FRANCUSKI JEZIK

UVOD

U osnovnim školama Republike Hrvatske francuski jezik je uglavnom zastupljen kao drugi strani jezik (od 4. do 8. razreda), a samo se u nekoliko hrvatskih škola podučava i uči kao prvi strani jezik (od 1. do 8. razreda). Uz engleski, njemački, talijanski i druge svjetske jezike francuski se podučava kao strani jezik u svim zemljama Europe i svijeta, a u zemljama frankofonoga govornoga područja (u Europi, Africi, Kanadi…) je i službeni jezik. Poznavati francuski jezik znači moći izravno komunicirati s 265 milijuna ljudi iz različitih zemalja svijeta, globalno razumjeti i lakše učiti ostale romanske jezike, pratiti dvojezični program hrvatsko-francuski u XVIII. i IV. gimnaziji u Zagrebu te moći položiti i hrvatsku maturu uz napomenu o posebnom ili pojačanom programu francuskoga jezika. Nadalje, to znači imati i mogućnost uključivanja u Europske studije pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, s obzirom da su predavanja i ispiti na hrvatskom i francuskom jeziku, te steći diplomu koju izdaje sveučilište Paris II. Ta međunarodna diploma daje mogućnost zapošljavanja u ustanovama Europske unije, osobito mladima koji će biti nositelji budućnosti Republike Hrvatske u trenutku kad ona postane ravnopravnom članicom Europske unije. Učenici osnovnih škola i gimnazija Republike Hrvatske mogu polagati DELF (scolaire i junior).

Osim toga, francuski jezik je jedan od ravnopravnih, radnih i službenih jezika Europske unije i Vijeća Europe pa će stoga njegovo poznavanje omogućiti bržu i lakšu komunikaciju u velikom administrativnom sustavu u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu. Ako se svemu ovomu doda i činjenica da se broj francuskih turista u našoj zemlji iz godine u godinu povećava, važnost poznavanja ovoga stranoga jezika je neupitna.

 

Odgojni i obrazovni ciljevi nastave francuskoga jezika i opis razina obrazovnih postignuća prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje10 navedeni su u zajedničkom Uvodu za strane jezike.11 
_____
10 Usp. Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Vijeće Europe, Školska knjiga, Zagreb, 2005..
11 Vidi str. 79.

 

Francuski kao prvi strani jezik

 

1. RAZRED

prva godina učenja

 

CJELINE I TEME


1. Pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini u komunikaciji s vršnjacima i s odraslima

Ključne strukture i izričaji: Globalno usvajanje obrazaca za pozdravljanje: Salut, Bonjour, Bonsoir, Au revoir Madame, Monsieur, Maîtresse ...

                        

2. Predstavljanje sebe i drugoga

Ključne strukture i izričaji: Postavljanje i odgovaranje na pitanja: Comment t'appelles – tu? Je m'appelle... Comment il/elle s'appelle? Qui est-ce? C'est...

 

3. Osnovne strukture u uljudnom ophođenju

Ključne strukture i izričaji: Ça va? Oui, ça va, merci, Ça va très bien, merci, Et toi? Non, ça (ne) va pas, S'il te/vous plaît... voilà, merci, de rien, pardon, d'accord.

 

4. Izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja

Ključne strukture i izričaji: Tu as quel âge? J'ai 6/7 ans, Il/Elle a quel âge? Il/Elle a 6/7 ans.

 

5. Imenovanje osoba, predstavljanje članova uže obitelji i prijatelja

Ključne strukture i izričaji: C'est mon père (papa)/frère, c'est ma mère (maman)/sœur, mon copain/ma copine.

 

6. Prepoznavanje i imenovanje predmeta – igračke, školski pribor, smjestiti u prostoru

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon, nounours, une peluche/un ours en peluche…C'est une poupée/voiture... un crayon/crayon de couleur/ feutre/ livre/cahier... une trousse/gomme... sur, sous, dans.

 

7. Pojam broja, određivanje broja predmeta i osoba od 1 do 10

Ključne strukture i izričaji: globalno razlikovanje pojma jedan i više un crayon/des crayons/trois crayons, Il y a combien de filles dans la classe? Tu as combien de crayons? J'ai...

 

8. Opis osobe i stvari (veličina i boja), imenovanje boja

Ključne strukture i izričaji: un petit/grand garçon/une petite/grande fille, sympa, gentil(le), poli(e), De quelle couleur est...? Rouge, jaune, orange, rose, bleu, noir, vert, gris, blanc... (slaganje imenice i pridjeva u rodu i broju).

 

9. Imenovanje i opis nekih dijelova prirodnog okoliša (cvijeće, voće – nekoliko imenica)

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre/ une fleur. Je vais au parc/au jardin, De quelle couleur est la rose/pomme?

 

10. Imenovanje i opis životinja – kućni ljubimci

Ključne strukture i izričaji: Tu as un chien? Oui,(j'ai un chien) /Non, (j'ai un chat), un poisson, perroquet, une tortue...

 

11. Izricanje kronološkoga vremena (puni sat, dani u tjednu) – snalaženje u vremenu (pojmovi danas i sutra)

Ključne strukture i izričaji: Aujourd'hui c'est... Demain c'est... (dani u tjednu).

 

12. Škola, razred – naredbe/upute u školskom okruženju (razredni jezik)

Ključne strukture i izričaji: Razumjeti i slijediti upute: assieds-toi/asseyez-vous, lève-toi/levez-vous, écoute(z), répète/répétez, montre(z), dessine(z), colorie(z),regarde(z), prends/prenez, ouvre(z), ferme(z) ton livre/vos livres à la page/ la fenêtre/ la porte... chante(z), mime(z).

 

13. Čestitanje rođendana i pjevanje prigodnih pjesmica – osnovni nazivi hrane

Ključne strukture i izričaji: Bon anniversaire! Voilà un cadeau pour toi! merci, de rien, un chocolat/des chocolats, sandwich(s), gâteau(x), bonbon(s), un coca, jus de fruits, Super! Bravo!

 

14. Čestitanje blagdana i pjevanje/recitiranje prigodnih pjesmica/brojalica (prema kalendaru)

Ključne strukture i izričaji: Joyeux Noël! Bonne année! Joyeuses Pâques!

 

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se prema interesima učenika i po izboru učitelja prigodne recitacije, pjesmice, priče/bajke, kao npr. upoznavanje učenika s nekim od likova iz Perraultovih bajki (Le chat botté, Le petit chaperon rouge...). Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tema.

 

 ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju prve godine učenja, u prvom razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i aktivno se služiti s približno 80 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 110 leksičkih jedinica (pjesmice i brojalice).

Po nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva to bi iznosilo 2 do 3 leksičke jedinice usvojene na razini samostalne produkcije. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 1. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatička se znanja ne usvajaju analitički, već globalno prema predloženim jezičnim strukturama. Na kraju prvoga razreda od učenika se očekuje znanje sljedećih jezičnih struktura:

Glagoli
prezent (jesni) gl. avoir, être, aller (tri lica jednine)

Imenice
imenice jedn./množ. (prema tematskim područjima)

Član

određeni i neodređeni uz imenice

   Zamjenice
      –
nenaglašene osobne zamjenice (jednina)

Pridjevi
opisni pridjevi, pridjevi boja m./ž. roda jednine kao dio imenskoga skupa i kao dio imenskoga predikata
izražavanje posvojnosti: posvojni pridjevi (jednina)

Brojevi
glavni brojevi od 1 do10

    Prijedlozi
      –
oznake mjesta: sur, sous, dans, à

Prilozi
prilozi količine – beaucoup, combien

Negacija
samo non, glagol ostaje u jesnom obliku

Upitne riječi
qui, comment, qu'est-ce que c'est, de quelle couleur

Rečenice
jednostavne izjavne
upitna rečenica uz pomoć upitnih riječi i intonacije

Na razini prepoznavanja
prezent jesni množina (glagoli u okviru tematskih područja)         
imperativ (glagoli u okviru tematskih područja – razredni govor)
– avoir, être 3. lice množine
globalno slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju (jedn./množ.)
član određeni i neodređeni, jedn./množ. + imenica
nenaglašene osobne zamjenice množina
prilozi količine: combien de... il y a + izraz količine
razlikovanje pojma jedan i više

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:

pozdravljanje, oslovljivanje, predstavljanje sebe i drugoga, izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja, imenovanje osobe, opis osobe, imenovanje i opis predmeta i životinja, potvrđivanje i nijekanje, čestitanje rođendana i blagdana izražavanje osjećaja, zadovoljstva i divljenje, naredbi i uputa na nastavnom satu, molba, traženje, zahvaljivanje, izražavanje količine, posvojnosti, smještanje u prostoru, odnosi u vremenu (puni sati, dani u tjednu)

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kako su sociokulturalne sastavnice i kulturalnocivilizacijski sadržaji integrirani u u sve tematske cjeline (pozdravljanje, uljudno ophođenje, oslovljivanje, čestitanje blagdana i rođendana, školsko okruženje, imena i prezimena vršnjaka u zemlji cilja...), potrebno je uspoređivati te sadržaje u hrvatskoj i francuskoj kulturi, tradiciji, običajima i uljudnom ophođenju te učenicima ukazivati na sličnosti i razlike među njima vodeći računa o komparativnom pristupu.

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama – senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena, prezimena, hrana, blagdanski običaji).

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje:
raspoznavanje, razumijevanje i provođenje naredbi (razredni govor) na francuskom jeziku
razumijevanje jednostavnih uputa
razumijevanje jednostavnih zvučnih modela
razumijevanje jednostavnih rečenica i pitanja
povezivanje zvučnoga jezičnoga sadržaja i slikovnoga predloška
pretvaranje usmene poruke u likovni simbol
postupno razumijevanje sricanja riječi (slova abecede)

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija:

 

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika u riječima

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom

potrebno je upućivati učenike na uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski i ponavljanje prema zvučnom predlošku, pazeći na fonološke, ritmičke i intonacijske osobitosti francuskoga jezika.
neverbalno i verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje
odgovaranje na jednostavna pitanja vezana uz obrađene strukture i teme
postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme
recitiranje i pjevanje jednostavnih brojalica i pjesmica
sudjelovanje u kratkim dramatizacijama

 

Čitanje

prepoznavanje i glasno čitanje prethodno usmeno usvojenih riječi

prepoznavanje i glasno čitanje prethodno usmeno usvojenih jednostavnih iskaza i rečenica

 

Pisanje (krajem 2. polugodišta):     

pretvaranje usmene poruke u likovni simbol

preslikavanje jednostavnih riječi prema predlošku

preslikavanje jednostavnih rečenica prema predlošku

uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora učestalih riječi
prepisivanje jednostavnih riječi sa slovima i znakovima koji ne postoje u hrvatskom jeziku

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

postupno ovladavanje tehnikama preglednoga crtanja i prepisivanja/pisanja u crtanku/bilježnicu
uočavanje uloge ilustracija kao sredstva za razumijevanje sadržaja teksta
uporaba vizualnih elemenata u zapamćivanju jezičnih sadržaja (npr. izradba vlastitoga slikovnoga rječnika)
postupni razvoj samostalnoga i kolektivnoga učenja
razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svjesnosti o vlastitu napretku

 

2. RAZRED

druga godina učenja

 

 CJELINE I TEME

1. Pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini u komunikaciji s vršnjacima i s odraslima

Ključne strukture i izričaji: Proširivanje obrazaca za pozdravljanje Bonne nuit, Bon week-end, À bientôt/lundi... Mademoiselle...

 

2. Ja i moja šira obitelj

Ključne strukture i izričaji: Voilà/c’est ma grand-mère (mamie)/mon grand-père (papi). Comment s’appelle ta tante/ton oncle? Ma tante/mon oncle est...

 

3. Ja i moja okolina – grad/mjesto, ulica, trg, kuća, zgrada, stan  

Ključne strukture i izričaji: la ville/le village, la rue, la place, la maison, la tour, l'appartement. J'habite (à)/au numéro...

 

4. Kuća kao mjesto stanovanja i imenovanje prostorija

Ključne strukture i izričaji: la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bains, les toilettes. Il y a combien de pièces dans ton appartement/ta maison? Où est...? À gauche/droite. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre/cuisine, ton salon...? Je dors/ mange/ regarde la télé...

 

5. Ja i moje tijelo (dijelovi glave i tijela)

Ključne strukture i izričaji: la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, De quelle couleur sont tes yeux/cheveux? (bleus, verts, bruns), le/les doigt(s), la/les main(s), le/les bras, la/les jambe(s), le/les pied(s)

 

6. Hrana i piće

Ključne strukture i izričaji: le goûter, croissant, biscuit, yaourt, chocolat chaud, la brioche, l'eau. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Je prends... Je veux/voudrais. J'aime, je n'aime pas, j'adore.

 

7. Domaće životinje – seosko imanje

Ključne strukture i izričaji: la ferme, la cour de la ferme, la poule, le poussin, le lapin, la vache, le cochon, le cheval, Combien de...?

 

8. Divlje životinje – zoološki vrt

Ključne strukture i izričaji: le crocodile, le tigre, le zèbre, le loup, la girafe, le lion, l'éléphant. Comment est/sont...? Grand/petit.

 

9. Godišnja doba (imenovati) Izražavanje atmosferskih prilika

Ključne strukture i izričaji: l'automne, l’hiver, le printemps, l'été, En quelle saison sommes-nous? On est en quelle saison? Nous sommes/on est au printemps, en automne, hiver, été... Quel temps fait-il? Il fait beau/froid/Il pleut/Il neige.

 

10. Slobodno vrijeme. Igre u kući, igre na otvorenome

Ključne riječi i izričaji: J’aime dessiner/colorier/découper/coller/fabriquer, Je joue aux cartes/au

loto/monopoly... avec mon frère/ma soeur/mes amis, Je joue au chat/au loup.

 

11. Blagdani, praznici, svetkovine prema kalendaru

Ključne strukture i izričaji: le carnaval, Pâques (la cloche)

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se prema interesima učenika i prema izboru učitelja prigodne recitacije, pjesmice, priče/bajke, primjerice, uz slikovni predložak kao poticaj izreći nekoliko jednostavnih rečenica iz jedne od Perraultovih bajka. Sadržaje ponavljati i proširivati dodatnim materijalima u okviru zadanih tema.

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju 2. razreda osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 150 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 200 (pjesmice, recitacije, brojalice). To bi po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva iznosilo 2 do 3 leksičke jedinice usvojene na razini samostalne reprodukcije.

Leksik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 2. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, već ih učenici usvajaju globalno, na implicitan način. Njihovo se značenje postupno osvještava uglavnom u komunikaciji, oslanjajući se na već poznati rječnik.

Glagoli
prezent, imperativ marcher, voler, sauter, nager, manger, habiter (à), jouer à – 3 lica jedn.
gl. être – 3 lica množine
–  faire, prendre – 3 lica jednine
–  izražavanje ukusa: j'aime, je n'aime pas, j'adore

Imenice
imenice jedn./množ (prema tematskim područjima)

Član
određeni i neodređeni uz imenice

Zamjenice
nenaglašene osobne zamjenice uz glagol (tri lica jednine i tri lica množine)

Pridjevi
opisni pridjevi m./ž. rod jedn./množ. sympa, mignon,ne, gentil,le, petit,e, grand,e, pridjevi boja
– izražavanje posvojnosti (mes, tes, ses)

Brojevi
glavni brojevi od 10 do 30

Prijedlozi
devant, derrière, à gauche, à droite

Prilozi
način – bien
vremena – aujourd’hui, demain, maintenant, à bientôt
– mjesta – devant, derrière, à gauche, à droite

Upitni izrazi
est-ce que, qu'est-ce que + glagol, combien de..., où, comment ?

Rečenica

jednostavna izjavna rečenica

subjekt + glagol (Je mange.)

subjekt + glagol + dodatak (Je prends un croissant. Nous sommes en hiver.)

upitna rečenica pomoću upitnih riječi

Na razini prepoznavanja

gl. avoir 3 lica mn.

gl. dormir 3 lica jednine

traženje dopuštenja (Je peux...)

uljudno traženje je veux/je voudrais

zamjenica on + glagol u 3. licu jednine

član određeni/neodređeni jednina/množina + imenica

sažeti član (Je vais au parc. Nous sommes au printemps)

uočavanje razlike m/ž. roda opisnih pridjeva na fonološkoj razini

upitni pridjev quel/le

– negacija ne...pas

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:

komunikacijski obrasci za uljudno ophođenje, pozdravljanje i oslovljivanje, predstavljanje sebe i drugoga, izricanje želje i uljudno traženje, čestitanje, zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, osjećaja, ukusa, snalaženje u prostoru, vremenu, izricanje količine...

 

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja i jezične funkcije, primjerice imena vršnjaka, tipična prezimena, način stanovanja, nazivi hrane, neki likovi iz bajke/priče, obrada jedne bajke/priče.

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama – senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena, prezimena, hrana, blagdanski običaji).

U pristupu nastavnim temama, kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o komparativnom pristupu, tj. o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja francuskoga govornoga područja.

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje
uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupova francuskoga jezika u odnosu na hrvatski
razumijevanje jednostavnih uputa
razumijevanje i provođenje naredbi na francuskom jeziku (razredni govor)
razumijevanje jednostavnih zvučnih modela
razumijevanje jednostavnih rečenica i pitanja
povezivanje zvučnoga jezičnoga sadržaja i slikovnoga predloška
pretvaranje usmene poruke u likovni simbol
postupno privikavanje učenika na globalno razumijevanje jednostavnoga dijaloga/teksta
razumijevanje i postupno svladavanje sricanja riječi (slovo po slovo abecede)

 

Govorenje, izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija
oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)
reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)
reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela
neverbalno i verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje
odgovaranje na jednostavna pitanja vezana uz obrađene strukture i teme
postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme
reproduciranje kratkih dijaloga
sudjelovanje u kratkim dramatizacijama
recitiranje i pjevanje jednostavnih brojalica i pjesmica
opisivanje slikovnoga predloška
imenovanje i opisivanje radnje
izricanje kratkoga jednostavnoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj
povezivanje elemenata priče u logičan slijed pomoću slikovnoga predloška
razumijevanje i svladavanje sricanja riječi (slovo po slovo abecede sricati svoje ime)

 

 Čitanje
svladavanje rečenične intonacije prema zvučnome modelu
glasno čitanje prethodno usmeno usvojenih riječi
glasno čitanje prethodno usmeno usvojenih jednostavnih rečenica
razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

 

  Pisanje     
postupno svladavanje nekih pravopisnih elemenata
uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi
prepisivanje riječi sa slovima i znakovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku
uočavanje osnovnih razlika između ortografije francuskog i hrvatskog jezika (znakovi: akcenti, apostrof, sedij)
prepisivanje kraćih rečenica
dopunjivanje riječi slovima koja nedostaju
dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju
slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice
pisanje čestitaka prema predlošku

 

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Navedenim kompetencijama u prvom razredu dodati:
postupni razvoj svjesnosti o razini usvojenosti sadržaja (gramatički, leksički, funkcionalni i pojmovni),
razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja uz pomoć Europskoga jezičnog portfoliaa (EJP)
razvoj sposobnosti individualnoga rada, rad u paru i skupnoga rada
razvoj sposobnosti predstavljanja rezultata rada

 

3. RAZRED

treća godina učenja

 

 CJELINE I TEME

1. Izricanje kronološkoga vremena, mjeseci u godini, čitanje sata (puni sat, pola sata)

Ključne strukture i izričaji: Quelle date/quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes... Quels jours avons-nous français? Le mardi/le jeudi... Quelle heure est-il? Il est midi/minuit, huit heures/neuf heures et demie...

