ENGLESKI JEZIK

UVOD

Engleski se jezik kao materinski jezik ili službeni jezik govori u velikom broju zemalja, proteže se kroz različite kulture i danas služi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. Znanje engleskoga jezika od velike je važnosti za obrazovanje, za putovanja u inozemstvo i za uspostavljanje društvenih i poslovnih međunarodnih dodira i veza. Zato učenje engleskog jezika već u osnovnoj školi ima za cilj razvijanje komunikacijskih sposobnosti i jezičnih umijeća potrebnih za međunarodnu komunikaciju i pripremanje učenika za rastuće međunarodno tržište rada. Znanje engleskoga jezika svakako je prednost u vremenu brzih promjena koje se događaju kao ishod razvoja informatičke i komunikacijske tehnologije. Osim toga, učenjem engleskoga jezika učenici upoznaju zemlje engleskoga govornoga područja te složenost i višestrukost različitih kultura koje se njime služe. Nastava engleskoga jezika u osnovnoj školi priprema učenike za nastavak obrazovanja u sekundarnom i tercijarnom sektoru, a primjenom prikladnih metoda i tehnika u nastavnome procesu poticat će i održati pozitivan stav i motivaciju za njegovo učenje tijekom cjelokupnog obrazovanja.

Engleski kao prvi strani jezik

1. RAZRED
prva godina učenja
 

CJELINE I TEME

1. Susreti i pozdravi – pozdravljanje i komunikacijski obrasci, uljudno ponašanje, oslovljavanje
Ključne strukture i izričaji
: Hello! Hi! Good morning/afternoon! Bye!Miss/Mr/Mrs White. What’s your name? I’m... How are you today?- Fine, thanks. Not well. Please... Sorry... Thank you...

2. Ja i moji prijatelji – predstavljanje sebe i prijatelja, izricanje dobi, čestitanje rođendana, pjevanje prigodne pjesmice
Ključne strukture i izričaji
: What’s your name? I’m...Who is this? This is my friend. How old are you? I’m 6/7. Happy birthday to you!

3. Ja i moja obitelj – predstavljanje članova uže obitelji
Ključne strukture i izričaji
: This is my family. Who is this? – This is my mum/dad/sister/brother.

4. Razredni jezik – razumijevanje uputa i postupanje prema njima, traženje dopuštenja
Ključne strukture i izričaji
: Sit down! Stand up! Go...! Come here! Draw! Colour! Listen! Repeat! Open! Close! Can I go out, please?

5. Boje – imenovanje osnovnih boja, opisivanje predmeta,bojenje po diktatu
Ključne strukture i izričaji
: What colour is it? – It’s white/black/red/yellow/blue/green. Colour the ball blue!

6. Školski pribor – imenovanje osnovnoga školskog pribora
Ključne strukture i izričaji
: This is my pencil/book/pen.

7. Moja učionica – imenovanje nekih predmeta i dijelova učionica, pozivanje na aktivnost
Ključne strukture i izričaji
: Open/Close the door. This is a chair/a desk... Let’s draw! Let’s go out! Let’s sing!

8. Doručak – imenovanje jela i pića za doručak
Ključne strukture i izričaji
: What’s for breakfast? I like/don’t like milk/bread and butter.

9. Blagdani – Božić i Uskrs – čestitanje, pjevanje i/ili recitiranje prigodne pjesmice
Ključne strukture i izričaji
: Merry Christmas; Santa Claus/Father Christmas. Happy New Year. Happy Easter. Easter eggs...

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno-civilizacijske teme i dr. Izrađuju se tematski panoi, posteri i dr. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA
LEKSIČKA PODRUČJA
Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno obraćanje, oslovljavanje, imenovanje i predstavljanje prijatelja i članova uže obitelji, imenovanje predmeta (igračke i školski pribor, predmeti u učionici), pojam broja od 1 do 10, imenovanje osnovnih boja, aktivnosti u razredu (razumijevanje najčešćih uputa i naredbi, izricanje radnji na nastavnom satu), imenovanje nekih osnovnih jela i pića (doručak), rođendani, blagdani (Božić, Uskrs, Nova godina).
Do kraja 1. godine učenja u 1. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 80 leksičkih jedinica, a razumjeti oko 130 leksičkih jedinica.
Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 4 do 5 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.
Na kraju 1. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini
Zamjenice
– osobne zamjenice: I, you, he, she, it
– pokazna zamjenica: this
Imenice
– jednina imenica (a boy, a girl...)
– množina imenica (boys, girls...)
Pridjevi
– posvojni pridjevi: my, your
– opisni pridjevi kao dio predikata: This is a big ball.
Upitne riječi
– upitne riječi: what, how, where
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 10
Prijedlozi
– neki prijedlozi (in, on, under, up, down...)
Prilozi
– neki prilozi vremena (today...)
Rečenice
– jednostavne izjavne rečenice
Na razini prepoznavanja
– zapovijedi u sklopu tematskih područja
– prezent glagola to be i to have i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini
– osobne zamjenice: we, they
– upitne rečenice s upitnom riječju how many
– inverzne upitne rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
pozdravljanje na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje dobi, svojine, količine, imenovanje predmeta i osoba, opis predmeta i osoba, potvrđivanje i nijekanje, osnovni obrasci uljudnog ponašanja: molbe i zahvale, čestitanje blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja vezana i za odgoj i socijalizaciju, primjerice, pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, prva kitica pjesme We wish you a Merry Christmas, imena vršnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, neka tipična prezimena.
Dječja književnost: Preporuča se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima od kojih neke mogu biti pjevane. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE
– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vidnoga (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja
– navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi i kraćih rečenica
– reproduciranje jednostavnih brojalica, pjesmica za govorenje i pjevanje uz pokret, uključujući i jazz chants i rap
– elementarno opisivanje slikovnoga predloška
– sudjelovanje u vrlo kratkim dramatizacijama (2 – 3 kratke rečenice)
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
– odgovaranje na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i izdvojenih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje u skupini ili pojedinačno

PISANJE
– preslikavanje izoliranih riječi i kraćih rečenica prema grafijskomu i likovnomu predlošku (u 2. polugodištu)

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama:
razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji i sl.).
Kulturološkim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Postupno ovladavanje jednostavnim strategijama učenja i služenja znanjem, korištenje vizualnih elemenata radi memoriranja jezičnih sadržaja, uočavanje uloge ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, postupni razvoj samostalnog i suradničkog učenja i svijesti o vlastitom napretku.

2. RAZRED
druga godina učenja

CJELINE I TEME

1. Pozdravi i oslovljavanje – pozdravljanje pri dolasku i odlasku na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje ioslovljavanje odraslih
Ključne strukture i izričaji
: Hello! Hi! Good morning/afternoon/evening! Good bye/night! Mr/Mrs/Miss White. What’s your name? I’m... How are you today? I’m fine, thank you./OK. And you?

2. Moja obitelj – predstavljanje članova svoje uže i šire obitelji, izražavanje svojine
Ključne strukture i izričaji
: my, your, his, her; This is my mum/dad/brother/uncle/aunt. I’ve got/I have… You’ve got/You have... S/he’s got/S/he has...

3. Boje – opisivanje predmeta
Ključne strukture i izričaji
: What colour is your/her/his pencil/pen/notebook? It’s red/white/black/brown.

4. Moje igračke – ponavljanje i proširivanje naziva za igračke, opisivanje svojih igračaka, globalno razumijevanje pojma jedan i više
Ključne strukture i izričaji
: I have/have got three balls/dolls. How many...? My plane is blue/big. The teddy is in the box.

5. Školski pribor – ponavljanje i proširivanje naziva za školske predmete, odnos predmeta u prostoru
Ključne strukture i izričaji
: in, on, under, behind, in front of. Your pencil is on the desk.

6. Kućni ljubimci – usvajanje naziva za kućne ljubimce, opisivanje kućnih ljubimaca
Ključne strukture i izričaji
: I have got a pet/a dog/a cat. Have you got a pet? Yes, I have./No, I haven’t. What is it? It’s a dog. My dog is small/big/black/brown.

7. Glavni dnevni obroci – usvajanje naziva za glavne dnevne obroke i najčešća jela/pića, izražavanje osobnih stavova prema jelu i piću
Ključne strukture i izričaji
: I have... for breakfast/lunch/dinner/supper. I like sandwiches. I don’t like coffee.

8. Moje tijelo – opisivanje osoba, opisivanje radnje koju trenutno činimo
Ključne strukture i izričaji
: He’s got brown hair/big hands/a small nose/blue eyes... He’s drawing/jumping/eating...

9. Odjeća – imenovanje odjeće koju djeca te dobi najčešće nose
Ključne strukture i izričaji
: What are you wearing? Ann is wearing jeans, a T-shirt...

10. Blagdani – usvajanje novih pojmova vezanih uz blagdane, čestitanje i pjevanje prigodnih pjesama, izricanje nekih tipičnih radnji vezanih uz blagdane, razumijevanje kraće priče po slikama
Ključne strukture i izričaji: Christmas tree/presents/cards/carols, Father Christmas, Easter bunny/eggs… Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! – We Wish You a Merry Christmas! Hot Cross Buns... Happy Halloween!

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, izrađuju se tematski panoi, posteri. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA
LEKSIČKA PODRUČJA
Susreti (pozdravljanje pri susretu i opraštanju, predstavljanje i komunikacijski obrasci pri susretu), moja obitelj i ja (imenovanje i predstavljanje uže i šire obitelji), brojevi (od 1 do 20), boje, škola (školski pribor i aktivnosti u školi), kućni ljubimci, hrana (imenovanje glavnih dnevnih obroka i osnovnih vrsta jela i pića), moje tijelo (imenovanje i opis osnovnih dijelova ljudskoga tijela), odjeća (nazivi za najčešće odjevne predmete koje djeca nose), blagdani i običaji (Halloween, Božić, Nova godina, Uskrs).
Do kraja 2. razreda osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 180 leksičkih jedinica, a na razini prepoznavanja i mehaničkog usvajanja do 250 (pjesmice, recitacije i brojalice).
Planira se aktivno usvajanje i korištenje 5 – 6 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.
Na kraju 2. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli:
– prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini i 3. lice množine
– izražavanje sviđanja/nesviđanja: I like/don’t like
– traženje dopuštenja pomoću glagola can
Zamjenice
– osobne zamjenice: I, you, he, she, it, they
– pokazna zamjenica: this
Imenice
– jednina/množina imenica (prema tematskim područjima)
Član:
– neodređeni član a/an i određeni član the (globalna uporaba)
Pridjevi
– posvojni pridjevi: my, your, his, her, their
– opisni pridjevi kao dio predikata
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 20; pitanje za broj s How many...
Prijedlozi
– prijedlozi: in, on, under, behind, in front of
Upitne riječi
– upitne riječi: who, what, how, where
Rečenice
– jednostavne izjavne rečenice
Na razini prepoznavanja
– prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini (1. i 2. lice glagola)
– imperativ 2. lice jednine i množine – izražavanje zapovijedi i u sklopu tematskih područja (razredni govor)
– izražavanje radnje koja se upravo događa (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematska područja, jednina i 3. lice množine)
– osobne zamjenice: we, you
– inverzne upitne rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:
pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini, osnovni obrasci uljudnoga ponašanja, predstavljanje sebe i drugih, imenovanje predmeta, osoba, pojava, opisivanje predmeta i osoba, imenovanje i opisivanje kućnih ljubimaca, izražavanje količine/broja, izražavanje svojine, imenovanje glavnih dnevnih obroka, jela i pića, izražavanje osobnog stava i osjećaja, čestitanje blagdana i rođendana, izražavanje odnosa u prostoru, opisivanje radnje koju trenutno činimo, izražavanje molbe i naredbe, pozivanje na igru.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki kao i odgojni i socijalizirajući sadržaji uvršteni su u predviđena tematska područja, kao npr.: predstavljanje, tipična imena i prezimena, pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i običaji vezani uz blagdane, hrana.
Dječja književnost: Preporuča se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane, jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja, a najmanje jedna neka sadrži priču. Obraditi barem jednu tradicionalnu dječju priču ili bajku.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE
– razumijevanje i izvršavanje uputa i kratkih jednostavnih naredbi (razredni govor i sl.)
– povezivanje vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskog jezika u odnosu na hrvatski
– navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi)
– postupno privikavanje učenika na globalno razumijevanje jednostavnoga dijaloga/teksta

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnomu uzorku
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi i kraćih rečenica
– reproduciranje jednostavnih brojalica, pjesmica za govorenje i pjevanje, uključujući i rap
– imenovanje i jednostavno opisivanje osoba, predmeta i radnji
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
– postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– sudjelovanje u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku

ČITANJE
– sposobnost povezivanja zvuka s napisanim tekstom
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja riječi i osnovnih rečenica u kratkim pisanim uputama
– glasno čitanje riječi i jednostavnih rečenica koje su prethodno usmeno uvježbane, u skupini ili pojedinačno

PISANJE
– sposobnost prepisivanja jednostavnih, poznatih riječi ili kraćih rečenica prema uzorku
– prepoznavanje i korištenje slova koja ne postoje u hrvatskom jeziku (x, y, w, q)
– dopunjavanje u govoru usvojenih riječi slovima koja nedostaju
– dopunjavanje rečenica riječima koje nedostaju prema uzorku
– pisanje čestitki za blagdane prema uzorku
– pismeno odgovaranje na pitanja jednom riječju, prema uzorku

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega:
Razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugome i drugačijem (npr. imena i prezimena, blagdanski običaji i sl.).
Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.
Postupno se uočavaju sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Postupno ovladavanje tehnikama preglednog bilježenja, korištenje vidnih elemenata radi pamćenja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikov­ni rječnik), postupno ovladavanje tehnikama projektnog rada uvođenjem kratkih, jednostavnih projekata, uočavanje uloge ilustracija kao pomoćnog sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, postupni razvoj samostalnog i suradničkog učenja, svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio).

3. RAZRED
treća godina učenja

CJELINE I TEME

1. Ja, moji prijatelji i obitelj – davanje osnovnih podataka o sebi, prijateljima i užoj i široj obitelji
Ključne strukture i izričaji
: This is... My name/Her name is... She is 9. She has got long hair. He is tall/short. He can ride a bike... He likes football. His birthday is in June.

2. Moj dom – imenovanje različitih vrsta stanovanja, opis sobe, stana, doma, dijelova pokućstva, postavljanje pitanja vezano uz stanovanje
Ključne strukture i izričaji
:There is a desk in my room. My home is a big house./My home is a small flat. I live in a flat. There are three chairs in the kitchen. There is a hall in my house. Are there bunk beds in your room? – No, there aren’t. Where do you live? – I live in a house.

3. Odjeća i obuća – imenovanje i opisivanje odjeće i obuće, izražavanje ukusa/sviđanja i nesviđanja
Ključne strukture i izričaji
: Tom is wearing a T-shirt. What are you wearing? What colour is your T-shirt? The shoes are too big. I like/don’t like my jeans/sweatshirt... She likes/doesn’t like hats.

4. Domaće i divlje životinje – imenovanje i opisivanje životinja
Ključne strukture i izričaji
: The pig has four legs/one tail. The dog is black/small/strong. The rabbit can run fast/jump high.

5. U učionici – imenovanje predmeta u učionici, izražavanje odnosa u prostoru, postavljanje pitanja za broj
Ključne strukture i izričaji
: I am in the classroom. My English teacher is... There is a chair... There are 10 boys in the playground. How many pupils are there? In/on/under/in front of/behind.

6. Vrijeme – mm izricanje kronološkoga vremena: dani u tjednu, puni sat i pola sata, godišnja doba, mjeseci; izricanje atmosferskog vremena
Ključne strukture i izričaji
: When do you go to school? What time do you play tennis? – On Saturday/At 4 o’clock. What time is it? – It is five o ’clock./It is half past five. What month is it? – It is May. What season is it? – It is summer. It is cloudy, rainy, sunny.

