi
: upitne, odnosne i neodređene zamjenice.
Obrazovna postignuća: pravilno rabiti padežne oblike upitnih, odnosnih i neodređenih zamjenica u govorenju i pisanju; razumjeti uloge povratne i povratno-posvojne zamjenice u rečenici.

5. Jednostavna rečenica
Ključni pojmovi
: jednostavna rečenica, neproširena rečenica, proširena rečenica; neoglagoljena rečenica, besubjektna rečenica.
Obrazovna postignuća: upoznati strukturu neproširene rečenice; prepoznati slaganje subjekta i predikata u rečenici; prikladno slagati subjekt i predikat; upoznati strukturu proširene rečenice; prepoznati predikat i riječi koje ga dopunjuju u proširenoj rečenici; prepoznati subjekt i riječi koje ga dopunjuju u proširenoj rečenici; prepoznati i imenovati neoglagoljenu rečenicu; prepoznati i imenovati besubjektnu rečenicu.

6. Složena rečenica
Ključni pojmovi
: nizanje, povezivanje i uvrštavanje rečenica, veznička sredstva.
Obrazovna postignuća: udruživati jednostavne rečenice u složenu; razumjeti načine sklapanja jednostavnih rečenica u složenu; prepoznavati veznička sredstva: veznike, vezničke skupove, priloge i zamjenice kao vezničke riječi.

7. Nezavisno složena rečenica
Ključni pojmovi
: vezničke i nevezničke rečenice (rečenični niz), surečenice.
Obrazovna postignuća: udruživati jednostavne rečenice u složenu nizanjem i povezivanjem; razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama.

8. Vrste nezavisno složenih rečenica
Ključni pojmovi
: nezavisno složena rečenica: sastavna, rastavna i suprotna rečenica, isključna i zaključna rečenica.
Obrazovna postignuća: razumjeti značenje različitih vrsta nezavisno složenih rečenica; prepoznavati vrste nezavisno složenih rečenica; naučiti tipične veznike; pravilno pisati zarez u svim nezavisno složenim rečenicama.

9. Zavisno složena rečenica
Ključni pojmovi
: zavisno složena rečenica, glavna i zavisna surečenica, inverzija, umetnuta rečenica.
Obrazovna postignuća: uvrštavati jednostavne rečenice u složenu; prepoznati zavisno složenu rečenicu, u zavisno složenoj rečenici raspoznavati glavne i zavisne surečenice, inverziju, zavisne umetnute surečenice i vezna sredstva.

10. Izricanje predikata, subjekta, objekta i atributa rečenicom
Ključni pojmovi
: predikatna rečenica, subjektna rečenica, objektna rečenica, atributna rečenica.
Obrazovna postignuća: razumjeti značenje predikatne rečenice, subjektne rečenice, objektne rečenice, atributne rečenice; prepoznavati ih; u jednostavnijim primjerima zamjenjivati imenski predikat predikatnom rečenicom, subjekt subjektnom rečenicom, objekt objektnom rečenicom, atribut atributnom rečenicom.

11. Vrste priložnih rečenica
Ključni pojmovi
: priložna rečenica; vrste priložnih rečenica: mjesna, vremenska, načinska.
Obrazovna postignuća: zamjenjivati priložne oznake mjesta, vremena i načina zavisnim surečenicama; prepoznavati priložne rečenice i razumjeti njihovo značenje; znati pisati zarez u zavisnim rečenicama.

12. Naglasak
Ključni pojmovi
: vrste naglasaka u hrvatskome jeziku, mjesto naglaska u naglašenoj riječi.
Obrazovna postignuća: prepoznati i prema uzoru pravilno rabiti naglaske u govorenju i čitanju; postupno određivati naglasna obilježja: mjesto, dužinu i ton u tipičnim riječima; pravilno čitati naglasno označene riječi; osvijestiti razliku između vlastitoga i književnoga naglasnoga sustava.

13. Samoznačne i suznačne riječi
Ključni pojmovi
: samoznačne i suznačne riječi, naglasnice, nenaglasnice, prednaglasnice, zanaglasnice.
Obrazovna postignuća: razlikovati samoznačne (leksičke) riječi i suznačne (gramatičke) riječi; razlikovati naglasnice i nenaglasnice: prednaglasnice i zanaglasnice (tipični primjeri); pravilno rabiti prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju; prepoznavati naglasne cjeline; prepoznavati i pravilno izgovarati naglašene i nenaglašene riječi.

14. Veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta i javnih skupova
Ključni pojmovi
: veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta i javnih skupova.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati veliko početno slovo u najčešćim primjerima.