 

2. Dnevne aktivnosti (dijelovi dana i odgovarajuće aktivnosti)

Ključne strukture i izričaji: À quelle heure tu te réveilles/tu vas à l'école/tu fais tes devoirs... ? Je me réveille/ je vais à l'école/ je fais mes devoirs à... le matin/midi /soir, l'après-midi

 

3. Naše tijelo i zdravlje (imenovanje najčešćih zdravstvenih tegoba)

Ključne strukture i izričaji: J'ai mal à.... + dijelovi tijela. Je suis malade/je tousse/j'ai de la fièvre... le médecin, prendre des médicaments, l'ordonnance, sur ordonnance.

 

4. Osobna higijena

Ključne strukture i izričaji: le savon/peigne/dentifrice, la brosse (à dents)/serviette, se laver/coiffer/ s'habiller, se brosser.

 

5. Obroci – imenovanje obroka i osnovna jela

Ključne strukture i izričaji: le petit-déjeuner/déjeuner/goûter/dîner, Qu'est-ce que tu prends au...? de la tartine/confiture, du lait/beurre/pain, du potage/poisson/riz, de la viande/salade/glace, des fruits/légumes/frites/pâtes/champignons, j’adore la glace.

 

 

6. Odjeća i obuća – imenovanje i opisivanje osnovnih odjevnih predmeta

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que tu mets/portes...? Je mets/porte... le T-shirt/pull/jean/pantalon/bonnet, l'anorak, la jupe/robe/casquette, les chaussures/chaussetttes/gants/ tennis, Regardez mes nouvelles chaussures! J’adore ce pull/cette jupe.

 

7. Slobodno vrijeme – igre, šport

Ključne stukture i izričaji: Faire de + naziv športa, le tennis/football/judo/ski... le vélo, la natation/luge...aller à + le cinéma/théâtre/concert/musée/cirque/parc d'attractions, jouer à cache-cache, bataille navale.

 

8. Izleti i ekskurzije – prijevozna sredstva i ponašanje u prometu

Ključne strukture i izričaji: passer le week-end à la campagne/ la mer/montagne, aller en avion/bus /car/voiture/tram(way), à vélo/pied, Au feu rouge nous attendons, au feu vert nous traversons.

 

9. Ja i moja okolina – opis mjesta, snalaženje u prostoru

Ključne strukture i izričaji: Où se trouve...? Le parc se trouve derrière l’école, devant, à côté de…beau, belle.

 

10. Proslava rođendana – pisanje pozivnica i čestitaka, čestitanje, pokloni, hrana i piće, aktivnosti

Ključne strukture i izričaji: Bon anniversaire! la fête, Qu'est-ce que tu offres comme cadeau/à manger/boire? le CD, le jeu vidéo, des fleurs, écouter de la musique, danser, Je n’aime pas la musique techno/ le rap...

 

11. Blagdani prema kalendaru – čestitanje, pjevanje/recitiranje prigodnih pjesmica, tradicija i običaji

Ključne strukture i izričaji: ovisno o odabranim blagdanima (npr. décorer le sapin) la fête des mères/pères.

 

IZBORNE TEME:

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine sadržaji se obogaćuju novim audio i vizualnim materijalima (CD, audio/videokasete, televizija...) npr. na zadanu temu izraditi vlastiti strip s poznatim/izmišljenim junacima, izraditi poster i s nekoliko jednostavnih rečenica pokušati predstaviti svoj grad/svoje mjesto na francuskom jeziku.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja 3. razreda osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 250 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja 350 leksičkih jedinica. Predviđa se aktivno usvajanje 4 do 5 leksičkih jedinica prilikom obradbe novih sadržaja.

Leksičke jedinice treba neprestano ponavljati i ciklički proširivati prema tematskim sadržajima i interesima učenika.

Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 3. razred.

 

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke strukture ne tumače se eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama. Na kraju trećega razreda od učenika se očekuje znanje sljedećih struktura:

Glagoli

prezent glagola avoir i être (sva lica jednine i množine)

glagoli prve grupe: (prezent jesni i niječni sva lica)

glagoli boire, mettre, aller à, jouer à/de, faire de – 3 lica jednine

izrazi s glagolom avoir (faim, soif, chaud, froid, mal à)

Imenice

jednina i množina imenica

Član

određeni i neodređeni član jednina/množina uz imenice

Zamjenice

naglašene osobne zamjenice (kratki odgovor)

Pridjevi

upitni pridjev quel/le, quel(le)s

ženski rod pridjeva

Brojevi

glavni brojevi do 50

Prijedlozi

mjesta – devant, derrière, à côté de…

Prilozi

neki prilozi vremena – à midi, le soir, l’après-midi

Negacija

ne...pas

Upitni izrazi

 pourquoi, où, quand, quel(s)/le(s)

Rečenica

red riječi u rečenici

jednostavne upitne rečenice s upitnim riječima pourquoi, où, quand

jednostavne izjavne rečenice subjekt + glagol + dodatak (Ma casquette est bleue, J’adore la glace.)

Na razini prepoznavanja

glagoli: prezent povratnih glagola u okviru tematskih sadržaja, 3 lica jedn.

uporaba određenoga člana uz dane u tjednu
uporaba partitivnoga člana
uporaba sažetoga člana (Je joue au ballon. Il a mal au bras. Je fais du tennis.)
izražavanje posvojnosti pomoću naglašene osobne zamjenice (à moi/toi/lui...)
pokazni pridjevi
glavni brojevi do 60 
uporaba prijedloga en i à uz prijevozna sredstva
označivanje i pisanje nadnevka
svladavanje slova francuske abecede

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:

postavljanje pitanja, izricanje osjećaja, ukusa, sklonosti, uljudno ophođenje, opisivanje i prepričavanje, prepričavanje prošlih događaja, traženje informacija, opis prostora,

čestitanje, izrazi vremena, snalaženje u prostoru, izražavanje količine (naziv hrane + partitivni član),

ponašanje u prometu

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturalni sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja. U pristupu kulturalnim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima treba voditi računa o komparativnom pristupu i usporedbi francuske i hrvatske kulture (imena vršnjaka, tipična prezimena, neka jela, navike pri odijevanju, prometna sredstva, športske igre i aktivnosti, obradba neke bajke/priče).

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije, kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena i prezimena, blagdanski običaji, hrana, odjeća, igre i športske igre i sl.).

U pristupu nastavnim temama, kulturalnim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima koristi se komparativnim pristupom uspoređujući ogovarajuće sadržaje u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga područja.

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

privikavanje na slušanje drugoga

uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

povezivanje vidnoga (slikovnoga) i slušnoga jezičnoga sadržaja

razumijevanje kraćih izjavnih i upitnih rečenica

globalno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike

 

Govorenje, izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

svladavanje sricanja slova (francuska abeceda)

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje

odgovaranje na jednostavna pitanja vezana uz obrađene strukture i teme

postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata

reproduciranje kratkih razgovora

vođenje kraćih razgovora u prethodno obrađenim situacijama

sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje sastavnice prethodno obrađene priče s pomoću slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga jednostavnoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj

 

Čitanje

glasno čitanje kraćih rečenica prethodno usmeno uvježbanih poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje kraćih dijaloga/tekstova prethodno usmeno usvojenih

čitanje po ulogama

razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

 

Pisanje   

svladavanje nekih pravopisnih elemenata

uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi

prepisivanje riječi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku

uočavanje osnovnih razlika između pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi: akcenti, apostrof, sedij)

prepisivanje kraćih rečenica

dopunjavanje rečenica riječima koje nedostaju

slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice

pisanje kraćih rečenica

pisanje čestitaka i pozivnica prema predlošku

pisanje pisma zahvale na poziv ili čestitku

pisanje riječi prema zvučnome modelu (sricanje slova abecede)

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Navedenim strategijama u prvom i drugom razredu dodati:
daljnji poticaj razvijanju svjesnosti o razini usvojenosti sadržaja (gramatički, leksički, funkcionalni i pojmovni sadržaji)
uočavanje načela abecednoga strukturiranja popisa riječi u udžbeniku i u slikovnom rječniku
postupna uporaba popisa riječi u udžbeniku i slikovnom rječniku
privikavanje na služenje slikovnim rječnikom (traženje značenja i načina pisanja pojedinih riječi)
predstavljanje rezultata individualnoga rada, rada u paru i skupnoga rada (interview, anketa i poster )
postupno privikavanje na uporabu medija u funkciji učenja stranoga jezika
razvijanje samostalnoga i kolektivnoga učenja
upoznavanje najjednostavnijih tehnika za stvaranje pretpostavki i samostalnoga zaključivanja
razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (EJP)
razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito učenje i vlastito znanje

 

4. RAZRED

četvrta godina učenja

 

 CJELINE I TEME

1. Ja i osobe u mojem okruženju – ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima, neka najčešća zanimanja

Ključne strukture i izričaji: En quelle classe es-tu? Je suis en quatrième... Mon adresse est... Je viens de...

 la maîtresse, l’employé(e)/ ingénieur, le/la vendeur/vendeuse...

 

2. Mjesto u kojem živim – kulturne, javne i zdravstvene ustanove u mjestu

Ključne strukture i izričaji: le magasin/(super)marché, l'hôpital/hôtel/église, la piscine/poste/pâtisserie/boulangerie/ librairie/ bibliothèque, le zoo, acheter.

 

3. Život u školi – školski predmeti, prostorije u školi, raspored sati

Ključne strukture i izričaji: Quelle est ta matière préférée? C'est... Je suis fort(e) en... la récréation/ cantine/bibliothèque, Le croate/français, les maths... être en retard, excusez-moi, Qui est absent/de service? Personne. Pardon, pouvez-vous répéter, je n’ai pas compris. Tu peux épeler le nom de ton copain?

 

4. Telefonski razgovor, pravila telefoniranja, izricanje telefonskih brojeva

Ključne strukture i izričaji: Quel est ton numéro de téléphone/portable? Allô! Je peux parler à.. Un instant, ne quittez pas…,C’est de la part de qui ?

 

5. Odlazak na tržnicu i u kupovinu – imenovanje voća i povrća, vrste trgovina

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que tu achètes au (super)marché? Combien de...Je vais acheter /prendre beaucoup, peu de...J'achète du/de l'/de la/des... Ça fait combien? On paie à la caisse.

 

6. Slobodno vrijeme i izvanškolske aktivnosti

Ključne strukture i izričaji: Le mardi et le jeudi j'ai mon cours d'anglais/ de piano/danse... L'école de musique/danse…Quels sont tes loisirs favoris? l'ordinateur, le mél, J'adore les jeux vidéo.

 

7. Aktivnosti u kući, neki dijelovi pokućstva i njihov razmještaj

Ključne strukture i izričaji: Est-ce que tu aides ta maman? Qu'est-ce que tu fais? Je range ma chambre, je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur, Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Je lis, j’écoute de la musique, je joue, je dors, je fais mes devoirs... Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Le lit/fauteuil/tapis, la table/chaise/lampe, l'étagère/ armoire, le lavabo, la douche /baignoire, le frigo, la cuisinière…

 

8. Francuska – zemlja jezik koje učim, osnovne obavijesti o Francuskoj, kulturne znamenitosti

Ključne strukture i izričaji: la France, les Français, Paris, la capitale, le monument/métro/les rues/avenues, boulevards,le drapeau,les grandes villes/fleuves/montagnes, mers.

 

9. Godišnji kalendar – blagdani/praznici i običaji vezani uz njih, pisanje čestitaka

Ključne strukture i izričaji: la rentrée, les vacances d'été/hiver/de Pâques. J’ai fait du ski pendant les vacances d’hiver, la fête nationale, la bûche/galette/ fève, le poisson d'avril, se déguiser, joyeux, euse(s), bon, bonne, la carte postale...

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obraditi prema sklonostima učenika kraće priče, basne, recitacije, pjesmice..., pronaći podatke na internetu o zabavnim parkovima u Francuskoj (Parc Astérix, Futuroscope...)

   

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja 4. razreda osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 350 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja 450. Predviđa se aktivno usvajanje 5 do 6 leksičkih jedinica prilikom obradbe novih sadržaja. Leksičke jedinice treba neprestano ponavljati i ciklički proširivati prema tematskim sadržajima i interesima učenika.

Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 4. razred.

 

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke strukture učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama. Na kraju četvrtoga razreda od učenika se očekuje znanje sljedećih struktura:

Glagoli

glagoli: avoir, être, aller, faire –prezent u svim licima u jesnom i niječnom obliku

glagoli: prezent (jesni i niječni) gl. prema tematskim sadržajima

povratni glagoli – prezent, jednina

Imenice

imenice muškoga i ženskoga roda jednina/množina

Član

određeni i neodređeni član jednina/množina uz imenice

upotreba određenoga člana uz dane u tjednu

upotreba partitivnoga člana

Zamjenice
naglašene osobne zamjenice
nenaglašene osobne zamjenice (subjekt) u svim licima

Pridjevi
opisni pridjevi – jednina i množina, muški i ženski rod
posvojni pridjevi mes, tes, ses
upitni pridjev quel/le, quel(le)s
pokazni pridjevi

Brojevi
glavni brojevi do 60 
redni brojevi od 1 do 4
označivanje i pisanje nadnevka

Prijedlozi
prijedlozi mjesta (dans, sous, sur, devant, derrière)

Prilozi
prilozi vremena hier, aujourd'hui, demain

Rečenica

red riječi u rečenici

jednostavne izjavne rečenice od dva ili tri elementa prema predlošku: subjekt + predikat + dodatak (objekt, pridjev, priložna oznaka), primjerice, Je mange une glace. Il va au parc.

– niječne rečenice Je ne mange pas de poisson.

– upitne rečenice s upitnom riječi (qui, combien, où, est-ce que, qu’est-ce que, quand, pourquoi)

Na razini prepoznavanja

– glagoli: prezent povratnih glagola u okviru tematskih sadržaja, 3. lice množ.

– prezent glagola venir, acheter, préférer, lire, dormir – 3 lica jednine     

– perfekt glagola u okviru tematskih sadržaja

ženski rod nekih imenica (zanimanja)

– partitivno de

– prilog količine + de (beaucoup, un peu, combien)

– izražavanje buduće radnje (futur proche)

– glavni brojevi do 100

– redni brojevi do 10

– nezavisno složene rečenice (sastavne s veznikom et)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:

izricanje sklonosti, davanje informacija, uljudno ophođenje, izricanje stava, opisivanje i prepričavanje, izražavanje posvojnosti, prepričavanje prošlih događaja, čestitanje, snalaženje u prostoru, vremenu, razredni govor (davanje uputa, naloga, traženje informacija), telefonski razgovor

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturalni sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. običaji vezani uz pojedine blagdane i praznike, osnovne informacije o zemlji jezik koje se uči (npr. naziv zemlje, glavni grad, naziv neke rijeke, planine, nazivi ulica/trgova, najznačajnijih spomenika, raspored dnevnih/tjednih aktivnosti, slobodna srijeda, provođenje slobodnoga vremena/praznika, vođenje telefonskoga razgovora, simboli Francuske i Hrvatske), neki likovi iz dječjih priča i njihov opis.

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije, kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uočavanje sličnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena i prezimena, blagdanski običaji, obroci, školski kalendar, provođenje slobodnoga vremena, način stanovanja i sl.).

U pristupu nastavnim temama treba i nadalje voditi računa o komparativnom pristupu i usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga područja.

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i zvučnoga jezičnoga sadržaja

privikavanje na slušanje drugoga

uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

razumijevanje kraćih izjavnih rečenica i pitanja

uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski

globalno i selektivno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike

 

Govorenje, izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali...)

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje

odgovaranje na pitanja vezana uz obrađene strukture i teme

postavljanje pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata

ponavljanje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neke dijelove

vođenje kraćih dijaloga u prethodno obrađenim situacijama

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje

recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata prethodno obrađene priče pomoću slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj

reproduciranje kratkih razgovora u kojima učenici samostalno mijenjaju neke elemente

sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

abeceda, sricanje riječi

 

Čitanje

glasno čitanje kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i rječnik poštujući naglasak i intonaciju

svladavanje rečenične intonacije

izražajno čitanje kraćih razgovora/tekstova

čitanje po ulogama

razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

 

Pisanje

svladavanje nekih pravopisnih elemenata

uočavanje razlika između pisanja i izgovora kod učestalih riječi

uočavanje osnovnih razlika između pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi: akcenti, apostrof, sedij)

prepisivanje rečenica mijenjajući neke elemente

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju

slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice

pisanje odgovora na pitanja

pisanje čestitaka, razglednica i pozivnica prema predlošku

pisanje kraćih pisama prema predlošku

samostalno pisanje vođenih kratkih opisa prema prethodnim sadržajima uvježbanim usmeno

ispunjivanje obrasca osobnim podatcima

pisanje kratkih diktata i autodiktata

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Navedenim kompetencijama iz prethodnih razreda dodati:

daljnji poticaj razvijanja svjesnosti o razini usvojenosti sadržaja (gramatički, leksički, funkcionalni)

korištenje slikovnim rječnikom (traženje značenja i načina pisanja pojedinih riječi)

privikavanje na traženje riječi u popisu riječi u udžbeniku (traženje značenja, načina pisanja, roda imenice...)

privikavanje na uporabu medija u funkciji učenja stranoga jezika

uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija u jezičnom sustavu

 razvijanje samostalnoga i kolektivnoga učenja

razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (EJP)

razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito učenje i vlastito znanje

 

 

5. RAZRED

peta godina učenja

 

CJELINE I TEME

1. Iznošenje podataka o sebi, o svojoj obitelji te osobama iz okruženja, izricanje veza s ostalim europskim zemljama, izricanje narodnosti

Ključne strukture i izričaji: Je m'appelle... Je suis... Je viens de... J'habite à/en+ville, rue, numéro... Je vais à... J'ai une grande/petite famille. Les membres de ma famille: la tante/l’oncle, le cousin/la cousine, le neveu/la nièce, Je suis fils/fille unique. Mon frère/ma sœur ainé(e)/cadet/te, mes grands-parents paternels/maternels, Je suis croate/ belge/suisse, français,e, canadien, ne, italien, ne.