7. Slobodno vrijeme i šport – imenovanje športova i aktivnosti kojima se bavimo u slobodno vrijeme, izricanje posjedovanja
Ključne strukture i izričaji
: I am playing football. /She is playing the violin. He can run./She can ride a bike. Can you/she... I have got a ball. She has got a bike.

8. Školski praznici i kako ih provodimo – opisivanje aktivnosti tijekom odmora u različitim godišnjim dobima
Ključne strukture i izričaji
: It is summer. They are making a sand castle on the beach. It is winter. We are making a snowman. Have a nice holiday!

9. Obroci – imenovanje obroka i nekih vrsta hrane i pića
Ključne strukture i izričaji
: I have breakfast at 8 in the morning. I eat pizza. I drink milk. Ann has toast/spaghetti for breakfast/lunch. I like tea. I don’t like juice.

10. Blagdani – čestitanje blagdana i pjevanje i/ili recitiranje prigodne pjesmice – prema kalendaru, navođenje nekih tipičnih aktivnosti, pisanje čestitke, pozivnica
Ključne strukture i izričaji: Happy Halloween! Come to my Halloween party! Trick or treat! Merry Christmas! Happy New Year! Christmas tree, candles. Happy Easter! Easter bunny, Easter eggs.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru nastavnika i prema interesima učenika prigodne recitacije i pjesmice, izrađuju se tematski panoi, posteri. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA
LEKSIČKA PODRUČJA
Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno ponašanje, oslovljavanje, imenovanje, predstavljanje i opis prijatelja i članova šire obitelji, imenovanje i opis predmeta (školski pribor, školski prostor, odnosi u prostoru), brojevi od 1 do 100, blagdani i proslave, aktivnosti u školi i izvan nje (najčešće upute i naredbe, izvršavanje radnji), kronološko vrijeme (dani u tjednu, puni sat i pola sata, godišnja doba, mjeseci), atmosferske prilike, dijelovi ljudskoga tijela, jelo i piće (obroci), voće i povrće, imenovanje i opis odjeće i obuće, neke športske aktivnosti i igre.
Do kraja 3. razreda osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 260, a razumjeti oko 350 leksičkih jedinica.
Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 6 do 8 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.
Na kraju 3. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– prezent glagola be i have/have got
– izražavanje radnje koja se upravo događa (present continuous glagola za opis aktivnosti)
– izražavanje sviđanja i nesviđanja (I like – s/he likes; I don’t like – S/he doesn’t like)
– razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi uz pomoć imperativa
Zamjenice
– osobne zamjenice
– pokazna zamjenica: this
– upitne zamjenice: who, where, whose, what, how many
Imenice
– razlikovanje jednine i množine – There is/There are
– razlikovanje i uporaba jednine i pravilne množine imenica te nekih nepravilnih množina
Član
– neodređeni član a/an
– određeni član the
Pridjevi
– opisni pridjevi kao dio predikata
– posvojni pridjevi my, your, his, her, their
Prijedlozi
– neki prijedlozi (in, on, under, in front of, behind, into, at)
Prilozi
– neki prilozi vremena (today, now...) i mjesta (left, right, there, here)
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 100
Rečenice
– jednostavne izjavne rečenice prema modelu: SVO – I like pizza.
– kratke izjavne rečenice s glagolom can: I can ride a bike.
– jednostavne upitne rečenice s upitnom rječju who
– postavljanje kratkoga direktnog pitanja: Is this your ball?
Na razini prepoznavanja
– present simple glagola u 3. licu jednine: It runs fast.
– pitanja u present simple – Do you like…? Does he like...?
– pitanja s glagolom can – Can you ride a bike?
– simple past – da bi se omogućilo njegovo spontano korištenje pri pričanju i čitanju priča
– posvojni pridjevi u množini – our, your
– neke priložne oznake vremena (a long time ago, once upon a time)

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
pozdravljanje na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje dobi, imenovanje predmeta i osoba, opisivanje predmeta i osoba, potvrđivanje i nijekanje, postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih, osnovni obrasci uljudnog ponašanja, izražavanje ukusa i stava prema nečemu, izricanje radnji, izražavanje molbi, količina, naredbi, izražavanje onoga što znamo i ne znamo raditi, čestitanje blagdana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki kao i odgojni i socijalizirajući sadržaji uvršteni su u predviđena tematska područja kao npr.: pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vršnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, tipična prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, športske aktivnosti i igre. Neke osnovne informacije o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije/rijeke/planine i sl.).
Dječja književnost: Obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane te jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja. Barem jedna neka sadrži priču. Obraditi jednu tradicionalnu dječju priču ili bajku.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE
– reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vidnoga (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno razumijevanje kratkog teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika (zvučni zapisi)
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina stranog jezika u odnosu na materinski jezik

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i po­navljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, kraćih rečenica, brojalica i pjesmica (uključujući rap i jazz chants)
– reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskog jezika u riječima
– smišljanje i produkcija kratkih rečenica s odgovarajućom re­čeničnom intonacijom
– opisivanje slikovnoga predloška
– imenovanje i opisivanje predmeta, osoba i radnji
– povezivanje elemenata priče s pomoću slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica
– iznošenje ishoda skupnog rada, npr. postera, na neku od obrađenih tema
– prepričavanje nekog slijeda događaja
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
– postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– samostalno vođenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igri uloga

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i kraćih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka
– glasno čitanje u skupini ili pojedinačno
– razumijevanje jednostavnih kraćih tekstova o poznatim sadržajima
– glasno čitanje jednostavnih rečenica koje su prethodno usmeno uvježbane te kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i rječnik

PISANJE
– preslikavanje izdvojenih riječi i kraćih rečenica prema pismov­nom i likovnom predlošku
– prepisivanje vrlo kratkih tekstova koji su prethodno usmeno obrađeni
– nadopunjavanje kratkog teksta riječima (prema modelu)
– povezivanje izmiješanih dijelova kratkog teksta u logičku cjelinu
– pismeno odgovaranje na pitanja (jednom riječju, prema modelu)
– pisanje čestitki za blagdane prema predlošku
– samostalno pisanje vođenih kratkih opisa u sklopu poznatih, prethodno usmeno uvježbanih sadržaja
– uočavanje osnovnih razlika između pisanja i izgovora kod učestalih riječi
– uočavanje osnovnih razlika između pravopisa hrvatskog i engleskog jezika (na primjer, pisanje naziva dana u tjednu i mjeseca u godini velikim početnim slovom)

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega:
senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugome i drugačijem (npr. imena i prezimena, blagdanski običaji, obroci, prometna sredstva i sl.).
Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednog bilježenja, korištenje vidnih elemenata radi pamćenja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikovni rječnik), korištenje ilustracija kao pomoćnog sredstva za razumijevanje sadržaja teksta i konteksta kao pomoći pri razumijevanju značenja nepoznatih riječi, uočavanje načela abecednog strukturiranja popisa riječi u udžbeniku, korištenje popisa riječi npr. u udžbeniku, upoznavanje načina strukturiranja slikovnih rječnika i služenje njima kao pomoćnim sredstvom za traženje značenja riječi i načina pisanja određene riječi, uviđanje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranog jezika, korištenje najjednostavnijih mogućnosti novih medija u funkciji učenja stranog jezika uz pomoć učitelja, predstavljanja rezultata skupnog rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnog i suradničkog učenja, razvijanje odgovornosti za vlastito učenje i napredak, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio)

4. RAZRED
četvrta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Moja obitelj i prijatelji – predstavljanje članova uže i šire obitelji, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina članova obitelji i prijatelja, zanimanja
Ključne strukture i izričaji
: This is my dad/mum. He’s kind. She’s pretty. He’s a vet/sailor. /She’s a lawyer/pilot/teacher… Who’s this? Whose mum...? My uncle, aunt, niece is short… Tim’s cousin is tall and skinny. He is taller than John.

2. Slobodno vrijeme – ponavljanje i proširivanje rječnika vezanoga uz temu
Ključne strukture i izričaji
: I play computer games every day. Who do you play/walk/go...with? When do you watch TV? How often…? How many hours a week…?

3. U školi – aktivnosti u školi, razredu, školski predmeti, raspored sati, izražavanje odnosa u prostoru, razumijevanje i izražavanje molbe, dopuštenja, zapovijedi
Ključne strukture i izričaji: in, on, in front of, behind, under, between, at school/at home, do the homework, There is/there are…What is she doing? – She’s reading/drawing... Take a.../Copy... Can I borrow your pen? Yes, you can. /No, you can’t.

4. U gradu/na selu – prometna sredstva, mjesta u gradu/selu, opisivanje svojega mjesta, učenje o ponašanju u prometu – prelazak preko ceste, usvajanje izraza za načine putovanja, davanje svoje adrese/adrese škole
Ključne strukture i izričaji
: My place/village/town is small/big/quiet/noisy/busy; My street is..., His house is..., Our car is...; There is a church near my home. Cross the road at the traffic lights. I go to school by car/by bus/on foot.

5. Praznici – ponavljanje i proširivanje izraza vezanih uz godišnja doba, mjesece i vremenske prilike, gdje provodimo praznike
Ključne strukture i izričaji
: in the country/at the seaside/go diving He’s swimming... What’s the weather like in summer? It’s sunny/windy/hot. We wear coats in winter.

6. Dnevni obroci – usvajanje naziva dnevnih obroka i proširivanje rječnika za nazive jela, voća i povrća, nabavljanje hrane: trgovine, supermarket, cijene, izrada popisa namirnica za kupovinu
Ključne strukture i izričaji: How many apples...? I’ve got an apple/two apples. I go to the supermarket/shop every day. I buy bread at the baker’s. Shopping list: bread, milk, yoghurt, pasta... How much is it/are they? The shop opens/closes at…

7. Odjeća – ponavljanje i proširivanje naziva za odjeću, opisivanje odjeće
Ključne strukture i izričaji
: What are you wearing? I’m wearing blue jeans, a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat...

8. Moje tijelo i čuvanje zdravlja – ponavljanje i proširivanje naziva za dijelove tijela i osjećaje, opisivanje tijela i zdravstvenoga stanja, razumijevanje uputa vezanih uz njegu tijela
Ključne strukture i izričaji
: I’m scared. Foot/feet; What’s the matter with you? I’ve got a toothache/a cold. Brush your teeth! Wash your hands! I take a shower every day. Do exercises every morning.

9. Životinje – ponavljanje i proširivanje naziva za domaće i divlje životinje, opisivanje njihovih dijelova tijela, glasanje životinja
Ključne strukture i izričaji
: mouse – mice; Birds can fly. A cat has (got) a long tail and whiskers. It miaows. The neighbor’s dog barks at the cat.

10. Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje običaja (Halloween – karneval)
Ključne strukture i izričaji
: Halloween – go trick or treating, jack-o’-lantern...Christmas carols, pudding, crackers, tree, presents... St. Valentine’s Day… Easter eggs/basket/bunny.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, priče, recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA
LEKSIČKA PODRUČJA
Predstavljanje članova šire obitelji i prijatelja; izražavanje srodnosti/pripadanja, tjelesne i karakterne osobine, najčešća zanimanja, školski predmeti u 4. razredu, školske aktivnosti, osnovni geometrijski likovi, neka prometna sredstva, trgovine, mjesta u gradu/na selu, načini putovanja, aktivnosti u slobodno vrijeme, dom, okolina, obitelj, prijatelji, odjeća, dijelovi ljudskoga tijela, hrana, godišnja doba, mjeseci, dani u tjednu, atmosferske prilike, dnevni obroci, hrana i piće, najčešće voće i povrće, zdravlje i zdravstvene tegobe, domaće i divlje životinje, blagdani.
Do kraja 4. razreda učenici bi trebali aktivno rabiti 380 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja do 500. Ne bi trebalo uvoditi više od 7 do 8 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne objašnjavaju eksplicitno već se usvajaju globalno u sklopu predloženih tematskih jedinica.
Na kraju 4. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– prezent glagola to be i to have/have got
– izricanje radnje koja se ponavlja (present simple učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice – izjavni, upitni i niječni oblik)
– izricanje radnje koja se upravo događa (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice – izjavni, upitni i niječni oblik)
– razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi uz pomoć imperativa
– izražavanje sposobnosti/nesposobnosti uz pomoć glagola can
Zamjenice
– osobne zamjenice
– postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which
– pravilno upotrijebiti zamjenicu there uz glagol to be (There is/are)
– pokazne zamjenice/pridjevi this i that
Imenice
– globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica i nekih primjera nepravilne množine vezanih uz tematska područja
– izražavanje pripadanja uz pomoć posvojnoga genitiva (Saxon genitive)
Član
– neodređeni član i određeni član uz imenice
Pridjevi
– posvojni pridjevi
– opisni pridjevi
Prijedlozi
– pravilna uporaba prijedloga za mjesto on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between
Prilozi
– prilozi i priložne oznake mjesta i vremena (here, over there, always, every day, every week, now)
Upitne riječi
– raspitivanje o mjestu uz pomoć where
– postavljanje pitanja s how many
Brojevi
– glavni brojevi od 1do 100
Na razini prepoznavanja
– simple past tense
– uporaba glagola must za izražavanje naredbi
– present perfect simple za izražavanje rezultata neke radnje (Have you finished/copied…?)
– phrasal verbs
– stupnjevanje pridjeva
– neodređeni član a/an i određeni član – globalno usvajanje na razini prepoznavanja i uporabe

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje, predstavljanje članova šire obitelji i prijatelja; izražavanje srodnosti/pripadnosti, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, sviđanja i nesviđanja, imenovanje najčešćih zanimanja, dnevnih obroka i namirnica i izražavanje svojega mišljenja u vezi s tim, imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme, godišnjih doba, mjeseca, dana i atmosferskih prilika, odjeće, dijelova ljudskoga tijela, osjećaja i zdravstvenih tegoba, životinja i dijelova njihova tijela, školskih predmeta u 4. razredu i aktivnosti vezanih uz školu; davanje i traženje informacija o mjestima u gradu davanje svoje adrese ili adrese škole; postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which, how many i izražavanje količine; prepričavanje nekoga slijeda događaja, izražavanje molbe i zapovijedi; čestitanje blagdana, rođendana i sl.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vršnjaka u zemlji/zemljama zemalja engleskoga govornog područja, tipična prezimena, nazivi ulica i trgova, pisanje adresa u nas, u UK i u SAD-u, raspored sati, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provođenje slobodnoga vremena i praznika, način stanovanje, kupovanje živežnih namirnica, važnije građevine u mjestu, osnovne informacije o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (zemljopisna obilježja i sl.).
Dječja književnost: obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap i jazz chants. Obraditi dvije slikovnice u kojima slika i tekst ravnopravno sudjeluju u predstavljanju priče te ponuditi učenicima najmanje jednu slikovnicu s nepoznatom pričom ili jednu kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– sposobnost razumijevanja i izvršavanja uputa i kratkih i jednostavnih naredbi
– sposobnost povezivanja vidnog i zvučnoga jezičnog sadržaja
– sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika
– sposobnost razumijevanja sporijeg i pažljivo artikuliranoga govora s duljim stankama za asimiliranje značenja
– razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje kratkog teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica, pjesmica i brojalica vezanih za predložene jezične sadržaje i situacije
– spelling (izgovor slova abecede)
– sposobnost korištenja više jednostavnih rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– povezivanje elemenata priče slikovnicama ili slikovnim karticama i sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/dijalozima uz predložene jezične sadržaje
– iznošenje rezultata skupnog ili pojedinačnog rada npr. postera na neku od obrađenih tema
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova ili slijeda događaja
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
– sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– samostalno vođenje kratkih dijaloga o poznatim situacijama
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– uočavanje razlika između pisanja i izgovora kod učestalih riječi
– sposobnost čitanja rečenica i dijaloga nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i osnovnih rečenica u kratkim pisanim uputama
– sposobnost razumijevanja i čitanja rečenica i kratkih, jednostavnih tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja kratkih i jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama
– svladavanje rečenične intonacije

PISANJE
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi i razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– prepisivanje rečenica/kratkih tekstova koji su prethodno obrađeni
– sposobnost pisanja jednostavnih rečenica, čestitki za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
– nadopunjavanje teksta riječima koje nedostaju
– pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje izmiješanih dijelova kratkog teksta u logičku cjelinu
– pisanje vođenih kratkih sastava u sklopu prethodno usvojenih sadržaja
– pisanje riječi, rečenica i vrlo kratkih tekstova prema zvučnom modelu – diktat

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, nekim tehnikama učenja: mnemotehnike, asocijacije, kontekst; korištenje vizualnih elemenata pri memoriranju jezičnih sadržaja, ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, popisa riječi u udžbeniku i dvojezičnih rječnika, mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika; vođenje vlastitoga rječnika/usustavljivanje riječi po tematskim područjima; predstavljanje rezultata pojedinačnoga i skupnog rada; samostalno zaključivanje; razvoj samostalnoga i suradničkog učenja kroz rad u skupinama i na manjim projektima, svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika; postupno preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredak.