15. Povijest hrvatskoga književnoga jezika
Ključni pojmovi
: prvi tiskani rječnik i prva tiskana slovnica (gramatika); Gajeva reforma, gajica, zajednički jezik svih Hrvata.
Obrazovna postignuća: znati imena i osnovne podatke o prvome tiskanome rječniku i prvoj tiskanoj slovnici hrvatskoga jezika (Faust Vrančić, 1595.; Bartol Kašić, 1604.); razumjeti ulogu i važnosti pojave tiskanih rječnika i slovnice u razvoju hrvatskoga jezika; razumjeti razloge koji su doveli do Gajeve reforme i njezine učinke.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE
TEME

1. Pripovijedanje (usmeno i pisano)
Ključni pojmovi
: elementi fabule, dijalog u pripovjednome tekstu.
Obrazovna postignuća: razlikovati i izdvajati dijelove fabule u govorenju i pisanju; pripovijedati na temelju zadanih dijelova fabule; djelotvorno se koristiti dijalogom u pripovijedanju.

2. Uloga opisa u pripovijedanju
Ključni pojmovi
: opis, statičan i dinamičan opis, usporavanje radnje.
Obrazovna postignuća: prepoznati ulogu opisa u pripovijedanju (statičan i dinamičan opis, usporavanje radnje); djelotvorno se koristiti opisom u pripovijedanju.

3. Natuknica i bilješka
Ključni pojmovi
: natuknica, bilješka.
Obrazovna postignuća: izdvajati ključne pojmove iz vezanoga teksta; djelotvorno se služiti bilješkama i natuknicama u pripremi izvješća, komentara, rasprave.

4. Biografija i autobiografija
Ključni pojmovi
: biografija, autobiografija.
Obrazovna postignuća: izdvojiti najvažnije podatke iz autobiografije; stvarati natuknice za pisanje biografije.

5. Vijest, novinska vijest
Ključni pojmovi
: vijest.
Obrazovna postignuća: slušati, čitati i razumjeti vijest; samostalno oblikovati vijest u govoru i pismu.

6. Komentar
Ključni pojmovi
: komentar.
Obrazovna postignuća: prepoznati komentar i razlikovati ga od vijesti; slušati i razumjeti komentar; stvarati komentar u govoru i pismu.

7. Izražavanje pjesničkim slikama
Ključni pojmovi
: stilska izražajna sredstva.
Obrazovna postignuća: samostalno stvarati pjesničke slike prema različitim osjetilnim poticajima; samostalno stvarati onomatopejske riječi i izraze u jezičnim poetskim igrama; samostalno stvarati usporedbu, personifakciju, metaforu, hiperbolu i gradaciju u jezičnim poetskim igrama; rabiti stvorene izraze u pri stvaralačkome pisanju.

8. Odnosi među riječima
Ključni pojmovi
: istoznačnice, bliskoznačnice, suprotnice.
Obrazovna postignuća: uočavati različite značenjske odnose među riječima; preoblikovati tekst zamjenjujući pojedine riječi značenjski srodnima; prevoditi zavičajne sinonime na standardni jezik; zapažati uloge istoznačnih i bliskoznačnih riječi u književnome tekstu.

9. Načini sporazumijevanja
Ključni pojmovi
: sporazumijevanje, vrjednote govorenoga jezika, nejezična sredstva sporazumijevanja.
Obrazovna postignuća: upoznati vrjednote govorenoga jezika i nejezičnih sredstava sporazumijevanja te zamjećivati njihovu obavijesnu funkciju; primjereno se služiti vrjednotama govorenoga jezika; djelotvorno se služiti nejezičnim sredstvima u uljuđenoj govornoj komunikaciji.

10. Izražajno čitanje
Ključni pojmovi
: izražajno čitanje.
Obrazovna postignuća: slušati izražajno čitanje; izražajno čitati poznate tekstove; zamjećivati ulogu rečeničnih znakova i njihovu vezu s govornim vrjednotama jezika.

11. Zarez u složenoj rečenici
Ključni pojmovi
: rečenični niz, inverzija, umetnuta rečenica, vezna sredstva.
Obrazovna postignuća: rabiti zarez u složenoj rečenici u skladu s pravopisom (rečenični niz, inverzija, umetnuta rečenica, vezna sredstva).

12. Upravni govor
Ključni pojmovi
: upravni i neupravni govor u pisanju, navođenje i objašnjenje.
Obrazovna postignuća: pisati upravni govor u rečenicama s različitim odnosima navođenja i objašnjenja; pisati upravni govor u skladu s pravopisom; pravilno preoblikovati upravni u neupravni govor i obratno.