 

2. Život u školi i izvanškolske aktivnosti ; školski sustav u Francuskoj i Hrvatskoj

Ključne strukture i izričaji: Je suis au collège, en classe, l’ école primaire, le collège, le lycée, l’enseignant,-e, le professeur de + matière, J'ai géographie le mardi et le vendredi. La salle de l'informatique, de documentation, la cour de récréation, la matière optionnelle, l’école de musique/de danse, le club de tennis/football... l’atelier de dessin, Je viens de terminer mes devoirs/de lire… Je suis le cours de... J'ai une bonne/mauvaise note. C’est très bien/mieux, aujourd’hui, le barème sur vingt, le bulletin/certificat. Que fais-tu pendant le week-end/la fin de la semaine? le professeur principal, le cahier de classe.

 

3. Slobodno vrijeme, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, športovi, tjedni raspored, aktivnosti

Ključne strukture i izričaji: faire des projets: j'irai/on ira/nous irons à la campagne/montagne /piscine/mer, je ferai/on fera/nous ferons du vélo/de la voile/ randonnée/des promenades/un pique-nique, la maison de campagne, la terrasse, la cave, le grenier, le jardin, la ferme, la vigne, les vacances d’hiver/ d’été, les grandes vacances. Le week-end dernier je suis allé(e) à ... Est-ce que tu as déjà /quelquefois fait de + imenica, J’ai visité un musée/ Je n'ai jamais visité un musée... visiter un musée, une galerie/exposition/collection, le parc d’attraction, l’exposition a lieu…, collectionner, être en retard.

 

4. Grad, prijevozna sredstva, snalaženje u prostoru

Ključne strukture i izričaji: SVP/STP, où se trouve...? Allez tout droit/jusqu'au feu…tournez à droite/gauche, ici, là-bas, devant, derrière, la rue/l’avenue, le boulevard /carrefour /feu(vert/rouge), un accident de voiture, Comment vas-tu à...? prendre le bus/train/bateau, l'(auto)bus/(auto)car Je vais à pied/vélo/bicyclette, Je vais en bus/train, la gare/gare routière, l'arrêt/ le ticket de bus/tram, le guichet, le billet de train/d’autocar, un billet (d’) aller, (d’) aller et (de) retour, le parc de loisirs

 

5. Vrste stanovanja, opis prostora, opis pokućstva

Ključne strukture i izričaji: J'habite en ville/à la campagne, À quel étage...? Au premier/rez-de chaussée... dans un appartement/immeuble, une maison, L’immeuble où j’habite est très moderne. J'ai un jardin/balcon, une terrasse/loggia… Mon appartement est... Ce fauteuil/canapé est plus confortable que celui-ci. Cette pièce est plus claire que celle-là. L’armoire/étagère, la plante(verte)/fleur.

 

6. Kupovanje u velikim trgovačkim centrima, specijaliziranim trgovinama, zanimanja, načini plaćanja, snalaženje na različitim odjelima

Ključne strukture i izričaji: Je vais au supermarché/centre commercial... Une fois par semaine ma mère fait ses courses à l’hypermarché. Le magasin, la boutique, le vendeur/client, la vendeuse/cliente, J'achète/Je prends du jus de fruit/de l’eau/de la confiture/des fruits... Pourriez-vous me montrer.../ me dire où se trouve... SVP, je voudrais acheter... Combien coûte...? On peut payer en espèces/avec la carte/par chèque... Le caddy, l'article, la boulangerie /pâtisserie/pharmacie, le pharmacien, la pharmaciennel.

 

7. Godišnja doba, klimatske karakteristike, godišnji ritam

Ključne strukture i izričaji: En quelle saison...? Quel temps fait-il? J'aime/Je préfère... Pourquoi...? Parce que…Le printemps/l'automne… commmence le... et finit le... les fruits typiques de ... la météo: le ciel est couvert/gris, il fait froid/chaud/doux, il pleut/il neige/ il tonne, il y a du soleil/vent/brouillard/tonnerre, des nuages/éclairs, ça glisse.

 

8. Odjeća, obuća, izražavanje ukusa, boje, veličine

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que tu mets/tu portes ...? le parapluie, l'imper(méable), les bottes, les chaussures, le cache-nez, le pull, les gants, le bonnet/la casquette... J'aime(bien)/Je n'aime pas/Je préfère celui/celle-ci/là...

 

9. Kućni ljubimci, briga o životinjama, opis životinja, ljubav prema životinjama

Ključne strukture i izričaji: Mon petit chien s’appelle Milou. Est-ce que tu as un animal? Le vétérinaire soigne des animaux. J’ai trouvé un petit chien dans la rue. Il a l’air perdu, il est en mauvais état, sale, faible... Il se gratte. Je lui donne à manger/boire, je l’emmène chez le vétérinaire... J’adore mon petit chat. Je m’occupe de mes poissons rouges.

 

10. Blagdani i svetkovine, običaji vezani uz pojedine blagdane

Ključne strukture i izričaji: Noël, l'Épiphanie, la Chandeleur, le Carnaval, les crêpes, la galette des rois, la fève, la bûche de Noël, les santons...

 

 IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se dodatni sadržaji po izboru učenika/učitelja npr. pročitati Koko u Parizu (I. Kušan), uključiti učenike u projekt na zadanu temu kao primjerice pronaći poslovice i izreke vezane uz životinje na francuskom i hrvatskom jeziku i usporediti ih. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

  

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Tijekom 5. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba približno 450 leksičkih jedinica, a na planu

razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 660. Leksik se ciklički ponavlja i proširuje. Po nastavnom satu, pri obradbi novoga gradiva uvodi se otprilike 7 do 8 novih leksičkih jedinica. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 5. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Budući da je učenicima to peta godina učenja francuskoga jezika, pristup gramatici može biti kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanja usvojenoga gradiva. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkoga zapamćivanja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta. S druge strane, neke jezične strukture (primjerice kondicional za izricanje uljudnoga pitanja) ne objašnjavaju se eksplicitno već se samo globalno usvajaju komunikacijskim aktivnostima u okviru predloženih tematskih jedinica.

Glagoli

prezent glagola 1., 2. i 3. grupe vezanih uz tematska područja u svim licima jednine i množine u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku

– prezent nekih nepravilnih glagola u jesnom, niječnom i upitnom obliku (faire, répondre, écrire, prendre, pouvoir, vouloir)

– prezent povratnih glagola u potvrdnom i niječnom obliku

– izricanje buduće radnje (futur proche, futur simple)

– negacija ne ... jamais

Imenice

tvorba ženskoga roda imenica, uporaba muškoga i ženskoga roda imenica

nepravilna množina imenica vezanih uz tematska područja (animal, cheval, cadeau, œil)

slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju (slaganje unutar imenskoga skupa)

Član

uporaba određenoga i neodređenoga člana uz imenice

uporaba sažetoga člana s prijedlozima à i de za izricanje smjera

izostavljanje člana uz imena gradova

Zamjenice

uporaba zamjenice on + glagol u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu

Pridjevi

pridjevi s dvama oblicima u muškom rodu: nouveau, beau, vieux

ženski rod i množina pridjeva narodnosti

– stupnjevanje pridjeva (komparativ)

Brojevi

glavni brojevi od 1 do100

redni brojevi od 1 do 10

Prijedlozi

prijedlozi à, de, en uz geografska imena

Prilozi

učestali prilozi vremena déjà, quelquefois, jamais

mjesta ici, là-bas, derrière, devant

– načina bien, mieux

Rečenica              

uzročna rečenica koja odgovara na pitanja izricanjem razloga (pourquoi...? parce que)

Na razini prepoznavanja

prilozi (hier, souvent, toujours)

prošla radnja izražena perfektom (passé composé) 

izricanje bliske prošle radnje pomoću venir de...

kondicional (uljudno pitanje pourriez-vous, je voudrais)

– odnosna zamjenica qui, où

– osobne zamjenice kao direktni i indirektni objekt

pokazne zamjenice celui/celle-ci/là, ceux/celles-ci/là

– nepravilna komparacija pridjeva

– komparacija priloga bien – mieux

– redni brojevi od 10 do 20

Rečenice:
rečenice od više elemenata.
– upitne rečenice s inverzijom
– nezavisno složena rečenica s veznicima et, mais
– niječna rečenica s ne ... jamais

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura :

uljudno ophođenje, iznošenje podataka o sebi i osobama iz vlastitoga okruženja, izražavanje sklonosti, opisivanje izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti, orijentacija u prostoru: traženje i davanje informacija, opisivanje vlastitoga životnoga prostora i aktivnosti unutar njega, opisivanje krajolika, životinja, pripovijedanje i objašnjavanje događaja u prošlosti i budućnosti, davanje i provođenje naredbi u školskom okruženju, osnovni oblici uljudbe, nabrajanje i opisivanje prijevoznih sredstava te izražavanje osobnoga stava prema određenom prijevoznom sredstvu, izricanje kakvoće, ukusa i stava prema nečemu, usporedbe, uljudno traženje, opis godišnjih doba, izražavanje želja, čestitanja prigodom blagdana i rođendana

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja vodeći računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i francuskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika, kao primjerice neka jela i prehrambene navike, razlika školskih sustava u Francuskoj i Hrvatskoj, pjesmice u okviru tematskih sadržaja, novčane jedinice za određivanje cijena, kupovanje, raspored dana, poslovice i izreke vezane uz životinje (sale comme un cochon, têtu comme un âne, parler français comme une vache espagnole, bête comme une oie...), neki likovi iz dječjih priča i njihov opis; obradba bajke/priče/ulomka iz romana.

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice blagdanski običaji, svakodnevni život, kulturalno uvjetovane razlike u značenju i uporabi jezičnih izričaja i sl.) te senzibilizacija učenika za uočavanje i prepoznavanje stereotipa i predrasuda i potrebu njihova uklanjanja.

U pristupu nastavnim temama, kulturalnim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima koristi se komparativnim pristupom uspoređujući sadržaje u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga područja.

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski
povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i slušnoga jezičnoga sadržaja

razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica, pitanja i kraćih tekstova

 

Govorenje, izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija

postupno usvajanje izgovora uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

sposobnost verbalnog uzvraćanja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje

sposobnost zapamćivanja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka

sposobnost odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja

sposobnost postavljanja pitanja u okviru usvojenih jezičnih uzoraka

sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata u novim situacijama

sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku

sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata

recitiranje i pjevanje pjesmica

sposobnost uporabe više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija

sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz poticaje i bez njih

iznošenje ishoda skupnoga ili pojedinačnoga rada

Čitanje

glasno čitanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka

usvajanje pravilne rečenične intonacije

Pisanje

pisanje geografskih imena velikim slovom

prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku

popunjivanje vježbi prema zadanim uzorcima

popunjivanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica

sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta uz dodavanje novih elemenata

provjera razumijevanja tekstova u zadatcima višestrukog izbora

pismeno odgovaranje na osobna pitanja

pisanje diktata s poznatim elementima

pisanje kraćih vođenih sastava (4 do 5 rečenica)

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta

uporaba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava

uporaba udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i rječnika

razvoj svjesnosti o pripadanju skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku: usvajanju francuskoga jezika

razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja

razvoj svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih

razvoj svjesnosti o odgovornosti za vlastito učenje i vlastito znanje

 

 

6. RAZRED

šesta godina učenja

 

CJELINE I TEME

1. Početak školske godine, planovi, organizacija školskih i izvanškolskih aktivnosti

Ključne strukture i izričaji: la rentrée, l’emploi du temps, Cette année je m'inscrirai... Je voudrais suivre un cours de... Mes projets sont... La semaine prochaine j'irai…

 

2. Komunikacija na daljinu, telefon, SMS poruke, slanje razglednica i pisama, odlazak u poštu

Ključne strukture i izričaji: Allô? Est-ce que je peux parler à ... Il/Elle n’est pas là. C'est de la part de qui? Ne quittez pas, SVP!.. le téléphone/portable, une cabine téléphonique, la télécarte... Voilà mon numéro de téléphone. Je peux avoir le tien... laisser un message sur le répondeur, appeler, répondre, sonner, la lettre/carte postale/carte de vœux, le courriel/mél... Je vais à la poste... poster, le guichet, le timbre(poste), l’enveloppe, coller.. Je veux envoyer... le facteur, mettre à la boîte, la boîte aux lettres.

 

3. Odnos dijete - roditelji, kućne obveze

Ključne strukture i izričaji: Je te présente mes parents... enchanté(e)... J'aide mes parents, je range ma chambre, je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle. Tu aimes faire des excursions avec tes parents... le déjeuner familial, se fâcher... mes grands-parents, je les aime... Je passe le week-end avec eux. J’ai une famille nombreuse. Le dimanche, je fais la grasse matinée. Ce n'est pas facile d'avoir des parents divorcés. Je passe le week-end avec papa.

 

4. Zdravo življenje, boravak na svježem zraku, zdrava prehrana, omiljena jela, učestale dječje bolesti, savjeti za zdravo življenje

Ključne strukture i izričaji: Je fais du sport/des promenades, les loisirs, la vie saine, se promener à l’air pur, parler des habitudes alimentaires, l'alimentation équilibrée... J’adore les plats que ma mère prépare, le régime, les maladies, fumer, les cigarettes... Il faut boire beaucoup. Il ne faut pas boire trop de boissons gazeuses. Je suis grippé,e, avoir une bronchite/un rhume, mon nez coule. J’ai vomi. Je prends des médicaments/un sirop/une piqûre, guérir, en bonne santé. C'est bon/ce n'est pas bon pour la santé. Se sentir bien/mieux/mal, Il faut manger plutôt des fruits et des légumes, se coucher tôt/tard...

 

5. Moj grad/mjesto i njegove znamenitosti, putovanja, upoznavanje drugih gradova

Ključne strukture i izričaji: Zagreb est la capitale de la Croatie. Paris est la capitale de la France. la rue principale/piétonne. Pourquoi j'aime ma ville/mon village? Un musée/château/monument, une église, Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma ville/mon village? J'ai visité d'autres villes et j'ai surtout aimé... C’est une vieille ville, le centre historique, une agence de tourisme/voyages, un parc d’attractions. Où vas-tu passer tes vacances? Où as-tu passé tes vacances? Tu as passé combien de temps à+ville/en+région?

 

6. Francuska – zemlja jezik koje učim, pokrajine, departmani, simboli Francuske, strane svijeta, specijaliteti pokrajina

Ključne strukture i izričaji: la France, les Français, la langue française, Où se trouve...? Les points cardinaux, à l’est/ouest, au nord/sud... Qu’est-ce que tu trouves intéressant en Bretagne/Normandie/Provence? Les régions, les départements, les fleuves/les rivières, les montagnes, les mers qui baignent la France, les pays voisins, compare-le avec... On connaît quelques symboles de la France: le coq gaulois, Marianne, le drapeau, notre pays, nos voisins... Je connais quelques spécialités régionales. J'aime les fromages français.

 

7. Razredni govor, razumijevanje uputa/savjeta učitelja, uljudno ophođenje

Ključne strukture i izričaji: Pardon madame, je n’ai pas bien compris, pourriez-vous répéter? Ne bavardez pas! N’écrivez pas dans vos livres! Faites vos devoirs! Madame, est-ce que je peux sortir, SVP?

 

8. Svijet u kojem živimo, boravak u prirodi, očuvanje prirode, planinarenje/pješačenje

Ključne strukture i izričaji: J'habite en ville, banlieue/ à la campagne. En quelle région se trouve...? Il faut protéger la nature/garder l'environnement, faire de la randonnée, faire une promenade/ balade, marcher, le sac à dos, l’appareil photo... Est-ce que tu as fait/pris beaucoup de photos? Les parcs nationaux, le pique-nique, pique-niquer. Est-ce que tu connais quelqu’un qui n’aime pas la nature? Non, je ne connais personne. Regardez comme c'est beau! Cette usine est une grande pollueuse. La pollution/ le bruit, la poubelle sélective.

 

9. Blagdani i svetkovine, običaji u Francuskoj i Hrvatskoj

Ključne strukture i izričaji: Comment les Français fêtent-ils Noël? Quel est le plat typique...? Les jours fériés, les classes de neige/vertes.

 

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru dodatni sadržaji. Projekt: Zdrava hrana, sastaviti mogući jelovnik... Sadržaji se obogaćuju novim audio i vizualnim materijalima.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Tijekom 6. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba približno 570 riječi, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 700 riječi. Leksik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 6. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljenje gradiva. Gramatika se tumači u kontekstu stanja bez mehaničkoga zapamćivanja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta.

Glagoli
prezent nekih nepravilnih glagola 1., 2. i 3. grupe (prema tematskim područjima)
– glagoli 1. grupe na –yer (envoyer, nettoyer, payer...)
– futur glagola prema tematskim područjima
– perfekt glagola 1., 2. i 3. grupe, s pomoćnim glagolom avoir ili être
– niječni imperativ
– bezlični izraz il faut + infinitiv

Imenice
imenice muškoga/ženskoga roda (zanimanja)
imenice s različitim oblicima za muški i ženski rod (la tante/l’oncle)

Član
uporaba člana uz geografska imena
uporaba sažetoga člana s prijedlozima à i de

Zamjenice
neodređene zamjenice on, quelqu’un
oblici i uporaba posvojnih zamjenica
uporaba odnosne zamjenice qui, que
oblici i uporaba osobnih zamjenica kao direktnog objekta

Pridjevi
oblici i uporaba posvojnih pridjeva – jednina i množina
opisni pridjevi – stupnjevanje (komparativ/superlativ)

Brojevi
pisanje glavnih brojeva riječima do 60
glavni brojevi do 1000 (na usmenoj razini)

Prijedlozi
prijedlozi uz imena zemalja, pokrajina, gradova

Prilozi
prilozi vremena – parfois, quelquefois, de temps en temps,
– tous les+vremenska oznaka, jamais
učestali prilozi mjesta – ici, là, au bout de la rue, loin de, près de

Negacija 
ne … personne

Rečenica
poredak riječi u rečenici
odnosne zavisno-složene rečenice (qui, que)

Na razini prepoznavanja
osobne zamjenice indirektni objekt
zamjenice en, y

 

JEZIČNE FUNKCIJE

U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura:

predstavljanje sebe i drugih, iznošenje osobnih planova za iduću školsku godinu, opisivanje školskih i izvanškolskih aktivnosti, komunikacija: sposobnost komuniciranja telefonom, mobitelom, SMS porukama, pisanje i slanje razglednica, kratkih pisama, sposobnost komuniciranja u javnim ustanovama, izražavanje odnosa među članovima obitelji, izražavanje zadovoljstva, obveze (il faut...), zahvaljivanje, iskazivanje osjećaja, izražavanje stava prema hrani, i obrocima u Francuskoj i Hrvatskoj, uspoređivanje, komunikacija na javnim mjestima, izražavanje vlastitog ukusa, izricanje dojmova s turističkoga putovanja, stava prema športovima te utjecaj športa i zdrave ishrane na zdravi život, opisivanje svetkovina, blagdana i običaja u Francuskoj i Hrvatskoj, izražavanje osobnih dojmova.

