LIKOVNA KULTURA

UVOD

Program likovne kulture u osnovnoj školi temelji se na procesu istraživačkoga učenja i stvaranja. Struktura programa uvažava i prati razvojne faze učenikova likovnoga izražavanja i stvaranja, a od učitelja zahtjeva kreativan i fleksibilan pristup, temeljen na poznavanju likovne problematike kao i likovnog i psihofizičkog razvitka djece.
Obilježja dječjeg izraza u dobi od 1. do 4. razreda su spontanost, ekspresija, skladnost, ritmičnost te stapanje realnog i fantastičnog.
Ciljevi nastave likovne kulture obuhvaćaju brojne elemente, od poticanja psihomotoričnoga razvitka, preko mašte, intelektualnoga razvitka do estetičke osjetljivosti i emocija.
Likovnom izobrazbom učenici stječu trajna i uporabljiva znanja i vještine u svrhu likovnog izražavanja, odnosno vizualne komunikacije.
Analitičko-misaoni procesi potiču kod učenika aktivan i stvaralački odnos prema okolini, razvijaju vizualnu percepciju te proširuju kompetencije vizualnoga mišljenja. Rješavanjem likovnih problema učenici razvijaju sposobnosti praktičnoga oblikovanja i donošenja estetskih prosudba i odluka i na taj način oblikuju likovni govor.
Nastava se likovne kulture temelji na doslovnom opažaju, istraživanju neposredne okoline i umjetničkoga djela, stvaralačkoj preradi informacija, poticanju spoznajnih procesa, istraživanju i vrjednovanju.
Likovni se govor razvija preustrojem unutrašnjih veza među vizualnim znakovima i značenjima u osobnom iskustvu stvaralačkih procesa. Oblikuje se promatranjem, istraživanjem, likovnim stvaranjem i primjenom znanja o vizualno-likovnim elementima i njihovim odnosima.
Programski sadržaji potiču vizualnu znatiželju, otvorenost za stjecanje novih iskustava, osjetljivost za probleme te originalnost u njihovu rješavanju likovno-tehničkim sredstvima. Također potiču razvoj svih stupnjeva divergentnog mišljenja na području vizualno-likovnog odgoja i obrazovanja.
Umjetnička djela učenike uvode u svjetove različitih kultura i prirodnog okoliša, nadahnjuju ih i otvaraju mogućnost stvaranja osobnih svjetova tj. vlastitih stvarnosti za sebe. Sadržajem i oblikom program je prilagođen potrebama pomicanja paradigme znanja, likovnoga izražavanja i stvaralaštva početkom 21. stoljeća. Na već postojeće nastavne sadržaje, a u svezi s eksplozijom vizualnih obavijesti u likovnoj umjetnosti, dodali smo: grafički dizajn, video i kompjutorsku sliku u području plošnoga oblikovanja; umjetničku instalaciju, umjetničko oblikovanje svjetlom, happenning i performance u prostornom oblikovanju te etnoumjetnost, industrijski dizajn, arhitekturu i urbanizam u primijenjenom oblikovanju.
Sadržaji i metode budućih kurikuluma kako su definirani sastav­nicama Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnoga standarda – HNOS-a (nastavne teme, Ključni pojmovi, Obrazovna postignuća, korelacije, likovnoumjetnička djela) omogućuju recikliranje dosadašnjih nastav­nih sadržaja na način primjeren ritmu i tijeku poučavanja.
Specifičnosti nastavnoga predmeta likovne kulture očituju se i u tome da:
– spoznaja u likovnoj kulturi u osnovnoj školi temelji se na praktičnom rješavanju likovnoga problema,
– nastava razvija opće sposobnosti u likovnoj umjetnosti, stvaralačke sposobnosti, odgaja estetsku osjetljivost na primjerima umjetničkih likovnih djela i izražavanju učenika, što je mjerljivo,
– HNOS sadrži elemente razlikovanja, pa je nužno uočiti kompetencije na više razina zahtjevnosti, ispod i iznad normalnog standarda,
– svaki učenik može u potpunosti izraziti sebe, steći znanje i proširiti kompetencije vizualno-likovnoga mišljenja, što zahtijeva realizaciju nastave unutar blok-sata.
Nastavni predmet likovna kultura obuhvaća sljedeća područja: crtanje, slikanje, grafiku, modeliranje i građenje te dizajn, povezujući funkcionalno sadržaje svih navedenih područja. U skladu s tim područjima organizirane su obvezne i izborne nastavne teme: Točka i crta, Ploha, Boja, Površina, Masa/Volumen i prostor, a koje su zajedničke za sve razrede. Takvom se podjelom određuje je li riječ o oblikovanju na plohi (crtanje, slikanje, grafika), prostornom oblikovanju (modeliranje i građenje), liniji (plošna) ili linijskome (prostorna linijski istanjena masa). Za svaku nastavnu temu navedeni su Ključni pojmovi (likovni problemi vezani uz likovni jezik) koji se obrađuju u nastavnim jedinicama. Nastavna tema sadrži dvije ili više na­stavnih jedinica, prema tomu koliko je nastavniku potrebno kako bi obradio navedene ključne pojmove. Nazivi nastavnih tema upućeni su učiteljima, Ključni pojmovi učenicima. Redoslijed je predložen, a ne obvezujući. Uz teme su navedena i Obrazovna postignuća za učenike, po čemu se učenik razlikuje prije i poslije učenja. Stoga se pri planiranju nastavne jedinice polazi od postignuća za učenike i zadaća koje nastavnik mora ispuniti, a koje su navedene u napomenama. Na svakom se nastavnom satu treba pokazati odgovarajuće likovnoumjetničko djelo. Umjetničko djelo nije u funkciji ilustracije motiva, već je ono konkretna ilustracija likovnoga problema koji će učenici rješavati; treba sadržajem, a ne temom odgovarati likovnom području. Slično vrijedi i za povezanost s drugim nastavnim predmetima. Iako se tematska korelacija najčešće ostvaruje traženjem zajedničkoga motiva, korisnija je strukturalna korelacija, u kojoj se nastavni predmeti povezuju na razini zajedničkih pojmova što se usvajaju. Na odgojnoj razini učenik tako stječe nazore i uvjerenja o unutarnjem uređenju (strukturi) svijeta u kojem živi. Na taj se način znakovno neočiglednim poveznicama proširuje na značenjsko i spoznajno.

CILJ

Cilj je nastave likovne kulture stjecanje trajnih i uporabljivih znanja, sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju, odnosno vizualnoj komunikaciji. Likovnom izobrazbom učenici razvijaju svoju vizualnu percepciju i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo, proširuju kompetencije vizualnoga mišljenja. Rješavanjem likovnih problema učenici razvijaju sposobnosti praktičnoga oblikovanja i donošenja estetskih prosudba i odluka te na taj način oblikuju li­kovni govor.

ZADAĆE

Cilj se nastave likovne kulture razlaže u tri temeljne zadaće. Te zadaće određuju ključni oblici likovne pismenosti učenika i upućuju na povezanost vizualne percepcije, likovnog stvaralaštva i učenja.
Učenik treba steći i razvijati sljedeće sposobnosti, znanja i stavove:

Sposobnosti
– usmjereno likovno opažanje
– razumijevanje i primjena likovnih tehnika i sredstava
– samostalni i suradnički, praktični i stvaralački rad
– vizualno, kritičko i stvaralačko mišljenje
– likovna/vizualna komunikacija
– uspostavljanje korelacijskih veza nastave likovne kulture sa sadržajima drugih nastavnih predmeta
– estetska prosudba likovnoga rada, umjetničkoga djela i okoline

Znanja
– poznavanje i razumijevanje likovnih pojmova i sadržaja iz nastavnih tema
– poznavanje i razumijevanje umjetničkih područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjene umjetnosti i dizajna te novih medija
– poznavanje kulturne baštine (svjetska, nacionalna, etno umjetnost)

Stavovi
– pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima likovnoga rada (osobnoga i drugih učenika), umjetničkoga djela te radnog i životnog okruženja
– zainteresiranost i skrb za kulturnu i prirodnu baštinu.