5. RAZRED
peta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Ja, moja obitelj i prijatelji – predstavljanje i opis sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, njihove tjelesne i karakterne osobine, ponavljanje starih i usvajanje novih naziva za zanimanja
Ključne strukture i izričaji
: My name is…/I am 10. I am from… I’ve got a small/big family. I live with my mother, my father…, My mum /dad is a teacher/a cook/a dentist/a secretary/a doctor/a nurse/a police officer. What would you like to be? I’ve got many friends. I’ve got/He’s got/She’s got a pet. I’m crazy about…/good at…, He/She is/isn’t tall/plump/naughty. I’ve got/He’s got blond hair and blue eyes; to be/have/have got.

2. Dom i oko njega – opisivanje doma/kuće/stana, soba, pokućstva te prostora izvan i oko njega – vrta, ulice, prometa
Ključne strukture i izričaji
: My/Her/His house/flat is small/big. There is a hall, a living room… There is a bed/a desk in his/David’s room. There are a lot of drawings on the wall. My street is/isn’t very long. in, on, under, in front of, behind.

3. Što učimo u školi – nastavni predmeti u 5. razredu osnovne škole, raspored sati, ponavljanje dana u tjednu, izricanje naredbi, engleska abeceda, slovkanje riječi
Ključne strukture i izričaji
: What is your favourite/least favourite subject? When do you have English/maths…? On Mondays, Can you spell your name? be good/bad at/be best in; I like/don’t like geography/science…My sister is writing her homework now. Have you finished the exercise?

4. Kako provodimo slobodno vrijeme – imenovanje izvanškolskih aktivnosti, športova, hobija
Ključne strukture i izričaji
: How do you spend your free time? What do you usually do in the afternoon/evening/at five? I like…swimming. I play badminton on Mondays and Wednesdays. When did you start collecting stamps? I go skating/skiing in winter.

5. Izražavanje vremena – sati, dijelovi dana, godišnja doba, mjeseci u godini, izricanje vremena, glavni brojevi 1 – 1000, čitanje osnovnih računskih operacija i telefonskih brojeva
Ključne strukture i izričaji
: What´s the time? It’s 5 o’clock/half past 4/a quarter to/past 3. In the afternoon/morning/evening, on Sunday, in July/summer, at midnight/noon/2 o’clock What is your best friend’s telephone number? What is twenty plus sixty-six?

6. Moj svijet i oko njega – svakodnevne radnje, opisivanje svojega mjesta/grada/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog područja – atmosferske prilike, običaji, kultura, ponavljanje i proširivanje rječnika vezanoga uz biljke i životinje – opisivanje mjesta, pojava, životinja
Ključne strukture i izričaji: I go to school every day. The capital of Croatia is Zagreb. Trafalgar Square is the most famous square in London. A squirrel is smaller than a rabbit. A shark is more dangerous than a dolphin. The longest river in the world is the Nile. The most famous sight in New York is the Statue of Liberty… a story – stories, a box – boxes.

7. Zdravlje i kako ga sačuvati – ponavljanje i proširivanje: hrana, dnevni obroci, razgovor o zdravoj prehrani i zdravome načinu života, usporedba hrane i prehrambenih navika u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, bavljenje športom/tjelesnim aktivnostima, higijena, kod liječnika, najčešće tegobe
Ključne strukture i izričaji: breakfast, brunch, lunch, dinner, supper, I’d like some… Would you like any…? I wouldn’t like any… Don’t go on buses and trams. Walk, walk and walk. Jump three times! Roll your shoulders! I’ve got a sore throat/a headache/a temperature/a runny nose. I cough/sneeze a lot. Stomach, neck, arms, a foot – feet, a tooth – teeth, a child – children. An apple a day keeps the doctor away.

8. Blagdani – običaji vezani uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, proslava Valentinova, pisanje prigodnih poruka za Valentinovo, Halloween
Ključne strukture i izričaji: carol singers, a pantomime, Jingle Bells, egg rolling, egg hunting, bobbing for apples, Be my Valentine!

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju učenika, kao na primjer neka priča, bajka, pjesma, strip i sl.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Članovi uže i šire obitelji, nastavni predmeti u 5. razredu osnovne škole, glavni parni i neparni brojevi od 1 do 1000, redni brojevi od 1 do 1000, osnovne računske operacije, nadnevci, godine, telefonski brojevi, engleska abeceda, tjelesne i karakterne osobine ljudi, odjeća prema prigodi i godišnjem dobu, atmosferske prilike, sviđanje i nesviđanje, boje, unutrašnjost i okruženje doma (kuće/stana), mjesto stanovanja /grad/država/domovina, odnosi u prostoru, godišnja doba, mjeseci u godini, dani u tjednu, dijelovi dana, sati, biljke i životinje, voće, povrće i hrana u pojedinim dnevnim obrocima, zdrava prehrana, slobodno vrijeme, izvanškolske aktivnosti, športovi, hobiji, glazbala; blagdani.
Do kraja 5. godine učenja u 5. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 580 i razumjeti oko 660 leksičkih jedinica. Pri obradbi novog leksičkog gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 7 do 9 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Budući da je učenicima ovo peta godina učenja engleskoga jezika, gramatika se objašnjava eksplicitno (present simple i present continuous za izražavanje sadašnjosti te past simple za izražavanje prošlosti). Iako se gramatika objašnjava eksplicitno, svakako valja napomenuti kako to ne znači učenje gramatičkih paradigmi i pravila uporabe navedenih glagolskih vremena napamet, a ni njihovo ispitivanje. Učenike je neophodno gramatički osvješćivati, ali ih pritom valja i rasterećivati, a to se postiže primjenom različitih kreativnih metoda i načina rada. S druge strane, present perfect simple za izražavanje rezultata neke radnje ne objašnjava se eksplicitno već se takve jezične strukture globalno usvajaju u sklopu predloženih tematskih jedinica.
Na kraju 5. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli
– prezent glagola to be i to have/have got u svim licima
– izricanje radnje koja se ponavlja (present simple učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice – potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– izricanje radnje koja se događa u trenutku govorenja (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice – potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– razlikovanje radnje koja se ponavlja i radnje koja se događa u trenutku govorenja (present simple/present continuous)
– izražavanje zapovjedi i molbi imperativom
– izražavanje sposobnosti/nesposobnosti uporabom glagola can
– izražavanje želja za budućnost uz pomoć glagola would
– izricanje prošle svršene radnje (past simple – uporaba nekoliko najučestalijih glagola)
Zamjenice
– osobne zamjenice
– postavljanje pitanja uporabom upitnih zamjenica (who, whose, what, when, which, why, how, how many) i odgovaranje na pitanja izricanjem razloga (Why...? – Because...)
– uporaba zamjenice there uz glagol to be (There is/are)
– uporaba pokazne zamjenice/pridjeva this i that
Imenice
– izražavanje pripadanja posvojnim genitivom (Saxon genitive)
– razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica i nekih primjera nepravilne množine vezanih uz tematska područja (wolf, mouse, sheep, fish, child) i neke osobitosti kod pisanja (story – stories, box – boxes)
Član
– neodređeni član a/an
Pridjevi
– izražavanje pripadanja uz pomoć posvojnih pridjeva (my, your, his, her, our, their)
– stupnjevanje jednosložnih i višesložnih pridjeva i stupnjevanje pridjeva good i bad
Prilozi
– prilozi mjesta, vremena i učestalosti (here, there, today, yesterday, now, usually, always, sometimes)
Prijedlozi
– pravilna uporaba prijedloga za mjesto (on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between, in the middle of, next to)
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 1000
– redni brojevi od 1 do 1000
Na razini prepoznavanja
– izražavanje rezultata neke radnje (present perfect simple)
– phrasal verbs
– znakovi fonetske transkripcije (u svim školama/udžbenicima trebaju se rabiti općeprihvaćeni simboli fonetske abecede)
– globalna uporaba određenoga člana the

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: imenovanje i predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, nastavnih predmeta u 5. razredu osnovne škole, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina ljudi, imenovanje i opis zanimanja, biljaka i životinja, odjeće koju nosimo u određenim prilikama i godišnjim dobima, imenovanje školskih predmeta, čitanje osnovnih računskih operacija, nadnevaka i godine, telefonskih brojeva, usvajanje engleske abecede i slovkanje, opisivanje načina provođenja slobodnoga vremena, svojega doma (kuće/stana), njegove unutrašnjosti i onoga što ga okružuje, svojega mjesta/grada/države/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog područja, snalaženje u prostoru/na ulici, izražavanje sviđanja i nesviđanja, pripadnosti, atmosfersko i kronološko vrijeme, prepričavanje događaja iz prošlosti, opisivanje i usporedba hrane i hranidbenih navika u nas i u zemljama engleskoga govornog područja; sudjelovanje u dijalogu, čestitanje blagdana, upoznavanje s običajima uz proslavu nekih specifičnih blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vršnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, tipična prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, prometna sredstva i ponašanje u prometu, športske aktivnosti i igre, neke osnovne informacije o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije/rijeke/planine i sl.).
Dječja književnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap, jazz chants i proverbijalne izraze. Obraditi jednu do dvije slikovnice s nepoznatom pričom i najmanje jednu kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE
– razumijevanje i uzvraćanje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
– povezivanje vidnoga (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja;
– razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– razumijevanje govora normalne brzine i artikulacije poznate tematike
– globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje
– razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih i snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica i pjesmica vezanih uz predložene jezične sadržaje i situacije
– slovkanje riječi (spelling)
– sposobnost korištenja jednostavnih rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– povezivanje elemenata priče pomoću slikovnih kartica i sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– iznošenje rezultata skupnoga ili pojedinačnoga rada npr. projekta ili postera na neku od obrađenih tema
– prepričavanje slijeda događaja
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– samostalno vođenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/dijalozima

ČITANJE
– prepoznavanje i čitanje fonetskih simbola
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi
– sposobnost čitanja rečenica, dijaloga i kraćega teksta nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i jednostavnih rečenica u jednostavnim pisanim uputama
– sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vidnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama
– svladavanje rečenične intonacije

PISANJE
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi te razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– pisanje rečenica/kratkih tekstova tematike i rječnika koji su prethodno obrađeni, čestitka za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja jednostavnih rečenica
– sposobnost pisanja jednostavnih tekstova o sebi i izmišljenim osobama, mjestu gdje žive i što rade
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju prema uzorku i pisanje kraćih rečenica
– pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u smislenu cjelinu
– samostalno pisanje vođenih kratkih opisa u sklopu prethodno usvojenih sadržaja
– pisanje rečenica i vrlo kratkih tekstova prema zvučnomu modelu – diktat.

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama: stvaranje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljega pamćenja; korištenje vidnih elemenata radi memoriranja jezičnih sadržaja, ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, popisa riječi u udžbeniku i dvojezičnih rječnika, mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika, računala, elektroničke pošte i interneta u učenju stranoga jezika; vođenje vlastitoga rječnika; usustavljivanje riječi po tematskim područjima; uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija; prikaz rezultata pojedinačnog i skupnoga rada; razvoj samostalnoga i suradničkoga učenja, svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika; samostalno zaključivanje.

6. RAZRED
šesta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Ja, moja obitelj i prijatelji – ponavljanje i proširivanje rječnika – opisivanje osobina i izgled ljudi, izricanje svakodnevnih radnji i obveza, izricanje prave sadašnjosti
Ključne strukture i izričaji: to be, have/have got, must/have to, curly/straight hair, big eyes/nose, clumsy/jealous/proud/hardworking/lazy... We must do our homework. I always/sometimes/never go to bed at 10 p.m. I usually read in bed but today I’m watching a film.

2. Moj dom – ponavljanje i proširivanje rječnika, opisivanje doma – prostorije, namještaj, ulica, trgovine, mjesta u gradu, razgovor o prednostima života u gradu i na selu
Ključne strukture i izričaji: there is/there are, share the room with... In my room there is/are... This is my room, not hers. I like living in the city/in my village. The air is clean/fresh/polluted... There are tall buildings, trams, museums, theatres… There are fields, meadows, woods... Home, sweet home. There’s no place like home.

3. Naše zdravlje i okoliš – razgovaranje o zdravoj hrani, životu i okolišu, usvajanje rječnika vezanog uz ekologiju i osvješćivanje potrebe za zaštitom okoliša
Ključne strukture i izričaji: We must protect the environment/stop pollution/recycle paper/glass /plastic bottles. In ten years we’ll have no water. Are there any flowers? – No, there aren’t any. /Yes, there are some. How much money/sugar/tea…? How many apples/cars/people…?

4. Književnost, likovna i glazbena umjetnost – usvajanje rječnika vezanoga uz temu
Ključne strukture i izričaji
: good/better/the best, bad/worse/the worst, much-many/more/the most, This is the best painting I have ever seen. I like reading fables/novels/comics. I don’t like listening to operas.

5. Zemlje engleskoga govornog područja – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Irska, SAD, Kanada, Australija i Novi Zeland - upoznavanje kulture i civilizacije te znamenitih osoba
Ključne strukture i izričaji: He was a famous doctor/writer/composer. She played tennis last weekend. We went home after school yesterday, but she didn’t. When did they arrive in London?, 1 – 100 (cardinal and ordinal numbers), a hundred – two hundred, one thousand – four thousand, on July 15, on Monday, at school, in May, at five o’ clock, in the afternoon…, He won his 3rd gold medal in swimming.

6. Slobodno vrijeme – usvajanje riječi i izraza vezanih uz slobodno vrijeme, medije, šport, putovanja, pomoć u kući, prepričavanje svojih doživljaja i iskustava, pričanje o planovima i namjerama
Ključne strukture i izričaji
: Have you finished your work?, I’ve done my homework., Then you can send SMS messages to your friends. Last summer I went to....with my friends. Can/may: May I go out? – No, you may not. Can we surf the Internet now? – No, you can’t. I like playing football. I’m going to play football tomorrow. She is going to visit her friends.