13. Pisanje neodređenih zamjenica
Ključni pojmovi
: pisanje neodređenih zamjenica i prijedloga, zamjenica i čestice god.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati neodređene zamjenice s prijedlogom; pravilno pisati i razumjeti razliku u značenju između složene zamjenice s česticom god i rastavljenoga pisanja čestice god uz zamjenicu.

14. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo; rečenični i pravopisni znakovi; pisanje riječi s glasovima č, ć, dž, đ, ije, je; pisanje najčešćih kratica (prema popisu).
Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo u skladu s pravopisom; uvježbati pisanje i izgovor riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, dž, đ, ije, je (prema popisu riječi); pisati kratice u skladu s pravopisom; služiti se pravopisom.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Ideja u književnome djelu
Ključni pojmovi
: ideja.
Obrazovna postignuća: uočiti ideju u književnome djelu; razlikovati ideju od pouke.

2. Slijed događaja u pripovjednom djelu
Ključni pojmovi
: kompozicija, kronološki slijed, retrospekcija.
Obrazovna postignuća: uočiti kompoziciju u pripovjednome djelu; prepoznati kronološki slijed; prepoznati retrospekciju.

3. Mit i legenda
Ključni pojmovi
: mit, legenda, tematika mitova i legenda, likovi u mitu i legendi.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja mita i legende; razlikovati mit i legendu; uočiti značajke lika u mitu i legendi.

4. Biografija, autobiografija
Ključni pojmovi
: biografija, autobiografija.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja biografije i autobiografije.

5. Socijalna tematika u pjesništvu i prozi
Ključni pojmovi
: socijalni roman, socijalna pripovijetka, socijalna pjesma.
Obrazovna postignuća: uočiti socijalne motive i teme u pjesničkim i pripovjednim tekstovima.

6. Kriminalistička pripovijetka i kriminalistički roman
Ključni pojmovi
: kriminalistička pripovijetka, kriminalistička roman.
Obrazovna postignuća: uočiti motive, teme i značajke likova u pripovjednim djelima kriminalističke tematike.

7. Lik u književnome djelu
Ključni pojmovi
: etička karakterizacija, psihološka karakterizacija, socijalna karakterizacija, portret; motiviranost postupaka lika.
Obrazovna postignuća: uočiti značajke lika u književnome djelu; prepoznavati načine karakterizacije lika u književnome djelu; odrediti portret lika u književnome djelu; uočiti motiviranost postupaka likova i njihove međuodnose.

8. Stilska izražajna sredstva: metafora, hiperbola, gradacija
Ključni pojmovi
: metafora, hiperbola, gradacija.
Obrazovna postignuća: prepoznati i objasniti metaforu; prepoznati i imenovati hiperbolu i gradaciju u književnom tekstu.

9. Sonet
Ključni pojmovi
: sonet.
Obrazovna postignuća: razlikovati i prepoznati sonet prema obliku; primijeniti znanja o strofi, stihu, lirskoj pjesmi i stilskim sredstvima pri interpretaciji soneta.

10. Balada
Ključni pojmovi
: balada.
Obrazovna postignuća: uočiti lirsko-epska obilježja balade; primijeniti znanja o strofi, stihu, lirskoj i epskom u pjesmi te stilskim sredstvima pri interpretaciji balade.

11. Teme lirskih pjesama
Ključni pojmovi
: misaona (refleksivna) i duhovna (religiozna) pjesma.
Obrazovna postignuća: uočiti teme i motive u misaonim i duhovnim pjesmama.

12. Dramske vrste
Ključni pojmovi
: komedija, tragedija, drama u užem smislu riječi; dramski prizor.
Obrazovna postignuća: razlikovati komediju, tragediju i dramu u užem smislu riječi; uočiti dramski prizor.

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Igrani film
Ključni pojmovi
: igrani film, vrste igranoga filma.
Obrazovna postignuća: prepoznati i objasniti obilježja igranoga filma i filmske priče; uočiti ideju te odnose među likovima i izražajna sredstva; razlikovati vrste igranoga filma; usporediti film i književno djelo.

2. Televizijske emisije
Ključni pojmovi
: vrste televizijskih emisija.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste televizijskih emisija s obzirom na njihovu namjenu.

3. Radio
Ključni pojmovi
: zvuk – radijsko izražajno sredstvo, vrste radijskih emisija.
Obrazovna postignuća: prepoznati radijska izražajna sredstva; razlikovati vrste radijskih emisija; osvijestiti obavijesnu, obrazovnu i zabavnu ulogu radija.