NAPOMENA

Nastavne su teme u programu likovna kultura: a) obvezne i b) izborne, a izvode se u blok-satu u satnici od 35 sati godišnje. Nastavne cjeline i nastavne teme upućuju učenike na to: što se uči, kako se uči, kada se uči i gdje se uči. Hrvatski nacionalni obrazovni standard i program likovne kulture djelomično se preklapaju, a djelomično su komplementarni. HNOS likovne kulture služio je kao podloga za izradbu programa. Središnji dio programa nastavne su teme koje se odnose na konceptualizaciju nastavnoga procesa uz pomoć ključnih pojmova i obrazovnih postignuća koja učenik/učenica treba postići. Svaka nastavna tema ima specifični cilj i zadatke koje treba ostvariti. Artikulacija nastavnoga sata počiva na sljedećim procesima: uočavanje, istraživanje, izražavanje/stvaranje, vrjednovanje i spoznavanje.
– Konkretna ilustracija odnosi se na likovno umjetničko djelo ili odgovarajući vizualni poticaj koji je prikazan i pojašnjava određeni likovni problem. Svojim različitim razinama iščitavanja kon­kretna ilustracija nudi učenicima i viši stupanj oblikovnoga mišljenja svjesnim iščitavanjem likovnih struktura, omogućuje i interdisciplinarni pristup, suodnos sa sadržajima drugih nastavnih predmeta i sudjeluje u motivaciji učenika.
– Dodatna ilustracija odnosi se na likovnoumjetničko djelo ili odgovarajući vizualni poticaj koji odabire učitelji po slobodnom izboru.
Ključni pojmovi su temeljni pojmovi koje učenici usvajaju promatranjem, usmjerivanjem i zadržavanjem pozornosti te prak­tičnim radom. Učenici trebaju na svakom satu osjetiti, prepoznati, izraziti, upoznati, imenovati.
Obrazovna postignuća vezana su na specifičnost usvajanja znanja koja nakon svake nastavne teme i razradbe ključnih pojmova učenik mora ponijeti sa sobom kroz život kao trajno postignuće.
– Izborni sadržaji uključuju terensku nastavu (muzeji, galerije, radionice...).
– Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazov­nim potrebama obuhvaćaju na različitim razinama rad u nastavi likovne kulture, što uključuje rad u timu stručnjaka učitelja likovne kulture, psihologa, likovnih terapeuta i defektologa.
– Likovna kultura poučava samodisciplini, jača samopouzdanje, potiče sposobnosti mišljenja, podučava važnost timskoga rada i suradnje. Ona upućuje na neposrednu vezu između učenja, radnoga zadatka, fizičkoga rada i najviših razina postignuća.
– Likovna kultura pridonosi razvoju zornoga i apstraktnoga načina mišljenja prodirući maštom u znanost i razumom u stvaralaštvo.
– Likovna je umjetnost sastavni dio svakodnevnoga života osobe. Ona pomaže učenicima da razviju nazore, karakter i spoznajnu integraciju s drugima, omogućuje zajednice različitosti koje su temelj društva pluralizma i demokracije.

Specifičnosti likovne kulture:
1. Poticati mehanizme kreativnoga razmišljanja i izražavanja u korelaciji s nastavnim sadržajima drugih predmeta.
2. Omogućiti individualno istraživanje odnosa likovnih/vizualnih elemenata na brižljivo odabranim primjerima hrvatske i svjetske likovne baštine te u samostalnom likovnom izražavanju.
3. Razvijati individualni pristup učitelja svakom učeniku kao samostalnoj i neovisnoj osobnosti.
4. Utjecati posebnošću nastavnih sadržaja, nastavnih sredstava i situacija na razvoj opažanja, oblikovnoga mišljenja i stvaralačkoga ponašanja učenika.

RAZREDNA NASTAVA

1. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – CRTANJE
TEMA

1. TOČKA I CRTA – Crte po toku i karakteru
Ključni pojmovi: točka, crta (različite crte), crtanje, crtež, skupljeno/raspršeno, niz.
Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i istražiti doživljaj crta; izražavati se i stvarati točkama i crtama; razlikovati crte (vrsta, smjer, niz).

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – SLIKANJE
TEME

1. BOJA – Imena boja, osnovne i izvedene boje
Ključni pojmovi: boja, slika, slikanje, slikar, osnovne boje, izvedene boje.
Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati, imenovati i izražavati se različitim bojama; miješanjem dviju osnovnih boja dobiti izvedenu.

2. BOJA – Tonovi boje
Ključni pojmovi
: svjetlina boje, miješanje boja, mrlja, potez.
Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati i rabiti tonove boja; miješanjem s bijelom i crnom dobiti svjetliju i tamniju boju.

3. PLOHA – Geometrijski i slobodni likovi
Ključni pojmovi
: geometrijski lik, slobodni lik.
Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima.

4. PLOHA – Ritam likova
Ključni pojmovi
: ritam, lik.
Obrazovna postignuća: opaziti i izraziti ritam kao ponavljanje boja i likova.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE – MODELIRANJE I GRAĐENJE
TEME

1. POVRŠINA – Plastičke teksture
Ključni pojmovi
: glatka i hrapava površina, modeliranje, građenje, različite površine.
Obrazovna postignuća: uočiti i spontano izraziti različite pla­stičke teksture.

2. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Geometrijska i slobodna tijela
Ključni pojmovi
: kip, kipar, geometrijsko tijelo, oblo i uglato tijelo.
Obrazovna postignuća: opaziti, razlikovati i imenovati tijela; stvarati geometrijskim tijelima u prostoru.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE – DIZAJN
TEME

1. CRTA – Crta kao likovni element pisma
Ključni pojmovi
: znak, pismo.
Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati crte kao gradbene elemente pisma.

2. PLOHA – Likovi i slika u pokretu
Ključni pojmovi
: crtani film, TV slika.
Obrazovna postignuća: prepoznati animirani film kao niz slika u pokretu.

3. BOJA – Ilustracija
Ključni pojmovi
: slikovnica.
Obrazovna postignuća: likovno izraziti doživljaj priče.

4. POVRŠINA – Vizualna komunikacija
Ključni pojmovi
: reklama, poruka.
Obrazovna postignuća: uočiti da se vizualnim elementima mogu prenositi poruke.

5. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Dizajn
Ključni pojmovi
: oblik i namjena.
Obrazovna postignuća: povezati izgled oblika kojima se svakodnevno služi s njihovom namjenom.

PREDLOŽENA LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA
Oblikovanje na plohi – crtanje
1. Michelangelo Buonarroti: Studije figura, 1495., tuš i pero
2. Miroslav Kraljević: Prizor iz ruskog baleta, 1912., tuš i pero
3. Hrvoje Šercar: Riba sa zlatnim nogama, 1993., tuš i pero
Oblikovanje na plohi – slikanje
1. Vasilly Kandinsky: Žuto-crveno-plavo, 1925., ulje na platnu
2. Piet Mondrian: Kompozicija, 1921., ulje na platnu
3. Vjenceslav Richter: SIS 4, Sistemsko slikarstvo, 1975., ulje na platnu
4. Juraj Dobrović: Polja, 1969., ulje na platnu
5. August Macke: Kairouan, akvarel, na papiru, 1914.
6. Victor Vasarely: Folk-Lor, 1973, sitotisak
Oblikovanje na plohi – grafika
1. Katchushika Hokusai: Val, 1823. – 1829., drvorez u boji
Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje
1. Michelangelo Buonarroti: Rob (probuđeni), 1533., mramor
2. Dušan Džamonja: Metalna skulptura 86., 1975., željezo
3. Georges Vantongerloo: Zajedništvo volumena, kamen
4. Hans Steinbrenner: Gredna konstrukcija 3, 1962., drvo
5. Miroslav Šutej: Veliko jaje, 1968., drvo i plastika
Primijenjeno oblikovanje – dizajn
1. Iktin, Kalikrat, Karpion: Partenon, 432. g. pr. Kr., kamen
2. Knjiga Lindisfarne, Irska, 698. g.
3. Julije Klović: Iluminacija iz misala Jurja Topuskoga, 1526., Riznica zagrebačke katedrale
4. Keramičke posude iz Vučedola, 3000. g. pr. Kr.
5. Dušan Vukotić: Surogat, 1961., animirani film
6. Osvaldo Cavandoli: La Linea, animirani film

2. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – CRTANJE
TEME

1. TOČKA I CRTA – Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) crte
Ključni pojmovi
: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta.
Obrazovna postignuća: stvarati gradbenim i obrisnim crtama; razlikovati gradbene i obrisne crte.

2. TOČKA I CRTA – Kontrast crta po karakteru
Ključni pojmovi
: suprotnost (kontrast) crta, meka crta, tvrda crta, debela crta, tanka crta, isprekidana crta.
Obrazovna postignuća: izraziti kontrast crta različitim likovnotehničkim sredstvima.
 

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – SLIKANJE 
TEME

1. BOJA – Čistoća boje
Ključni pojmovi
: čistoća boje, jarke i zagasite boje.
Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati, stvarati i imenovati jarke i zagasite boje.

2. BOJA – Kontrast svjetlo – tamno
Ključni pojmovi
: kontrast, suprotnost svjetlo – tamno, ton.
Obrazovna postignuća: promatrati, uspoređivati i izražavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje.