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i frankofonoj kulturi primjereno dobi učenika, primjerice klišeji uljudnoga ophođenja, pisanje čestititaka, pisama i poruka, uporaba uobičajenih izraza na početku i kraju pisma, kupovanje, novčane jedinice za određivanje cijena, raspored dana, čestitanja i svetkovanja blagdana, prigodne recitacije i pjesmice, audio i video materijali, služenje geografskom kartom, planom grada, podatci o kulturnim spomenicima i kulturnim znamenitostima, razgovor o hrani, odnos prema prirodi.

U povezanosti sa sadržajima iz područja kulture i civilizacije, kod učenika treba poticati razvoj primjerenog ophođenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika i uviđanje razloga njihova postojanja kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice blagdanski običaji, svakodnevni život, kulturalno uvjetovane razlike u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja i sl.) te senzibilizacija učenika za uočavanje i prepoznavanje stereotipa i predrasuda i potrebu njihova uklanjanja.

U pristupu nastavnim temama, kulturalnim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima rabi se komparativni pristup, tj. usporedba odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga područja.

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje
uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski
povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i slušnoga jezičnoga sadržaja
razumijevanje pitanja i tekstova
razumijevanje osnovnih namjera sugovornika

 

Govorenje, izgovor, govorna interakcija i samostalna govorna produkcija sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku
sposobnost zapamćivanja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
sposobnost prepričavanja poznatoga teksta te vođenje razgovora o poznatoj temi
sposobnost verbalnog uzvraćanja na verbalne i neverbalne poticaje
sposobnost odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
sposobnost postavljanja pitanja u okviru usvojenih jezičnih uzoraka
sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata u novim situacijama
sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
sposobnost sudjelovanja u dijalozima/razgovorima uz izmjenu nekih elemenata
sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija
sposobnost prepričavanja tekstova uz/bez poticaja
sposobnost povezivanja određene teme s vlastitim iskustvom

 

Čitanje
zapamćivanje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
glasno čitanje rečenica, dijaloga i tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
pravilno čitanje tekstova i bez zvučnih uzoraka
čitanje i razumijevanje kraćih izvornih uputa, obavijesti i poruka

 

Pisanje
prepisivanje rečenica i tekstova prema predlošku
odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju
pisanje diktata s poznatim elementima
provjera razumijevanja tekstova u zadatcima s višestrukim izborom
popunjivanje vježbi prema zadanim uzorcima
popunjivanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica
sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta uz dodavanje novih elemenata
pismeno odgovaranje na osobna pitanja
pisanje vođenih sastava (do 10 rečenica)
pisanje čestitaka, kratkih poruka, ispunjivanje obrazaca
pisanje pozdrava na razglednici
pisanje kraćega pisma prema predlošku
pisanje odgovora na kraće pismo

 

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta
izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava
uporaba udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i rječnika
uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i njihova primjena
razvoj svijesti pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku: usvajanju francuskoga jezika
razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja
razvoj svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih (portfolij)
sposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti napredak i vlastito znanje
sposobnost međusobnoga vrjednovanja učenika

 

7. RAZRED

sedma godina učenja

 

CJELINE I TEME

 

1. Veliki izumi, izumitelji, istraživači, znameniti ljudi i događaji

Ključne strukture i izričaji: le radium, le cinéma, le vaccin contre la rage, obtenir le prix Nobel, découvrir, le physicien/chimiste/médecin, L’écrivain qui a écrit… Il/elle est né(e)..., Il/elle était..., l’artiste, le peintre, l’acteur, le musicien, les arts: la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la littérature, le film, le théâtre, les sciences: la chimie, la physique, la médecine, la biologie...

 

2. Svakidašnjica - zdravi život, ljepota, osobna higijena, moda

Ključne strukture i izričaji: l’ alimentation équilibrée, Quelles sont tes habitudes alimentaires? respirer de l’air pur, le grand air, changer d’air, la vie saine, être au régime/suivre le régime l’hygiène/hygiénique, le déodorant, la lotion, le dentifrice, la brosse à dents, le sèche-cheveux, le shampo(o)ing, le détergent, la crème/la pommade, utiliser régulièrement, propre/sale, Quels sont tes vêtements préférés? Quelle taille fais-tu? Quelle est ta pointure? Je chausse du 39. Est-ce que tu veux les essayer? J’ai besoin de..., le pyjama/survêtement, les collants/chaussures/pantoufles/gants, l’anorak/écharpe en laine, le T-shirt en coton, le chemisier en soie, un pull léger/chaud, être bien/mal habillé(e), Tu aimes cette jupe/mini-jupe? Je l’ai vue dans les vitrines. Je viens d’acheter un pantalon vert. Le jean est un vêtement unisexe, C'est trop cher parce que c'est un produit de marque. à la mode/démodé, neuf/usé, Ce pull te va très bien/ne te va pas du tout.

 

3. Nove tehnologije, računalo, osnovni dijelovi računala, telefon, mobitel

Ključne strukture i izričaji: l’informatique, l' ordinateur, le moniteur, L'unité centrale de mon ordinateur est en panne. le clavier, la souris, le courrier électronique, @ (l’arobase), recevoir/rédiger un message, naviguer sur Internet, l’internaute, le mot de passe, un baladeur, un lecteur CD, graver, la chaîne HI-FI, le magnétophone à cassettes , Ily a trois messages sur mon répondeur, le (téléphone) portable.

 

4. Doživljaji i mašta, opis glavnih likova i događaja, obrasci za prepričavanje i stvaralačko pisanje

Ključne strukture i izričaji: l'aventure/la mésaventure, le héros principal, le personnage courageux/fier/généreux/avare/cruel... d'abord, ensuite, puis, alors, enfin. Je regardais la télé, quand j'ai entendu... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit/il s'agissait de... Il était une fois/Il y avait... Elle dit que... l’histoire de science-fiction, un conte (de fée) génial, formidable, nul, sans valeur, horrible, pas mal, satisfaisant, épouvantable... En lisant, j’ai appris des choses intéressantes et...

 

5. Priroda i zaštita okoliša, prirodne nepogode, njihovi uzroci i posljedice, zagađenje

Ključne strukture i izričaji: Sauvons la planète! l'écologie, la protection de l'environnement, la défense du milieu naturel, la poubelle sélective, l’eau, la mer, le lac, la rivière, Notre planète-on l’aime, on la protège…Il faut protéger l'environnement contre la pollution. la sécheresse, la pluie, les torrents, la chaleur/canicule, l’inondation, le tremblement de terre, l’alerte, se produire/ provoquer/avoir lieu, grave/tragique/imprévu...

 

6. Putovanja, prometna sredstva, mogućnosti snalaženja u stranoj državi, neke države frankofonoga govornoga područja

Ključne strukture i izričaji: les moyens de transport, aller en avion/bateau/train/voiture/bus /métro, le billet aller, aller (et) retour, Quel est le prix? Est-ce qu’il y a une réduction/encore des places libres? J’y vais à vélo/moto/pied, S'il fait beau, j'irai chez ma tante…Les pays francophones: la Suisse/Belgique/République du Mali, le Canada/Luxembourg, l’Afrique, la douane, la frontière, le passeport, déclarer, changer de l’argent. J’aimerais visiter...

 

7. Ljubav i zaljubljenost, ljubav u obitelji, ljubav prema bližnjemu, prve simpatije, fizički izgled i ponašanje

Ključne strukture i izričaji: Il traite ses grands-parents avec respect. les relations enfants–parents, l’amitié, Il a de l'amour pour ses parents. Ils vivent un grand amour, un amour fou. Michel, vient-il aussi à la boum? Je voudrais bien qu'il vienne. Denise, aide-t-elle sa grand-mère à faire des achats? J’aime ce garçon, c’est mon meilleur ami. Marie est plus grande que Claude. Jeanne est la plus polie fille de la classe, du monde...

 

8. Život u školi, novi predmeti, sudjelovanje u slobodnim aktivnostima

Ključne strukture i izričaji: Cette année j’ai quelques nouvelles matières: la chimie/ physique…Je voudrais suivre un cours de…J’adore la littérature. Je prépare une pièce de théâtre avec mes copains… Nous avons visité la Cité des sciences et de l'industrie et nous y avons vu des choses extraordinaires. La semaine prochaine, j’irai…

 

9. Blagdani – državni praznici

Ključne strukture i izričaji: le 14 juillet, la Marseillaise, l’hymne national français, l'Armistice – le 11 novembre...

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru dodatni sadržaji. Sadržaji se obogaćuju novim audio i vizualnim materijalima, dramatizacijom jednostavnijih kazališnih komada za mlade, skečevima i slično; primjerice, pisati dnevnik (journal intime) sa zamišljenoga putovanja nakon što se s učenicima prethodno pripreme leksičke jedinice vezane uz tematske sadržaje, te pokušati napisati životopis – CV prema predlošku. 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja 7. razreda osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati približno 700 leksičkih jedinica, a razumjeti do 850 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 8 do 10 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Pristup gramatici je kognitivan i gramatičke se strukture tumače eksplicitno uz uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. Gramatika se tumači i provjerava u kontekstu situacije bez mehaničkoga zapamćivanja paradigmi i pravila.

Glagoli
prezent (upitni, niječni i potvrdni oblik) – usustavljivanje
perfekt pravilnih i nepravilnih glagola – utvrđivanje i usustavljivanje
imperfekt
buduća radnja i predviđanje
kondicional sadašnji (kondicional I.)
izricanje bliske prošlosti Je viens d’acheter – le passé récent

Imenice
neke imenice s nepravilnom množinom (l’œil/les yeux)
tvorba ženskoga roda imenica (iznimke) le speaker/la speakerine

Član
uporaba neodređenoga, određenoga i sažetoga člana - utvrđivanje
izostavljanje člana u nekim ustaljenim izrazima (avoir raison/tort...)

Zamjenice
zamjenice COD (utvrđivanje) i COI
neodređene zamjenice (quelqu’un, personne…)
– priložne zamjenice (en i y)

Pridjevi
komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna – utvrđivanje i sistematizacija)
neodređeni pridjevi (tout)

 

Brojevi

glavni brojevi do 1000 (na pisanoj razini)

redni brojevi

Prijedlozi

prijedlog en + naziv sirovine (en coton, en soie)

Prilozi

tvorba priloga na ment

– nepravilni prilozi bien (bon), mal (mauvais)

Negacija

pojačana negacija (ne...plus/jamais/personne/rien)

Upitne riječi

qui, comment, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi, pour qui, avec qui

Rečenice

pogodbene rečenice 1. tip

upravni i neupravni govor (glavna rečenica u prezentu)

usustavljivanje upitnih rečenica, upitne rečenice s upitnom riječi, upitne rečenice s inverzijom i sa est-ce que

Na razini prepoznavanja

uporaba perfekta i imperfekta

pasiv

pogodbene rečenice 2. tip

konjunktiv iza glagola želje (Je voudrais qu’il vienne)

gerund ( le gérondif)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/čestitaka/pisama, predstavljanje sebe i drugoga postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja, aktivna uporaba obrađenih glagolskih vremena vođenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi, prepričavanje sadržaja obrađene tematike (nekoliko jednostavnih rečenica), imenovanje, opisivanje, uspoređivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, opisivanje pojava i situacija i određivanje odnosa između predmeta i osoba služeći se poznatim prilozima, izricanje radnji, izražavanje svojine i pripadanja, izražavanje problema mlade generacije, izražavanje problema vezanih uz odnos s roditeljima

izražavanje problema među vršnjacima, opisivanje ekoloških problema – ugrožene životinjske i biljne vrste, izražavanje ideja kako pomoći da se sačuva okoliš, prepričavanje vlastitih doživljaja iz prošlosti, izricanje planova za budućnost, postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama i postavljanje direktnih pitanja (u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti), traženje i davanje savjeta, traženje i davanje informacija, predlaganje, prihvaćanje i odbijanje prijedloga, izricanje odnosa u vremenu i prostoru, izricanje želje i uljudno traženje, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, izražavanje osjećaja, raspoloženja, izražavanje ukusa i osobnoga stava prema nečemu, izražavanje zahtjeva, naredbe, obveza i dužnosti, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena, potvrđivanje i nijekanje.

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kroz nastavne teme učenici se susreću sa značajnim osobama (Marie i Pierre Curie, Louis Pasteur, les frères Lumière, Lavoisier, Ampère, Champollion...) piscima i autorima iz zemalja frankofonoga govornoga područja te s njihovim književnim djelima i likovima (Molière, Antoine de Saint-Exupéry, Jules Verne...).

Učenicima treba sustavno ukazivati na kulturalne sličnosti i različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje, radi osvješćivanja tolerancije, razumijevanja i solidarnosti među pojedincima kao i među socijalnim, etničkim i kulturnim skupinama, drugim riječima treba razvijati kod učenika empatiju prema drugome i drukčijem. Ti su sadržaji uključujući odgojne i socijalizirajuće integrirani u predložene teme za 7. razred.

U pristupu nastavnim temama, kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornog područja.

               

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika

sposobnost razumijevanja pažljivo artikuliranoga govora

sposobnost razumijevanja i provođenja uputa i naredbi

sposobnost povezivanja vizualnog i auditivnoga jezičnoga sadržaja

uzvraćanje na naputke i naredbe na francuskom jeziku

razumijevanje izjavnih i upitnih rečenica, razumijevanje osnovne namjere sugovornika

globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike

uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika

sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih slušnih uzoraka

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jezičnih funkcija

sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja

reproduciranje razgovora u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove

samostalno vođenje razgovora/dijaloga u sklopu poznatih situacija

sudjelovanje u dramatizacijama i igranju uloga

sposobnost zapamćivanja i reproduciranja sadržaja obrađene cjeline

sposobnost opisivanja osoba, predmeta, situacija

sposobnost opisivanja slikovnoga predloška

povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu

sudjelovanje u dramatizacijama/dijalozima uz predložene jezične sadržaje, iznošenje ishoda skupnoga ili individualnoga rada (postera, teksta ili sl.)

sposobnost prepričavanja uz likovne poticaje, prepričavanje slijeda događaja (primjerice, strip)

sposobnost prepričavanja pročitanoga i obrađenoga teksta

sposobnost prepričavanja događaja iz osobnog iskustva

 

Čitanje

sposobnost razumijevanja i čitanja pisanih uputa

sposobnost čitanja tekstova, dijaloga nakon odslušanoga zvučnog uzorka

sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova o poznatim sadržajima

sposobnost razumijevanja i čitanja tekstova s razglednica, pisama, obavijesti u svakodnevnim situacijama

glasno čitanje tekstova prethodno obrađenih struktura i leksika

svladavanje rečenične intonacije

samostalno čitanje fonetskih simbola u rječniku

 

Pisanje

uočavanje razlika između pisanja i izgovora te razlike pravopisa hrvatskoga i francuskoga jezika

pisanje riječi prema zvučnome modelu

sposobnost pisanja prema uzorku

pisanje čestitaka, poruka na razglednicama, kraćih pisama, ispunjivanje obrazaca osobnim podatcima

sposobnost pisanja o sebi i drugima, opis mjesta življenja, školovanja...

samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rješavanje zadataka nakon pročitanoga teksta

nadopunjivanje tekstova riječima koje nedostaju

sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja

povezivanje izmiješanih rečenica, dijaloga i kraćih tekstova u smislenu cjelinu

samostalno pisanje kraćih opisa u sklopu prethodno obrađenih sadržaja

samostalno pisanje vođenih sastavaka

ispunjivanje obrasca s osobnim podatcima

pisanje po diktatu nakon prethodno obrađenih sadržaja

samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja nakon uvježbanih sadržaja

samostalna i zajednička izradba tematskih postera

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja

uporaba vizualnih elemenata u svrhu zapamćivanja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, uokvirivanje i sl.)

poticanje učenika na uporabu strategija učenja primjerenih njihovu uzrastu: vođenje vlastitoga rječnika

uporaba rječnika u udžbeniku za pronalaženje značenja i načina pisanja riječi

uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija

stjecanje znanja na temelju promatranja, istraživanja te izvođenje zaključaka tijekom nastave u školi i izvan škole

uporaba novih medija u učenju francuskoga jezika (primjereno dobi učenika)

prezentacija rezultata individualnoga i skupnoga rada, primjerice, postera o nekoj od obrađenih tema

razvijanje samostalnoga i suradničkoga učenja

razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (Portfolio, EJP)

razvijanje svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih

razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito učenje i vlastito znanje

 

8. RAZRED

osma godina učenja

 

 

CJELINE I TEME

1. Francuska i Europska unija, Vijeće Europe, Deklaracija o pravima čovjeka i djeteta, europska himna...

Ključne strukture i izričaji: L'Union européenne, Le Conseil de l'Europe, le siège, les institutions... les droits de l'homme, les droits de l'enfant, La Déclaration universelle des droits de l’homme, l’euro, les États membres et leurs capitales sont... L'hymne européen est l'Ode à la joie de la IXe symphonie de Beethoven.

 

2. Školski sustav u Hrvatskoj i Francuskoj, odabir škole i zanimanja, važnost učenja stranih jezika, multikulturalnost

Ključne strukture i izričaji: Le système scolaire français est différent du système croate. le lycée (technique, professionnel), Je voudrais continuer/apprendre...préparer/passer le baccalauréat, Dans notre collège on organise la semaine portes ouvertes avec différents ateliers, tous les élèves adorent ça. Est-ce que ton ami a déjà choisi son métier? Non, pas encore.... Il est utile que j’apprenne plusieurs langues étrangères. Quelle langue parles-tu le mieux? la biographie/le curriculum (vitae), une société multiculturelle.

 

3. Problemi čovječanstva, razgovaranje o problemima u svijetu (glad, siromaštvo...), ekološki problemi, ugrožene vrste

Ključne strukture i izričaji: être en colère, la guerre, la famine, la pauvreté, le racisme, la tolérence, l’intérêt vis-à-vis d’autres cultures, la convivialité, l’entraide (en classe), combattre tous les préjugés, l’aide humanitaire aux pays pauvres/défavorisés, la défense des animaux, la pollution, les marées noires, les déchets, les dégâts, la faune, la flore, la déforestation, menacer gravement…

 

4. Svijet znanosti i umjetnosti, izložbe, muzeji, koncerti, film, festivali…

Ključne strukture i izričaji: la peinture, le tableau, le peintre, le dessinateur, le sculpteur, l'impressionnisme, l'art moderne, On m’a invité au vernissage. Dans quelle salle est installée cette exposition? l'architecture,la musique, J’ai assisté au concert d’un violoniste très connu. le film – court/long métrage, Ce film a été primé au festival de Cannes.