4. Knjižnica
Ključni pojmovi
: knjižna građa.
Obrazovna postignuća: samostalno se služiti referentnom zbirkom: rječnikom, enciklopedijom i pravopisom.

IZBORNI SADRŽAJI
Prijedložni objekt
Glagoli koji otvaraju mjesto različitim vrstama objekta (gl. rekcija)
Prijedložni atribut
Glagolski pridjevi u funkciji atributa
Apozicije koje se ne slažu s imenicom u rodu i broju
Neimenske riječi u imenskome predikatu
Infinitiv kao subjekt
Priložne oznake sredstva, količine, društva
Priložna oznaka mjesta u značenju mjesta radnje, cilja radnje i tijeka radnje
Preoblika upravnoga govora u neupravni objektnom rečenicom i obratno
Primjeri složenih rečenica s veznikom a kojima se ne izražava suprotnost
Mjesto odnosne zamjenice u složenoj rečenici
Tvorba neodređenih zamjenica i njihovo razlikovanje od pridjeva
Razlikovanje neodređenih zamjenica i brojeva
Glasovne promjene: riječi u kojima je provedeno više glasovnih promjena
Antonimi, djelomična i višestruka antonimija
Oblični i leksički homonimi, homonimija, homonimski parovi, homografi
Pisanje različitih vrsta kratica
Najstariji hrvatski rječnici (Jakov Mikalja, Juraj Habdelić, Ivan Belostenec)
Stare hrvatske tiskane knjige (Lekcionar Bernardina Splićanina)
Razgovor u različitim komunikacijskim situacijama
Okrugli stol (rasprava o aktualnim temama)
Mitski likovi
Prijevod dijalektnih tekstova
Pisanje pjesme
Od hrvatskih petrarkista do Matoša (sonet u hrvatskoj književnosti)
Lirsko-epske književne vrste: romanca i poema
Šenoino doba
Autobiografije ljudi koji osvjetlaše svijet
Razvoj hrvatskoga putopisa
Zavičajne legende
Trivijalna književnost
Etička karakterizacija likova u djelima odabranoga književnika
Maska, scenografija i kostimografija u filmu
Film i kazalište
Kazališni život u Hrvatskoj
Televizijska i radijska vijest

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 9 djela, obvezatna prva tri)
1. Božidar Prosenjak: Divlji konj
2. Hrvoje Hitrec: Smogovci
3. Vladimir Nazor: Pripovijetke
4. Dobriša Cesarić: Pjesme
5. Damir Miloš: Bijeli klaun
6. Zoran Pongrašić: Gumi-gumi
7. Branka Primorac: Maturalac
8. Dubravko Jelačić-Bužimski: Sportski život Letećeg Martina ili Balkanska mafija ili Martin protiv CIA-e i KGB-a
9. Charles Dickens: Oliver Twist
10. Ićan Ramljak: Povratnik ili San bez uzglavlja
11. August Šenoa: Čuvaj se senjske ruke
12. Dinko Šimunović: Duga
13. Pero Zlatar: Otključani globus
14. Zvonko Todorovski: Prozor zelenog bljeska ili Mirakul od mora
15. Branka Kalauz: Čuj, Pigi, zaljubila sam se
16. Jadranka Klepac: Miris knjige
17. Bernard Jan: Potraži me ispod duge
18. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
19. Pavao Pavličić: Dobri duh Zagreba
20. Vjekoslav Majer: Dnevnik malog Perice
21. Sue Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea ili Novi jadi Adriana Molea
22. Vjenceslav Novak: Iz velegradskog podzemlja
23. Scott O’Dell: Otok plavih dupina ili Caru carevo
24. Gustav Schwab: Najljepše priče klasične starine
25. Nada Iveljić: Želiš li vidjeti bijele labudove ili Bijeli patuljak ili Lutke s dušom
26. Deborah Ellis: Djevojčica iz Afganistana
27. Nada Mihoković-Kumrić: Lastin rep
28. C. S. Lewis: Kronike iz Narnije
29. Izbor proze i poezije o domovinskome ratu
Popis filmova:
U prvom su planu igrani filmovi:
1. Što je film: Igrani film
2. Što je film: Gluma u filmu
3. Filmovi Ch. Chaplina
4. K. Golik: Tko pjeva, zlo ne misli
5. S. Daldry: Billy Elliot (ili neki drugi suvremeni film po izboru koji je dobio dobre kritike ili značajne nagrade)
6. TV-serija Smogovci (ili neka druga aktualna i kvalitetna serija po izboru)

8. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIK
TEME

1. Nastajanje riječi
Ključni pojmovi
: proširivanje značenja, posuđivanje riječi, tvorenje riječi.
Obrazovna postignuća: osvijestiti načine nastajanja novih riječi (proširivanjem značenja, promjenom oblika, promjenom vrste, posuđivanjem); moći stvarati nove riječi proširivanjem značenja i promjenom oblika.