3. BOJA – Kontrast toplo – hladno
Ključni pojmovi
: tople i hladne boje, kontrast toplo – hladno.
Obrazovna postignuća: uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE – MODELIRANJE I GRAĐENJE  
TEME

1. POVRŠINA – Kontrast površina
Ključni pojmovi
: kontrast površine.
Obrazovna postignuća: uočiti, uspoređivati i razlikovati različite vrste tekstura.

2. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Omjeri veličina masa
Ključni pojmovi
: masa, veličine masa.
Obrazovna postignuća: uočiti i izražavati odnose različitih veličina masa.

3. VOLIMENI I MASA U PROSTORU – Građevine i tijela u prostoru
Ključni pojmovi
: unutarnji i izvanjski prostor, građevina, ulica, trg.
Obrazovna postignuća: snalaziti se u prostoru, razlikovati i određivati položaj (smjer) u prostoru.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE – DIZAJN
TEME

1. TOČKA I CRTA – Grafički dizajn
Ključni pojmovi
: dizajn, vizualni znak.
Obrazovna postignuća: objasniti dizajn kao oblikovanje upo­rabnih predmeta u neposrednom okružju.

2. PLOHA – Fotografija
Ključni pojmovi
: fotografija, fotograf.
Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati uporabu fotografije.

3. POVRŠINA – Odnos slike i teksta
Ključni pojmovi
: reklama (promidžba), poruka.
Obrazovna postignuća: uočiti veličinu i oblik slike u odnosu na veličinu i oblik teksta na reklami.

PREDLOŽENA LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA
Oblikovanje na plohi – crtanje
1. Michelangelo Buonarroti: Majka i dijete, 1525., olovka, srebrenka i tinta
2. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., tuš i trska
3. Henry Matisse: Crtež, 1908., tuš i pero
Oblikovanje na plohi – slikanje
1. Nikola Koydl: Feelings, 1999., ulje na platnu
2. Paul Gauguin: Tržnica (Ta matete), 1892., ulje na platnu
3. Pablo Picasso: Guernica, 1937., ulje na platnu
4. Rembrandt van Rijn: Sv. Petar poriče poznanstvo s Gospodinom, 1660., ulje na platnu
5. Joan Gris: Zdjela s voćem, staklo i limun (mrtva priroda s novinama), 1916., ulje na platnu
6. Raoul Haussman: Tatljin kod kuće, 1920., fotomontaža
7. René Magritte: Neodlučnost (»Ovo nije lula«), 1929., ulje na platnu
Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje
1. Alexander Archipenko: Žena koja se češlja, 1915., bronca
2. Henry Moore: Ležeća figura, 1938., drvo
Primijenjeno oblikovanje – dizajn
1. Sv. Donat, Zadar, 9. st., kamen
2. Paul Klee: Izranjanje iz sivila noći..., 1918., tuš, pero, akvarel
3. Maska iz Saibaija, Nova Gvineja, Afrika, drvo, koža, krzno, vuna
4. Sunčeva ploča Astečki kalendar, (1300. – 1525.), kamen
5. Krešimir Tadić: Svjetovi, 1966., fotografija
6. Henri Cartier Bresson: Atena, 1953., fotografija
7. Dubrovnik, fotografija odozgo i urbanistički plan grada
8. Norman Mc Laren: Begone Dull Care, 1949., ručno bojani celuloid, animirani film

3. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – CRTANJE
TEME

1. TOČKA I CRTA – Ornament (narodni ukras)
Ključni pojmovi: niz, smjer, ritam, preplet, ornament (narodni ukras).
Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izraziti ornament (narodni ukras).

2. TOČKA I CRTA – Crtačka tekstura
Ključni pojmovi
: crtačka tekstura, skupljeno-raspršeno.
Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture.
 

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – SLIKANJE
TEME

1. BOJA – Kontrast kromatsko – akromatsko
Ključni pojmovi
: kontrast kromatskih i akromatskih boja, šarene i nešarene boje.
Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati kontraste boja i neboja (šarenih i nešarenih boja).

2. BOJA – Komplementarni kontrast
Ključni pojmovi
: komplementarni kontrasti.
Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati komplementarne odnose i kontraste boja.

3. PLOHA – Modelacija i modulacija
Ključni pojmovi
: ploha, tonsko i kolorističko slikanje
Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i izraziti plohu; uočavati, razlikovati i izražavati se tonskim i kolorističkim slikanjem.

4. POVRŠINA – Slikarska tekstura
Ključni pojmovi
: slikarska tekstura.
Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati slikarske teksture bojom, potezom i mrljom kao sastavnim dijelovima površine.

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – GRAFIKA  
TEMA

1. PLOHA – Ritam, omjeri veličina likova
Ključni pojmovi
: grafika, monotipija.
Obrazovna postignuća: upoznati osnovne pojmove vezane uz grafičke tehnike.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE – MODELIRANJE I GRAĐENJE
TEME

1. POVRŠINA – Plastična tekstura
Ključni pojmovi: plastična tekstura, površina.
Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati plastične teksture kao sastavne dijelove površine.

2. POVRŠINA – Visoki, niski i udubljeni reljef
Ključni pojmovi
: niski, visoki, udubljeni reljef, udubljeno/is­pupčeno.
Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati doživljaj mase i prostora u niskom, visokom i udubljenom reljefu.

3. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Kontrast punoga i praznoga prostora
Ključni pojmovi
: kiparstvo, prošupljena masa, udubljeno-is­pupčena masa u prostoru.
Obrazovna postignuća: uočavati, razlikovati i izražavati su­protnosti punoga i praznoga prostora.

4. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Plošno istanjena masa, ravnoteža
Ključni pojmovi
: puna plastika, mobil, ravnoteža.
Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati ravnotežu u prostoru.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE – DIZAJN
TEME

1. TOČKA I CRTA – Kadar, odnos slike i teksta
Ključni pojmovi
: slika, kadar, strip, tekst.
Obrazovna postignuća: prepoznati i izražavati kadar kao isječak cjeline i kadrove u nizu u stripu, filmu i animiranom filmu.

2. PLOHA – Ritam i niz likova
Ključni pojmovi
: ritam likova, lik u pokretu.
Obrazovna postignuća: uočiti i izraziti lik u pokretu, plohu u prostoru.

3. BOJA – Kadar, simbolika boja
Ključni pojmovi
: animirani film, film.
Obrazovna postignuća: izraziti pokret i simboliku boja u kadru.

4. POVRŠINA – Scenografija
Ključni pojmovi
: scena, scenografija, materijali.
Obrazovna postignuća: upoznati, istraživati i izražavati oblike u prostoru uporabom različitih materijala u oblikovanju scene.

5. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Udubljeno – izbočena masa
Ključni pojmovi
: scenska lutka.
Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati različite tipove lutaka i njihovih oblika koji proizlaze iz načina njihova pokretanja.

PREDLOŽENA LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA
Oblikovanje na plohi – crtanje
1. Michelangelo Buonarroti: Studije figura, 1495., tuš i pero
2. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., trska i tinta
Oblikovanje na plohi – slikanje
1. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., ulje na platnu
2. Vincent Van Gogh: Autoportret, 1889., ulje na platnu
3. Albert Kinert: Male radosti, 1956., ulje na platnu
4. Marino Tartaglia: Autoportret, 1917., ulje na platnu
5. Majstor iz Flémallea: Rođenje, 1420., ulje na drvenoj ploči
6. Marcel Duchamp: Akt silazi niz stepenice br. 2, 1912., ulje na platnu
7. Edgar Degas: Džokeji prije trke, 1872., ulje i pastel na papiru
Oblikovanje na plohi – grafika
1. Hosoda Eishi: Kurtizana Nagakawa s dvjema službenicama, 1796., drvorez u boji
2. Karl Schmidt-Rottluff: Mačke II, 1914., drvorez
Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje
1. Michelangelo Buonarroti: Rob (probuđeni), 1533., mramor
2. Miron: Diskobol (bacač diska), 5. st. pr. Kr., mramor
3. Alexander Calder: Mali pauk, 1940., lim i žica
4. Alberto Giacometti: Palača u 4h ujutro, 1933, drvo, staklo, žica i niti
Primijenjeno oblikovanje – dizajn
1. Sv. Donat, Zadar, 9. st., kamen, arhitektura i tlocrt
2. Gerrit Rietveld: Stolac, 1917., drvo
3. Maska iz Saibaija, Nova Gvineja, Afrika, drvo, koža, krzno, vuna
4. Norman McLaren: Pas de Deux, 1968., eksperimentalni film
5. Borivoj Dovniković: Uzbudljiva ljubavna priča, 1989., animirani film

4. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – CRTANJE
TEME

1. TOČKA I CRTA – Kompozicija (smještaj u formatu)
Ključni pojmovi
: kompozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti i opisati smještaj točaka i crta u formatu papira; prepoznati elemente kompozicije.