7. Blagdani – upoznavanje nekih blagdanskih običaja, pjesama, jela, igara, plesova naroda engleskoga govornog područja
Ključne strukture i izričaji
: ponavljanje već usvojenih struktura i izraza te usvajanje novih ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju učenika, kao na primjer priče ili se pripremaju tematski panoi i projekti. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Obitelj i prijatelji, karakterne osobine i izgled osoba; mjesto stanovanja: dom, grad, zavičaj, svakodnevne obveze u kući i školi, zdrava hrana, zdravo tijelo, zagađenje i zaštita okoliša, budući događaji, mediji, šport, putovanja, likovna i glazbena umjetnost i književna djela, kronološko i atmosfersko vrijeme, odjeća, kultura i civilizacija zemalja engleskoga govornog područja i znamenite osobe u Hrvatskoj i zemljama engleskoga govornoga područja, proslava blagdana, običaji, pjesme, tipična blagdanska jela i sl.
Na kraju 6. razreda osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno rabiti oko 780, a na razini razumijevanja do 880 leksičkih jedinica. Predviđa se aktivno usvajanje oko 10 novih leksičkih jedinica po satu obradbe novoga gradiva. Leksičke jedinice treba neprestano ponavljati i ciklički proširivati prema tematskim sadržajima i interesima učenika.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkoga zapamćivanja paradigmi i ispitivanja pravila i konteksta. Pristup je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva.
Na kraju 6. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– glagoli to have/have got i to be; struktura there is /are
– present simple (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– present continuous (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– present simple u odnosu na present continuous
– phrasal verbs
– planirana buduća radnja uz pomoć going to future (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– simple future za predviđanje budućih radnji
– traženje dopuštenja uz pomoć glagola can i may (upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– izricanje obveze uz pomoć must/have to
– simple future za predviđanje budućih radnji
– izricanje prošle radnje uz pomoć simple past pravilnih i nepravilnih glagola
– would za izricanje želje
Zamjenice
– posvojne zamjenice (mine, yours,…)
– ponavljanje osobnih zamjenica
Imenice
– tvorba množine imenica
– brojive i nebrojive imenice
– neodređena količina uz pomoć some, any, much, many
– razlika između How much? i How many?- brojive i nebrojive imenice
– neke uporabe glagolske imenice (gerund): I like swimming in the sea.
Pridjevi
– stupnjevanje pridjeva (kratki, dugi i nepravilni pridjevi good, bad, many, much, little, far)
– posvojni pridjevi (my, your,…)
Prijedlozi
– prijedlozi mjesta i vremena
Prilozi
– prilozi učestalosti i njihovo mjesto u rečenici
– prilozi i priložne oznake vremena
Brojevi
– glavni i redni brojevi od 1 do 1000
Na razini prepoznavanja
– present perfect simple za izricanja rezultata radnje

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
pričanje o sebi i drugima, obitelji i prijateljima, opisivanje karakternih osobina i izgleda osoba, opisivanje predmeta i situacija, uspoređivanje predmeta i osoba, postavljanje pitanja, snalaženje u prostoru i vremenu, opisivanje svojega doma, grada ili mjesta, uljudno ponašanje, izricanje sklonosti i potreba, izražavanje stava, prepričavanje prošlih događaja, izricanje radnji koje se upravo događaju, onih koje se ponavljaju, koje su upravo završile i budućih radnji, traženje i davanje informacija, opisivanje kronološkoga i atmosferskoga vremena, odjeće, upoznavanje kulture i civilizacije, znamenitih osoba i tipičnih blagdanskih jela zemalja engleskoga govornog područja i uspoređivanje s Hrvatskom, čestitanje blagdana, rođendana i sl., pisanje čestitki, poruka i pisama.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja i jezične funkcije kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanja, razne informacije o blagdanskim i drugim običajima, pjesme, igre, dnevne obveze vršnjaka, raspored sati, slobodno vrijeme, odijevanje, stanovanje, informacije o zemljama, glavnim gradovima, nekim poznatim spomenicima, umjetninama, muzejima, galerijama, izletištima, nacionalnim parkovima, poznatim povijesnim osobama iz područja književnosti, likovne, glazbene kulture te ostalim običajima vezanim uz svakodnevni život.
Dječja književnost: obraditi nekoliko autorskih pjesmica ili tradicionalnih pjesmica, uključujući zagonetke, brzalice, rap, jazz chants i proverbijalne izraze; pročitati najmanje dvije ilustrirane kratke priče od kojih jedna može biti strip. Obraditi jednu nepoznatu priču ili kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE
– prepoznavanje, razlikovanje i razumijevanje fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– razumijevanje pažljivo artikuliranoga govora
– razumijevanje i izvršavanje uputa i naredbi
– povezivanje vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje izjavnih, niječnih i upitnih rečenica, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika
– reproduciranje rečenične intonacije
– reproduciranje zvučnih modela
– spelling (izgovor slova abecede)
– pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih modela
– verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jezičnih funkcija
– sposobnost pamćenja i reproduciranja sadržaja obrađene cjeline
– sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta, situacija
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu
– iznošenje rezultata skupnoga ili pojedinačnog rada
– sposobnost prepričavanja slijeda događaja uz likovne poticaje
– reproduciranje dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove
– sudjelovanje u dramatizacijama/dijalozima uz predložene jezične sadržaje
– postavljanje jednostavnijih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja

ČITANJE
– sposobnost razumijevanja pisanih uputa
– sposobnost čitanja tekstova i dijaloga nakon odslušanoga zvučnog uzorka
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vidnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova s razglednica, kraćih pisama, obavijesti u svakodnevnim situacijama
– glasno čitanje tekstova prethodno obrađenih struktura i rječnika
– svladavanje rečenične intonacije
– samostalno čitanje fonetskih simbola u rječniku
– samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rješavanje zadataka nakon čitanja teksta

PISANJE
– pisanje po diktatu nakon prethodno obrađenih sadržaja
– uočavanje razlike između pisanja i izgovaranja te razlike između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– pisanje riječi po zvučnom modelu – slovkanih slova abecede
– pisanje čestitki, poruka na razglednicama, kratkih pisama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja o sebi, drugima, mjestu življenja i rada, školovanja
– popunjavanja tekstova riječima koje nedostaju
– sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje izmiješanih rečenica, dijaloga, kraćih tekstova u smislenu cjelinu
– samostalno pisanje kraćih opisa u sklopu prethodno obrađenih sadržaja
– ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima
– samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja nakon što su sadržaji uvježbani
– samostalno i zajedničko osmišljavanje tekstova i grafičkih rješenja za razredni pano

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama:
razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednog bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljeg pamćenja, uporaba vizualnih elemenata u svrhu pamćenja jezičnih sadržaja, udžbeničkoga rječnika za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi, novih medija u učenju stranog jezika; vođenje vlastitoga rječnika, uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija, razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija pri rješavanju zadataka, primjena tehnika zapamćivanja, predstavljanja rezultata pojedinačnoga i skupnoga rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnoga i suradničkoga učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.

7. RAZRED
sedma godina učenja

CJELINE I TEME

1. Život mladih i njihovi problemi – razgovaranje o problemima mladih u suvremenom svijetu, o ljubavi i prijateljstvu, o sukobu naraštaja, o životu i problemima u razredu i školi
Ključne strukture i izričaji
: My son never talks to me. My father flies to New York every Saturday but this Saturday he is leaving for Berlin. When I was a teenager I had a car accident. I didn’t get hurt. We didn’t pay attention to… They lived/flew/went/had/bought… I had to call my friend yesterday to pick me up at my home because my leg hurt badly. Who opened the door? Who did you see? What happened three days ago? What did you do? She is more beautiful than her friend. This is the worst excuse I have ever heard.

2. Svakidašnjica – ponavljanje i proširivanje rječnika na temu zdravoga života, stanovanja, poslova, zanimanja, razgovaranje o ugroženim biljnim i životinjskim vrstama u Hrvatskoj i svijetu, prijedlozi kako pomoći ugroženim vrstama te kako očuvati planet Zemlju
Ključne strukture i izričaji
: who, which, that. He was a writer who spent the whole life in a small village. It is an animal that lives in the desert. Endangered species live all over the world. The wolf and the brown bear live in the forests of Croatia. What can we do to protect them? Where do they live? In forests/seas/lakes/deserts…

3. Slobodno vrijeme i kako ga provodimo – razgovaranje o televizijskom programu, odlasku u kino, vrstama filmova, poznatim glumcima/redateljima, vrstama glazbe, športovima, čitanju knjiga i književnosti
Ključne strukture i izričaji: Can/be able to. I can see the waves crashing on the beach. We’ll be able to talk to people from other planets. I could sing but I couldn’t play a musical instrument. My favourite film is…/I saw it last week… I often listen to classical music. Mark Twain’s novels are very good but I prefer reading about Harry Potter’s adventures.Girl’s room, girls’ room, children’s room, boy – boys, house – houses, piano – pianos, baby – babies, goose – geese.

4. Doživljaji i mašta – pričanje o vlastitim doživljajima i pustolovinama i o likovima iz mašte, čitanje i/ili slušanje ulomaka iz priča ili romana za djecu i omladinu
Ključne strukture i izričaji: They bought themselves some ice-cream. She is looking at herself in the mirror. Tourists will stay in hotels on the moon. Some people won’t like the moon. We are going to travel by rocket in the future. It was raining heavily the whole day yesterday. Milly was watching television when she heard a loud crash. While I was cooking, my friend was watching TV.

5. Zemlje engleskoga govornog područja – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Irska, SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland, obradba tema vezanih uz kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja i usporedba s Hrvatskom, putovanja – snalaženje u nepoznatom gradu/stranom svijetu
Ključne strukture i izričaji: Since/for. I have known him for 3 years. I have known him since 2001. Already/yet. She has already finished her homework. I haven’t finished yet. Man – men, foot – feet, fish – fish(es). The USA, the Sava, the Adriatic Sea. Anybody, something, nowhere. Excuse me, can you tell me the way to.../How can I get to... – Take the 77 bus.../Turn left at the traffic lights...

6. Blagdani – obilježavanje Božića i Uskrsa radom na prigodnim tekstovima i pjesmama, uspoređivanje raznih običaja vezanih uz proslavu Nove godine
Ključne strukture i izričaji: ponavljanje već usvojenih struktura uz uvođenje novih ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati tijekom godine obrađuju se po izboru nastavnika i/ili učenika priče ili pripremaju tematski panoi, posteri, projekti, kao na primjer o ugroženim biljnim i/ili životinjskim vrstama u Hrvatskoj/svijetu, glazba/filmovi/knjige koje volim. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima. Preporučuje se uporaba izvornih tekstova na engleskom jeziku primjerena jezičnoj kompetenciji učenika.

ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, opis osoba, razgovor o problemima mladih u suvremenom svijetu i o sukobu generacija, o zdravom načinu života, stanovanju, zanimanjima i poslovima, ekološke teme o ugroženosti biljnih i životinjskih vrsta i zagađenju okoliša i kako pomoći, razgovor o slobodnom vremenu – odlasku u kino (vrste filmova), slušanju glazbe (vrste glazbe), športu i literaturi, prepričavanje i razgovor o vlastitim doživljajima, traženje i davanje informacije o putu do nekog mjesta, upoznavanje zemalja engleskoga govornog područja – znamenitosti, način života, školovanje, običaji i usporedba s Hrvatskom, blagdani i proslave.
Do kraja 7. godine učenja u 7. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 1000 leksičkih jedinica, a razumjeti oko 1100 leksičkih jedinica. Ne bi trebalo uvoditi više od 10 – 12 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatičkog nazivlja i usustavljivanje gradiva. Gramatika se tumači i provjerava situacijski bez mehaničkog zapamćivanja paradigmi i pravila.
Na kraju 7. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– present continuous – potvrdni, upitni i niječni oblik, za izricanje sadašnjosti i budućnosti
– present simple – potvrdni, upitni i niječni oblik
– razlikovanje uporabe present simple/continuous
– past simple pravilnih i nepravilnih glagola
– trajanje radnje u prošlosti – past continuous (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– razlikovanje uporabe past simple i past continuous – izricanje trajanja jedne ili više istodobnih radnji u prošlosti i trajanja jedne radnje prekinute drugom radnjom
– buduća radnja i predviđanje izraženo sa simple future
– planovi u budućnosti - going to future
– radnja u present perfectu (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– uporaba modalnoga glagola have to + infinitive za izricanje obveze u sadašnjosti i prošlosti
– uporaba modalnoga glagola can/be able to za izricanje sposobnosti u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti
– uporaba modalnoga glagola would
Zamjenice
– pravilna uporaba osobnih zamjenica (subjekt /objekt)
– neodređene zamjenice (anybody, something, nowhere)
– povratne zamjenice (myself, yourself, itd.)
– odnosne zamjenice (who, that, which, whose, where)
Imenice
– razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica – pravilne i nepravilne množine
– glagolske imenice
– proširivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama
– posvojni genitiv u jednini i množini
Član
– uporaba člana uz gradivne imenice, vlastita imena i zemljopisne pojmove
Pridjevi
– proširivanje stupnjevanja pridjeva novim primjerima nepravilnoga stupnjevanja
Brojevi
– ponavljanje glavnih i rednih brojeva, čitanje datuma, godina, športskih rezultata, pisanje i čitanje adresa, telefonskih brojeva i sl.
Rečenica
– subjektna i objektna pitanja s who i what
Na razini prepoznavanja
– odnosne rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih kultura:
predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, izražavanje srodnosti/pripadnosti, problema mladog naraštaja, problema vezanih uz odnos s roditeljima, među vršnjacima u razredu i u životu, izražavanje mišljenja, gledišta i zamisli o očuvanju okoliša, imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme, prepričavanje vlastitih doživljaja iz prošlosti, planovi za budućnost, predviđanja u budućnosti, razmišljanje o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, davanje savjeta, razumijevanje uputa kako stići na određeno mjesto, čestitanje blagdana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje; uljudno ponašanje; oslovljavanje; čestitanje blagdana; neke aktivnosti vezane uz blagdane; imena vršnjaka u zemlji/zemljama engleskoga govornog područja, neka tipična prezimena, nazivi ulica i trgova, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provođenje slobodnoga vremena i praznika, način stanovanja, kupovanje namirnica. Učenici upoznaju povijest zemalja engleskoga govornog područja, velike gradovi i njihove zanimljivosti i kulturne spomenike, pojedine dijelove zemalja i običaje ljudi. Kroz tematske jedinice susreću se sa značajnim osobama, osobama iz pop kulture, piscima i autorima koji dolaze iz zemalja engleskoga govornog područja, te s njihovim književnim djelima i likovima.
Književnost za djecu i mlade: I dalje se uvode autorske pjesme, od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe, iz mjuzikla ili sl. Također uvodimo najmanje dvije kratke priče, autorske basne ili bajke i sl. U sedmoj godini učenja učenike potičemo da pročitaju najmanje jednu nešto dulju pripovijetku ili kraći roman tematski i jezično primjeren njihovoj dobi.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost razumijevanja pažljivo artikuliranoga govora
– sposobnost razumijevanja i izvršavanja uputa i naredbi
– sposobnost razumijevanja uputa o tome kako stići do određenoga mjesta u nepoznatom mjestu/gradu
– sposobnost povezivanja vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
– razumijevanje izjavnih i upitnih rečenica, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika
– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih akustičkih modela
– spelling (izgovor slova abecede)
– sposobnost pamćenja i reproduciranja sadržaja obrađene cjeline
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta, situacija
– davanje uputa kako stići do određenoga mjesta u mjestu/gradu
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu
– iznošenje ishoda skupnoga ili pojedinačnog rada (postera, teksta, ili sl.)
– sposobnost prepričavanja uz likovne poticaje, prepričavanje slijeda događaja
– sposobnost prepričavanja pročitanoga i obrađenoga teksta
– sposobnost prepričavanja osobnih doživljaja
– verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jezičnih funkcija
– sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove
– samostalno vođenje dijaloga u sklopu poznatih situacija
– sudjelovanje u dramatizacijama i igranju uloga

ČITANJE
– sposobnost razumijevanja i čitanja pisanih uputa
– sposobnost čitanja pripovjednih tekstova i dijaloga nakon slušanja uzorka
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vidnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova s razglednica, pisama, obavijesti u svakodnevnim situacijama
– glasno čitanje tekstova prethodno obrađenih struktura i rječnika
– svladavanje rečenične intonacije
– samostalno čitanje fonetskih simbola u rječniku

PISANJE
– pisanje riječi po zvučnom modelu – slovkanih slova abecede
– uočavanje razlika između grafije i izgovora te razlike pravopisa između hrvatskoga i engleskog jezika
– pisanje diktata
– sposobnost pisanja prema uzorku
– pisanje čestitki, poruka na razglednicama, kraćih pisama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja o sebi i drugima, opisa mjestu življenja i rada, školovanja
– samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rješavanje zadataka nakon pročitanoga teksta
– nadopunjavanje tekstova riječima koje nedostaju
– sposobnost povezivanja dijelova predloženoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje izmiješanih rečenica, dijaloga i kraćih tekstova u smislenu cjelinu
– samostalno pisanje kraćih opisa u sklopu prethodno obrađenih sadržaja
– ispunjavanje obrasca s osobnim podacima
– pisanje po diktatu nakon prethodno obrađenih sadržaja
– samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja nakon uvježbanih sadržaja
– samostalna i zajednička izrada tematskih postera
– samostalno pisanje vođenih sastavaka
– stvaralačko pisanje - pisanje vođenih sastavaka i pjesama s prethodnom pripremom, poticanje učenika na stvaralačko pisanje

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama:
senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnog vremena i praznika i sl.)
Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljega pamćenja, korištenje vizualnih elemenata radi memoriranja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, zaokruživanje i sl.), poticanje učenika na korištenje strategija učenja primjerenih njihovu uzrastu: oluja ideja (brainstorming), mentalne mape (mind maps), vođenje vlastitoga rječnika, korištenje udžbeničkog i dvojezičnog rječnika za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi, uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija, korištenje novih medija u učenju stranoga jezika, razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija učenja pri rješavanju zadataka (npr. predviđanje sadržaja teksta na osnovi naslova, korištenje konteksta radi lakšega razumijevanja, analiza, sažimanje i dr.), primjena tehnika zapamćivanja (npr mnemotehnike, rime, anagrami, sinonimi, antonimi i dr.), predstavljanja rezultata pojedinačnoga i skupnog rada, npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.