2. Podrijetlo riječi
Ključni pojmovi
: podrijetlo riječi, književne riječi, dijalektne riječi.
Obrazovna postignuća: razlikovati domaće (književne i dijalektne) i strane (potrebne i nepotrebne) riječi; osvijestiti potrebu za njegovanim hrvatskim jezikom; razumjeti štetnost pretjerane uporabe (nepotrebnih) stranih riječi u hrvatskome jeziku.

3. Riječi jednaka oblika, a različita značenja
Ključni pojmovi
: istozvučnice, istopisnice, istoobličnice.
Obrazovna postignuća: prepoznati najčešće istozvučne i istopisne riječi vladati primjerima; razlikovati značenja riječi jednaka oblika, a različita značenja u pisanju i govorenju.

4. Frazemi
Ključni pojmovi
: frazem.
Obrazovna postignuća: prepoznati frazem; poznavati osnovna obilježja frazema, tumačiti poznate frazeme; prikladno rabiti češće frazeme, osobito zavičajne.

5. Glasovi
Ključni pojmovi
: glas, otvornici, zatvornici, zvučni i bezvučni glasovi.
Obrazovna postignuća: znati kako nastaje glas; znati podjelu glasova na otvornike i zatvornike; znati podjelu glasova po zvučnosti; poznavati podjelu glasova po mjestu tvorbe; razumjeti razliku između načina nastajanja glasa i njegove uloge u slogu (r kao zatvornik, najčešće suglasnik, katkad samoglasnik).

6. Glasovne promjene
Ključni pojmovi
: glasovna promjena u govorenju i pisanju.
Obrazovna postignuća: uočiti i prepoznati glasovne promjene na jednostavnim primjerima (sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a, jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika), provoditi ih u govorenju i pisanju.

7. Riječi u kojima se smjenjuju glasovi ije/je/e/i
Ključni pojmovi
: dvoglasnik ie, staroslavenski glas jat, kratki i dugi jat, pisani i govoreni oblik riječi.
Obrazovna postignuća: glasovno i pisano razlikovati oblike s dvoglasnikom i zamjenskim glasovima; izgovarati i pisati riječi u kojima se smjenjuju ije/je/e/i u skladu s normom; prepoznavati srodne riječi s različitim refleksom u govornika različitih hrvatskih narječja; razlikovati troslov od slijeda triju slova.

8. Zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima
Ključni pojmovi
: glagolski prilozi; zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli, razumjeti njihovo značenje i službu u rečenici; pravilno rabiti glagolske priloge; preoblikovati zavisne rečenice glagolskim prilozima.

9. Izricanje istovremenosti i prijevremenosti u složenoj rečenici
Ključni pojmovi
: istovremenost i prijevremenost.
Obrazovna postignuća: prepoznati vremenske odnose iskazane različitim glagolskim oblicima u rečenicama i razumjeti njihova značenja; znati slagati futur prvi i futur drugi u zavisno složenim rečenicama.

10. Izricanje pogodbe, mogućnosti i želje složenim rečenicama
Ključni pojmovi
: izricanje pogodbe, mogućnosti i želje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razumjeti pogodbu, mogućnost i želju izrečene kondicionalima; izricati pogodbu i uvjet pogodbenom zavisnom rečenicom.

11. Višestruko složena rečenica
Ključni pojmovi
: višestruko složena rečenica.
Obrazovna postignuća: prepoznati obilježja višestruko složenih rečenica; raščlanjivati višestruko složene rečenice na ishodišne rečenice i odrediti njihov međusobni odnos; pravilno sastavljati višestruko složene rečenice u pisanju i govorenju.

12. Osnovna obilježja hrvatskih narječja
Ključni pojmovi
: hrvatska narječja, štokavsko narječje i hrvatski književni jezik, hrvatski standardni jezik.
Obrazovna postignuća: razlikovati najvažnija obilježja svakoga hrvatskoga narječja i glavne prostore gdje se govore; razlikovati štokavsko narječje od hrvatskoga književnog jezika; razumjeti odnos naziva hrvatski književni jezik i hrvatski standardni jezik, razlikovati ih.