2. TOČKA I CRTA – Crte prema značenju
Ključni pojmovi
: gibanje crta, mirovanje crta.
Obrazovna postignuća: istraživati i uočavati razlike između stanja mirovanja i pokrenutosti crta; uočiti i izraziti vizualni kompozicijski naglasak (dominaciju).

NASTAVNO PODRUČJE
OBLIKOVANJE NA PLOHI – SLIKANJE
TEME

1. BOJA – Kompozicija i nijanse boja
Ključni pojmovi
: kompozicija boja, nijanse boja.
Obrazovna postignuća: istraživati nijansiranje boje miješanjem (vrsta, ton, čistoća).

2. POVRŠINA – Teksture, optičko miješanje
Ključni pojmovi
: mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja.
Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati optičko miješanje boja točkama osnovnih boja.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE – MODELIRANJE I GRAĐENJE
TEME

1. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Kompozicija oblika
Ključni pojmovi
: odnosi veličina, kompozicija volumena i masa u prostora.
Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati raspored i odnose veličina različitih oblika.

2. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Linijski istanjena masa
Ključni pojmovi
: crta u prostoru, prostorni crtež.
Obrazovna postignuća: istraživati, uočavati i izražavati linijski istanjene mase kao crte u prostoru.

3. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Tlocrt
Ključni pojmovi
: tlocrt, zid, stup, krov.
Obrazovna postignuća: upoznati tlocrte jednostavnijih građevina.

4. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Arhitektura i urbanizam
Ključni pojmovi
: arhitektura, gradogradnja.
Obrazovna postignuća: upoznati obilježja naselja različitih krajeva.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE – DIZAJN  
TEME

1. PLOHA – Jedinstvo boja, oblika, veličina... (harmonija)
Ključni pojmovi
: primijenjena umjetnost, jedinstvo boja, oblika i veličina.
Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati pojedine odnose (boja, oblika, veličina) u cjelini i njihovo jedinstvo uporabom zajedničkih mjera i načela; upoznati razliku između umjetnosti i primijenjene umjetnosti.

2. POVRŠINA – Kompozicija, rekompozicija
Ključni pojmovi
: fotomontaža, rekompozicija.
Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati rekompoziciju elemenata određene kompozicije fotomontažom.

3. VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Oblici i funkcije
Ključni pojmovi
: industrijski dizajn, ovisnost oblika i funkcije.
Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati uvjetovanost oblika predmeta njegovom namjenom; razlikovati različite vrste dizajna.

4. BOJA – Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina...
Ključni pojmovi
: plakat, grafički dizajn, kompjutorska grafika.
Obrazovna postignuća: uočavati kontraste i dominacije boja, oblika, veličina... na plakatu, reklami, televizijskoj poruci, povezivati vizualne i verbalne poruke.

PREDLOŽENA LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA
Oblikovanje na plohi – crtanje
1. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., trska i tinta
2. Albrecht Dürer: Rinoceros (Nosorog), 1515., tuš i pero ili drvorez
Oblikovanje na plohi – slikanje
1. Leonardo da Vinci: Bogorodica sa sv. Anom, 1510., ulje na drvenoj ploči
2. Giuseppe Archimboldo: Ljeto, 1573., ulje na platnu
3. Raphael: Atenska škola, 1511., freska
4. Paul Klee: Vrt ruža, 1920., ulje i tuš na papiru
5. Georges Seurat: Lijepa žena se pudra, 1888., ulje na platnu
6. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., ulje na platnu
7. Joan Gris: Zdjela s voćem, staklo i limun, 1916., ulje na platnu
8. Nikola Koydl: Feelings, 1999., ulje na platnu
Oblikovanje na plohi – grafika
1. Karl Schmidt-Rottluff: Mačke II, 1914., drvorez
2. Božidar Jakac: Koncert, 1921., drvorez
Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje
1. Ivan Picelj: Connexion 51. S., 1982., drvo
2. Vojin Bakić: Razvijene površine III, 1960., metalna ploča
3. Siniša Majkus: Benin, 1996., žica
4. Michelangelo Buonarroti: Pietŕ, 16. st., mramor
Primijenjeno oblikovanje – dizajn
1. Gustave Eiffel: Eiffelov toranj, Pariz, 1889., čelik
2. Zvonimir Lončarić: 4. Animafest, 1980., sitotisak, plakat
3. Henri de Toulouse-Lautrec: Moulin Rouge – La Goulue, 1891., litografija, plakat
4. Vilko Žiljak: VŽ6b/4F-B-GE-FE-CMY-SI-SH, 1975/1996., kompjutorska grafika
5. Vučedolska golubica/jarebica, 3000. g. pr. Kr., keramika

PREDMETNA NASTAVA

5. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Točka i crta – Obrisne crte, tok i karakter crta
Ključni pojmovi
: Obris/kontura, tok crte, karakter crte, građenje crtom, smjer.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti i spoznati ekspresivne vrijednosti toka i karaktera obrisnih crta.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Raoul Dufy, Svirač, crtež perom, oko polovice 20. st.; Paul Klee, Tanz Entzetzen (Plesač), tuš i pero, 1931.; Michelangelo Buonarroti, Majka i dijete, crvena i crna olovka, srebrenka i tinta, 1525.; Mihajlo Arsovski, More, plakat kazališne predstave, sitotisak, Teatar ITD Pablo Picasso: Mlada djevojka, crtež perom, 1948.

2. Točka i crta – Strukturne točke i crte
Ključni pojmovi
: struktura/građa, gradbene crte, točka.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različitost gustoća gradbenih crta i točaka u promjeni smjera, dužine i gustoće u složenim strukturama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Paul Klee, Izražajna lira; Käthe Kollwitz, Bijeda, litografija, 1893. 1901.; Naum Gabo, Linearna konstrukcija br. 4, aluminij, nehrđajući čelik, 1957., Oton Gliha, crtež, flomaster 1968.

3. Boja – Čiste boje, kontrast toplo – hladno
Ključni pojmovi
: spektralni krug boja, tople i hladne boje, kromatski intenziteti, dinamika boje, daltonizam.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kromatske intenzitete i dinamiku toplih i hladnih boja.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Roul Dufy, Barke, ulje na platnu, 1907.; Menci Klement Crnčić, Bonaca, ulje na platnu, poč. 20. st.; Paul Gaugin, Žena sa cvijetom, ulje na platnu, 1891.; Paul Gauguin, Tržnica (Ta matete), ulje na platnu, 1892.

4. Boja – Komplementarni kontrast
Ključni pojmovi
: komplementarni kontrast (»suprotne« boje koje se nadopunjavaju), likovni elementi.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati komplementarni kontrast boja.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Miroslav Šutej, Ultra ab, serigrafija, 1967.; Henri Matisse, Portret gospođe Matisse, ulje na platnu, 1905.; Jerolim Miše, Borovi u Supetru, ulje na platnu, prva polovica 20. st.

5. Ploha – Likovi na plohi
Ključni pojmovi
: lik, ploha, dvodimenzionalno, simetrija – simetrija.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati primjenu lika na plohi u simetričnim i asimetričnim kompozicijama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Piet Mondrian, Kompozicija s crvenim, crnim, plavim, žutim i sivim, ulje na platnu, 1920.; Piet Mondrian, Kompozicija, ulje na platnu, 1929.; Vasilij Kandinski, Žuto-crveno-plavo, ulje na platnu, 1925.

6. Površina – Slikarske teksture
Ključni pojmovi
: slikarske teksture, karakter površine.
Obrazovna postignuća: uočiti i istražiti slikarske teksture u likovnoumjetničkom djelu te izraziti, vrjednovati i spoznati slikarske teksture u vlastitom uratku.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Van Gogh, Soba u Arlesu, ulje na platnu, 1889.; Marino Tartaglia, Autoportret, ulje na platnu, 1917.; Vincent van Gogh, Vrt, ulje na platnu, 1890.

7. Ploha – Statične i dinamične plohe
Ključni pojmovi
: statično–dinamično, grafika, kartonski tisak (visoki tisak), matrica, otisak, grafički list
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos statičnih i dinamičnih ploha, pozitivnoga i negativnoga prostora grafičkoga lista.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Henri Matisse, Les Codomas, kolaž/sitotisak, 1947.; M. C. Pravilna podjela plohe 1, drvorez, 1957.; Karl Schmidt-Rotluff, Mačke, drvorez, 1914.; Glava žene, 1919.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEME

1. Površina – Ritam oblika i tekstura
Ključni pojmovi
: reljef, jednostavni ritam, tekstura, kiparski materijal.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kontraste oblika i tekstura u niskom i visokom reljefu.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Ploče oltarne pregrade iz Sv. Nedjeljice u Zadru (plitki reljef), kamen, kraj 11. st.; Andrija Buvina, Drvene vratnice katedrale, 1214., Split.