8. RAZRED
osma godina učenja

CJELINE I TEME

1. Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu – problemi mladih, razgovaranje o neprihvatljivom ponašanju mladih, npr. na športskim priredbama, ulici, nasilje među školskom djecom…, problemi vezani uz odnos među naraštajima, odabir zanimanja i traženje zaposlenja, važnost učenja stranih jezika
Ključne strukture i izričaji: You should talk to your parents about the problem. I’m going to study at the university. I’ll help you carry the bag. Quick-quickly.

2. Mladi i njihovi interesi – provođenje slobodnog vremena (mediji, glazba, čitanje, kućni ljubimci, šport) razgovaranje o izgledu i modi, o ljubavi i zaljubljivanju
Ključne strukture i izričaji: She has already seen that comedy. She was at the theatre yesterday. People leave their pets in the street, don’t they? You must take care of your pet. She’s as tall as her brother. Today’s fashion is much nicer than... My/mine,etc. This book is mine. Sugar/tea/coffee/money/information/advice/news.

3. Putovanja – planiranje putovanja, snalaženje u stranoj zemlji, izvještavanje o putovanju, pisanje kratkog pisma ili razglednice, Hrvatska kao turističko odredište
Ključne strukture i izričaji
: It says in the brochure that… I’m leaving tomorrow. The train leaves at two o’ clock. While I was sitting in the doubledecker a man with a bowler hat on got in. Where did you spend your winter holidays?- We went to Greece. Croatia has got the most beautiful coast in the world.

4. Svijet oko nas – razgovaranje o problemima u svijetu: glad, siromaštvo, rat, ekološki problemi, ugrožene vrste, razvoj tehnologije - računalo, internet, mobitel
Ključne strukture i izričaji
: The natural habitats of many animals are destroyed by human activity. Many people die of starvation in Africa. In 10 years computers will be used in all schools. My parents always tell me not to leave the light on.

5. Zemlje engleskog govornog područja (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Irska, SAD, Kanada, Australija) i Hrvatska – zemljopisna obilježja, događaji iz povijesti, kultura i civilizacija, obrazovanje
Ključne strukture i izričaji: London is the capital of England/the UK. He likes coffee but he doesn’t like tea. Drinking tea is not so popular among young people in the UK. Columbus discovered America but it was named after Amerigo Vespucci.

6. Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i usporedba običaja s našim običajima u Hrvatskoj
Ključne strukture i izričaji
: ponavljanje već usvojenih struktura i uvođenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obrađuju se po izboru nastavnika i/ili učenika priče ili pripremaju tematski panoi ili projekti kao na primjer o modi, AIDS-u, nasilju među djecom, »kada bih mogao zaželjeti 3 želje«… Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima. Učenike treba poticati na čitanje izvornih tekstova na engleskom jeziku u skladu s razinom njihove jezične kompetencije.

ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu (obitelj, prijatelji, mladež i odrasli i njihovi problemi, problemi vezani uz posao, traženje zaposlenja), svakidašnjica (zdravlje, stanovanje, skrb o mladima, zaštita od zaraznih bolesti), slobodno vrijeme (mediji, glazba, čitanje, šport), putovanja (turizam, rad turističke agencije, planiranje putovanja, izvješća o putovanjima, turističko snalaženje u stranoj zemlji i s tim u vezi važnost engleskoga kao svjetskoga jezika), svijet u kojem živimo/problemi suvremenoga čovječanstva (siromaštvo, glad, ekološki problemi...), teme iz kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog područja i Hrvatske (npr. uključivanje Hrvatske u EU), blagdani.
Do kraja 8. razreda učenici bi trebali aktivno rabiti 1300 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja do 1400. Planira se uvođenje 12 – 14 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički ponavlja i proširuje novim temama, posebice iz područja kulture i civilizacije. Treba povećati broj izvornih tekstova.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatika se uvodi i uvježbava i na komunikacijskim uzorcima, ciklički se ponavlja i utvrđuje, a metajezik se koristi u sklopu struktura propisanih programom. Gramatičke strukture uspoređuju se sa sličnima u hrvatskom jeziku. Na kraju 8. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– present simple/present continuous/present perfect – tvorba, oblici, uporaba i razlikovanje uporabe
– past simple/continuous – tvorba, oblici, uporaba
– simple future/going to future/present simple/present continuous za izricanje buduće radnje
– modalni glagoli: proširivanje znanja o uporabi i oblicima (can/could, be able to, may/might, must/have to, ought to, shall/should, will/would)
– can s glagolima percepcije
– pasiv osnovnih glagolskih vremena (simple present/future/simple past) tvorba, oblici, uporaba
Zamjenice
– osobne zamjenice (u nominativu i objektnom padežu)
– odnosne zamjenice (who, which, that, whose, whom)
– posvojne zamjenice u usporedbi s posvojnim pridjevima – oblik i razlike
– povratne zamjenice
– neodređene zamjenice
Imenice
– ponavljane tvorbe pravilne i nepravilne množine imenica i proširivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama
Član
– proširivanje znanja o uporabi/ispuštanju članova ispred apstraktnih i gradivnih imenica i zemljopisnih pojmova
Pridjevi
– posvojni pridjevi i razlike u obliku i uporabi u odnosu na posvojne zamjenice
– stupnjevanje pridjeva (proširiti komparativom jednakosti: as tall as)
– razlikovanje pridjeva od priloga po uporabi, tvorbi i mjestu u rečenici
Prilozi
– prilozi načina – tvorba i uporaba
– prilozi mjesta, vremena, učestalosti i njihovo mjesto u rečenici
– odnosni prilog where
Brojevi
– ponavljanje glavnih i rednih brojeva, čitanje datuma, godina, športskih rezultata, pisanje i čitanje adresa, telefonskih brojeva i sl.
Rečenica
– question tags -tvorba i uporaba
– upravni i neupravni govor/pitanja s glagolom u glavnoj rečenici u present tenses
– neupravne molbe/zapovijedi
– redoslijed riječi u rečenici (SVO)
– subjektna i objektna pitanja
Na razini prepoznavanja
§kondicionalne rečenice – prvi i drugi tip
– vremenske rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
razgovaranje o problemima vezanim uz odnos među naraštajima, o važnosti znanja stranih jezika radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama, o blagdanskim običajima, o elementima kulture i civilizacije, povijesti, znamenitim osobama i sl. zemalja engleskoga govornog područja i usporedba s Hrvatskom, o razlikama, prednostima i nedostatcima života na selu/u gradu, o načinu korištenja slobodnoga vremena, o svojim interesima i hobijima i ponašanju mladih u svezi s tim, o očekivanjima i planovima za budućnost, prepričavanje osobnih doživljaja i iskustava, raspravljanje o problemima vezanim uz izbor zanimanja i traženje zaposlenja, izvješće o putovanju, snalaženje u stranoj zemlji kao turist, izražavanje stavova o ekološkim problemima i ugroženim vrstama, izražavanje molba, zahtijeva, zahvala, želja, slaganja i neslaganja, obveza i dužnosti.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vršnjaka u zemlji/zemljama engleskoga govornog područja, neka tipična prezimena, nazivi ulica i trgova, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provođenje slobodnoga vremena i praznika, način stanovanja, kupovanje živežnih namirnica. Učenici se upoznaju s povijesti zemalja engleskoga govornog područja, velikim gradovima i njihovim zanimljivostima i kulturnim spomenicima, pojedinim dijelovima zemalja i običajima ljudi. Kroz tematske jedinice stječu znanja o značajnim osobama, osobama iz pop kulture, piscima i autorima koji dolaze iz zemalja engleskoga govornog područja, te o njihovim književnim djelima i likovima.
Književnost za djecu i mlade: I dalje se uvode autorske pjesme, od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe, iz mjuzikla ili sl. Obrađujemo i tradicionalne pjesme u sklopu tematskih sadržaja. Također uvodimo najmanje dvije kratke priče, jedna od kojih može biti autorska basna ili bajka, ili se umjesto nje čita igrokaz, kraća drama i sl. Bilo bi dobro da učenici pročitaju najmanje jednu dulju pripovijetku ili suvremeni roman za djecu i mlade.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
SLUŠANJE

– razumijevanje izričaja i riječi koji su bitni učenicima
– razumijevanje informacija u jednostavnim svakodnevnim materijalima, poput promidžbenih poruka, jelovnika, prospekata, voznog reda i sl.
– razumijevanje kraćih i jednostavnijih osobnih pisama
– razumijevanje i izvršavanje uputa i kraćih i jednostavnijih naredbi
– povezivanje vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– raspoznavanje i razumijevanje fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– razumijevanje pažljivo artikuliranoga govora sa stankama za asimiliranje značenja
– razumijevanje izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost pravilne reprodukcije obrađenih jezičnih sadržaja
– spelling (izgovor slova abecede)
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– iznošenje rezultata skupnoga ili pojedinačnog rada na projektu u sklopu obrađenih tema
– sposobnost prepričavanja tekstova/slijeda događaja u sklopu obrađenih tema
– verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnijih jezičnih funkcija
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– sudjelovanje u kraćim dijalozima u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– sudjelovanje u dramatizacijama

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i rečenica u sklopu obrađenih sadržaja
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi
– sposobnost čitanja rečenica, dijaloga i tekstova u sklopu obrađenih sadržaja
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i rečenica u kratkim pisanim uputama
– sposobnost razumijevanja i čitanja rečenica i tekstova o poznatim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja poruka s razglednica i obavijesti u svakodnevnim situacijama
– svladavanje rečenične intonacije
– čitanje fonetskih simbola

PISANJE
– uočavanje razlika između pisanja i izgovora kod učestalih riječi te razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– prepisivanje rečenica/kraćih tekstova koji su prethodno obrađeni
– pisanje čestitki za blagdane, poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
– nadopunjavanje teksta riječima koje nedostaju
– pismeno odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja
– pisanje vođenih i slobodnih sastavaka u sklopu prethodno usvojenih sadržaja
– pisanje riječi, rečenica i tekstova po diktatu
– pisanje ispita znanja u sklopu obrađenoga rječnika i struktura

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama:
veliku pozornost treba obratiti na stjecanje interkulturalnih kompetencija unutar civilizacijskih dosega kako bi se učenike potaknulo na uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnove za razvijanje tolerancije i empatije prema drugim narodima i kulturama.
Učenike valja upoznavati s osnovnim pojmovima u svezi s interkulturalnim kompetencijama (npr. kulturni šok i razgovor o iskustvima u svezi s tim). Proširuju se znanja na kognitivnoj razini: znanja o kulturi kao načinu života u zajednici određenoga jezika, upoznaju se kulturna dostignuća poput književnih djela, likovnih, umjetničkih djela, te elementi društveno-kulturalnog konteksta.
Postupno se uvode interkulturalne kompetencije na razini vještina potrebnih za ponašanje u određenom društveno-kulturalnom kontekstu (know-how/savoir faire) dok se stvaranje nazora o vrijednostima i sl. (being/savoir etre) na ovom stupnju još ne očekuje.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednog bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljeg pamćenja, korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, vođenje vlastitoga rječnika/usustavljivanje riječi po tematskim područjima, korištenje popisa riječi u udžbeniku i rječnika (dvojezičnih i jednojezičnih), samostalno zaključivanje, razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija učenja pri rješavanju zadataka (npr. predviđanje sadržaja teksta na osnovi naslova, korištenje konteksta radi lakšega razumijevanja, analiza, sažimanje i dr.), primjena tehnika memoriranja (npr. mnemotehnike, rime, anagrami, sinonimi, antonimi i dr.), korištenje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika, predstavljanja rezultata pojedinačnoga i skupnog rada na projektu, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.

Engleski kao drugi strani jezik

4. RAZRED
prva godina učenja

CJELINE I TEME

1. Susreti i pozdravi – pozdravljanje, predstavljanje i oslovljavanje odraslih i vršnjaka, identificiranje osoba i predmeta
Ključne strukture i izričaji
: Hello! Hi! Good morning. Mr/Mrs/Miss/Ms White...Goodbye. How are you today?- Fine, thanks. Not well. Please... Sorry... Thank you... I’m... My name is... This is... What’s her/his name? Who is this? – This is John. What is this? This is a book.

2. Ja i moja obitelj – usvajanje naziva i predstavljanje članova uže obitelji, opisivanje njihovih osobina, izricanje osjećaja
Ključne strukture i izričaji
: This is my mum/dad/sister/brother/family. She is kind. Sue is a girl. She has got a brother. I’m happy/tired/scared...

3. Moj dom i oko njega – opisivanje stana/kuće/sobe, izražavanje vlasništva, pripadanja, izricanje odnosa u prostoru uz pomoć prijedloga, opisivanje bližega okoliša (vrta, trgovina, ulica)
Ključne strukture i izričaji: This is my room. It is small/tidy. John’s room is... my, your, his, her room... in, on, under. There is/are. There is a park in my street.

4. U učionici – usvajanje razrednoga govora – naredbi, naziva za pribor, mjesta, postavljanje pitanja o stvarima u razredu
Ključne strukture i izričaji
: Sit down! Read! Write! Listen! Copy! Come here/to the board!... S/he is reading. Is s/he writing? – Yes, s/he is. Where is the book? Who is reading? What is s/he doing? Sandy’s pencil

5. Moje tijelo – usvajanje naziva za dijelove ljudskoga tijela i njihovo opisivanje, brojevi od 1 do 20, razumijevanje uputa, savjeta
Ključne strukture i izričaji
: S/he’s got a big nose... Brush your teeth! Wash your hands! One mouth, two hands... ten fingers… How many boys are there...? An arm - arms, a foot - feet.

6. Ja i moji prijatelji – opisivanje osobe, izricanje dobi/pitanje za dob
Ključne strukture i izričaji
: How old are you? – I am 10. My best friend is 10 years old. S/he is clever/short S/he is nice/kind. I play basketball. S/he plays football

7. Moja odjeća – usvajanje naziva za odjeću i boje, opisivanje odjeće
Ključne strukture i izričaji
: What colour is...? What are you wearing today? I’m wearing a yellow dress/blue jeans/a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat...