13. Zavičajni govor i narječje prema književnome jeziku
Ključni pojmovi
: zavičajni govor i hrvatski književni jezik.
Obrazovna postignuća: razlikovati zavičajni govor i narječje od književnoga jezika; razumjeti odnos i ulogu zavičajnoga govora i narječja prema hrvatskome književnome jeziku; zamjenjivati riječi, izraze i rečenice zavičajnoga govora hrvatskim književnim jezikom i obratno.

14. Pisanje višečlanih imena
Ključni pojmovi
: pisanje velikoga slova u višečlanim imenima.
Obrazovna postignuća: poznavati i primjenjivati pravopisna načela o pisanju velikoga slova u višečlanim imenima.

15. Povijest hrvatskoga jezika od 20. stoljeća
Ključni pojmovi
: Novosadski dogovor, Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika.
Obrazovna postignuća: poznavati temeljne podatke o hrvatskome jeziku u 20. i 21. stoljeću; razumjeti važnost povijesnih događaja u razvoju hrvatskoga jezika.

NASTAVNO PODRUČJE
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
TEME

1. Različitost stilova
Ključni pojmovi
: stil, vrste stilova.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati književnoumjetnički, znanstveni, novinarski, administrativno-poslovni i razgovorni stil; razumjeti potrebu za različitim stilovima izražavanja.

2. Razgovorni stil
Ključni pojmovi
: umijeće i primjena vrsta razgovora.
Obrazovna postignuća: razgovorni stil, posuđenice, žargonizmi, dijalektizmi, lokalizmi.

3. Rasprava
Ključni pojmovi
: raspravljanje, rasprava (diskusija), dokazivanje (argumentiranje), dokaz (argument).
Obrazovna postignuća: slušati i primjereno nastupiti u raspravi; osvijestiti važnost dokazivanja (argumentiranja) u komunikaciji; jasno iznositi svoje dokaze (argumente) izražavajući misli i stavove u pisanoj i govornoj komunikaciji.

4. Problemski članak
Ključni pojmovi
: problemski članak, kritika, suprotstavljanje mišljenja.
Obrazovna postignuća: razlikovati problemski članak i kritiku od drugih tekstova; pisati kritiku ili problemski članak.

5. Novinarski stil
Ključni pojmovi
: novinarski stil, objektivni pristup, sažetost, aktualnost, intervju.
Obrazovna postignuća: čitati i razumjeti primjerene tekstove pisane novinarskim stilom; zamjećivati obilježja novinarskoga stila; izdvajati najvažnije obavijesti iz novinskoga članka; pisati novinarskim stilom; upoznati intervju kao oblik razgovora.

6. Administrativno-poslovni stil
Ključni pojmovi
: administrativno-poslovni stil, administrativni obrasci, zapisnik, zahtjev, prijava.
Obrazovna postignuća: čitati i razumjeti primjerene tekstove pisane administrativno-poslovnim stilom; upoznati stilska obilježja zapisnika, zahtjeva i prijave; znati ispuniti uobičajene administrativne obrasce (brzojav, pretplatni listić, anketu, prijavnicu).

7. Životopis
Ključni pojmovi
: životopis, molba, dopis.
Obrazovna postignuća: upoznati životopis kao poseban tekst pisan administrativno-poslovnim stilom; pisati vlastiti životopis kao prilog nekomu drugomu poslovno-administrativnomu tekstu, npr. dopisu ili molbi; upoznati obilježja dopisa i molbe.

8. Osvrt ili prikaz
Ključni pojmovi
: osvrt ili prikaz.
Obrazovna postignuća: upoznati obilježja osvrta ili prikaza; pisati osvrt ili prikaz o odabranoj temi služeći se bilješkama ili natuknicama.

9. Pismo
Ključni pojmovi
: osobno i otvoreno pismo.
Obrazovna postignuća: upoznati obilježja osobnoga i otvorenoga pisma; napisati otvoreno pismo poštujuću uljudbena pravila i formu pisma; razlikovati stilska obilježja otvorenoga i osobnoga pisma u odnosu na službeni dopis.

10. Red riječi u rečenici
Ključni pojmovi
: red riječi u rečenici, stilski neobilježen red riječi, stilski obilježen red riječi.
Obrazovna postignuća: razlikovati obični, neobilježeni red riječi od obilježenoga; razumjeti ulogu različitoga poretka riječi u rečenici; pravilno rabiti nenaglasnice u rečenici.

11. Sličnosti i razlike među riječima
Ključni pojmovi
: istozvučnice, istopisnice i istoobličnice.
Obrazovna postignuća: razlikovati istozvučnice, istopisnice i istoobličnice u govoru i pismu.