2. Masa/volumen i prostor – Osnovni trodimenzionalni oblici
Ključni pojmovi
: kip, kiparstvo, kipar, prostor – masa/volumen.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora u neposrednoj okolini, vlastitom uratku i likovnoumjetničkim djelima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Ivan Meštrović, Zdenac života, bronca, 1905.; Vučedolska »golubica«, glina, oko 2000. g. pr. Kr.; Barbara Hepworth, Šuplji oblik s bijelom unutrašnjosti, drvo, 1963.; Georges Vantongerloo, Zajedništvo volumena, kamen.

3. Masa/volumen i prostor – Složene prostorne strukture i konstrukcije
Ključni pojmovi
: struktura, nosive strukture, funkcionalnost prostora, prohodnost, tlocrt.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati nosive strukture i funkcionalnost prostora na temelju tlocrta.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Crkva sv. Križa, 11. st., Nin; Katedrala sv. Jakova, Šibenik, 15. st.; Iktinus i Kalikrates, Partenon, Atena, 5. st. pr. Kr.; Sv. Donat, Zadar, 9. st.; Eero Saarinen, TWA Trans World Airlines, Kennedy aerodrom, New York, 1956. – 1961.; Jon Utzon, Opera, Sidney, 1959. – 1973.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D  
TEME

1. Točka i crta – Strukturne crte
Ključni pojmovi: ornament, kulturna baština, niz, polje.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ritam strukturnih crta u tvorbi ornamenata u vlastitom radu i u likovnoumjetničkim djelima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Tapiserija iz Bayeuxa, Engleska, kraj 11. st.; Vunena torba iz Segeta kraj Trogira, Etnografski muzej, Zagreb.

2. Ploha – Redefinicija plohe
Ključni pojmovi: ritam, dinamika, rekomponiranje, plakat, vizualne komunikacije.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ulogu ritma i dinamike plohe pri rekomponiranju likovnoumjetničkoga djela u službi vizualnih komunikacija.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Henri Matisse, Kauboj, ilustracija za knjigu Jazz, kolaž/otisak, 1947., MOMA, NY; Boris Bućan, kazališni plakat »Žar ptica«, sitotisak, 1982., HNK; Mihajlo Arsovski, More, plakat kazališne predstave, sitotisak, Teatar ITD.

3. Boja – Svjetlosne vrijednosti čistih boja
Ključni pojmovi
: kromatska ljestvica, svjetlina boje.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati svjetlosne vrijednosti čistih boja unutar kruga boja.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Jan Vermeer, Služavka nalijeva mlijeko, ulje na platnu, oko 1660.; Vjenceslav Richter, Sis 4, ulje na platnu, 1975.

4. Površina – Grafička modelacija
Ključni pojmovi
: skupljeno – raspršeno, grafička modelacija, strukturne linije.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite osobine površine u neposrednoj okolini i umjetničkom djelu te ih izraziti crtama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Paul Klee, Prijeteća glava, grafika (radirung), 1905.; Michelangelo Buonarroti, Studije figura, tuš i pero, 1495.; Ante Kuduz, Zagorski pejsaž, tuš i pero 1982.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEMA

1. Masa/volumen i crta – Proporcije trodimenzionalnih oblika (tijela) u prostoru
Ključni pojmovi
: proporcije, omjer i razmjer cjeline i dijelova, figura.
Obrazovna postignuća: istražiti i izraziti omjer i razmjer cjelina i dijelova različitih oblika masa u prostoru.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Kopljonoša (prema Polikletu), mramor, 5. st. pr. Kr.; Alberto Giacometti, Čovjek koji pokazuje prstom, bronca, 1947.; Rimska keramička čaša, Šćitarjevo – Velika Gorica, 1. – 2. st. st. pr. Kr.; Miron, Diskobol (bacač diska, mramor), 5. st. pr. Kr.; Ivan Kožarić, Prizemljeno sunce, bronca, 1971.; Henry Moore, Ležeće figure, bronca, 1934., Petar Barišić, Umjetnost gađanja iz luka, bronca 1992.

REPREZENTATIVNI PRIMJERI
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEMA

1. Točka i crta – Strukturne točke i crte
Ključni pojmovi
: struktura/građa, gradbene crte, točka.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različitost gustoća gradbenih crta i točaka u promjeni smjera, dužine i gustoće u složenim strukturama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Paul Klee, Izražajna lira, olovka; Käthe Kollwitz, Bijeda, litografija, 1893. 1901.; Naum Gabo, Linearna konstrukcija br. 4 aluminij, nehrđajući čelik, 1957.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEMA

1. Masa/volumen i prostor Osnovni trodimenzionalni oblici
Ključni pojmovi
: kip, kiparstvo, kipar, prostor masa/volumen.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora u neposrednoj okolini, vlastitom uratku i likovnoumjetničkim djelima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Ivan Meštrović, Zdenac života, bronca, 1905.; Vučedolska »golubica«, glina, oko 2000. g. pr. Kr.; Barbara Hepworth, Šuplji oblik s bijelom unutrašnjosti, drvo, 1963.; Georges Vantongerloo, Zajedništvo volumena, kamen.

6. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Točka i crta – Teksturne crte
Ključni pojmovi: teksturne crte.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite vrste teksturnih vrijednosti površine te shvatiti kontraste tekstura kao svojstva površine.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Albrecht Dürer, Kunić, crtež, 1502.; Ivan Lovrenčić, Dvorci Hrvatskog zagorja, sitotisak, 1994.; Hrvoje Šercar, Riba sa zlatnim nogama, tuš i pero, 1993., Pablo Picasso, Golub, litografija, 1950.

2. Točka i crta – Teksturne i strukturne crte
Ključni pojmovi
: strukturne crte
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati sličnosti i razlike između teksturne i strukturne crte.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Ingres, Autoportret, olovka, 19. st.; Pablo Picasso, Čimpanza, akvatinta, 1936.; Lepoglavska i paška čipka, Etnografski muzej; Paul Klee, Velika kupola, tuš, pero, 1927.

3. Boja – Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje
Ključni pojmovi
: lokalna boja, harmonija (sklad boja), tonska gradacija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite lokalne boje te njihove tonske stupnjeve u tonskoj gradaciji.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Vjekoslav Karas, Rimljanka s lutnjom, ulje na platnu, 1847.; Milan Steiner, Na kiši, ulje na platnu, 1918.; Leo Junek, Autoportret, ulje na platnu, 1925.; Victor Vasarely: LA-MI, serigrafija, 1973.; Juraj Dobrović, Polja 2, ulje na platnu, 1969.

4. Boja – Optičko miješanje boja
Ključni pojmovi: mehaničko i optičko miješanje boja.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati razlike između mehaničkoga i optičkoga miješanja boja u kompoziciji.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Georges Seurat, Cirkus, ulje na platnu, 1890.; Sjedeći model u profilu, ulje na platnu, 1887.

5. Ploha – Simetrija i asimetrija plošnih oblika u kompoziciji
Ključni pojmovi: simetrija (zrcalna), kompozicija, geometrijski i slobodni likovi, detalj i cjelina.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati simetriju i asimetriju plošnih oblika u kompoziciji.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Nikola Koydl: Feelings, 1999., ulje na platnu; Ivan Picelj, Kompozicija, ulje na platnu, 1951.; Vjekoslav Karas, Ana Krešić, ulje na platnu, 1856.; Matisse, Kompozicija s maskama, kolaž, 1953.; Matisse, Morska čudovišta, kolaž, 1950.; Hundertwasser, Stanovnici stabla ne spavaju, kombinirana tehnika, 1973.; Juraj Dobrović: Polja, ulje na platnu, 1969.

6. Površina – Slikarske teksture i fakture
Ključni pojmovi: tekstura, faktura, potez – slikarski rukopis, slikarske tehnike.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite slikarske teksture i fakture u vlastitom radu i likovnoumjetničkim djelima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Van Gogh, Zvjezdana noć, ulje na platnu, 1889.; Oton Gliha, Gromače, suhozid s otoka Krka, ulje na platnu, 1963.; Mark Rothko, Ljubičasto, bijelo i crveno, ulje na platnu, 1953.; J. Pollock, Jedan, ulje na platnu, 1950.; G. Klimt, Poljubac, ulje na platnu, 1907./1908.; Ivo Dulčić, Maestral i kupači, ulje na platnu, 1954.; Edo Murtić, Žuta staza II, akrilik na platnu, 1998.; David Hockney, Mulholland Drive, akrilik na platnu, 1980.