 

5. Televizija, televizijski kanali, emisije, program, izravni prijenos, snimanje

Ključne strukture i izričaji: Il y a des chaînes publiques et des chaînes privées. Un bon film passe ce soir sur le canal+. Les satellites permettent de retransmettre des émissions télévisées. J'ai aimé ce téléfilm.

Tu suis régulièrement ce feuilleton? Les pages publicitaires, le programme diffusé en direct de... le journal télévisé, les informations, les clips vidéo, la pub(licité), la caméra numérique...

 

 

6. Klimatske promjene, vrste klime i njizove značajke, zagrijavanje, ozonski omotač

Ključne strukture i izričaji: les changements climatiques, le réchauffement de la planète, une menace globale, l’effet de serre, le climat méditerranéen/continental/humide/rude/doux, printanier, estival, hivernal, les trous dans la couche d'ozone, les pluies acides.

 

7. Život u suvremenom društvu, ovisnost i problemi u ponašanju, bavljenje korisnim radom, poslovi za vrijeme praznika

Ključne strukture i izričaji: les jeunes délinquants, protéger les jeunes en danger, la violence (scolaire), Cet enfant a subi des violences. sanctionner les mineurs, les enfants maltraités, fumer, le danger du tabagisme, l’espace fumeurs/non-fumeurs, la drogue, la lutte contre la toxicomanie, Est-ce que tu travailles pendant les vacances?

 

8. Blagdani, svetkovine i pučki običaji Francuske

Ključne strukture i izričaji: les jours fériés, la tradition, la fête foraine…(des gaufres, des barbes à papa, des tours de manège), La fête de la musique (le 21 juin).

 

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru dodatni sadržaji. Sadržaji se obogaćuju novim auditivnim i vizualnim materijalima, dramatizacijom jednostavnijih kazališnih komada za mlade, skečevima i slično; pročitati na hrvatskom/francuskom Deklaraciju o pravima djeteta, na internetu, u časopisima, pronaći tekstove vezane uz probleme mladih u školi/obitelji/društvu... i usporediti probleme naših učenika s problemima učenika u nekim državama frankofonoga govornoga područja.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju osme godine učenja jezika u 8. razredu osnovne škole predviđa se aktivna uporaba približno 800 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga usvajanja do 1000 leksičkih jedinica. Leksičko se gradivo ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 8. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. Preporučuje se usvajati gramatiku induktivnim putem. Gramatika se tumači i provjerava u kontekstu situacije bez mehaničkoga zapamćivanja paradigmi i pravila.

Glagoli

nepravilni glagoli u obrađenim vremenima i načinima prema nastavnim temama - usustavljivanje

uvježbavanje uporabe glagolskih vremena obrađenih do 8. razreda

pasiv

Imenice

tvorba ženskoga roda imenica (iznimke)

tvorba množine imenica (iznimke)

Član

uporaba neodređenoga, određenoga, partitivnoga i sažetoga člana – utvrđivanje i usustavljivanje

Zamjenice

osobne zamjenice COD i COI - utvrđivanje i usustavljenje

priložne zamjenice en i y

Pridjevi

tvorba ženskoga roda pridjeva (iznimke)

tvorba množine pridjeva (iznimke)

oblici i uporaba neodređenih pridjeva

Brojevi

ponavljanje i utvrđivanje glavnih 1000 i rednih brojeva

Prijedlozi

ponavljanje i utvrđivanje

Prilozi

ponavljanje i utvrđivanje

Rečenice:

odnosne rečenice - usustavljivanje

pogodbene rečenice 2. tipa

upravni i neupravni govor (glavna rečenica u prezentu)

upravna i neupravna pitanja

Na razini prepoznavanja

konjunktiv iza izraza il faut te nekih glagola želje

pluskvamperfekt

slaganje vremena

neupravni govor (glavna rečenica u prošlom vremenu)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Pisanje životopisa, uporaba informatičke terminologije na francuskom, pričanje prošlih događaja, opisivanje tradicionalnih i folklornih običaja te blagdana u Francuskoj, nekim frankofonim zemljama i usporedba s običajima u Hrvatskoj, komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/čestitaka/pisama, predstavljanje sebe i drugoga, postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja, aktivna uporaba obrađenih glagolskih vremena i glagolskih načina (zapovjedni način i kondicional sadašnji), vođenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi, prepričavanje sadržaja obrađene tematike (nekoliko rečenica), imenovanje, opisivanje, uspoređivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, opisivanje pojava i situacija i određivanje odnosa između predmeta i osoba služeći se poznatim prilozima, izricanje aktivnih i trpnih radnji, izricanje odnosa u vremenu i prostoru, izricanje namjere i pogodbe, izricanje potrebe, zabrane i upozorenja, izricanje želje i uljudno traženje, traženje i davanje informacija predlaganje, prihvaćanje i odbijanje prijedloga, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, izražavanje osjećaja, raspoloženja, izražavanje slaganja i neslaganja, ljubomore, suosjećanja, kritike..., izražavanje ukusa i osobnog stava prema nečemu, izražavanje svojine i pripadnosti, izražavanje zahtjeva, naredbe, obveza i dužnosti, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena, potvrđivanje i nijekanje.

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kroz nastavne teme učenici se susreću s poznatim osobama iz svijeta znanosti i umjetnosti, povijesnim i slavnim ličnostima, pri čemu im treba ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj i frankofonoj kulturi, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju...

Kod učenika treba sustavno razvijati svijest o toleranciji, razumijevanju i solidarnosti među pojedincima kao i među socijalnim, etničkim i kulturnim skupinama, drugim riječima treba razvijati empatiju prema drugome i drukčijem. Ti su sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani u nastavne teme za 8. razred. S pomoću tih sadržaja učenici se upoznaju s osnovnim pojmovima vezanim uz interkulturalne kompetencije (primjerice, kulturni šok, razgovor o iskustvima...)

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik

povezivanje vizualnoga (slikovnog) i auditivnog jezičnog sadržaja

razumijevanje pitanja i kraćih izvornih tekstova

razumijevanje sugovornika

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka

sposobnost prepričavanja poznatoga teksta te vođenje razgovora o poznatoj temi

sposobnost verbalnog uzvraćanja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje

sposobnost odgovaranja na pitanja u sklopu obrađenih tematskih sadržaja

sposobnost postavljanja pitanja u sklopu usvojenih jezičnih uzoraka

sposobnost opisivanja na temleju usvojenih elemenata u novim situacijama

sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama

sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata

sposobnost stvaranja novih razgovora/dijaloga bez zadanoga predloška

sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija

sposobnost prepričavanja tekstova uz poticaje i bez njih

sposobnost primjene obrađenih tema na osobna iskustva

 

Čitanje

zapamćivanje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih i pisanih uzoraka

glasno čitanje rečenica, razgovora/dijaloga i tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka i bez njih

čitanje i razumijevanje izvornih uputa i poruka

 

Pisanje

odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju

pisanje diktata s poznatim elementima

provjera razumijevanja tekstova u zadatcima višestrukog izbora

popunjivanje vježbi prema zadanim uzorcima

popunjivanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje rečenica

sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta uz dodavanje novih elemenata

pismeno odgovaranje na osobna pitanja

pisanje vođenih sastava (od 80 do 100 leksičkih jedinica)

pisanje čestitaka, kratkih poruka, ispunjavanje obrazaca i vođenje bilježaka

samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja nakon uvježbanih sadržaja

samostalna i zajednička izradba tematskih postera

 

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

usvajanje izgovora, značenja novih riječi i gramatičkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta

izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava

uporaba udžbenika, radne bilježnice, bilježnice, rječnika i časopisa

uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu

uočavanje sličnosti i razlika između francuskoga i hrvatskoga jezika ili među drugim stranim jezicima

razvijanje svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkome zadatku: usvajanju francuskoga jezika

razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (Portfolio, EJP)

razvijanje svijesti o vlastitu napretku i napretku drugih

razvijanje svijesti o odgovornosti za vlastito učenje i znanje

 

Francuski kao

drugi strani jezik

 

 4. RAZRED

prva godina učenja

 

 

CJELINE I TEME

1. Susreti s vršnjacima i odraslima, pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini te osnovni priopćajni obrasci u uljudnom ophođenju

Ključne strukture i izričaji: Salut (Mathieu)! Bonjour/Bonsoir Mme/M./Mlle, Au revoir, À demain/ lundi...Comment ça va? Ça va? Oui, ça va, merci. Non, ça ne va pas, pas mal... S'il te/vous plaît... voilà, merci... de rien, pardon, d'accord, Je peux/veux/voudrais...

 

2. Predstavljanje sebe i drugoga, izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja, izricanje narodnosti, opis osobe

Ključne strukture i izričaji: Comment t'appelles-tu? Je m'appelle, Il/Elle s'appelle... Enchanté(e) de faire ta/votre connaissance, Il/Elle est croate/slovène/français(e)/anglais(e)/allemand(e)/italien(ne)... Qui est-ce? C'est mon copain/ma copine. Ce sont mes copains/ami(e)s. Quel âge as-tu? J'ai 9/10 ans. Il/Elle a quel âge? Il/Elle a... C'est ma copine. Elle s'appelle Anne, elle est sympa(thique), gentille, polie, grande, petite...

 

3. Školsko okruženje, naziv škole/razred, opis učionice, školski pribor, smjestiti u prostoru, izraziti posvojnost, te razumijevanje uputa učitelja na nastavnom satu

Ključne strukture i izričaji: Tu vas dans quelle école? Tu es en quelle classe? (en quatrième). La salle de classe est grande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a... dans, sur, sous, devant, derrière, au milieu de..., C'est/Ce n'est pas un livre/cahier/crayon/sac/feutre, une/trousse/gomme/règle, Ce sont/Ce ne sont pas des crayons de couleur/ballons/voitures... C'est le sac de... C'est son sac. le chaier de classe, Pardon madame, je ne comprends pas, pourriez-vous répéter? Qu'est-ce que tu manges/prends à la cantine? Je mange un sandwich/croissant/des tartines... Je prends du chocolat chaud. Viens au tableau! Passe-moi la craie, STP.

 

4. Moja obitelj, imenovanje i predstavljanje članova uže obitelji

Ključne strukture i izričaji: Regarde, c'est la photo de ma famille/mon père (papa)/ma mère (maman)... Je passe mes vacances chez mes grands-parents. Il a un frère et une sœur. Sa cousine est très sage. Je suis fils/fille unique.

 

5. Ja i moja okolina, izricanje mjesta stanovanja (grad/mjesto, ulica/trg, zgrada/kuća/stan), opis sobe te snalaženje u prostoru

Ključne strukture i izričaji: Ils habitent une grande/petite ville, dans un quartier moderne. l'église du village, Dans ma petite ville il y a plusieurs jardins publics. J'habite un appartement dans un immeuble de cinq étages. Devant ma maison il y a un grand jardin/parc. Maman est dans la cuisine/la salle de bains... Dans ma chambre il y a un lit, une table... Où se trouve le cinéma/musée, la poste...? Je vais tout droit/à gauche, à droite, aller à...

                              

 6. Kalendar, izricanje dana u tjednu, obilježavanje nadnevaka, imenovanje godišnjih doba, izricanje atmosferskih prilika

Ključne strukture i izričaji: Aujourd'hui c'est quel jour/quelle date? C'est lundi... Aujourd'hui c'est le 22 janvier/mars. Quelles sont les quatre saisons de l'année ? Quel temps fait-il? Il fait beau /mauvais /chaud/ froid. Il pleut/neige. Il y a du soleil/vent/tonnerre, des nuages/éclaris...

 

7. Druženje s prijateljima, proslava rođendana, pisanje pozivnica, čestitanje, izražavanje osobnih nazora, ukusa, odobravanja i negodovanja, zahvaljivanje

Ključne strukture i izričaji: Bon/Joyeux anniversaire! Allume les bougies du gâteau d'anniversaire! Voilà un cadeau pour toi (un CD/jeu vidéo, des fleurs...) J'aime bien ton cadeau, merci! Il n'y a pas de quoi. Je n'aime pas/j'adore...le chocolat/les bonbons au chocolat, les sandwichs/pizzas, gâteaux... Prends un coca/jus de fruits... Écoutons de la musique! Dansons, chantons...!

 

8. Slobodno vrijeme i športske aktivnosti, dijelovi dana, izricanje vremena – puni sat

Ključne strukture i izričaji: L'après-midi ma sœur va à l'école de musique/danse... Quelle heure est-il? Il est quatre heures. faire+sport Mon cousin fait du VTT... Il adore jouer aux cartes/au loto, mais moi, j'aime bien les jeux électroniques/télévisés. Quels sont tes loisirs favoris?

 

9. Odijevanje, imenovanje i opis nekih dijelova odjeće i obuće, boje

Ključne strukture i izričaji: Mon copain porte un jean/pantalon/pull/T-shirt/bonnet/anorak... Ma sœur a une belle jupe/ robe... Elle a des chaussettes courtes. Qu'est-ce que tu mets/portes? Je mets/porte...(aujourd'hui/au printemps/en été…) De quelle couleur est...?

 

10. Moje tijelo, naučiti nazive za neke dijelove tijela i opisati osobu, voditi računa o osobnoj higijeni

Ključne strukture i izričaji: Les parties du corps humain sont la tête/bouche/main/jambe...le cou/ventre/ bras/ doigt/pied/nez... Ses yeux sont bleus/verts/marron. Ses cheveux sont blonds/bruns/ longs/courts. Lave tes mains!

 

11. Prirodni okoliš, imenovati cvijeće, voće, povrće, životinje

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre/ oiseau/une fleur... Dans ce parc il y a beaucoup de roses et de tulipes. La pomme est verte. J'aime les bananes/oranges...J'adore la salade, les pommes de terre/tomates/ carottes... Il a un grand chien. Elle adore son petit chat.

 

12. Blagdani, imenovanje nekih blagdana i svetkovina, čestitanje i običaji

Ključne strukture i izričaji: Joyeux Noël! Joyeuses Pâques! Bonne année!

 

IZBORNE TEME

Pripremati recitacije/pjesmice/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima učenika i po izboru učitelja, izrađivati tematske panoe, postere... timski rad – uloga pojedinca u očuvanju prirode/okoliša.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju prve godine učenja u 4. razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 120 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 200 (pjesmice, recitacije, brojalice). To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva oko 3 do 4 leksičke jedinice usvojene na razini samostalne produkcije. Leksik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 4. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, već ih učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama, tj. u situacijama. Dakle, njihovo značenje postupno osvještavaju u tekstu povezujući ga s poznatim leksikom.

Glagoli

– prezent (jesni, niječni oblik ne...pas) i imperativ najučestalijih glagola u sklopu tematskih područja, povratni gl. s'appeler – 3 lica jednine glagola être, glagola avoir, aller, faire, prendre – 3 lica jednine

Imenice

globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica muškog i ženskog roda

slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju (na fonološkoj razini)

Član

globalno razlikovanje određenoga/neodređenoga člana jednina/množina + imenica

Zamjenice

nenaglašene osobne zamjenice uz glagol

Pridjevi

opisni pridjevi (razlikovanje m./ž. roda na fonološkoj razini)

oblici posvojnih pridjeva za m./ž. rod za prva tri lica jed. i (mes, tes, ses)

upitni pridjev quel/le – Quel temps fait-il?

Brojevi

glavni brojevi od 1 do 20 (na usmenoj razini)   

Prijedlozi

na razini razumijevanja i globalne uporabe u jezičnim uzorcima npr. (dans, sur, sous, devant, derrière)

Prilozi

neki učestali prilozi vremena i mjesta npr. (aujourd’hui, à gauche, à droite)

Negacija

non

ne...pas

Upitne riječi

est-ce que, qu'est-ce que + glagol, combien de...

Rečenice

jednostavne izjavne rečenice prema modelu:

subjekt + predikat: Je parle.

– subjekt + predikat + objekt: J'ai une sœur.

– subjekt + pridjev u službi imenskoga predikata: Il est grand.

jednostavne upitne rečenice s upitnom rječju: Qui arrive?

Na razini prepoznavanja

glagoli avoir, aller, faire, prendre - 3 lica množine

– traženje dopuštenja (Je peux...)

uljudno traženje je veux/je voudrais

član određeni/neodređeni jednina/množina + imenica

uočavanje razlike m/ž. roda opisnih pridjeva (u pisanju)

– pokazni pridjevi

– neki prilozi vremena (maintenant, demain

– glavni brojevi od 20 do 30 (na usmenoj razini)

– redni brojevi od 1 do 4

– postupno usvajanje slova francuske abecede

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Komunikacijski obrasci za uljudno ophođenje i oslovljivanje, predstavljanje sebe i drugoga, imenovanje i opisivanje predmeta i osoba, imenovanje i opis nekih dijelova ljudskoga tijela, odjeće i obuće, imenovanje i opis životinja, opisivanje atmosferskih prilika, izricanje želje i uljudno traženje, čestitanje (rođendana, blagdana), zahvaljivanje, izricanje dobi, izražavanje svojine i pripadnosti, izražavanje zahtjeva, naredbe i molbe, osjećaja i raspoloženja, izražavanje ukusa, zadovoljstva, odobravanja, negodovanja, izražavanje osobnih stavova, potvrđivanje i nijekanje, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena (puni sat).

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Učenicima je potrebno ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi i civilizaciji, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju vodeći računa o komparativnom pristupu sadržajima. Ti su sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani u tematske cjeline za 4. razred i razvijaju kod učenika toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi (primjerice, imena, prezimena, običaji vezani uz pojedine blagdane...).