12. Slušanje i čitanje, govorenje i pisanje dijalektnih tekstova
Ključni pojmovi
: standardni jezik, zavičajni govor, materinski jezik, manjinski jezik.
Obrazovna postignuća: zamjećivati razlike između standardnoga i zavičajnoga govora, materinskoga i manjinskoga jezika; slušati, čitati i razumjeti zavičajna književna djela; govoriti i pisati zavičajnim idiomom.

13. Pisanje – poštivanje pravopisne norme
Ključni pojmovi
: veliko slovo, rečenični i pravopisni znakovi, pisanje riječi s glasovima č, ć, dž, đ, ije, je, pisanje najčešćih kratica (prema popisu).
Obrazovna postignuća: osvješćivati, primjenjivati i usustaviti prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo u skladu s pravopisom; uvježbati pisanje i izgovor riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, dž, ije, je (prema popisu riječi); pisati kratice u skladu s pravopisom; pisanje upravnoga i neupravnoga govora u skladu s pravopisom; služiti se pravopisom.

NASTAVNO PODRUČJE
KNJIŽEVNOST
TEME

1. Pristup temi u književnome djelu: humor, ironija, satira
Ključni pojmovi
: humor, ironija, satira.
Obrazovna postignuća: uočiti odnos pripovjedača, pjesnika i dramskoga pisca prema temi.

2. Putopis
Ključni pojmovi
: putopis, opis putovanja, asocijacija.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja putopisa; uočiti asocijativnost kao važan postupak u nastajanju putopisa.

3. Novela
Ključni pojmovi
: novela, psihološko i emotivno prikazivanje lika.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja novela; uočavati odnose među likovima u noveli.

4. Moderna bajka
Ključni pojmovi
: klasična bajka, moderna bajka.
Obrazovna postignuća: razlikovati modernu bajku od klasične.

5. Ep
Ključni pojmovi
: ep, epski junak, pjevanje.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja epa i njegove dijelove (pjevanja); uočiti značajke epskogA junaka.

6. Stilska izražajna sredstva: simbol, alegorija
Ključni pojmovi
: simbol, alegorija.
Obrazovna postignuća: prepoznati simbol; prepoznati i objasniti alegoriju; prepoznati i objasniti alegoriju u pripovijetki (alegorijska pripovijetka) i pjesmi (alegorijska pjesma).

7. Kompozicija lirske pjesme
Ključni pojmovi
: suodnos teme i motiva, pjesma u prozi.
Obrazovna postignuća: uočiti povezanost teme i motiva u lirskoj pjesmi; uočiti obilježja pjesme u prozi.

8. Ritam u lirskoj pjesmi
Ključni pojmovi
: elipsa, inverzija, opkoračenje, stanka, prebacivanje.
Obrazovna postignuća: uočiti elipsu, inverziju, opkoračenje, prebacivanje i stanku kao ritmotvorne elemente u lirskoj pjesmi.

9. Dramske vrste
Ključni pojmovi
: monodrama, protagonist, antagonist, unutarnji monolog.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja monodrame; razlikovati protagonista i antagonista u dramskome tekstu; uočiti obilježja unutarnjega monologa.

10. Književnost – umjetnost riječi
Ključni pojmovi
: pisac i pripovjedač, lirski subjekt.
Obrazovna postignuća: razlikovati pisca od pripovjedača ili lirskoga subjekta; uočavati kako se ista tema ostvaruje u različitim književnim rodovima i vrstama; usustaviti temeljna književna znanja.

11. Književna baština
Ključni pojmovi
: Marko Marulić – otac hrvatske književnosti; stari pisci hrvatski prema načelu zavičajnosti.
Obrazovna postignuća: znati ulogu Marka Marulića u hrvatskoj književnosti; imenovati jednoga književnika starije hrvatske književnosti iz svoga zavičaja.

NASTAVNO PODRUČJE
MEDIJSKA KULTURA
TEME

1. Scenarij, knjiga snimanja
Ključni pojmovi
: scenarij, scenarist, knjiga snimanja, redatelj.
Obrazovna postignuća: razlikovati scenarij i knjigu snimanja; uočiti ulogu redatelja.

2. Dokumentarni film
Ključni pojmovi
: dokumentarni film: obilježja i vrste dokumentarnoga filma.
Obrazovna postignuća: razlikovati dokumentarni film od ostalih filmskih rodova; razlikovati vrste dokumentarnih filmova; uočiti filmska izražajna sredstva u dokumentarnome filmu.