8. Dnevni obroci – usvajanje naziva za dnevne obroke, neke vrste hrane i pića, izražavanje sviđanja i nesviđanja
Ključne strukture i izričaji
: breakfast, lunch, dinner, supper; I have fish for dinner. I like apples/I don’t like bananas. My favourite food/drink is...

9. Kućni ljubimci – usvajanje naziva za kućne ljubimce, domaće i neke divlje životinje (zoološki vrt), opisivanje životinja – usvajanje naziva za dijelove tijela životinja, opisivanje što životinje rade
Ključne strukture i izričaji: My favourite animal is... It has got long ears. It can hop.

10. Slobodno vrijeme – imenovanje nekih športskih aktivnosti i pojedinih športova
Ključne strukture i izričaji
: I play football. I like basketball. My friend likes...I can swim/ski…

11. Svijet oko nas – imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša: cvijeće, voće, povrće
Ključne strukture i izričaji
: What is this? This is a flower. What colour is it? It’s red.

12. Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje običaja hrvatskoga naroda i naroda zemalja engleskoga govornog područja
Ključne strukture i izričaji: Thanksgiving Day/Dani kruha; Happy Halloween! Trick or treat! Merry Christmas! Carols, Christmas pudding, crackers, Happy New Year! Happy Easter!

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obrađuju se po izboru nastavnika i/ili učenika prikladna djela dječje književnosti i kulturnocivilizacijske teme te pripremaju recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno ponašanje, oslovljavanje, prijatelji i članovi uže obitelji, igračke i školski pribor, prirodni okoliš (voće, povrće, cvijeće), brojevi od 1 do 20, osnovne boje, aktivnosti u razredu (najčešće upute i naredbe, radnje na nastavnom satu), neki dijelovi odjeće i obuće, izricanje kronološkoga vremena, obroci i hrana, prostorije u kući i stanu, okoliš i njegov opis (vrt, trgovina, ulica), neki športovi i športske aktivnosti.
Do kraja 1. godine učenja u 4. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 120 leksičkih jedinica i razumjeti oko 200 leksičkih jedinica.
Ne bi trebalo uvoditi više od 6 do 7 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. Leksičko gradivo ciklički se proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, već ih učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama odnosno u situacijama. Na kraju 4. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini
– there is/there are
– imperativ
– present continuous (izjavni, upitni i niječni oblik)
– radnje koje se ponavljaju (present simple: I play/he plays, I like/don’t like)
– razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi imperativom
– glagol can za izražavanje sposobnosti
Imenice:
– jednina imenica (a boy, a girl...)
– množina imenica (boys, girls...)
– posvojni genitiv (Saxon genitive: Jack’s room)
Zamjenice
– osobne zamjenice: I, you, he, she, it, we, they
– pokazne zamjenice this/that
Pridjevi
– posvojni pridjevi: my, your, his, her
– opisni pridjev kao dio predikata: This is a big ball.
Prilozi
– neki prilozi i priložne oznake vremena (today, every day, often...)
Upitne riječi
– upitne riječi: what, who, where, how
Prijedlozi
– neki prijedlozi: in, on, under, up, down...
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 20
Rečenice
– jednostavne izjavne rečenice koje opisuju radnju koja se upravo događa (present continuous; kratki odgovori na pitanja: Yes, s/he is.)
Na razini prepoznavanja
– prezent glagola to be i have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini
– present simple (izjavne rečenice, niječne rečenice u svim licima)
– nepravilna množina nekih imenica: foot – feet; tooth – teeth
– globalna uporaba neodređenog i određenog člana
– upitne rečenice s how many, whose, where
– nepravilna množina nekih imenica: foot – feet, toooth – teeth

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje raspoloženja, vlasništva, dobi, količine, molbe, zahvale i naredbe, izricanje ukusa, stava prema nečemu i radnji, imenovanje predmeta i osoba, čestitanje blagdana, rođendana i sl.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki sadržaji uklopljeni su u predviđena tematska područja vezana i za socijalizirajuće i odgojne aktivnosti kao na primjer pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, školsko okružje, stanovanje, odijevanje, imena vršnjaka u zemljama engleskoga govornog područja, neka prezimena, neki nazivi gradova.
Dječja književnost: Obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. Obraditi jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja, a najmanje jedna neka sadrži priču.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
– povezivanje vidnoga (slikovnoga) i zvučnoga jezičnog sadržaja.
– razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja.
– navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni sadržaji)
– razumijevanje kratkih slovkanih riječi (slovo po slovo abecede-spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– razumijevanje i ponavljanje fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku.
– pravilno reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica, pjesmica, uključujući i jazz chants i rap
– najosnovnije opisivanje slikovnoga predloška
– povezivanje elemenata priče pomoću slikovnice, aplikacije/slikovnih kartica
– slovkanje – spelling (izgovor slova abecede)
– verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu najosnovnijih jezičnih uloga
– postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– sudjelovanje u kraćim dijalozima i dramatizacijama

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i izdvojenih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje u skupini ili pojedinačno
– na razini prepoznavanja: znakovi fonetske transkripcije (u svim školama/udžbenicima treba koristiti općeprihvaćene međunarodne simbole fonetske transkripcije)

PISANJE
– prepisivanje kraćih rečenica prema predlošku
– nadopunjavanje kratkoga teksta ponuđenim riječima
– pisanje riječi i kratkih rečenica
– pisanje čestitki prema pisanom predlošku
– uočavanje osnovnih razlika između pisanja i izgovora kod učestalih riječi teksta riječima prema vidnome ili zvučnome predlošku

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama:
senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnog vremena i praznika i sl.).
Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, korištenje vizualnih elemenata radi pamćenja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikovni rječnik), korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, korištenje konteksta kao pomoći pri razumijevanju značenja nepoznatih riječi, uočavanje načela abecednoga strukturiranja popisa riječi u udžbeniku, korištenje popisa riječi npr. u udžbeniku, upoznavanje načina strukturiranja slikovnih rječnika, korištenje slikovnih rječnika kao pomoćnoga sredstva za traženje značenja riječi i načina pisanja određene riječi, uviđanje mogućnosti masovnih medija pri učenju stranoga jezika.

5. RAZRED
druga godina učenja

CJELINE I TEME

1. Ja, moja obitelj i prijatelji – predstavljanje i opisivanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja – njihovih tjelesnih i karakternih osobina; usvajanje naziva za zanimanja
Ključne strukture i izričaji
: My name is... I am 10. I am from... I’ve got a small/big family. I live with my mother, my father... My dad/mum is a teacher/an architect/a sailor/a secretary/a doctor/a nurse/a vet/a postman. What would you like to be? I’ve got many friends. I’ve got/He’s got/she’s got a pet. I’m/He’s crazy about…/good at... He/She is/isn’t tall/plump/naughty. I’ve got/He’s got blond hair and blue eyes. To be/have got.

2. Dom i oko njega – opisivanje doma (kuće/stana), njegove unutrašnjosti (sobe/pokućstva) i prostora izvan i oko njega (vrta, ulice, prometa)
Ključne strukture i izričaji
: My/Her/His house/flat is small/big. There is/are – There is a hall, a living room... There is a bed/a desk in his/David’s room. There are a lot of drawings on the wall. My street is/isn’t very long. On, in, under, in front of, behind.

3. Nastavni predmeti u školi – imenovanje nastavnih predmeta u 5. razredu osnovne škole, raspored sati, dani u tjednu, izražavanje sviđanja i nesviđanja, izricanje naredbi, engleska abeceda, slovkanje riječi
Ključne strukture i izričaji: What is your favourite subject? When do you have English/maths...? On Mondays... Can you spell your name? Be good/bad at/be best in. I like/don’t like... My sister is playing in the kindergarten now. Have you finished the exercise?

4. Slobodno vrijeme – imenovanje izvanškolskih aktivnosti, športova, hobija
Ključne strukture i izričaji
: How do you spend your free time? What do you usually do in the afternoon/evening/at five? I like swimming. I play badminton. I go skating in winter.

5. Izražavanje vremena – sati, dijelovi dana, godišnja doba, mjeseci u godini, izricanje vremena, ponavljanje glavnih brojeva 1 do 100 (parni i neparni brojevi), redni brojevi, čitanje osnovnih računskih operacija i telefonskih brojeva
Ključne strukture i izričaji
: What’s the time? – It’s 5 o’clock/half past 4/a quarter to/past 3. In the afternoon/morning/evening. On Sunday/in July/summer/at midnight/noon/2 o’clock. What is your best friend’s telephone number? What is twenty plus sixty-six?

6. Svijet u kojem živimo – opisivanje svojega mjesta/grada/države/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog područja – atmosferske prilike, običaji, kultura, ponavljanje i proširivanje rječnika vezanoga uz biljke i životinje – opisivanje i usporedba; opisivanje svakodnevne/uobičajene radnje
Ključne strukture i izričaji: I go to school every day. The capital of Croatia is Zagreb. Trafalgar Square is the most famous square in London. A squirrel is smaller than a rabbit. A shark is more dangerous than a dolphin. The longest river in the world is the Nile. The most famous sight in New York is the Statue of Liberty. A story – stories, a box – boxes.

7. Hrana i zdravlje – ponavljanje i proširivanje naziva za voće, povrće i hranu u pojedinim dnevnim obrocima, razgovor o zdravoj prehrani, usporedba hrane i prehrambenih navika naše i zemalja engleskoga govornog područja, razgovor o zdravlju i zdravom načinu života, kretanje i bavljenje športom/tjelesnom aktivnošću, kod liječnika – najčešće tegobe
Ključne strukture i izričaji: breakfast, brunch, lunch, dinner, supper. I’d like some... Would you like any...? I wouldn’t like any... Don’t get on buses and trams. Walk, walk and walk. Jump three times! Roll your shoulders! I’ve got a sore throat/headache/a temperature/a runny nose. I cough/sneeze a lot. Stomach, neck, arms, a foot – feet, a tooth – teeth, a sheep – sheep, a child – children.

8. Blagdani – usporedba običaja vezanih uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja; upoznavanje učenika s proslavom Valentinova, pisanje prigodnih poruka za Valentinovo, Halloween i kako se slavi
Ključne strukture i izričaji: ponavljanje već usvojenih struktura. Uvođenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati tijekom godine obrađuju se teme po izboru nastavnika i/ili učenika, prigodne priče, pjesmice, recitacije, kulturno-civilizacijske teme ili pripremaju tematski panoi ili projekti.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Članovi uže i šire obitelji, tjelesne i karakterne osobine ljudi, nastavni predmeti u 5. razredu osnovne škole, izražavanje sviđanja i nesviđanja, glavni brojevi od 1 do 100 (parni i neparni brojevi), redni brojevi od 1 do 100, čitanje osnovnih računskih operacija (zbrajanje i oduzimanje), čitanje nadnevka i godine, čitanje telefonskih brojeva, usvajanje engleske abecede i slovkanje (spelling), slobodno vrijeme (izvanškolske aktivnosti, športovi, hobiji, glazbala), imenovanje i opisivanje odjeće koju nosimo u određenim prilikama i godišnjem dobu, ponavljanje naziva za boje, opisivanje doma (kuće/stana), njegove unutrašnjosti (sobe/namještaj) i onoga što ga okružuje (vrt/ulica/promet), snalaženje u prostoru/na ulici (odnosi u prostoru), utvrđivanje i proširivanje izražavanja vremena (godišnja doba/mjeseci u godini/dani u tjednu/dijelovi dana/sat), ponavljanje i proširivanje naziva za biljke i životinje, opisivanje svojega mjesta/grada, ponavljanje i proširivanje naziva za voće, povrće i hranu u pojedinim dnevnim obrocima, zdrava prehrana, uspoređivanje običaja vezanih uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, upoznavanje učenika s proslavom Valentinova i Halloweena.
Do kraja 2. godine učenja u 5. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 200 leksičkih jedinica i razumjeti oko 300 leksičkih jedinica.
Ne bi trebalo uvoditi više od 7 do 9 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Postupno se uvode osnove metajezika i jednostavna gramatička pravila. Gramatika se obrađuje u kontekstu, kroz primjere, a učenici je i dalje uglavnom usvajaju globalno u sklopu predloženih jezičnih struktura.
Na kraju 5. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli:
– prezent glagola to be i to have/have got u svim licima
– izricanje radnje koja se ponavlja (present simple učestalih glagola potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– izricanje radnje koja se događa u trenutku govorenja (present continuous učestalih glagola – potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– izražavanje zapovjedi i molbi imperativom
– izražavanje sposobnosti/nesposobnosti uporabom glagola can
Zamjenice:
– osobne zamjenice
– postavljanje pitanja uporabom upitnih zamjenica (who, whose, what, when, which, why, how, how many) i odgovaranje na pitanja izricanjem razloga (Why...? – Because...)
– uporaba zamjenice there uz glagol to be (there is/are)
– uporaba pokazne zamjenice this/these i that/those
Imenice:
– razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica i nekih primjera nepravilne množine imenica (wolf, mouse, sheep, fish, child) i neke osobitosti u pisanju (a story - stories, a box - boxes)
– izražavanje pripadanja uz pomoć posvojnoga genitiva (Saxon genitive)
Član:
– neodređeni član a/an
Pridjevi:
– izražavanje pripadanja posvojnim pridjevima (my, your, his, her, our, their)
– stupnjevanje jednosložnih i višesložnih pridjeva i nepravilno stupnjevanje pridjeva good i bad
Prilozi:
– prilozi mjesta, vremena i učestalosti (here, there, today, now, usually, always, sometimes)
Prijedlozi:
– pravilna uporaba prijedloga za mjesto (on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between)
Brojevi:
– glavni brojevi od 1 do 100
– redni brojevi od 1 do 100
Na razini prepoznavanja
– would za izricanje želja i planova u budućnosti
– izražavanje ishoda neke radnje (present perfect simple)
– globalna uporaba određenog člana the

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, imenovanje zanimanja, imenovanje školskih predmeta u 5. razredu osnovne škole, izražavanje sviđanja i nesviđanja te stava prema nečemu, opisivanje načina provođenja slobodnog vremena, imenovanje i opisivanje odjeće, opisivanje svojega doma i onoga što ga okružuje, snalaženje u prostoru, izražavanje pripadnosti, izražavanje količine, izražavanje vremena, postavljanje pitanja, odgovaranje na pitanja, izražavanje zahtjeva, naredbe i molbe, imenovanje i opisivanje biljaka i životinja, čestitanje blagdana i rođendana i sl.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji uvršteni su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vršnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, tipična prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, prometna sredstva i ponašanje u prometu, športske aktivnosti i igre, neke osnovne obavijesti o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije/rijeke/planine i sl.).
Dječja književnost: Na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap i jazz chants. Obraditi jednu slikovnicu u kojoj slika i tekst ravnopravno sudjeluju u predstavljanju priče. Obraditi još najmanje jednu tradicionalnu priču ili bajku.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
– povezivanje vidnog (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja; razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskog jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pravilne proizvedbe govorenih i snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica i pjesmica vezanih uz predložene jezične sadržaje i situacije
– spelling (slovo po slovo)
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika
– reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom
– reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu osnovnih jezičnih funkcija
– sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– samostalno vođenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama
– sposobnost korištenja jednostavnih rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– povezivanje elemenata priče s pomoću slikovnih kartica i sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/dijalozima uz predložene jezične sadržaje
– iznošenje rezultata skupnoga ili pojedinačnoga rada npr. postera na neku od obrađenih tema

ČITANJE
– uočavanje razlika između pisma i izgovora učestalih riječi
– sposobnost čitanja rečenica, dijaloga i kraćeg teksta nakon slušanja zvučnih uzoraka
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i jednostavnih rečenica u jednostavnim pisanim uputama
– sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vidnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim prigodama
– postupno svladavanje rečenične intonacije

PISANJE
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi te razlika između pravopisa hrvatskog i engleskog jezika
– pisanje rečenica/kratkih tekstova na osnovi obrađene tematike i rječnika
– sposobnost pisanja jednostavnih rečenica, čestitki za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja kratkih, jednostavnih tekstova o sebi i izmišljenim osobama, mjestu gdje žive i onomu što rade
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju prema uzorku i pisanje kraćih rečenica
– pismeno odgovaranje na jednostavna pitanja
– povezivanje pomiješanih dijelova kratkog teksta u smislenu cjelinu
– pisanje kratkih vođenih opisa u sklopu prethodno usvojenih sadržaja

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega:
senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugome i drugačijem (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnog vremena i praznika i sl.)
Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednog bilježenja, korištenje vizualnih elemenata radi pamćenja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, zaokruživanje i sl.), korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, vođenje vlastitog rječnika, usustavljivanje riječi po tematskim područjima, korištenje popisa riječi u udžbeniku te dvojezičnih, a postupno i jednojezičnih rječnika, uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija, korištenje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranog jezika, korištenje računala, elektroničke pošte i interneta u učenju stranoga jezika, predstavljanje rezultata pojedinačnoga i skupnoga rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnog i suradničkoga učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnog vrjednovanja učenika, samostalno zaključivanje.