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

privikavanje na slušanje drugoga

neverbalno uzvraćanje na naputke i naredbe na francuskom jeziku

povezivanje audiovizualnoga jezičnoga sadržaja

razumijevanje kraćih izjavnih rečenica i pitanja

globalno i selektivno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike

senzibiliziranje učenika na razlike u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i govorna produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

sposobnost verbalnog uzvraćanja na verbalne i neverbalne poticaje (gestualne, likovne i zvučne)

sposobnost odgovaranja na pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost postavljanja pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata (primjena u novim situacijama)

sposobnost reproduciranja kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neki element

sposobnost vođenja kraćih dijaloga na temelju prethodno obrađenih situacija

sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška, služeći se jednostavnim riječima i rečenicama

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata priče prethodno obrađene s pomoću slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj

 

Čitanje

prepoznavanje grafijske slike riječi i rečenica prema prethodno usvojenim zvučnim uzorcima

glasno čitanje kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i leksik poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje kraćih dijaloga/tekstova

čitanje po ulogama

postupno svladavanje rečenične intonacije

razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

glasno čitanje abecede

 

Pisanje

svladavanje pravopisnih elemenata koji se ne nalaze u hrvatskoj abecedi prepisivanjem riječi gdje se ta slova nalaze

uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi

uočavanje osnovnih razlika između pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi/akcenti, apostrof, sedij

prepisivanje kraćih rečenica

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju (riječi moraju biti ponuđene)

slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice

pisanje kraćih rečenica

pisanje čestitaka i pozivnica prema predlošku

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

postupno poticanje razvijanja svjesnosti o razini usvojenosti sadržaja (gramatičkih, leksičkih, funkcionalnih, pojmovnih)

postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje auditivnih i vizualnih poticaja

uporaba vizualnih elemenata u zapamćivanju jezičnih sadržaja

postupno ovladavanje strategijama učenja i aktivnoga služenja znanjem

postupno privikavanje na služenje slikovnim rječnikom i rječnikom u udžbeniku/metodi (traženje riječi po abecednome redu i traženje značenja nepoznatih riječi)

postupno razvijanje samostalnog učenja

razvijanje svijesti pripadanja skupini koja radi na zajedničkome zadatku: usvajanje francuskoga jezika, kulture i civilizacije zemalja frankofonoga govornog područja (suradničko/kolektivno učenje)

postupno privikavanje na uporabu novih medija u funkciji učenja francuskoga jezika, a primjereno dobi i interesima učenika

postupno razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja kao i međusobnog ocjenjivanja učenika (Europski jezični portfolio - EJP), a to znači razvijanje svijesti o vlastitu napretku kao i o napretku članova skupine kojoj učenik pripada

 

5. RAZRED

druga godina učenja

 

CJELINE I TEME

1. Susreti i međusobno upoznavanje, predstavljanje i pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini i neki priopćajni obrasci pri susretu i opraštanju

Ključne strukture i izričaji: Salut... Bonjour, Bonsoir/Mme/M./Mlle, Au revoir, À demain/lundi... Bonne nuit, à bientôt Comment ça va? Ça va? Merci, ça va bien/comme ci comme ça/ni bien ni mal... Où est-ce que tu habites? J'habite (à)... Vous habitez où? Nous habitons/j'habite... Quelle est ton/votre adresse?

 

2. Škola, aktivnosti u školi, imenovanje osoba u školskom okruženju, imenovanje školskih predmeta, izvršavanje i izdavanje naredbi, razumijevanje uputa učitelja na nastavnom satu

Ključne strukture i izričaji: Qu'est–ce que tu aimes/adores/détestes? J'aime/je n'aime pas... Comment s'appelle ton professeur de croate/français, musique...? Voilà Mme Dupont. Elle est professeur de français. le professeur principal, Vous avez combien de cours par semaine? Quelle est ta matière préférée? Assieds-toi/asseyez-vous! Qui est absent? Personne... Ouvre(z)ferme(z)/ton livre/vos livres/cahiers d'activités/d'exercices à la page... montre(z), lis(ez) Écoute(z), répète/répétez.

 

3. Moji prijatelji, imenovanje, predstavljanje i opis osobe (fizički izgled, karakterne osobine)

Ključne strukture i izričaji: Qui est-ce? C'est mon copain/ma copine. Qui sont tes amis/copains/copines? Comment sont-ils/elles? Décris-moi... Avec qui...? Il/elle est mince/joli(e)/sage/ intelligent(e)/gentil(le)/amusant(e). Épelle ton/son prénom/nom!

 

4. Moja obitelj, imenovanje i predstavljanje članova šire obitelji

Ključne strukture i izričaji: C'est/voilà ma famille. Qui est-ce? C'est ma tante/nièce/cousine, mon oncle/ neveu/cousin... Je suis fils/ fille unique.

 

5. Kuća i stan, imenovanje prostorija u stanu/kući

Ključne strukture i izričaji: Il y a combien de pièces dans ton appartement/ta maison? C'est la cuisine/salle de bains/ à manger/de séjour/chambre à coucher/le salon. Les toilettes sont au milieu de l'appartement/la maison. Je fais/range ma chambre. Ton cousin habite à quel étage? (au rez-de- chaussée). Ma grand-mère habite au deuxième (étage).

 

6. Hrana i piće, imenovanje obroka, nekih jela i pića, te pribora za jelo

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner/déjeuner/goûter/dîner? Je prends des tartines/céréales/du thé... de la soupe/viande/glace... des frites/fruits/légumes/pâtes/champignons. J'adore le fromage et le jambon. Elle mange une quiche lorraine. Bon appétit! J'ai faim/soif. Je veux/voudrais du lait chaud, des croissants, de la confiture, de l'eau... Je prends un verre d'eau/ un jus de fruits, mettre le couvert, la fourchette/serviette...

 

7. Naše tijelo i zdravlje, proširivati leksik vezan uz dijelove tijela i imenovati neke najčešće zdravstvene tegobe i bolesti u dječjoj dobi

Ključne strukture i izričaji: L'air de la montagne est bon pour la santé. Il/elle est malade. Il/elle a mal à la tête/gorge/l'estomac/au ventre/aux pieds/dents... Tu as de la fièvre, tu tousses, tu es enrhumé(e). Elle a le nez qui coule. Prends des médicaments! la grippe, sur ordonnance...

 

8. Slobodno vrijeme, izricanje aktivnosti u slobodno vrijeme, športske aktivnosti, izricanje vremena (puni sat i pola sata)

Ključne strukture i izričaji: Que fais- tu/faites- vous? Je joue à l'ordinateur/je travaille sur ordinateur. J'adore les jeux vidéo. Ses loisirs préférés sont le tennis et le basket et le dessin. Quelle heure est-il? Il est huit heures et demie.

 

9. Odijevanje i kupovanje, imenovanje i opisivanje nekih dijelova odjeće, obuće, boje

Ključne strukture i izričaji: Qu'est-ce que tu mets/portes aujourd'hui? Je mets/porte un pantalon noir et une chemise rouge et des baskets. Et demain je vais mettre mon jean et mon pull blanc. Cette fille a une jupe/robe très courte/chic le T-shirt en coton/soie, un pull léger/chaud, Le jean est un vêtement unisexe.

 

10. Životinje, imenovanje i opis kućnih ljubimaca i nekih životinja u zoološkom vrtu

Ključne strukture i izričaji: J'aime beaucoup les animaux. Tu as un animal de compagnie/familier? J'ai un chien/chat/poisson/perroquet/hamster, une perruche/tortue... Aujourd'hui ils vont au zoo pour voir les animaux sauvages comme: le lion/ tigre/zèbre/léopard/crocodile, l'éléphant...

 

11. Prijevozna sredstva, imenovanje i opis nekih osnovnih prijevoznih sredstava, semafor

Ključne strukture i izričaji: C'est une voiture/un vélo/tram/train/bus/avion/(auto)car. Je vais en voiture/ à pied…Tu vas en France, prends l'avion! Le feu est au rouge/à l'orange. Tu dois attendre. Au feu vert, traverse la rue!

 

12. Blagdani i svetkovine, čestitke i običaji

Ključne strukture i izričaji: Bonnes fêtes! Joyeux Noël! Joyeuses Pâques! Bonne année! Quels sont les mois de l'année?

 

IZBORNE TEME

Pripremati recitacije/pjesmice/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima učenika i po izboru učitelja, izrađivati tematske panoe, postere... Slušati i raščlanjivati Carnaval des animaux (Camille Saint-Saëns), pronaći poslovice i izreke na hrvatskom/francuskom jeziku vezane uz životinje i usporediti ih.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju druge godine učenja u 5. razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 230 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 280 (pjesmice, recitacije, brojalice). To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva oko 4 do 5 leksičkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. Leksik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 5. razred.                                  

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, već ih učenici usvajaju mehanički. Njihovo značenje postupno osvještavaju u tekstu povezujući ga s poznatim leksikom.

Glagoli

prezent glagola 1. grupe (jesni, niječni oblik ne...pas)                                                  

glagoli avoir, être, aller i zapovjedni način

– futur proche

uljudno traženje je veux/je voudrais                                       

Imenice

jednina i množina muškoga i ženskoga roda imenica

slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju

Član

član određeni/neodređeni jednina/množina + imenica

partitivni član

Zamjenice

nenaglašene osobne zamjenice uz glagol

Pridjevi

opisni pridjevi (m./ž. rod)

posvojni pridjevi za muški i ženski rod u jednini i množini

Brojevi

glavni brojevi od 1do 60 (na usmenoj razini)

redni brojevi od 1 do 10 (na usmenoj razini)

uporaba brojeva za određivanje nadnevka

Prijedlozi

uporaba najučestalijih prijedloga u izrazima (au milieu de, tout droit...)

Prilozi

neki prilozi vremena i učestali prilozi mjesta (aujourd'hui, demain, maintenant, ici, là)

Negacija

ne...pas

Upitne riječi

est- ce que, qui, comment, qu'est-ce que, où, quand

Rečenice

jednostavne i proširene rečenice

upitne rečenice sa: qui, comment, qu'est-ce que, où, quand

Na razini prepoznavanja

prezent glagola faire i prendre (jesni i niječni oblik) i povratnih glagola vezanih uz tematska područja

– naglašene osobne zamjenice

– pokazni pridjevi

– partitivno de

– pourquoi/ parce que (car)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Komunikacijski obrasci za uljudno ophođenje, pozdravljanje i oslovljivanje, predstavljanje sebe i drugoga, izricanje dobi, postavljanje pitanja/odgovaranje na jednostavna pitanja, vođenje kratkoga dijaloga, imenovanje i opisivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, imenovanje i opis nekih dijelova tijela, imenovanje i opis životinja, izražavanje svojine i pripadnosti, izražavanje zahtjeva, naredbe i molbe, izricanje želje i uljudno traženje, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, izražavanje osjećaja i raspoloženja, izražavanje ukusa, zadovoljstva, odobravanja i negodovanja, izricanje količine, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, uporaba brojeva uz određivanje nadnevaka, izricanje vremena (puni sat i pola sata), potvrđivanje i nijekanje

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Učenicima treba ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju, vodeći računa o komparativnom pristupu sadržajima. Učenici se senzibiliziraju i upućuju na kulturalne sličnosti i različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje, radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena, prezimena, običaji vezani uz blagdane...) Svi ti sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani su u navedene nastavne teme za 5. razred.

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

privikavanje na slušanje drugoga

neverbalno uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

povezivanje audiovizualnoga jezičnoga sadržaja

razumijevanje kraćih izjavnih rečenica i pitanja

razumijevanje i svladavanje sricanja riječi (slovo po slovo abecede)

globalno i selektivno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike

postupno navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika

postupno ukazivanje na razlike u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik/prvi strani jezik

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela – verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jezičnih funkcija

odgovaranje na pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

postavljanje pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na temleju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata

reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neki element

vođenje kraćih dijaloga na temleju prethodno obrađenih situacija

sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata prethodno obrađene priče s pomoću slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj

 

 Čitanje

glasno čitanje kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i leksik poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje kraćih dijaloga/tekstova

čitanje po ulogama

svladavanje rečenične intonacije

razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

 

Pisanje

svladavanje nekih pravopisnih pravila

uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi i razlika između pravopisa hrvatskoga i francuskoga jezika

prepisivanje riječi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku

postupna uporaba znakova u francuskom jeziku (akcenti, apostrof, sedij)

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju

slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice

pisanje kraćih rečenica

pisanje čestitaka i pozivnica prema predlošku

 

 STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

korištenje vizualnih elemenata radi što uspješnijega zapamćivanja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje i sl.)

uporaba ilustracija za lakše razumijevanje sadržaja teksta

razvrstavanje leksika po tematskim sadržajima

postupno privikavanje na služenje rječnikom u udžbeniku, slikovnim rječnikom i dvojezičnim rječnikom

postupno privikavanje na samostalno zaključivanje (analogija na temelju primjera)

postupno stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja te izvođenje zaključaka u školi tijekom nastave i izvan škole (istraživačko učenje)

uporaba novih medija u učenju francuskoga jezika (primjereno dobi učenika)

prezentacija individualnoga rada o nekoj obrađenoj temi (kratki opis s pomoću postera, aplikacije...)

prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obrađenih tema)

postupno razvijanje samostalnoga i zajedničkoga učenja     

jednostavnim aktivnostima učenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga/suradničkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te međusobnog ocjenjivanja učenika (npr. ispunjavanje EJP-a te izrada i prikupljanje radova učenika za ulaganje u njihov dosje). Na taj način i roditelji mogu sustavno pratiti proces učenja i napredovanja svojega djeteta.

 

6. RAZRED

treća godina učenja

 

 

CJELINE I TEME

1. Moj grad, moje mjesto, imenovanje nekih važnijih zgrada, ustanova i znamenitosti

Ključne strukture i izričaji: J'habite une petite/grande ville. les rues/avenues/boulevards, L'hôtel/école/hôpital/église se trouve dans le centre-ville. Dans notre ville il y a la gare/gare routière/l'arrêt de bus/tram(way)/la station de métro... La mairie/l'Hôtel de ville, la banque/poste, le musée/cinéma/théâtre/centre culturel... se trouve sur la place du village/de la ville. Traverse au passage clouté! Lui, il habite dans la banlieue de... On va au concert/à l'opéra/à la fête... pour aller au bureau de poste tournez à droite/allez tout droit...

 

2. Seoski turizam, domaće životinje, ptice, zdrava hrana, izricanje atmosferskih prilika, imenovanje godišnjih doba, cvijeće (livada, vrt)

Ključne strukture i izričaji: J'aime bien la nature et le calme...On va acheter une maison à la campagne. Pourquoi? Parce que/car l'air de la campagne est pur, changer d'air, en plein air, La nourriture est saine... Les poules/coqs/poussins/canards/ dindes/vaches sont dans la cour de la ferme. Il adore écouter le chant des oiseaux. les fleurs de jardin, la tulipe/narcisse, le muguet... les saisons de l'année... Les feuilles jaunissent/tombent... Il pleut souvent. Il fait beau/frais/chaud/froid.

 

3. Francuske pokrajine, imenovati neke pokrajine (Normandie, Bretagne, Alsace, Lorraine, Provence...) detaljnije obraditi jednu, imenovati tipična jela i običaje, restoran, strane svijeta

Ključne strukture i izričaji: La France se trouve à l'ouest de l'Europe. les quatre points cardinaux, Strasbourg est le chef-lieu d'Alsace. manger/commander une quiche lorraine/une choucroute/une bouillabaisse/des crêpes bretonnes/du camembert normand... dans un restaurant, en + région…

 

4. Obroci i briga za zdravlje, imenovanje obroka i uobičajenih jela uz svaki obrok, zdrava hrana

Ključne strukture i izričaji: les repas, Qu'est-ce que tu prends d'habitude au petit déjeuner/ déjeuner/goûter/dîner? des céréales/fruits/ tartines/croissants/du lait/thé/chocolat chaud/yaourt/pain beurré... de la soupe/des légumes/des spaghettis/du riz/des frites/du poulet/de la viande/du fromage/un pain au chocolat/des œufs/une tarte aux pommes... le plat préféré, J'aime/je n'aime pas le lait. Je mange du poisson, beaucoup de salade, peu de pain, je bois beaucoup d'eau... être en bonne/mauvaise santé/en (pleine) forme, avoir une bonne/mauvaise mine.

 

5. Osobna higijena, imenovanje osnovnih potrepština i radnji, higijenske navike

Ključne strukture i izričaji: Tous les matins je me lave/me brosse les dents/me peigne... avoir besoin de savon/ dentifrice/shampo(o)ing/mousse de savon... prendre une douche, soigner les dents, une bonne hygiène...Elle se met du déodorant sous les bras après sa douche.

 

6. Odijevanje i moda, kupovanje odjevnih predmeta, veličine, boje, moda, poznati kreatori, glavni brojevi od 60 do1000, izricanje cijene proizvoda u kunama i eurima

Ključne strukture i izričaji: Comment est-ce que tu trouves ce pantalon? Il coûte combien? Ce n'est pas cher (du tout). Quel est le prix de cette robe/jupe...? Elle coûte 45 euros. Ce manteau/jean te va parfaitement. Cette veste/chemise... n'est pas à ma taille, les chaussures/baskets/bottes. Tu fais quelle pointure? Je fais du 38/39. s’habiller en prêt-à-porter, de grands couturiers français… La robe orange est plus longue que la verte.

 

7. Kupovina, imenovanje nekih osnovnih namirnica (kruh, mlijeko, voće povrće...), vođenje razgovora na tržnici, kupovanje u (vele)trgovini, izricanje osobnog ukusa, količine

Ključne strukture i izričaji: À la boulangerie j'achèterai des croissants/brioches/un pain au chocolat... Quels fruits préfères-tu? (les pommes/poires/abricots/pêches/prunes/bananes... Qu'est-ce que tu aimes comme légumes? (les pommes de terre/carottes/tomates... Vous désirez, Madame? Je voudrais trois kilos de pommes, des carottes, deux litres de lait, de la confiture, du yaourt, de l'huile... J'aime bien/je n'aime pas le fromage blanc, les oranges, les saucisses...

 

8. Zanimanja, imenovanje nekih zanimanja, vrsta poslova i prostora u kojima se odvijaju djelatnosti

Ključne strukture i izričaji: Quel(le) est son métier/sa profession? Il/elle est employé(e)/comptable/professeur/ médecin/nutritionniste/avocat(e)/serveur(-euse)/boulanger(-ère)... Le programmeur établit le programme d'un ordinateur. Il est bibliothécaire/documentaliste. Le médecin et l'infirmière travaillent à l'hôpital. Un jour je serai pilote.

 

9. Praznici i blagdani, imenovanje mjesta gdje se provode praznici/blagdani (selo, grad, more, jezero, planina...), osnovni obrasci za pisanje razglednica, mjeseci u godini

Ključne strukture i izričaji: On se repose/on va à la plage/on s'amuse/on lit/on fait la grasse matinée... Où est-ce que tu as passé tes vacances/d'été/d'hiver/de Pâques? J'ai passé mes vacances à la campagne/montagne/mer, au bord d'un lac, chez mes grands-parents, à l’étranger, en France, en Suisse à Genève. Qu'est-ce que tu y as fait? J'ai nagé/plongé/fait du ski/de la luge/de l'aviron... Je me suis promené(e)/baigné(e)... A Pâques les enfants cherchent dans le jardin les œufs en chocolat. Je suis resté(e) à la maison. En quels mois fêtons-nous les fêtes religieuses (la Toussaint, Noël, Pâques...) /nationales françaises/croates et les autres (la fête des mères/pères...)?

 

10. Priroda i zaštita okoliša, važnost čuvanja okoliša, ponašanje u prirodi

Ključne strukture i izričaji: protéger la nature, les espaces naturels, Il faut penser aux gens qui vont vivre plus tard sur la Terre (notre planète). les emballages recyclables, la lutte contre la pollution, On ne jette pas les papiers/déchets par terre mais dans les poubelles. De quelle couleur est le conteneur à bouteilles? la protection de l'environnement, Dans notre collège nous avons un club écologiste.