3. Zagrebačka škola crtanoga filma
Ključni pojmovi
: Zagrebačka škola crtanoga filma.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja Zagrebačke škole crtanoga filma; navesti imena najznačajnijih autora.

4. U potrazi za knjigom
Ključni pojmovi
: kataloško i računalno pretraživanje.
Obrazovna postignuća: samostalno ili uz pomoć knjižničara pronaći podatke o određenome knjižnome naslovu kataloškim i računalnim pretraživanjem.

IZBORNI SADRŽAJI
Popridjevljeni glagolski prilozi
Tvorba riječi – osnovni pojmovi i tvorbeni načini
Tvorenje novih riječi prijenosom značenja
Tvorenje novih riječi preobrazbom
Novotvorenice
Riječi iz stranih jezika
Ne mogu se sve strane riječi prevesti na hrvatski. Ili ipak mogu?
Obilježen red riječi i govorna sredstva
Priložne oznake uzroka i namjere
Uzročna i namjerna rečenica
Sličnosti i razlike između rečenica s veznicima da i kako
Netipični veznici
Bilježenje naglasaka na jednostavnim i čestim primjerima
Najvažnije gramatike, pravopisi, rječnici i časopisi; filološke škole
Štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje
Proučavanje govora materinskoga narječja i dijalekta
Književnoumjetnički stil
Znanstveni stil
Popularno-znanstveni stil
Vrste intervjua
Moj prvi intervju
Humorističko pripovijedanje
Pisanje putopisa
Pisanje scenarija i knjige snimanja
Stoji grad (poezija i proza inspirirana domovinskim ratom)
Vukovarske ratne slike Siniše Glavaševića
Duhovne teme u životu petnaestogodišnjaka (Ivan Pavao II., B. Duda, Golub, S. Lice)
Osvrt (esej)
Nacionalni i umjetnički epovi
Stilska izražajna sredstva: dostojanstvo sinestezije
Šumore šume, zlate se žita i miruje more… dušom zemlje Hrvatske (individualno stvaralaštvo)
Stari pisci hrvatski prema načelu zavičajnosti
Alegorija u likovnoj i književnoj umjetnosti
Portret najbliskijeg književnog lika
Slika učeničkog zavičaja u djelima putopisaca, npr. Matka Peića
Povijest filma
Filmski trik
Filmska montaža

POPIS LEKTIRE:
(izabrati 9 djela, obvezatna prva tri)
1. Dinko Šimunović: Alkar
2. Slavko Kolar: Breza
3. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale
4. Ernest Hemingwey: Starac i more
5. August Šenoa: Prosjak Luka ili Branka
6. Dnevnik Ane Frank
7. Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore
8. Višnja Stahuljak: Don od Tromeđe ili Zlatna vuga
9. Marija Jurić Zagorka: Kći Lotršćaka
10. Sunčana Škrinjarić: Ulica predaka ili Čarobni prosjak
11. Đuro Sudeta: Mor
12. William Shakespeare: Romeo i Julija
13. Pero Budak: Mećava
14. Silvija Šesto: Debela ili Vanda ili Tko je ubio Pašteticu
15. Nada Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke
16. Maja Brajko Livaković: Kad pobijedi ljubav
17. Sanja Pilić: O mamama sve najbolje ili Sasvim sam popubertetio
18. Vladan Desnica: Pravda
19. Mate Balota: Tijesna zemlja
20. Eugen Kumičić: Sirota ili Začuđeni svatovi
21. Tomislav Milohanić: Deštini i znamenje
22. Miroslav Krleža: Djetinjstvo
23. Ivan Goran Kovačić: Pripovijetke
24. Karl Bruckner: Sadako hoće živjeti
25. Josip Laća: Grand hotel
26. Goran Tribuson: Legija stranaca ili Rani dani ili Ne dao Bog većeg zla
27. Zlatko Krilić: Krik
28. Milena Mandić: Pokajnik
29. Antoine de Saint Exupery: Mali princ
30. Richard Bach: Galeb Jonathan Livingston
31. Nancy Farmer: Kuća škorpiona
32. Nick Hornby: Sve zbog jednog dječaka
33. Michael Ende: Momo ili Beskrajna priča

POPIS FILMOVA:
U prvom su planu dokumentarni filmovi:
1. Što je film: Filmska montaža
2. Zagrebačka škola crtanoga filma (Bourek, Grgić, Vukotić, Dovniković i dr.)
3. R. Sremec: Zelena ljubav
4. I. Škrabalo: Slamarke divojke
5. Z. Tadić: Druge
6. A. Babaja: Breza, Romeo i Julija
8. R. Benigni: Život je lijep