7. Ploha – Pozitivni i negativni prostor plohe
Ključni pojmovi: pozitivni i negativni prostor plohe, grafika visoki tisak.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ulogu pozitivnoga i negativnoga prostora plohe u visokom tisku.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Emil Nolde, Prorok, drvorez, 1912.; JIN-JANG, 3000. g.pr. Kr.; Julije Knifer, Meandar, ulje na platnu, 1963.; Aubrey Vincent Beardsley, Saloma, crtež perom, 1892.; Ernst Ludwig Kirchner, Portret Jeana Arpa, drvorez, 1933.; Henri Matisse, Oblici, bijeli i plavi torso (Jazz), kolaž/otisak, 1944.; M. C. Escher, Dan i noć, drvorez, 1938.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEME

1. Površina – Plastična tekstura
Ključni pojmovi: kiparska obradba, visoki, plitki i uleknuti reljef.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati visoki, plitki i uleknuti reljef u različitim izražajnim mogućnostima plastičnih tekstura površine te imenovanje vrsta reljefa obzirom na stupanj izbočenosti plohe u prostoru.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Crkva sv. Nedjeljice u Zadru kamen, 11. st.; Dušan Džamonja, Skulptura ALP-II, aluminij i poliester, 1973.; Dušan Džamonja, Projekt spomenika žrtvama u Dachauu (model), željezo, 1965.; Dušan Džamonja, Željezna tapiserija – MX, željezo, 1978.; Majstor Radovan, Portal katedrale u Trogiru, kamen, 1240.; Glava djevojke, Solin, mramor, kraj 2. st.; Michelangelo Buonarroti: Rob (probuđeni), mramor, 1533.; M. Oppenheim, Predmet, 1936.; Vjenceslav Richter, Reljefometar, aluminij, 1967.

2. Masa/volumen i prostor – Odnos mase/volumena i prostora
Ključni pojmovi: puna plastika, plošno istanjena masa.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora te spoznati i izraziti razliku između reljefa i pune plastike u različitim kompozicijskim odnosima.
Primjeri likovno umjetničkih djela: Vojin Bakić, Razvijene površine III, metalne ploče, 1960.; Alexander Calder, Kopljonoša, obojeni metal, 1971.; Constantin Brancusi: Početak svijeta, polirana bronca, 1924.; Robert Frangeš Mihanović, Kralj Tomislav, bronca, 1931., Petar Barišić, Prostorno pružanje, pozlaćeno drvo 1999.

3. Masa/volumen i prostor – Linijski istanjena masa
Ključni pojmovi
: linijski istanjena masa, materijalizacija crta.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati dinamiku linijski istanjene mase u kompozicijskim odnosima s prostorom.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Alberto Giacometti, Čovjek koji pokazuje prstom, bronca, 1947.; Sol Lewitt, Zidna struktura pet modela s jednom kockom, lakirani čelik 1965.; Naum Gabo, Linearna konstrukcija br. 4, aluminij, nehrđajući čelik, 1957.; Ivan Kožarić, Kupač, bronca, 1955., Slavomir Drinković, Koplje sv. Juraja, kromirani čelik i granit, 1991.

IZBORNA NASTAVA
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Točka i crta – Plošni rasteri
Ključni pojmovi
: raster točaka, raster crta.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati plošni raster kao nezavisni element u različitim kompozicijskim odnosima naizmjeničnih rastera točaka i rastera crta.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Tvrđava – grad Karlovac, plan iz 1646.; Ivan Picelj, Conexion 1 – 5, serigrafija, 1978.; Albrecht Dürer, Rinoceros, drvorez, 1515.; Dušan Džamonja, Crtež BX-I, tuš, lavirani tuš, valjak, pero, 1993.

2. Ploha – Rekompozicija oblika, boja i crta
Ključni pojmovi
: modni dizajn, tekstilni dizajn, kostimografija, scenografija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati izražajne mogućnosti rekompozicije oblika, boja i crta u mod­nom dizajnu, kostimografiji i scenografiji.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Ante Kuduz, Kružna kompozicija, serigrafija, 1967.; Jiř Kolář, Nasmiješeni pejzaž, kolaž, 1967.; Rene Magritte, Le Blank Cheque, ulje na platnu, 1965.; Gustav Klimt, Portret Adele, ulje i zlatna boja na platnu, 1907.; Uzorci za friz u palači Stoclet, tempera, zlatna, srebrna, bijela i boja bronce, kreda, olovka na papiru, 1905. – 1906.

3. Ploha – Privid (iluzija) volumena na plohi
Ključni pojmovi
: privid (iluzija) volumena na plohi, kadar, grafička i tonska modelacija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati privid, iluziju mase/volumena na plohi grafičkom ili tonskom modelacijom u različitim likovnim tehnikama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: V. Vasarely, Pal-Ket, akrilik, 1973 – 1974.; Domenico Ghirlandaio, Rođenje Bogorodice, freska; Vermeer van Delft, Žena i dva čovjeka, oko 1659. 1660.; Leo Junek: Autoportret, ulje na platnu, 1925.; Nives Kavurić-Kurtović, Rastočeno jedinstvo, olovka, olovke u boji, 1986.

4. Boja – Simbolička i asocijativna uloga boje
Ključni pojmovi
: mimikrija, maskirne boje, simbolika, asocijacija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati veze između pojmova i boja te izraziti i spoznati simboličko i asocijativno značenje boja.
Primjeri likovno umjetničkih djela: Boris Ljubičić, Krvatska, plakat, 1991.; Zvonimir Lončarić, plakat za 4. nimafest, sitotisak, 1980.; Mark Chagall, Selo i ja, ulje na platnu, 1911.; Joan Miró, Osobe i pas pod suncem, tempera na platnu, 1949.

NASTAVNO PODRUČJE
PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE – DIZAJN    
TEMA

1. Masa/volumen i prostor – Odnos oblika, materijala i funkcije
Ključni pojmovi
: međuprostor, prohodnost, funkcionalnost, sklad oblika/forme, materijala i funkcije.
Obrazovna postignuća: uočiti i spoznati trodimenzionalni prostor u njegovoj prohodnosti, funkcionalnosti te skladu materijala i funkcije.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Rietveld, Stolica, drvo, 1917. g.; Fotografija francuskoga vrta.

7. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Točka i crta – Linearna perspektiva
Ključni pojmovi
: linearna perspektiva, stajalište, očište, horizont, kut gledanja, vidno polje.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati primjenu linearne perspektive ovisno o visini horizonta i očišta te kutu gledanja promatranoga prostora u umjetničkim djelima i vlastitom likovnom radu.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Leonardo da Vinci, Perspektivna studija za poklonjenje mudraca, 1482.; Paolo Uccello, Čudo hostije, tempera na dasci, 1467. – 1468.; Piero della Francesca, Bičevanja Krista, tempera na drvenoj ploči, oko 1455., Luciano Laurana/Lucijan Vranjanin (?), Idealni grad, tempera na dasci, oko 1470.; Pavo Urban, Posljednje slike, II, dijapozitiv u boji, Dubrovnik 1991.

2. Točka i crta – Proporcije (odnos više veličina)
Ključni pojmovi
: omjer, razmjer, kanon, proporcija, zlatni rez.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite veličine i odnose na plohama i tijelima i uočiti zakonitosti zlatnoga reza i različitih kanona.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Leonardo da Vinci, Studija po Vitruviju, 1492. Poliklet (prema Polikletu): Doriforos, mramor, 5. st. pr. Kr.

3. Površina – Izražajnost crta – složene strukture
Ključni pojmovi
: gustoća crte, struktura crtama.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati gustoću i izražajnost crte kao elementa složenih struktura.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Michelangelo Buonarroti, Studije figura, tuš i pero, 1495.; Eduardo Paolozzi, Crtež glave, 1954.

4. Boja – Tonska modelacija
Ključni pojmovi
: svjetlo, ton, tonska modelacija, privid zaobljenosti.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, primijeniti, vrjednovati tonsku modelaciju svjetlom i tonom u funkciji privida zaobljenosti.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Josip Račić, Majka s djetetom, ulje na platnu, 1908.; Marino Tartaglia, Autoportret s lulom, 1920.; Jan Vermeer, Čipkarica, ulje na platnu, 1669. 1670.; Đuro Tiljak, Park, ulje na platnu, 1925.; Leo Junek, Autoportret, ulje na platnu, 1925.; Miljenko Stančić, U spomen Karasu, ulje na platnu, 1953.

5. Boja – Koloristička modulacija
Ključni pojmovi
: koloristička modulacija, izražajnost (ekspresija), figurativna i apstraktna likovna kompozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti i spoznati razliku između tonske modelacije kojom izražavamo privid volumena na plohi i kolorističke modulacije te izraziti kolorističkom modulacijom dinamiku likovne kompozicije.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Marino Tartaglia, Autoportret, ulje na platnu, 1917.; Henri Matisse, Portret gospođe Matisse, ulje na platnu, 1905.; Zlatko Prica, Aglomeracija žuto zeleno plavo, ulje na platnu, 1969.