 

11. Blagdani, tradicija i običaji

Ključne strukture i izričaji: osnovni leksik ovisno o blagdanima. Les jours fériés, la bûche de Noël, le poisson d'avril, se déguiser.

 

IZBORNE TEME

Pripremati recitacije/ kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima učenika i izboru učitelja, izrađivati tematske panoe, postere... Organizirati dopisivanje s vršnjacima u Francuskoj ili nekoj drugoj frankofonoj zemlji (elektronska pošta), napisati popis stvari potrebnih za putovanje (na more/selo...)

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Na kraju treće godine učenja u 6. razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 350 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 450 (pjesmice, recitacije, brojalice). To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 5 do 6 leksičkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. Leksičko se gradivo ciklički ponavlja i proširuje. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 6. razred.

 

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatička se znanja postupno usvajaju analitički, tj. eksplicitno, uvođenjem osnova metajezika i jednostavnih gramatičkih pravila (po mogućnosti induktivnim putem) no neophodno je da ih učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama tj. kao dio konteksta.

Glagoli

glagoli 1.grupe, prezent (jesni, niječni oblik ne...pas)

osobitosti glagola 1. grupe (tipa appeler acheter, manger )                                            

prezent povratnih glagola vezanih uz tematska područja (jesni i niječni oblik) i prezent nepravilnih glagola pouvoir, vouloir, prendre i mettre

– prezent glagola 2. grupe (finir)                    

futur simple pravilnih glagola i glagola avoir, être, aller, faire                                            

– passé composé s glagolom avoir i être

– slaganje participa perfekta sa subjektom                                      

Imenice

slaganje pridjeva s imenicom

tvorba ženskoga roda imenica (cas particuliers)

ženski rod imenica koje označavaju zanimanje (boulanger, ère)

Član

article contracté

article partitif i partitivno de

Zamjenice

neodređena zamjenica on

naglašene osobne zamjenice

Pridjevi  

upitni pridjev quel/le

pravilno stupnjevanje pridjeva (samo s plus)

pokazni pridjevi

Brojevi

glavni brojevi od 1 do 60 (na pisanoj razini)                                               

glavni brojevi od 60 do 1000 (na usmenoj razini)

redni brojevi od 1 do10 i upotreba kratica u pisanju

Prijedlozi

na razini razumijevanja i globalne uporabe u jezičnim uzorcima npr. (dans, sur, sous, devant, derrière, au milieu de...)

uz geografske pojmove (države, regije, gradovi) – en + države/regija, à + grad

Prilozi

učestali prilozi vremena i mjesta (hier, parfois, là-bas)

Negacija

– ne...pas

Upitne riječi

est-ce que, comment, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi

Rečenice

jednostavne i proširene rečenice

upitne rečenice s: qui, comment, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi

 Na razini prepoznavanja

prezent glagola attendre, écrire i lire (jesni i niječni oblik) - perfekt povratnih glagola vezanih uz tematska područja

pojačana negacija (plus, jamais, rien)

uporaba određenoga/neodređenoga člana

imenice (tvorba ž. roda i množine)

pridjevi s dvama oblicima u m. rodu

priložne zamjenice en, y

– vezne riječi (konektori) d'abord, ensuite, puis, alors, enfin

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Komunikacijski obrasci za pisanje čestitaka, razglednica, predstavljanje sebe i drugoga, postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja, vođenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi, prepričavanje sadržaja obrađene tematike (nekoliko jednostavnih rečenica), izražavanje događaja i radnji u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, imenovanje i opisivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, imenovanje i opis nekih dijelova tijela, imenovanje i opis životinja, izražavanje svojine i pripadnosti, izricanje želje i uljudno traženje, traženje i davanje informacija, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, izražavanje osjećaja i raspoloženja, izražavanje ukusa i osobnoga stava prema nečemu, izricanje cijene, mjere, težine i količine, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena (Koliko je sati? – sve mogućnosti), potvrđivanje i nijekanje

 

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Učenicima je potrebno ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju, vodeći računa o komparativnom pristupu sadržajima. Učenici se senzibiliziraju i upućuju na kulturalne sličnosti i različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje, radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice imena, prezimena, običaji vezani uz blagdane, obroci...) Svi ti sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani su u predviđene nastavne teme za 6. razred.

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

pozorno slušanje drugoga

uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

razumijevanje kraćih izjavnih rečenica i pitanja

globalno i selektivno razumijevanje kraćega teksta poznate tematike

usvajanje što pravilnijeg izgovora i intonacije slušanjem izvornih govornika

uočavanje različitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik/prvi strani jezik

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

sustavno uvježbavanje izgovora specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jezičnih funkcija 

odgovaranje na pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

postavljanje pitanja vezanih uz obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na temleju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata

reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neki element

vođenje kraćih dijaloga na temleju prethodno obrađenih situacija

sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

recitiranje kraćih autentičnih pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata prethodno obrađene priče s pomoću aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj (npr. strip)

 

 

Čitanje

glasno čitanje kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i leksik poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje kraćih dijaloga/tekstova

čitanje po ulogama

svladavanje rečenične intonacije

razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadržaja

 

Pisanje

uvježbavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi

samostalno pisanje riječi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku

uvježbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti, apostrof, sedij)

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju (s pomoću ponuđenih riječi/izraza)

slaganje ponuđenih riječi u logičan slijed rečenice

pisanje kraćih rečenica (riječi ponuđene)

pisanje čestitaka i pozivnica prema predlošku

pisanje kraćega vođenoga sastava

pisanje kraćega diktata (dictée préparée) i autodiktata

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

uporaba vizualnih elemenata radi što uspješnijega zapamćivanja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje i sl.)

uporaba ilustracija radi lakšega razumijevanja sadržaja teksta

razvrstavanje leksika prema tematskim sadržajima

postupno osamostaljivanje učenika za služenje rječnikom u udžbeniku, slikovnim i dvojezičnim rječnikom

postupno privikavanje na samostalno zaključivanje (analogija na temleju primjera)

postupno stjecanje znanja na temelju promatranja, istraživanja te izvođenje zaključaka u školi tijekom nastave i izvan škole (istraživačko učenje)

uporaba novih medija u učenju francuskoga jezika (primjereno dobi učenika)

prezentacija individualnoga rada o nekoj obrađenoj temi (kratki opis s pomoću postera, aplikacije...)

prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obrađenih tema)

postupno razvijanje samostalnoga i zajedničkoga učenja

jednostavnim aktivnostima učenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga /suradničkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te međusobnog ocjenjivanja učenika (primjerice, ispunjavanje EJP-a i skupljanje radova učenika za dosje). Na taj način i roditelji mogu sustavno pratiti proces učenja i napredovanja svojega djeteta.

 

7. RAZRED

četvrta godina učenja

 

CJELINE I TEME

1. Francuska, geofizičke osobine, klima, gradovi, pokrajine, usporedba s Hrvatskom

Ključne strukture i izričaji: les informations essentielles sur la France/Croatie, La France ressemble à un hexagone. Nomme(z) et montre(z) sur la carte les montagnes/fleuves/mers et quelques rivières. On distingue un climat atlantique, un climat continental et un climat méditerranéen. La France est divisée en 22 régions et 95 départements. Et la Croatie? Les grandes villes en France/Croatie sont…

 

 

2. Pariz, kratka povijest, umjetnički i turistički Pariz i njegove znamenitosti

Ključne strukture i izričaji: Lutèce, la capitale, la Seine, la ville lumière, La ville de Paris est le centre politique, administratif, commercial et économique de la France. Elle a une richesse architecturale exceptionnelle: l'Hôtel des Invalides, Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Tour Eiffel, le centre Pompidou... Les monuments les plus récents sont: la Grande Arche de la Défense, la Géode, la Grande Halle de la Villette; la Cité des sciences et de l'industrie, le musée d'Orsay, l'Institut du Monde Arabe, la pyramide du Louvre, l'Opéra de la Bastille...

 

3. Geografski pojmovi – les DOM i les TOM, imenovati neke države frankofonoga govornog područja (obraditi jednu), kontinenti

Ključne strukture i izričaji: Quels pays francophones connais-tu? La France, c'est aussi les DOM et les TOM. (La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion constituent les DOM). La Suisse est un État de l’Europe centrale. C'est une république confédérale (23 cantons) - Confédération suisse/hélvetique (CH). Genève abrite de nombreuses institutions de l'Organisation des Nations Unies (l'ONU). Nomme(z) les continents!

 

4. Slobodno vrijeme, kino, kazalište, glazbena/plesna škola, glazbala, Fête de la musique

Ključne strukture i izričaji: Tous les soirs on regardait les clips vidéo, les dessins animés, on jouait avec la console vidéo, on se connectait à Internet, on naviguait sur Internet, on regardait des films français en version originale. On a vu quelques pièces de Molière... l'opéra, le concert, Est-ce que tu joues d'un instrument? (du piano/saxo(phone)/violon/ violoncelle...)Le mercredi ma sœur va à l'école de danse. La nuit du 21 au 22 juin, c'est la Fête de la musique.

 

5. Šport – poznate športske priredbe, Tour de France, Roland Garros, automobilistički reliji, primjerice, Paris–Dakar, Monaco, Le Mans…

Ključne strukture i izričaji: la Coupe du monde de footbal, Le Tour de France est l'épreuve cycliste la plus importante du monde. le maillot jaune, gagner le premier prix, Le principal tournoi de tennis c'est Roland-Garros. Raid Paris–Dakar est très célèbre, le Bol d'or motocycliste, C'est un/e sportif/ve qui fait régulièrement du sport.

 

6. U putničkoj agenciji, obavijesti o polasku vlakova..., red vožnje, prijevozna sredstva, le TGV..., putovanja, hotel

Ključne strukture i izričaji: l' agence de voyages, aller à Malte/Madagascar/Chypre, aux Antilles, la voie, les horaires de train... Il a pris le train de midi. Les voyageurs attendent le départ/l'arrivée du train. chercher un très bel hôtel pour y passer le week-end, Notre hôtel dispose de 216 chambres confortables équipées de douche, de toilettes... le téléphone, la télévision, le satellite... Avec la carte Inter Rail on peut voyager pendant un mois partout en Europe, les moyens de transport, Le TGV est le train à grande vitesse (le TGV Atlantique/Méditerranéen, l'Eurostar...).

 

7. Telekomunikacije, telefoniranje, nove tehnologije – mobitel, računalo, internet...

Ključne strukture i izričaji: Je voudrais parler à/avec... C'est de la part de qui? Un instant, ne quitte(z) pas, je vais l'appeler. Rappelle/rappelez plus tard, STP/SVP! laisser un message sur le répondeur, Il travaille sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement qui se ferait par le Web (la Toile)? Maman de Pierre dit que son fils consulte les horaires de train/qu'il cherche un numéro de téléphone sur son minitel. J'ai un message sur mon portable (téléphone mobile). Nous voudrions acheter une caméra/un appareil photo numérique…

 

8. Zdravlje i moderan način življenja, pravilna ishrana, bolesti modernoga doba

Ključne strukture i izričaji: se maintenir en forme, conserver une bonne santé à tout âge, pratiquer une activité physique Le tabac et l'alcool sont dangereux pour la santé, Elle vient de changer ses habitudes alimentaires. Il faut manger des produits «bio»/ fruits/ légumes/produits laitiers, de la viande... Les habitants des villes mènent une vie stressante qui provoque des maladies (crises cardiaques...) Elle a eu une dépression nerveuse. Est-ce que ta maman prend de la tisane avant de se coucher? Oui, elle en prend presque tous les soirs.

 

9. Zaštita okoliša, priroda u opasnosti, ugrožene vrste, važnost zaštite prirodnog okoliša za sadašnje i buduće naraštaje, prednosti i nedostatci življenja na selu/ u gradu

Ključne strukture i izričaji: La nature/notre planète/l'ozone est en danger. Les forêts sont menacées par les pluies acides. Certaines espèces vont disparaître, certaines plages sont polluées. Nous n'acceptons pas les essais nucléaires. J'aime mieux la campagne, je la trouve plus agréable, plus calme... Il faut améliorer la qualité de l'air en ville. Donne(z) le meilleur de toi-même/vous-mêmes pour sauver le paysage naturel!

 

10. Zgode i nezgode u dinamičnom ritmu života, les faits divers, zanimljivosti iz svakodnevnoga života, neuobičajeni događaji... kratki i jednostavni autentični članci iz novina, časopisa i sl.

Ključne strukture i izričaji: les faits divers, avoir lieu, - Deux adolescentes qui voulaient imiter le héros de leur feuilleton préféré, ont attaqué une banque avec des armes en plastique... - Hier après-midi, peu de temps avant la fermeture des pistes une skieuse s'est cassé la jambe... - Dans la nuit de vendredi à samedi, il est tombé plus de deux mètres de neige sur la station de Saint-Véran dans les Hautes-Alpes...

 

11. Umjetnost, slikarstvo – impresionisti, glazba – Georges Bizet, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns...

Ključne strukture i izričaji: le musée d'Art moderne, le tableau de Claude Monet, le peintre, le musée d'Orsay, le Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, écouter les œuvres de Georges Bizet (son opéra –comique Carmen, sa musique de scène l'Arlésienne...) (Maurice Ravel – Boléro, la Valse...) Camille Saint-Saëns – le Carnaval des animaux, Samson et Dalila...)

 

12. Blagdani, tradicija i običaji

Ključne strukture i izričaji: leksik ovisno o blagdanima, primjerice, manger la galette des rois le jour de l'Épiphanie, lancer des confettis aux fêtes du carnaval, manger des beignets (en Croatie).

 

IZBORNE TEME

Pripremati recitacije/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima učenika i po izboru učitelja, izrađivati tematske panoe, postere... Istražiti mjere koje poduzimaju pojedine frankofone zemlje za očuvanje okoliša, napisati reklamu za neku putničku agenciju...

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja četvrte godine učenja u 7. razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno 490 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 620 (pjesmice, recitacije, brojalice). To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 6 do 7 leksičkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 7. razred.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan. Učenici postupno usvajaju gramatička nazivlja. Gramatičke se strukture obrađuju u kontekstu induktivnim putem, kad god je to moguće. Gramatička pravila i paradigme ne smiju se ispitivati izolirano, tj. izvan konteksta. Na kraju sedmoga razreda od učenika se očekuje znanje sljedećih jezičnih struktura:

Glagoli

prezent pravilnih/povratnih glagola (utvrđivanje i proširivanje) i prezent nepravilnih glagola venir, partir, sortir, écrire, lire, dire, attendre

futur simple pravilnih glagola (utvrđivanje i ponavljanje) i gore navedenih nepravilnih glagola te kondicional sadašnji

passé composé s glagolom avoir i être (utvrđivanje i usustavljivanje)

imparfait (tvorba i uporaba)

passé récent (tvorba i uporaba)

Imenice

tvorba – ženskoga roda i množine

Član

uporaba određenoga/neodređenoga člana

Zamjenice

osobne zamjenice COD i COI (le, la, les, lui, leur)

odnosne/upitne zamjenice qui, que, dont, où

– priložna zamjenica en i y

Pridjevi

pridjevi s dvama oblicima u muškom rodu (nouveau, beau, vieux)

– nepravilno stupnjevanje pridjeva (bon)

– tvorba ženskoga roda opisnih pridjeva (kao sportif/sportive)

Brojevi

glavni brojevi od 1 do 100 (na pisanoj razini)

redni brojevi (na usmenoj razini)

Prijedlozi

uporaba najučestalijih prijedloga, uporaba prijedloga u izrazima (en voiture...)

Prilozi

prilozi vremena i učestali prilozi mjesta i načina (tout près, correctement)

prilozi na –ment (pravilna tvorba) i prilog bien

Negacija

pojačana negacija (plus, jamais, rien)

Upitne riječi

qui, comment, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi, pour qui, avec qui

Vezne riječi (konektori)

d'abord, ensuite, puis, alors, enfin

Rečenice

neupravni govor (izjavne rečenice – uvodna rečenica u prezentu)

Na razini prepoznavanja

osobitosti glagola 1. grupe (svi glagoli)

nepravilni glagoli boire/dormir/savoir/voir/offrir (u do sada obrađenim vremenima)

slaganje participa perfekta s objektom uz glagol avoir

pokazne zamjenice

osobne zamjenice COD i COI (me, te, nous, vous)

prilozi na –ment (specifičnosti)

pogodbene rečenice (1. i 2. tip)

izuzetci u izgovoru nekih brojeva uz imenicu (hui(t) filles)

glavni brojevi od 100 do 1000 (na pisanoj razini)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

       Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/čestitaka/pisama, predstavljanje sebe i drugoga, postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja, aktivna uporaba obrađenih glagolskih vremena, vođenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi, prepričavanje sadržaja obrađene tematike (nekoliko jednostavnih rečenica), imenovanje i opisivanje kulturnih znamenitosti, imenovanje i opisivanje najčešćih zdravstvenih tegoba, imenovanje, opisivanje, uspoređivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, opisivanje pojava i situacija i određivanje odnosa između predmeta i osoba uz uporabu poznatih priloga, izricanje radnji, stanja i zbivanja, izricanje svojine i pripadnosti, traženje i davanje informacija, predlaganje, prihvaćanje i odbijanje prijedloga, izricanje odnosa u vremenu i prostoru, predviđanje budućih i prepričavanje prošlih događaja, izricanje radnji iz bliske prošlosti, izricanje želje i uljudno traženje, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje atmosferskih prilika, izražavanje osjećaja, raspoloženja, izražavanje ukusa i osobnoga stava prema nečemu, izražavanje zahtjeva, naredbe, obveza i dužnosti, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena, potvrđivanje i nijekanje.

 

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Učenicima treba ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj kulturi i kulturi nekih država frankofonoga govornoga područja, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju, vodeći računa o komparativnom pristupu sadržajima. Učenicima treba sustavno ukazivati na kulturalne sličnosti i različitosti, kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje, radi razvijanja tolerancije, razumijevanja i solidarnosti među pojedincima kao i među socijalnim, etničkim, i kulturnim skupinama, drugim riječima treba razvijati empatiju prema drugome i drukčijem (primjerice, imena, prezimena, običaji vezani uz blagdane, obroci...) Dakle, učenike treba privikavati na prepoznavanje kulturno uvjetovanih razlika u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja, u načinu ponašanja u komunikaciji i sl. te ih privikavati na prepoznavanje stereotipa i predrasuda, kao i na potrebu njihova uklanjanja. Isto tako, kod učenika treba razvijati svijest o ulozi vlastite i strane kulture. Ti su sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani u predložene nastavne teme za 7. razred.