6. RAZRED
treća godina učenja

CJELINE I TEME

1. Ja, moja obitelj i prijatelji – razgovaranje o sebi, obitelji, prijateljima, njihovim osobinama, izgledu; opis mjesta u kojem živimo, regije, jezika kojim govorimo, opis svojega doma, ulice, trgovina, kina, kazališta, muzeja, športskih objekata i sl., izricanje svakodnevne radnje i obveze
Ključne strukture i izričaji: to be, have got. There is/there are. He is drinking his tea. I always/sometimes /never go to bed at 10 p.m. I usually wear my jeans but today I’m wearing a dress. This is my room, not hers. Must/have to: We must do our homework. He has to work hard.

2. Zdrav život i okoliš – proširivanje rječnika o zdravoj hrani, tijelu, raspravljanje o zdravoj hrani i zdravome životu, ekologiji i zaštiti okoliša
Ključne strukture i izričaji
: We must protect the environment/stop pollution/recycle paper, glass and plastic bottles. I’m going to cook lunch tomorrow. She is going to visit her friends. In 50 years we will have no water. Tomorrow, next year. Can I go out? No, you can’t. Can we surf the Internet now? – No, you can’t. I like playing football.

3. Zanimanja – imenovanje zanimanja, vrste poslova, opis prostora u kojem se posao obavlja
Ključne strukture i izričaji
: good/better/the best, bad/worse/the worst, much/many-more-the most. He is a postman. – He works at the post office/He delivers letters. My mum is a nurse. She works in a hospital.

4. Hrana – kupovanje namirnica u trgovini/na tržnici, imenovanje i razlikovanje namirnica, izricanje količine i cijene, izražavanje ukusa, glavni brojevi od 1 do 1000
Ključne strukture i izričaji: some, any, much, many. Have you got any/some milk? Yes, we have some. Are there any flowers? No, there aren’t any. Yes, there are some. How much money/sugar/tea? How many apples/cars/people...?

5. Zemlje engleskoga govornog područja – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Irska, SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland – upoznavanje kulture i civilizacije te znamenitih osoba
Ključne strukture i izričaji
: He was a famous doctor. She played tennis last weekend. We went home after school yesterday, but she didn’t. When did they arrive in London? On July 15, on Monday, at school, in May, at five o’clock, in the afternoon.

6. Slobodno vrijeme – usvajanje riječi i izraza vezanih uz medije, šport, praznike i putovanja, pomoć u kući, prepričavanje doživljaja i iskustava
Ključne strukture i izričaji: Have you finished your work? I’ve done my homework. Must/have to: They must do their homework. Then they can play on the computer or read comics. Where were you last summer? – I was in Italy. I visited Rome and Venice. Next summer I am going to visit the USA.

7. Blagdani – upoznavanje nekih blagdanskih običaja, pjesama, jela, igara i plesova naroda engleskoga govornog područja
Ključne strukture i izričaji
: ponavljanje već usvojenih struktura. Uvođenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju učenika, obrađuju se prigodni sadržaji, izrađuju projekti, tematski panoi, posteri i slično. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Razgovaranje o sebi, svojoj obitelji, prijateljima; karakterne osobine i izgled osoba; opis svojega grada ili mjesta, predstavljanje svojega kraja i jezika kojim govorimo, opisivanje svojega doma; proširivanje rječnika o zdravoj hrani, zdravom tijelu, zagađenju i zaštiti okoliša; opisivanje svakodnevnih obveza u kući, školi, komunikacija s drugim osobama iz neposredne okoline (u trgovini, pošti i sl.); glavni i redni brojevi od 1 do 1000; vokabular vezan uz medije, šport, putovanja, prepričavanje svojih iskustava; proširivanje izražavanja i opisivanja kronološkoga i atmosferskog vremena; ponavljanje i proširivanje vokabulara o odjeći; upoznavanje kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog područja, znamenitih osoba i usporedba s Hrvatskom i znamenitim osobama iz Hrvatske; otkrivanje nekih novih osobina proslava blagdana u zemljama engleskoga govornog područja, običaji, pjesme, tipična blagdanska jela i sl.
Na kraju 6. razreda osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno rabiti oko 320 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja do 440. Predviđa se aktivno usvajanje od 7 do 9 novih leksičkih jedinica po satu novoga gradiva. Leksičke jedinice treba neprestano ponavljati i ciklički proširivati prema tematskim sadržajima i zanimanju učenika.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke strukture učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama.
Na kraju 6. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli:
– glagoli to be i to have/have got
– there is/are
– present simple (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– present continuous (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– present simple u odnosu na present continuous
– planirana buduća radnja uz pomoć going to future (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– would za izricanje želja i planova u budućnosti
– traženje dopuštenja uz pomoć glagola can (upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
– izricanje obveze uz pomoć must/have to
– izricanje prošle radnje uz pomoć simple past pravilnih i nekih nepravilnih glagola
Zamjenice
– posvojne zamjenice (mine, yours…)
– ponavljanje pokaznih zamjenica this/these, that/those
Imenice:
– tvorba množine imenica
– brojive i nebrojive imenice
– neodređena količina uz pomoć some, any, much, many
– razlika između How much? i How many?
Član:
– neodređeni član a/an i određeni član the
Pridjevi:
– stupnjevanje pridjeva (jednosložni, višesložni i nepravilni pridjevi good, bad, many, much)
Prilozi:
– prilozi učestalosti i njihovo mjesto u rečenici
– prilozi i priložne oznake vremena
Prijedlozi:
– prijedlozi za mjesto i vrijeme
Brojevi:
– glavni i redni brojevi od 1 do 1000
Na razini prepoznavanja
– present perfect simple za izricanje ishoda radnje
– simple future za predviđanje budućih radnji
– phrasal verbs
– neke uporabe glagolske imenice (gerund): I like swimming in the sea

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu predloženih tematskih područja i jezičnih struktura:
pričanje o sebi i drugima, opisivanje predmeta, osoba i situacija, postavljanje pitanja, snalaženje u prostoru i vremenu, uljudno ponašanje, izricanje sklonosti i potreba, izražavanje stava, prepričavanje prošlih događaja, izricanje radnji koje se upravo događaju, izricanje radnji koje se ponavljaju, traženje i davanje informacija, izricanje budućih radnji, izricanje radnji koje su upravo završile, uspoređivanje predmeta i osoba, čestitanje blagdana, rođendana i sl., pisanje čestitki, poruka i pisama.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji su uvršteni u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanja, razni podatci o blagdanskim i drugim običajima, pjesme, igre, plesovi, dnevne obveze vršnjaka, raspored sati, slobodno vrijeme, odijevanje, način stanovanja, informacije o zemljama, glavnim gradovima, nekim poznatim spomenicima, umjetninama, muzejima, galerijama, izletištima, nacionalnim parkovima, poznatim povijesnim osobama iz područja književnosti, likovne, glazbene kulture te ostalim običajima vezanim uz svakodnevni život.
Dječja književnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap, jazz chants i proverbijalne izraze. Obraditi najmanje jednu slikovnicu s nepoznatom pričom i jednu kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici nakon obradbe mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– prepoznavanje, razlikovanje i razumijevanje fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– razumijevanje pažljivo artikuliranoga govora
– razumijevanje i izvršavanja uputa i naredbi
– povezivanje vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje izjavnih, niječnih i upitnih rečenica, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike
– uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika
– reproduciranje rečenične intonacije
– reproduciranje zvučnih modela
– spelling (izgovor slova abecede)
– pravilna reprodukcija govorenih ili snimljenih zvučnih modela
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jezičnih funkcija
– sposobnost pamćenja i reproduciranja sadržaja obrađene cjeline
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta, situacija
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu
– iznošenje ishoda skupnoga ili pojedinačnog rada (postera, teksta, i sl.)
– sposobnost prepričavanja slijeda događaja uz likovne poticaje
– sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje dijaloga u kojim učenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/dijalozima uz predložene jezične sadržaje

ČITANJE
– sposobnost čitanja tekstova i dijaloga nakon slušanja uzorka
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova s razglednica, kraćih pisama, obavijesti u svakodnevnim situacijama
– glasno čitanje tekstova prethodno obrađenih struktura i rječnika
– svladavanje rečenične intonacije
– samostalno čitanje fonetskih simbola u rječniku
– samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rješavanje zadataka nakon pročitanoga teksta

PISANJE
– pisanje diktata nakon obradbe sadržaja
– uočavanje razlika između pisma i izgovora te razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– pisanje riječi po zvučnom modelu – slovkanih slova abecede
– pisanje čestitki, poruka na razglednicama, kratkih pisama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja o sebi, drugima, mjestu življenja i rada, te o školovanju
– popunjavanja tekstova riječima koje nedostaju
– sposobnost povezivanja dijelova predloženoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje izmiješanih rečenica, dijaloga, kraćih tekstova u smislenu cjelinu
– samostalno pisanje kraćih opisa u sklopu prethodno obrađenih sadržaja
– ispunjavanje obrasca s osobnim podacima
– samostalno pisanje ispita znanja na temelju uvježbanih sadržaja
– samostalno i zajedničko osmišljanje tekstova i grafičkih rješenja za razredni pano

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturnim razlikama unutar civilizacijskih dosega:
razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnog vremena), otklanjanje predrasuda i stereotipa, nenasilno rješavanje sukoba i sl.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljeg pamćenja, korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, usklopivanje i sl.), vođenje vlastitoga rječnika, korištenje udžbeničkoga rječnika za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi,
uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija, razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija pri rješavanju zadataka (npr. predviđanje sadržaja teksta na osnovi naslova, korištenje konteksta radi lakšega razumijevanja, analiza, sažimanje i dr.), primjena tehnika zapamćivanja (npr. mnemotehnike, rime, anagrami, sinonimi, antonimi i dr.), korištenje novih medija u učenju stranoga jezika, predstavljanja rezultata pojedinačnoga i skupnog rada, npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.

7. RAZRED
četvrta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Obitelj i prijatelji – ponavljanje i proširivanje riječi i izraza za predstavljanje i opis obitelji i prijatelja, razgovaranje o problemima mladih u suvremenom svijetu, o sukobu naraštaja, problemima u razredu, školi, među prijateljima
Ključne strukture i izričaji: My son never talks to me. My father flies to New York every Saturday but this Saturday he is leaving for Berlin. When I was a teenager I had a car accident. I didn’t get hurt. I had to call my friend yesterday to pick me up at my home because my leg hurt badly. Who opened the door? What happened three days ago? She is more beautiful than her friend. This is the best film I have ever seen.

2. Zdrav život i okoliš – ponavljanje i proširivanje rječnika na temu zdravoga života, razgovor o zaštiti okoliša, ugroženim biljnim i životinjskim vrstama u Hrvatskoj i svijetu; prijedlozi kako pomoći ugroženim vrstama
Ključne strukture i izričaji: Endangered species live all over the world. The wolf and the brown bear live in the forests of Croatia. What can we do to protect them?

3. Slobodno vrijeme i kako ga provodimo – ponavljanje i proširivanje rječnika vezanog uz slobodno vrijeme, razgovaranje o televizijskom programu, odlasku u kino, vrstama filmova, slušanju glazbe, vrstama glazbe, športovima, čitanju knjiga i književnosti
Ključne strukture i izričaji
: Can/could/be able to: I can see the waves crashing on the beach. We’ll be able to talk to people from other planets. I could sing but I couldn’t play a musical instrument. Girl’s room, girls’ room, children’s room. My favourite film/movie is…/I saw it last week... I often listen to classical music. I have never seen such a good movie.

4. Doživljaji i mašta – pričanje o vlastitim doživljajima i pustolovinama i o likovima iz mašte, čitanje i/ili slušanje ulomaka iz priča ili romana za djecu i mladež
Ključne strukture i izričaji: Tourists will stay in hotels on the moon. Some people won’t like the moon. We are going to travel by rocket in the future. It was raining heavily the whole day yesterday. Milly was watching television when she heard a loud crash. While I was cooking, my friend was watching TV.

5. Zemlje engleskoga govornog područja – obradba tema vezanih uz kulturu i civilizaciju zemalja engleskoga govornog područja, usporedba s Hrvatskom
Ključne strukture i izričaji: Since/for – I have known him for 3 years. I have known him since 2001. Already/yet. She has already finished her homework. I haven’t finished yet. Have you visited Australia? - No, but we flew to New York last spring. The USA, the Sava, the Adriatic Sea. Anybody, something, nowhere. There’s something in your hair. Have you seen anybody in the building?