6. Ploha – Linearna perspektiva; privid (iluzija) volumena na plohi
Ključni pojmovi
: kadar, žablja, ptičja, linearna ili geometrijska perspektiva.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite vrste prikazivanja volumena na plohi i u kadru.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Raffaelo, Atenska škola, freska, 1511; Piero della Francesca, Perspektiva idealnoga grada, tempera na drvenoj ploči, 1470.; M. C. Escher, Drugi svijet II, drvorez, 1947.; Piero della Francesca, Bičevanje Krista, tempera na drvu, 1455., Antonello da Messina, Sv. Sebastijan, tempera na drvenoj ploči, 1476.; Andrea Mantegna, Mrtvi Krist, tempera, 1506.; M. C. Esher, Gore – dolje, crteži, 1947.

NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D – DIZAJN
TEMA

1. Ploha – Ravnoteža i ritam u kompoziciji
Ključni pojmovi
: sklad, znak, značenje, čitljivost vizualne poruke, grafički dizajn.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati čitljivost vizualne poruke kroz izražajnost, značenje i jasnoću znaka.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Mihajlo Arsovski, More, plakat kazališne predstave, sitotisak, Teatar ITD.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEME

1. Masa/volumen i prostor – Ritam plošno istanjenih masa
Ključni pojmovi
: usijecanje, rotacija, ritam plošno istanjenih masa.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati usijecanje, rotaciju i ritam plošno istanjenih masa.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Vojin Bakić, Razvijene površine III, metalna ploča, 1960.; Alexander Calder, Obus, obojeni čelik, 1976., Washington, DC; Antoine Pevsner, Konstruirana glava II, celuloid, 1916.

2. Masa/volumen i prostor – Proporcija
Ključni pojmovi
: proporcionalnost (razmjer).
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos veličina prema zakonitostima zlatnoga reza na primjeru likovno- umjetničkog djela i vlastitoga likovnoga rada.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Miron, Diskobol (bacač diska), mramor, 5. st. pr. Kr.; Poliklet, Doriforos, mramor, 5. st. pr. Kr.; Slavomir Drinković, Između neba i zemlje, kamen, 1993; Le Corbusier, Modulor, oko 1946.

3. Masa/volumen i prostor – Ravnoteža
Ključni pojmovi
: simetrija (zrcaljenje)/asimetrija, dinamika, statika, ravnoteža.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati dinamiku odnosno statiku kroz simetriju odnosno asimetriju.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Astečka dvoglava zmija, drvo s mozaikom od tirkiza, 15. st.; Zvonimir Lončarić, Pješak na konju, poliester, metal,1986.; Artisti, poliester, metal, 1997.; Lipovac, Biciklist; Plutej iz Biskupije kraj Knina, kamen, 9. st.; Marija Ujević, Trkač, bronca, Savska aleja skulptura, Zagreb, 1995.; Marija Ujević, Šenoa, bronca, 1988./1989.

IZBORNA NASTAVA
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D   
TEME

1. Točka i crta – Linearna perspektiva s dva očišta
Ključni pojmovi: linearna perspektiva s dvaju očišta, optička iluzija, prostorni planovi, projekcija.
Obrazovna postignuća: istražiti, izraziti i spoznati na temelju projekcije i kuta gledanja te prostornih planova linearnu perspektivu s dvaju očišta.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Leonardo da Vinci, Perspektivna studija za poklonjenje mudraca, 1482.; Caillebotte, Pariška ulica – kišni dan, ulje na platnu, 1876 – 1877.; Nasta Rojc, Popov toranj, ulje na platnu, 1938.; Edward Rusha, Dvostruki standard, sitotisak u boji na papiru, 1969.

2. Ploha – Ritmovi: dominacija, alternacija, varijacija, gradacija, radijacija
Ključni pojmovi: dominacija, alternacija, varijacija, gradacija, radijacija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati na umjetničkom djelu i vlastitom radu dominaciju, alternaciju, varijaciju ploha.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Victor Vasarely, Vega 200, akril na platnu, 1957.; Marc Chagall, Zeleni guslač, ulje na platnu, 1923.; Zlatko Prica, Crveni grm, ulje na platnu, 1957.; Zlatko Prica, Aglomeracija žuto zeleno plavo, ulje na platnu, 1969.

3. Boja – Koloristička perspektiva
Ključni pojmovi
: koloristička perspektiva, jarkost boje, dinamika boja.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati jarkost boja te njihovu dinamiku u prostornim planovima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Maurice de Vlaminck: Bougival, ulje na platnu, 1905.; André Derain, Most Charing Cross, ulje na platnu, 1906.

4. Površina – Materijalizacija teksture površine
Ključni pojmovi
: varijacija, gradacija.
Obrazovna postignuća: istražiti i primijeniti različite teksture u likovnom izrazu.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Lucio Fontana, Prostorni koncept, ulje na platnu, 1962.; Lucio Fontana, Prostorni koncept: Vjenčanje u Veneciji, ulje na platnu, 1960. – 61.; Alberto Burri, Juta i crveno, grubo platno, ljepilo i vinil na platnu, 1954.; Antoni Tŕpies, Sivo Oker, LXX, miješana tehnika: uljana boja, lateks i mramorna prašina na platnu, 1958.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEMA

1. Masa/volumen i prostor – Ritam
Ključni pojmovi
: alternacija, interval
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati alternaciju mase/volumena u različitim intervalima.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Astečki kalendar, kamen, 16. st.; Raoul Goldoni, Kompozicija (Torzo III) iridirano staklo, 1975.; Ron Arad, Izložbeni sistem, 2005.

REPREZENTATIVNI PRIMJER
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Boja – Koloristička modulacija
Ključni pojmovi
: koloristička modulacija, izražajnost (ekspresija), figurativna likovna kompozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti i spoznati razliku između tonske modelacije kojom se izražava privid volumena na plohi i kolorističke modulacije te izraziti kolorističkom modulacijom dinamiku likovne kompozicije.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Marino Tartaglia, Autoportret, ulje na platnu, 1917.; H. Henri Matisse, Portret gospođe Matisse, ulje na platnu, 1905.

2. Boja – Tonska modelacija
Ključni pojmovi: svjetlo, ton, tonska modelacija, privid zaobljenosti.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, primijeniti, vrjednovati tonsku modelaciju svjetlom i tonom u funkciji privida zaobljenosti.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Josip Račić, Majka s djetetom, ulje na platnu, 1908.; Marino Tartaglia, Autoportret s lulom, 1920.; Jan Vermeer, Služavka nalijeva mlijeko, ulje na platnu, oko 1660.

8. RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Crta kao dominanta
Ključni pojmovi: dominanta, dominacija, suprotstavljanje.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati crtu kao dominantan element kompozicije.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Piet Mondrian, Drvo jabuke u cvatu, ulje na platnu, 1912.; Piet Mondrian, More, ulje na platnu, 1912.; Paul Klee, Starac koji računa, bakropis, 1929.

2. Sklad likova
Ključni pojmovi
: horizontalna, vertikalna, dijagonalna, kružna/ovalna, piramidalna kompozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti izraziti, vrjednovati i spoznati sklad i harmoniju likova u različitim kompozicijama.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Vasilij Kandinski, Skica I za »Kompoziciju VII«, ulje na platnu, 1913.; Frans Hals, Portret W. van Heythusena, ulje na platnu, 17. st. (za dijagonalnu kompoziciju); Leonardo da Vinci, Bogorodica sa Sv. Anom, ulje na drvenoj ploči, 1510. (za piramidalnu kompoziciju); Paška čipka, niti agave, Etnografski muzej (za kružnu); Henry Matisse, Ples, ulje na platnu, 1910. (za ovalnu); Pierre Bonnard, Žene u vrtu 1–4, tempera na papiru, 1891.; Charles R. Sheeler, Prozori, ulje na platnu, 1965., El Greco, Krist na Maslinskoj gori (vertikalna kompozicija); Boris Bućan, Nedjelja na selu, ugljen, pastel, voštane krede na papiru, 1985–86.; Paul Gauguin, Tržnica (Ta matete), ulje na platnu, 1892.; Vincent iz Kastva, Ples mrtvaca, freska, 1474., Crkva sv. Marije na Škrilinah, Beram (horizontalna kompozicija); Giovanni Bellini, Bogorodica i pejzaž (»Madona na livadi«), ulje na dasci, oko 1505. (za piramidalnu ili trokutastu kompoziciju).

3. Kompozicija linearnih tekstura
Ključni pojmovi
: crtačke teksture, grafička modelacija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite kompozicije linearnih tekstura.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Albrecht Dürer, Rinoceros, drvorez, 1515.; Albrecht Dürer, Pasija (Kristove muke), drvorez, 15. st.; Albrecht Dürer, Borba Sv. Mihaela sa zmajem, drvorez, 1498.; Dušan Džamonja, Crtež BX-1, tuš, lavirani tuš, pero, valjak, 1993.; Ante Kuduz, Zagorski pejzaž 10, tuš i pero, 1982.; Michelangelo, Studija figure, tuš i pero, 1495.