 

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

pozorno slušanje drugoga

uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

razumijevanje izjavnih rečenica i pitanja te nekih zavisno-složenih rečenica

globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike

usvajanje što pravilnijeg izgovora i intonacije oponašanjem izvornih govornika

uočavanje različitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik i mogućnost reproduciranja

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

sustavno uvježbavanje izgovora specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jednostavnih jezičnih funkcija

sposobnost odgovaranja na pitanja koja se odnose na obrađene strukture i teme

sposobnost postavljanja pitanja koja se odnose na obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na temleju usvojenih elemenata uz izmjenu nekih elemenata prema predlošku i prema vlastitu nahođenju učenika

reproduciranje dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neki element

sposobnost sudjelovanja u dijalozima o poznatoj temi

sudjelovanje u dramatizacijama

recitiranje kraćih autentičnih pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata prethodno obrađene priče s pomoću aplikacija/slikovnih kartica

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj (primjerice, strip)

sposobnost prepričavanja događaja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (nekoliko jednostavnih rečenica)

 

Čitanje

glasno čitanje tekstova koji sadrže poznate strukture i leksik poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje dijaloga/tekstova

čitanje po ulogama

svladavanje i primjena rečenične intonacije

razumijevanje kraćih tekstova poznatoga sadržaja

čitanje i razumijevanje kraćih izvornih poruka (plan grada, jelovnik, turističke obavijesti, upute, SMS, elektronska pošta, internet...)

 

Pisanje

uvježbavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora

uvježbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti, apostrof, sedij, trema)

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju (prema predlošku i prema vlastitu izboru učenika)

slaganje ponuđenih riječi/rečenica u logičan slijed

pisanje čestitaka/pozivnica i kraćega pisma prema predlošku

ispunjivanje obrasca s osobnim podatcima

pisanje kraćega vođenoga sastava

pisanje diktata na poznatu temu

samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja na temleju prethodno uvježbanih sadržaja

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

uporaba vizualnih elemenata radi što uspješnijega zapamćivanja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje i sl.)uporaba ilustracija radi lakšega razumijevanja sadržaja teksta

razvrstavanje leksika prema tematskim sadržajima

osamostaljivanje učenika za služenje rječnikom u udžbeniku, slikovnim, dvojezičnim i jednojezičnim rječnikom

privikavanje na samostalno zaključivanje (analogija na temleju primjera)

postupno stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja te izvođenje zaključaka u školi tijekom nastave i

izvan škole (istraživačko učenje)

uporaba novih medija u učenju francuskoga jezika (primjereno dobi učenika)

prezentacija individualnoga rada o nekoj obrađenoj temi (kratki opis s pomoću postera, aplikacije...)

prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obrađenih tema)

razvijanje samostalnoga i zajedničkoga učenja - jednostavnim aktivnostima učenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga/suradničkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te međusobnog ocjenjivanja učenika (EJP). Na taj način i roditelji mogu sustavno pratiti proces učenja i napredovanja svojega djeteta.

 

8. RAZRED

peta godina učenja

 

CJELINE I TEME

1. Kultura, tradicionalna/suvremena francuska šansona (Edith Piaf, Georges Brassens, Céline Dion) film, kazalište, bande dessinée- BD...

Ključne strukture i izričaji: Quel(le)s chanteurs/euses de rap/rock/pop... connais-tu? …est un éminent acteur de cinéma français/ ... est une actrice très connue. À Cannes, au mois de mai, un festival international de cinéma a lieu chaque année. Georges Hergé était un dessinateur belge, créateur du personnage de Tintin.

 

2. Slavni ljudi, povijesne ličnosti: Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon

Ključne strukture i izričaji: Autrefois la France s'appelait la Gaule. Vercingétorix, chef des Gaulois, est considéré comme le premier héros national. Pour beaucoup de Français, Jeanne d'Arc est l'image de la France. Elle est considérée comme une heroïne nationale. Napoléon Ier Bonaparte, empereur français, né en Corse, exilé sur l'île d'Elbe et mort sur l'île de Sainte–Hélène. Les cendres de Napoléon reposent aux Invalides à Paris.

 

3. Otkrića i izumi, Marie i Pierre Curie, braća Lumière, Louis Pasteur

Ključne strukture i izričaji: Marie et Pierre Curie ont découvert le radium. Ils ont obtenu le prix Nobel de physique. Après la mort de son époux, Marie a reçu aussi le prix Nobel de chimie. Louis Pasteur, chimiste et biologiste français, créateur de la microbiologie. Il a découvert le vaccin contre la rage. Il a inventé la pasteurisation. Les frères Lumière – Louis, (inventeur du cinématographe et précurseur du VIIe art), À partir de 1895 il a tourné de nombreux films. Son frère Auguste a perfectionné la photographie.

 

4. Književnost, roman – Victor Hugo, odlomci iz Les Misérables; kazalište – Molière, izvatci iz komedija; poezija – Paul Verlaine, Jacques Prévert...

Ključne strukture i izričaji: Les pièces de Molière, La comédie humaine de Balzac, la poésie de Paul Verlaine, de Jacques Prévert... font partie des chefs-d'œuvre de la littérature française. Victor Hugo est un des plus célèbres écrivains français. Il a écrit de nombreuses œuvres: Notre-Dame de Paris, Les Misérables, l'Homme qui rit...

 

5. Europa jučer i danas, Europska unija, Vijeće Europe, Deklaracija o pravima čovjeka i djeteta, Deklaracija o principima snošljivosti (tolerancije), multikulturalnost, višejezičnost, europska himna...

Ključne strukture i izričaji: Un Européen/une Européenne, L'Union européenne, combien de pays a-t-elle réunis? Décris le drapeau européen! L'hymne européen est l'Ode à la joie, de la IXe symphonie de Beethoven. Le Palais de l'Europe à Strasbourg est le siège du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. La Déclaration universelle des droits de l'homme votée par L'ONU définit les droits individuels, les libertés publiques... Les États membres et leurs capitales sont..., les institutions..., une société multiculturelle…

 

6. Odnos mladi/mladi/odrasli, život i problemi mladih, izlasci, druženja, jednakost spolova, neprihvatljivo ponašanje...

Ključne strukture i izričaji: Dans la société d'aujourd'hui, c'est dur d'être jeune. Selon toi/vous qu'est-ce qui est le plus important pour réussir sa vie? (avoir un métier/être entouré de gens que l'on aime, avoir de l'argent, être connu...) Les parents pensent que les enfants à l'âge de 14/15 ans sont un peu jeunes pour sortir le soir avec des amis et pour rentrer trop tard chez eux. Le passage d'adolescence à l'âge adulte est parfois vraiment difficile. Payer une femme moins qu'un homme pour le même travail, est-ce que c'est juste? Dis-moi ce que tu en penses? Il faut respecter les parents... le disco, l'anniversaire...

 

7. Stop nasilju – solidarnost na djelu, mogući uzroci i posljedice nasilja, nasilje u školi, rasna i vjerska snošljivost, ksenofobija...

Ključne strukture i izričaji: La violence augmente de jour en jour dans le monde entier, elle est partout dans la société et même dans les établissements scolaires. Il y a trop de programmes violents à la télévision, trop de films montrant des crimes, des brutalités. Le respect des autres est le refus du racisme. Il faut se battre: contre la ségrégation/la xénophobie... donner et tendre la main aux autres, la tolérance, la solidarité, la générosité, le respect, l'intérêt vis-à-vis d'autres cultures…

  

8. Problemi čovječanstva, glad, siromaštvo, bolesti suvremenoga društva, otuđenost

Ključne strukture i izričaji: la famine, la sécheresse/l'aridité du sol, la pauvreté, Qu'est-ce que signifie le sigle UNICEF et quelle est la mission de cette organisation ?, En 1994, on a créé le Sidaction pour soutenir la recherche sur le sida et les associations d'aide aux malades. Les gens devraient marcher au lieu de courir, se parler vraiment au lieu de communiquer avec un portable, au lieu de rester des heures et des heures devant la télévision...

 

9. Poznati nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati u Hrvatskoj i Francuskoj, Jacques-Yves Cousteau

Ključne strukture i izričaji: Les parcs nationaux sont placés sous le contrôle de l’État. Ce sont des endroits où les paysages, les animaux, les plantes sont protégés. les parcs naturels régionaux, la flore et la faune, le tourisme, les réserves naturelles…, Jacques-Yves Cousteau, est l' auteur de nombreux films sur le monde sous-marin (Le Monde du silence, Le Monde sans soleil...) et de livres. Il a essayé de sauver les mers et les océans.

 

10. Školski sustav u Hrvatskoj i Francuskoj, sličnosti i razlike, profesionalna orijentacija, izbor srednje škole nakon 8. razreda

Ključne strukture i izričaji: Le système éducatif français est divisé en trois niveaux (primaire, secondaire et supérieur). En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Compare(z) le système éducatif français avec le nôtre! Avant de choisir votre type d'études secondaires vous pouvez demander les informations à un conseiller d'orientation.

 

11. Blagdani, državni praznici

Ključne strukture i izričaji: leksik ovisno o blagdanima, primjerice, La nuit du 14 juillet on tire des feux d'artifice dans toute la France, la fête des amoureux-le 14 février…

 

IZBORNE TEME

Pripremati recitacije/igrokaze za mlade u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima učenika i prema izboru učitelja, izrađivati tematske panoe, postere... Obraditi legendu o Jeanne d'Arc, pronaći na internetu aktualne obavijesti na zadanu temu te nakon izlaganja učenika napisati sažetak (timski rad).

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

 

ZNANJA

 

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja pete godine učenja u 8. razredu osnovne škole učenici bi trebali usvojiti i samostalno se služiti s približno sa 650 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga reproduciranja do 800 (pjesmice, recitacije, skečevi, rap…). To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 7 do 8 leksičkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama za 8. razred. Na kraju osmoga razreda, u drugom stranom jeziku predviđa se dosezanje razine A1+ prema deskriptorima definiranim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, a to znači da u prethodno navedenim područjima jezične djelatnosti učenici stječu razinu višu od A1, ali ne uspijevaju u svim vještinama doseći razinu A2.

 

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatička se znanja usvajaju analitički, tj. eksplicitno uz uporabu gramatičkih naziva i usustavljenje gradiva iz prethodnih razreda. Ispitivanje gramatičkih pravila i paradigmi izvan konteksta situacije nije dopušteno. Preporučuje se usvajati gramatičke strukture u situacijama svakodnevnoga života ili na tekstovima s aktualnim temama.

Glagoli

sva do sada obrađena vremena glagola 1. 2. i 3. skupine (utvrditi) i naučiti nepravilne glagole connaître, voir, découvrir, offrir, falloir, boire, dormir, savoir                                                                

– gerund (legérondif)

– voix passive                                        

 Imenice

imenice s različitim oblicima za muški i ženski rod

množina imenica, pravila u pisanju

nepravilna množina imenica

imenice kod kojih se u množini mijenja samo član, (primjerice, des gratte-ciel)

Član

uporaba člana u ustaljenim izrazima

izostavljanje člana

Zamjenice

utvrđivanje naglašenih osobnih zamjenica u nominativu i nenaglašenih COD, COI (le, la, les, lui leur)

utvrđivanje odnosnih zamjenica i neodređene zamjenice on

Pridjevi

utvrđivanje ženskoga roda i množine

slaganje pridjeva s imenicom u rodu i broju

Brojevi

izuzetci u izgovoru nekih brojeva uz imenicu (hui(t) filles/si(x) livres)

glavni brojevi od 1 – 1000 (na pisanoj razini)

redni brojevi do 21 (na pisanoj razini)

Prijedlozi

uporaba najučestalijih prijedloga

uporaba prijedloga u ustaljenim izrazima

Prilozi

prilozi vremena, mjesta i načina

stupnjevanje priloga (pravilno) i stupnjevanje priloga bien

Negacija

pojačana negacija (plus, jamais, rien personne)

Upitne riječi

qui, comment, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi, pour qui, avec qui, de qui/quoi

Rečenice

1. i 2. tip pogodbenih rečenica

neupravni govor (direktna pitanja i zapovjedni način, uvodna rečenica u prezentu)

odnosne rečenice                                                 

izricanje namjere (pour/afin de + infinitiv)

izricanje potrebe/zabrane/upozorenja (il faut/faudrait, il est nécessaire/interdit/dangereux de + infinitiv)

Na razini prepoznavanja

pluskvamperfekt

il faut + konjunktiv prezenta najčešćih tematskih glagola

konjunktiv uz glagole htijenja, naredbe, osjećaja i iza veznika afin que, pour que                      

slaganje vremena

slaganje participa perfekta s objektom uz glagol avoir

osobne zamjenice COD i COI (me, te, nous, vous)

posvojne zamjenice

pokazne zamjenice

prilozi na –ment (specifičnosti)

 

JEZIČNE FUNKCIJE

Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/čestitaka/pisama, predstavljanje sebe i drugoga, postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja, aktivna uporaba obrađenih glagolskih vremena i glagolskih načina (zapovjedni način i kondicional sadašnji), vođenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi, prepričavanje sadržaja na temelju obrađene tematike i primjena u nekoj sličnoj situaciji (nekoliko rečenica), imenovanje, opisivanje, uspoređivanje predmeta, osoba, pojava i situacija, opisivanje pojava i situacija i određivanje odnosa između predmeta i osoba služeći se poznatim prilozima, izricanje aktivnih i trpnih radnji, izricanje odnosa u vremenu i prostoru, izricanje namjere i pogodbe, izricanje potrebe, zabrane i upozorenja, izricanje želje i uljudno traženje, traženje i davanje informacija, predlaganje, prihvaćanje i odbijanje prijedloga, čestitanje (blagdana, rođendana...), zahvaljivanje, izražavanje osjećaja, raspoloženja, izražavanje slaganja i neslaganja, suosjećanja, kritike, samokritike, izražavanje ukusa i osobnoga stava prema nečemu, izražavanje zahtjeva, naredbe, obveza i dužnosti, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, izricanje vremena, izražavanje atmosferskih prilika potvrđivanje i nijekanje

 

KULTURA I CIVILIZACIJA

Učenicima treba sustavno ukazivati na sličnosti i različitosti u hrvatskoj kulturi i kulturi nekih država frankofonoga govornoga područja, tradiciji, običajima, uljudnom ophođenju, vodeći računa o komparativnom pristupu sadržajima. Senzibilizacija učenika i ukazivanje na kulturalne sličnosti i različitosti vrši se kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje, radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukčijem (primjerice, kulturni šok, razgovor o iskustvima...) Dakle, učenike treba privikavati na prepoznavanje kulturno uvjetovanih razlika u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja, u načinu ponašanja u komunikaciji i sl., privikavati ih na prepoznavanje stereotipa i predrasuda, kao i na potrebu njihova uklanjanja. Isto tako, kod učenika treba razvijati svijest o ulozi vlastite i strane kulture. Svi ti sadržaji, uključujući odgojne i socijalizirajuće, integrirani su u navedene nastavne teme za 8. razred.

 

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 

Slušanje

pozorno slušanje drugoga

uzvraćanje na naputke i naredbe na stranom jeziku

razumijevanje izjavnih rečenica i pitanja te nekih zavisno-složenih rečenica

globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike

usvajanje što pravilnijeg izgovora i intonacije oponašanjem izvornih govornika

uočavanje različitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik i mogućnost reproduciranja

 

Govorenje: izgovor, govorna interakcija i produkcija

sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku

sustavno uvježbavanje izgovora specifičnih glasova francuskoga jezika (nazali, glas r...)

reproduciranje rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom (jesne, niječne, usklične i upitne rečenice)

reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela

verbalno uzvraćanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jezičnih funkcija

odgovaranje na pitanja koja se odnose na obrađene strukture i teme

postavljanje pitanja koja se odnose na obrađene strukture i teme

sposobnost opisivanja na temleju usvojenih elemenata uz izmjenu nekih elemenata prema predlošku i prema vlastitu nahođenju učenika

reproduciranje dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju neki element

sposobnost sudjelovanja u dijalozima i diskusijama o poznatoj tem

sposobnost traženja informacija i objašnjenja

sudjelovanje u dramatizacijama

recitiranje kraćih autentičnih pjesmica

opisivanje slikovnoga predloška

imenovanje i opisivanje radnje

povezivanje elemenata prethodno obrađene priče s pomoću aplikacija/slikovnih kartica

sposobnost uporabe nekoliko rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija

izricanje kratkoga teksta uz slikovni predložak kao poticaj (primjerice, strip)

 

Čitanje

glasno čitanje tekstova koji sadrže poznate strukture i leksik poštujući naglasak i intonaciju

izražajno čitanje dijaloga/tekstova

čitanje po ulogama

svladavanje i primjena rečenične intonacije

razumijevanje kraćih tekstova poznatoga sadržaja

čitanje i razumijevanje izvornih poruka, odabranih tekstova iz tiska/časopisa, uputa za uporabu, reklama, TV programa, SMS-a, internet...

 

Pisanje

uvježbavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora      

uvježbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti, apostrof, sedij, trema)

dopunjivanje rečenica riječima koje nedostaju (prema predlošku i prema vlastitu izboru učenika)

slaganje ponuđenih riječi/rečenica u logičan slijed

pisanje čestitaka/pozivnica i kraćega pisma prema predlošku

pisanje kraćega vođenoga sastava

pisanje diktata na poznatu temu

samostalno snalaženje u pisanju ispita znanja na temleju prethodno uvježbanih sadržaja

 

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

uporaba vizualnih elemenata radi što uspješnijega zapamćivanja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje i sl.)

uporaba ilustracija radi lakšega razumijevanja sadržaja teksta

razvrstavanje leksika prema tematskim sadržajima

osamostaljivanje učenika za služenje rječnikom u udžbeniku, slikovnim, dvojezičnim,

jednojezičnim i višejezičnim rječnikom

privikavanje na samostalno zaključivanje (analogija na temelju primjera)

postupno stjecanje znanja na temelju promatranja, istraživanja te izvođenje zaključaka u školi tijekom nastave i izvan škole (istraživačko učenje)

uporaba novih medija u učenju francuskoga jezika (primjereno dobi učenika)

prezentacija individualnoga rada o nekoj obrađenoj temi (kratki opis s pomoću postera,

aplikacije...)

prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obrađenih tema)

uporaba udžbenika, radne bilježnice, gramatike i drugih izvornih materijala (internet, televizija, CD-Rom, DVD...)

uporaba i mogućnost izbora najučinkovitijih i najsuvremenijih strategija u učenju jezika

razvijanje samostalnoga i zajedničkoga učenja

razvijanje odgovornosti svakoga pojedinca prema skupini učenika koji rade na zajedničkome zadatku

jednostavnim aktivnostima učenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga/ suradničkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te međusobnog ocjenjivanja učenika (EJP). Na taj način i roditelji mogu sustavno pratiti proces učenja i napredovanja svojega djeteta.


 

[1] Usp. Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Vijeće Europe, Školska knjiga, Zagreb, 2005..

[2] Vidi str. 79.