6. Blagdani – obilježavanje blagdana Božića i Uskrsa – rad na prigodnim tekstovima i pjesmama, uspoređivanje običaja vezanih uz blagdane
Ključne strukture i izričaji: ponavljanje već usvojenih struktura. Uvođenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju učenika, obrađuju se prigodni sadržaji, izrađuju projekti, tematski panoi, posteri i slično, kao na primjer o ekološkoj problematici, modi i slično.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Predstavljanje sebe, predstavljanje i opisivanje prijatelja i članova uže i šire obitelji, problemi mladih u suvremenom svijetu i problemi sukoba generacija, zdrav način života, ekološke teme o ugroženosti biljnih i životinjskih vrsta i zagađenju okoliša i kako pomoći, razgovor o stanovanju, zanimanjima i poslovima, o slobodnom vremenu – odlasku u kino (vrste filmova), slušanju glazbe (vrste glazbe), športu i književnosti, prepričavanje vlastitih doživljaja, upoznavanje zemalja engleskoga govornog područja, znamenitosti, način života, školovanje, običaji i usporedba s Hrvatskom, blagdani i proslave.
Do kraja 4. godine učenja u 7. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno rabiti oko 460 leksičkih jedinica a razumjeti oko 600 leksičkih jedinica. Ne bi trebalo uvoditi više od 8 do 10 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture tumače eksplicitno, najčešće induktivno.
Na kraju 7. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli:
– present continuous – upitni, niječni i potvrdni oblik
– present simple – upitni, niječni i potvrdni oblik
– past simple pravilnih i nepravilnih glagola
– trajanje radnje u prošlosti – past continuous (potvrdni, upitni i niječni oblik)
– razlikovanje upotrebe past simple i past continuous – izricanje trajanja jedne ili više istodobnih radnji u prošlosti i trajanja jedne radnje prekinute drugom radnjom
– buduća radnja i predviđanje sa simple future
– planovi u budućnosti – going to future
– radnja u present perfectu (potvrdni, niječni i upitni oblik)
– uporaba modalnog glagola have to + infinitive za izricanje obveze u sadašnjosti i prošlosti
– uporaba modalnoga glagola can/be able to za izricanje sposobnosti u sadašnjosti, budućnosti i prošlosti
– phrasal verbs
Zamjenice:
– pravilna uporaba osobnih zamjenica (u nominativu i akuzativu)
– odnosne zamjenice (who, which, that i whose)
Imenice:
– razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica – pravilne i nepravilne
– proširivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama
– posvojni genitiv u jednini i množini
Član
– neodređeni član a/an
– uporaba člana uz gradivne imenice, vlastita imena i zemljopisne pojmove
Pridjevi:
– proširivanje komparacije pridjeva novim primjerima
Brojevi:
– ponavljanje glavnih i rednih brojeva od 1 do 1000
Rečenice:
– subjektna i objektna pitanja s who i what
Na razini prepoznavanja
– neodređene zamjenice – anybody, something, nowhere, itd.
– povratne zamjenice
– glagolske imenice
– odnosne rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura:
predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, izražavanje srodnosti/pripadanja, izražavanje problema mladog naraštaja, izražavanje problema odnosa prema roditeljima, izražavanje problema u odnosu među vršnjacima u razredu i u životu, gledišta i mišljenja, izražavanje zamisli o očuvanju okoliša, imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme, prepričavanje vlastitih doživljaja iz prošlosti, planovi i predviđanja za budućnost, davanje savjeta, čestitanje blagdana, rođendana, pisanje pisama prijateljima.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje; uljudno ponašanje; oslovljavanje; čestitanje blagdana; neke aktivnosti vezane uz blagdane; imena vršnjaka u zemlji/zemljama engleskog govornog područja, neka tipična prezimena, nazivi ulica i trgova, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provođenje slobodnog vremena i praznika, način stanovanja, kupovanje živežnih namirnica. Učenici se upoznaju s poviješću zemalja engleskog govornog područja, velikim gradovima i njihovim zanimljivostima i kulturnim spomenicima, pojedinim dijelovima zemalja i običajima ljudi. Kroz tematske jedinice susreću se s piscima i autorima iz zemalja engleskog govornog područja, te s njihovim književnim djelima i likovima.
Književnost za djecu i mlade: obraditi nekoliko autorskih pjesmica ili tradicionalnih pjesmica, uključujući zagonetke, brzalice, rap, jazz chants i proverbijalne izraze; pročitati najmanje dvije kratke priče od kojih jedna može biti strip. Obraditi jednu nepoznatu priču ili kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost razumijevanja pažljivo artikuliranoga govora
– sposobnost razumijevanja i izvršavanja jednostavnijih uputa i naredbi
– sposobnost povezivanja vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje izjavnih, niječnih i upitnih rečenica, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika
– sposobnost raspoznavanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih slušnih modela
– slovkanje (izgovor slova abecede)
– sposobnost pamćenja i reproduciranja sadržaja obrađene cjeline
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta, situacija
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu
– iznošenje ishoda skupnoga ili pojedinačnog rada (postera, teksta i sl.)
– prepričavanje uz likovne poticaje, prepričavanje slijeda događaja
– prepričavanje pročitanoga i obrađenog teksta
– prepričavanje događaja iz osobnog iskustva
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jezičnih funkcija
– sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– reproduciranje razgovora u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove
– samostalno vođenje dijaloga o poznatijim situacijama
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igranju uloga

ČITANJE
– sposobnost razumijevanja i čitanja pisanih uputa
– sposobnost čitanja tekstova i dijaloga nakon slušanja uzorka
– sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vidnim sadržajima u svakodnevnim prigodama
– tiho i glasno čitanje tekstova prethodno obrađenih struktura i rječnika
– svladavanje rečenične intonacije
– čitanje fonetskih simbola u rječniku

PISANJE
– uočavanje razlika između pisanja i izgovora te razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– pisanje riječi po zvučnom modelu – slovkanih slova abecede
– pisanje kraćih diktata
– sposobnost pisanja prema uzorku
– pisanje čestitki, poruka na razglednicama, kraćih pisama, osobnih podataka na obrascima
– sposobnost pisanja o sebi i drugima, opisa mjesta življenja i rada, školovanja
– nadopunjavanje tekstova riječima koje nedostaju
– sposobnost povezivanja dijelova predloženoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– povezivanje izmiješanih rečenica, dijaloga i kraćih tekstova u smislenu cjelinu
– samostalno pisanje kraćih opisa u sklopu prethodno obrađenih sadržaja
– samostalno pisanje vođenih sastavaka
– ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima
– samostalno pisanje ispita znanja na temelju uvježbanih sadržaja
– samostalna i zajednička izradba tematskih postera

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Ophođenje s kulturnim razlikama unutar civilizacijskih dosega:
razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugome i drugačijem (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnog vremena i sl.)

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljega pamćenja, korištenje vidnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, uokvirivanje i sl.), vođenje vlastitoga rječnika, korištenje udžbeničkoga rječnika za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi, korištenje dvojezičnoga rječnika za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi, uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija, poticanje učenika na korištenje strategija učenja primjerenih njihovu uzrastu: oluja ideja (brainstorming), mentalne mape (mind maps), razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija učenja pri rješavanju zadataka (npr. predviđanje sadržaja teksta na osnovi naslova, korištenje konteksta radi lakšega razumijevanja, analiza, sažimanje i dr.), primjena tehnika memoriranja (npr. mnemotehnike, rime, anagrami, sinonimi, antonimi i dr.), korištenje novih medija u učenju stranoga jezika uz pomoć učitelja, predstavljanje rezultata pojedinačnoga i skupnog rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.

8. RAZRED
peta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu – problemi mladih, razgovaranje o neprihvatljivom ponašanju mladih, npr. na športskim priredbama, ulici, nasilje među školskom djecom, problemi vezani uz odnos među naraštajima, odabir zanimanja i traženje zaposlenja, važnost učenja stranih jezika
Ključne strukture i izričaji: You should talk to your parents about the problem. I’m going to study at the university. I’ll help you carry the bag.

2. Mladi i njihovi interesi – provođenje slobodnoga vremena, mediji, glazba, čitanje, šport, kućni ljubimci, razgovaranje o izgledu i modi, statusnim simbolima, ljubavi i zaljubljivanju
Ključne strukture i izričaji: She has already seen that comedy. She was at the theatre yesterday. You must take care of your pet. Today’s fashion is much nicer than... my/mine, etc. This book is mine.

3. Putovanja – planiranje putovanja, snalaženje u stranoj zemlji, izvještavanje o putovanju, pisanje kratkoga pisma ili razglednice, Hrvatska kao turističko odredište
Ključne strukture i izričaji: While I was sitting in the doubledecker a man with a bowler hat on got in. Where did you spend your winter holidays? – We went to Greece… Croatia has got the most beautiful coast in the world.

4. Svijet oko nas – razgovaranje o problemima u svijetu: glad, siromaštvo, rat, ekološki problemi, ugrožene vrste, razvoj tehnologije – računalo, internet, mobitel
Ključne strukture i izričaji: The natural habitats of many animals are destroyed by human activity. Many people die of starvation in Africa. My parents always tell me not to leave the light on.

5. Zemlje engleskoga govornog područja i Hrvatska – zemljopisna obilježja, povijesni događaji, kultura i civilizacija
Ključne strukture i izričaji: He likes coffee but he doesn’t like tea. Columbus discovered America but it was named after Amerigo Vespucci.

6. Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje blagdanskih običaja s našim običajima u Hrvatskoj
Ključne strukture i izričaji: ponavljanje već usvojenih struktura. Uvođenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju učenika, obrađuju se prigodni sadržaji, izrađuju projekti, tematski panoi, posteri i slično kao na primjer o modi, AIDS-u, nasilju među djecom, »kada bih mogao zaželjeti 3 želje«… Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu (obitelj, prijatelji, mladež i odrasli i njihovi problemi, problemi vezani uz posao, traženje zaposlenja); svakidašnjica (zdravlje, stanovanje, briga za mlade, kako se zaštititi od zaraznih bolesti) slobodno vrijeme (mediji, glazba, čitanje, šport); putovanja (turizam, rad turističke agencije, planiranje putovanja, izvješća o putovanjima, turističko snalaženje u stranoj zemlji i s tim u vezi važnost engleskoga jezika kao svjetskoga jezika); svijet u kojem živimo/problemi suvremenoga čovječanstva (siromaštvo, glad, ekološki problemi); teme iz kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog područja i Hrvatske (npr. uključivanje Hrvatske u EU); blagdani.
Do kraja 8. razreda učenici bi trebali aktivno rabiti 700 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja do 900. Planira se uvođenje 10-12 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički ponavlja i proširuje novim temama posebice iz područja kulture i civilizacije. Treba povećati broj izvornih tekstova.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Na kraju 8. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:
Glagoli
– present simple /continuous /perfect (tvorba, oblici, uporaba i razlikovanje uporabe)
– past simple /continuous (tvorba, oblici, uporaba)
– simple future/going to future za izricanje buduće radnje
– modalni glagoli: proširivanje znanja o uporabi i oblicima (can/could, may /might, must /have to, shall/should, will/would)
– phrasal verbs
– pasiv osnovnih glagolskih vremena (simple present/past) tvorba, oblici, uporaba
Zamjenice
– osobne zamjenice (u nominativu i akuzativu)
– odnosne zamjenice (who, which, that, whose)
– povratne zamjenice (myself)
– posvojni pridjevi i posvojne zamjenice i razlike u obliku i uporabi
– neodređene zamjenice – anybody, something, nowhere, itd.
Imenice
– jednina i množina imenica – pravilnih i nepravilnih
– proširivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama
– glagolske imenice
Član:
– neodređeni član a/an
– uporaba člana uz gradivne imenice, vlastita imena i zemljopisne pojmove
Pridjevi
– posvojni pridjevi i posvojne zamjenice i razlike u obliku i uporabi
– proširivanje znanja o stupnjevanju pridjeva
– razlikovanje pridjeve od priloga u uporabi, tvorbi i mjestu u rečenici
Prilozi
– prilozi načina (tvorba i uporaba)
– prilozi mjesta, vremena, učestalosti i njihovo mjesto u rečenici
Brojevi
– ponavljanje glavnih i rednih brojeva, čitanje datuma, godina, športskih rezultata, pisanje i čitanje adresa, telefonskih brojeva i sl.
Rečenice
– neupravne molbe/zapovijedi
– redoslijed riječi u rečenici (SVO)
– subjektna i objektna pitanja s who i what
Na razini prepoznavanja
– vremenske rečenice
– question tags
– upravni i neupravni govor s glagolom u glavnoj rečenici u present tenses

JEZIČNE FUNKCIJE
U sklopu obrađenih tema i struktura:
razgovaranje o problemima vezanim uz odnos među naraštajima; prepričavanje osobnih doživljaja i iskustava; raspravljanje o problemima vezanim uz izbor zanimanja i traženje zaposlenja; razgovaranje o važnosti znanja stranih jezika radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama; razgovaranje o običajima povezanim uz blagdane, elementima kulture i civilizacije, povijesti, znamenitim osobama i sl. zemalja engleskoga govornog područja i usporedba s Hrvatskom; razgovaranje o razlikama, prednostima i nedostatcima života na selu i u gradu; izviješće o putovanju; snalaženje u stranoj zemlji kao turist; razgovaranje i izražavanje stavova o ekološkim problemima i ugroženim vrstama, o načinu korištenju slobodnoga vremena, o očekivanjima i planovima za budućnost, o svojim interesima i hobijima i ponašanju mladih u vezi s tim; izražavanje molba, zahtjeva, zahvala, želja, slaganja i neslaganja, obveza i dužnosti.

KULTURA I CIVILIZACIJA
Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje; pristojno ponašanje; oslovljavanje; čestitanje blagdana; običaji vezani uz blagdane; hrana i navike vezane uz hranu; tradicionalne pjesme u sklopu tematskih sadržaja; imena i prezimena u zemljama engleskoga govornog područja; važnija mjesta u gradovima, nazivi ulica, trgova; razlike u sadržajima vezanih uz školu: školskim predmetima; raspored dnevnih i tjednih aktivnosti; provođenje slobodnoga vremena i praznika; stanovanje; kupovanje živežnih namirnica; informacije o zemljama čiji se jezik uči (zemljopisna obilježja, događaji iz povijesti, povijesne i kulturne znamenitosti i sl.).
Književnost za djecu i mlade: i dalje se uvode autorske pjesme, od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe, iz mjuzikla ili sl. Također bi trebalo uvesti najmanje dvije kratke priče, autorske basne ili bajke i sl. One učenike koji su za to spremni treba poticati da pročitaju najmanje jednu nešto dulju pripovijetku, igrokaz ili kraću dramu.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– sposobnost razumijevanja izričaja i riječi koji su bitni učenicima
– sposobnost razumijevanja obavijesti u jednostavnim svakodnevnim materijalima,
– poput reklama, jelovnika, prospekata, voznog reda i sl.
– sposobnost razumijevanja kraćih i jednostavnijih osobnih pisama
– sposobnost razumijevanja i izvršavanja uputa i kraćih i jednostavnijih naredbi
– sposobnost povezivanja vidnoga i slušnoga jezičnog sadržaja
– sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
– sposobnost razumijevanja pažljivo artikuliranoga govora sa stankama za zapamćivanje značenja
– razumijevanje izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
– globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike
– uočavanje posebnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
– razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR
– sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih značajki engleskoga jezika
– sposobnost pravilne reprodukcije obrađenih jezičnih sadržaja
– spelling (izgovor slova abecede)
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija
– sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
– iznošenje rezultata skupnoga ili pojedinačnog rada na projektu u sklopu obrađenih tema
– sposobnost prepričavanja tekstova/slijeda događaja u sklopu obrađenih tema
– verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnijih jezičnih funkcija
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
– sudjelovanje u kraćim razgovorima u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
– sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igranje uloga

ČITANJE
– pamćenje pismovne slike riječi i rečenica u sklopu obrađenih sadržaja
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi
– sposobnost čitanja rečenica, razgovora i tekstova u sklopu obrađenih sadržaja
– sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i rečenica u kratkim pisanim uputama
– sposobnost razumijevanja i čitanja rečenica i tekstova o poznatim sadržajima
– sposobnost razumijevanja i čitanja poruka s razglednica i obavijesti u svakodnevnim situacijama
– svladavanje rečenične intonacije
– čitanje fonetskih simbola

PISANJE
– uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi te razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika
– prepisivanja rečenica/kraćih tekstova koji su prethodno obrađeni
– sposobnost pisanja čestitki za blagdane, poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
– nadopunjavanje teksta riječima koje nedostaju
– pismeno odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja
– pisanje vođenih i slobodnih sastavaka u sklopu usvojenih sadržaja
– pisanje riječi, rečenica i tekstova po diktatu
– pisanje ispita znanja u sklopu obrađenoga rječnika i struktura

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE
Veliku pozornost treba posvetiti usvajanju interkulturalnih kompetencija kako bi učenici razvili osjećaj za uočavanje kulturoloških različitosti unutar civilizacijskih dosega kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje radi razvijanja snošljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama.
Učenike valja upoznavati s osnovnim pojmovima u vezi s interkulturalnim kompetencijama (npr. kulturni šok i razgovor o iskustvima s tim u vezi). Proširuju se znanja na kognitivnoj razini: o kulturi kao načinu života u zajednici određenog jezika, upoznaju se kulturna dostignuća poput književnih djela, likovnih, umjetničkih djela, te društveno-kulturalni kontekst.
Postupno se uvode interkulturalne kompetencije na razini vještina potrebnih za ponašanje u ciljanom društveno-kulturalnom kontekstu (know-how/savoir faire).

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJE
Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljega pamćenja, ovladavanje nekim tehnikama učenja, korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, vođenje vlastitoga rječnika/usustavljivanje riječi po tematskim područjima, korištenje popisa riječi u udžbeniku i rječnika (dvojezičnih i jednojezičnih), razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija učenja pri rješavanju zadataka, primjena tehnika zapamćivanja, samostalno zaključivanje, korištenje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika, predstavljanje rezultata pojedinačnoga i skupnog rada na projektu, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrjednovanja učenika.