4. Izražajnost boje
Ključni pojmovi
: izražajnost boja, asocijativnost boja, simbolika.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati izražajnost i simboliku boja.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Franz Marc, Veliki plavi konji, ulje na platnu, 1911.; Eduard Munch, Krik, 1893.; Vincent van Gogh, Kavana noću, 1888.; Paul Gauguin, Tržnica (Ta matete), ulje na platnu, 1892.; Paul Gauguin, Odakle dolazimo? Tko smo? Kuda idemo?, ulje na platnu, 1897.; Slavonski ponjavac, Etnografski muzej; Moreška, maskirani pantomimički ples, koji se pleše u Korčuli, španjolskog podrijetla iz 15. st.; Joan Miród, Osobe i pas pred suncem, tempera na platnu, 1949.

5. Prostorno djelovanje boje
Ključni pojmovi
: dinamika boja, planovi prostora.
Obrazovna postignuća: izmjenom kontrasta toplih i hladnih boja uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati prostorno djelovanje boje.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Paul Gauguin, Tržnica (Ta matete), ulje na platnu, 1892.; Mark Rhotko, Crveno, crno, bijelo na žutom, ulje na platnu 1955.; Piet Mondrian, Kompozicija, ulje na platnu1929., 1925.; Auguste Macke, Gospođa u zelenom haljetku, ulje na platnu, 1913.

6. Rekompozicija, fotomontaža
Ključni pojmovi
: rekompozicija, fotomontaža.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite mogućnosti rekomponiranja.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Robert Rauschenberg, Buffallo II, 1964.; Raoul Hausmann, Tatlin kod kuće, fotomontaža, 1920.; Max Ernst, Autoportret, fotomontaža, 1920. Jiř Kolář, Nasmiješeni pejzaž, kolaž, 1967.; Boris Bućan, Plakat za predstavu Roko i Cicibela, serigrafija, 1983.; David Hockney, Terasa sa sjenama, fotografski kolaž, 1985.

7. Kontrast – ritam suprotnosti
Ključni pojmovi
: dinamično, statično.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati uz pomoć kontrasta ploha statični i dinamični ritam.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: David Hockney, Terasa sa sjenama, fotografski kolaž, 1985.; David Hockney, Mulholland Drive, akrilik na platnu, 1980.; Boris Demur, Spira Mirabilis (Čudesna spirala), grafika (suha igla i akvatinta), iz mape grafika Spira mirabilis, 2002.

8. Ritam i simetrija likova
Ključni pojmovi
: alternacija, repeticija, ornament, simetrija, ritam ploha.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kroz ornament alternaciju, repeticiju i simetriju likova.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: hrvatska kulturna baština – Ponjavac iz okolice Slavonskoga Broda, Etnografski muzej, Đakovo; Victor Vasarely, Vega, sitotisak, 1957.; Etnografski muzej, Zagreb; Čoha iz Velike Gorice, 19. st., Etnografski muzej, Zagreb.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D
TEME

1. Kontrast
Ključni pojmovi: kontrast (suprotnost), puno – prazno.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite stupnjeve kontrasta masa u prostoru te osvijestiti izražajnost kompozicije masa kao cjeline.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Alesandar, Atenodor, Polidor, Laokont i sinovi, mramor, II. st. pr. Kr.; Henry Moore, Ležeća figura, kamen, 1938., Tate Gallery, London.

2. Kompozicija
Ključni pojmovi: kompozicija: piramidalna, dijagonalna, vertikalna, horizontalna, kružna.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kontrast mase i prostora u odabranoj kompoziciji.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Stonehenge, kamen, 2200. – 1300. g. pr. Kr.; Constantin Brancusi, Ptica u prostoru, bronca, 1928.; Rozeta s katedrale u Rabu; Amfiteatar u Puli, 1. st.; Michelangelo, Pičta (Oplakivanje), mramor, kapela Medici, Firenza, 1555.; Brancusi, Beskrajni stup, lijevano željezo, 1937.; Šime Vulas, Jedra, brački kamen, spomenik pomorcima na Silbi, 2000.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Odnos slike i teksta
Ključni pojmovi
: kadar, kadrirati, strip.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos slike i teksta te izraziti vlastitu ideju točkom i crtom kroz nekoliko kadrova stripa.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Andrija Maurović, Sedma žrtva, tuš, pero, kist, lavirani tuš, 1936.; Majstor iz Flémallea, Rođenje, ulje na drvenoj ploči, 1420.; Dubravko Gjivan, Konj (strip), pero, kist, tinta tuš, tuš u boji, olovka, 1974.; Roy Lichtenstein, Whaam!, ulje na platnu, 1963.; Andy Warhol, Velika poderana limenka Campbell juhe, akrilik na platnu, 1962.; Keith Haring, Bez naslova, vinil-tuš na gumiranom platnu, 1982.; Jean-Michel Basquiat, Zydeco, akrili ulje na platnu u 3 dijela, 1984.

2. Ploha – Ritam
Ključni pojmovi
: video, film, digitalna slika, svjetlost, kompozicija u filmu, kadriranje, svjetlo, sjena i kontrast u filmu, vrijeme i pokret u filmu.
Obrazovna postignuća: uočiti, vrjednovati i spoznati značenje kompozicije, kadriranja, crta, boja, svjetla, sjena i kontrasta te vremena i pokreta u stvaranju filma.
Primjeri likovno-umjetničkih djela: Norman Mc Laren, Begone Dull Care, ručno bojani celuloid, 1949.; Dušan Vukotić, Surogat, animirani film, 1961.; Borivoj Dovniković, Uzbudljiva ljubavna priča, animirani film, 1989.; Goran Petercol, Sjene, instalacija na podu i zidovima prostora: tri naizmjenična osvjetljenja, aluminijski elementi, 1994.

3. Boja – Oblik i boja
Ključni pojmovi
: industrijski dizajn, funkcija, asocijativnost, primijenjena umjetnost.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati značenje boje i oblika u funkciji industrijskoga dizajna.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Gerrit Rietveld, Stolac, 1917., drvo; Boris Ljubičić, Prijedlozi novog dizajna hrvatskih nacionalnih simbola, oko 1990.; Sonia Delaunay, Nacrt za odjeću i namještaj, 1924.; Ron Arad, Stolac za ljuljanje, APOC, 2003.

IZBORNE TEME
NASTAVNO PODRUČJE
PLOŠNO OBLIKOVANJE/2D
TEME

1. Harmonija, ritam, kontrast tekstura
Ključni pojmovi
: kostimografija, modni dizajn, harmonija.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati raznovrsna značenja i vrste površina u ostvarenju skladnosti oblika.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Issey Miyake, Modeli iz kolekcije »Pleats Please«, 1988.; Modeli s likovne izložbe »Issey Miyake Making Art«, Centar Cartier fondacije, Pariz, 1998. – 1999.; Gustav Klimt, Portret Emilie Floge, ulje na platnu, 1907.; Alan Hranitelj, Izložba kostima (»Ćelava pjevačica«, »Mala trgovina užasa«, »Pigmalion«...), Galerija Međunarodnoga grafičkoga likovnog centra, Ljubljana, 2006. – 2007., G. Klimt, Portret Adele, ulje i zlatna boja na platnu, 1907.; Uzorci za friz u palači Stoclet, tempera, zlatna, srebrna, bijela i boja bronce, kreda, olovka na papiru, 1905./1906.

NASTAVNO PODRUČJE
PROSTORNO OBLIKOVANJE/3D 
TEMA

1. Oblikovanje prostornih površina
Ključni pojmovi
: umjetnička instalacija, urbanizam, nacionalna baština, engleski park/francuski park, perfomance i land art.
Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati mogućnosti oblikovanja prostornih površina i umjetničkih instalacija kroz primjere urbanizma, graditeljstva, nacionalne baštine, engleskoga/francuskoga parka, perfomansa i land arta.
Primjeri likovnoumjetničkih djela: Robert Smithson, Spiral Jetty, nasip zemlje, 1970., Great Salt Lake, Utah; Zelena (Lenuzzijeva) potkova, 1860. – 1980.; Bunja ili kažun, kamen, narodno graditeljstvo, Dalmacija; Drvena kurija, Lomnica kod Velike Gorice, autohtona arhitektura Turopolja i Posavine; Kapela sv. Barbare, Velika Mlaka pokraj Zagreba, drvo, oko 1867.; Maksimir, pejzažni perivoj, engleski tip parka, Zagreb, kraj 18. st.